KWALIFIKACJA AU.25RACHUNKOWOŚĆ HANDLOWA, AKTYWA TRWAŁE, OBRÓT TOWAROWY, INWENTARYZACJA, DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA, STRATY I ZYSKI NADZWYCZAJNE, WYNIK FINANSOWY, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO, ANALIZA EKONOMICZNA. CZĘŚĆ II
Format B5, str. 256, ISBN: 978-83-60045-53-4 oprawa: miękka, klejona grzbietem, okładka kolorowa

RACHUNKOWOŚĆ HANDLOWA, AKTYWA TRWAŁE, OBRÓT TOWAROWY, INWENTARYZACJA, DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA, STRATY I ZYSKI NADZWYCZAJNE, WYNIK FINANSOWY, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO, ANALIZA EKONOMICZNA. CZĘŚĆ II

NIEDOSTĘPNY

Stan prawny na 1 września 2017 roku

W publikacji „Rachunkowość handlowa. Część II"przedstawiono pojęcie i klasyfikację środków trwałych oraz sposób ich wyceny. Omówiono także metodę liniowa, degresywna,i jednorazowa amortyzację dla składników o niskiej jednostkowej wartości poczatkowej oraz ewidencję podstawowych zmian w stanie i wartości aktywów trawłych na kontach księgi głównej i na kontach ksiag pomocniczych.

W opracowaniu ujęto rodzeje i formy obrotu towarowego, ewidencję obrotu towarowego w hurcie i w jednostkach handlu detalicznego. Omówiono dokumentację związaną z tym obrotem, rejestry zakupów i sprzedaży VAT, deklarację VAT-7 oraz sposoby ustalania cen i marż.

Podręcznik zawiera istotę i tryb przeprowadzania inwentaryzacji oraz ewidencję rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych. Scharakteryzowano koszty, układy ich gromadzenia, ewidencję i rozliczanie kosztów na kontach zespołów 4 i 5, zaprezentowano metodę statystyczna i księgowa ustalania wyniku finansowego, zasady jego rozliczenia oraz przedstawiono rachunek zysków i strat.Ponadto zamieszczono w podręczniku zagadnienia dostyczace analizy ekonomicznej i wykaz kont księgi głównej utworzony na potrzeby szkolne, który jest wykorzystywany do dekretacji dowodów księgowych.

Podsumowaniem ewidencji księgowej przedstawionej w części II Rachunkowości handlowej sa dwa testy samodzielnej kontroli.

Publikacja została opracowana zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik handlowiec dla kształcenia w zakresie kwalifikacji A.22.3(Prowadzenie działalności handlowej)  i stanowi materiał pomocniczy , wspomagający edukację, jest materiałem ćwiczeniowym i zgodnie z treścią Ustawy o systemie oświaty (Art. 22aa.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2019 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników, nie podlega procedurze zatwierdzenia przez Ministra Edukacji Narodowej.

(Dz.U. z 2019 r., poz. 2213).1. AKTYWA TRWAŁE....3

1.1. Aktywa......3

1.2. Charakterystyka, klasyfikacja i wartość poczatkowa środków trwałych......4

1.3. Ewidencja na kontach księgi głównej, pomocniczej oraz ewidencja pozabilansowa środków trwałych.....7

1.4. Ewidencja zużycia środków trwałych i podstawowe metody amortyzacji podatkowej.....12

1.5. Ewidencja podstawowych zmian w stanie i wartości środków trwałych.....21

1.6. Wartości niematerialne i prawne......44

1.7. Należności długoterminowe......47

1.8. Inwestycje długoterminowe.....48

1.9. Ćwiczenia utrwalajace wiadomości.....56

2. OBRÓT TOWAROWY.......58

2.1. Pojęcie towarów i obrotu towarowego.....58

2.2. Szczeble obrotu towarowego......58

2.3. Ceny i marże stosowane w obrocie towarowym.....58

2.4. Dokumentacja obrotu towarowego.....62

2.5. Zasady ewidencji obrotu towarowego.....67

2.6. Ewidencja obrotu towarowego w hurcie.....69

2.7. Ewidencja obrotu towarowego w jednostkach handlu detalicznego......86

2.8. Ewidencja reklamacji.......98

2.9. Aktualizacja wartości towarów.....108

2.10. Ewidencja dla potrzeb podatku VAT......110

3. TEST SAMODZIELNEJ KONTROLI NR 1.....118

4. INWENTARYZACJA.....121

4.1. Pojęcie i metody przeprowadzania inwentaryzacji.....121

4.2. Arkusz spisu z natury......122

4.3. Rodzaje różnic inwentaryzacyjnych.....125

4.4. Ewidencja ujawnionych różnic inwentaryzacyjnych i ich rozliczenia.....125

5. EWIDENCJA I ROZLICZANIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (HANDLOWEJ)....140

5.1. Pojęcie, klasyfikacja i układy gromadzenia kosztów działalności operacyjnej.....140

5.2. Ogólne zasady ewidencji kosztów.....144

5.3. Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności operacyjnej tylko na kontach zespołu 4........146

5.4. Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności operacyjnej tylko na kontach zespołu 5.....149

5.5. Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności operacyjnej na kontach zespołu 4 i 5.....152

5.6. Ewidencja rozliczeń miedzyokresowych kosztów.....159

5.7. Rozliczenie kosztów ogólnego zarzadu....166

6. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA, DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA, STRATY I ZYSKI NADZWYCZAJNE.....171

6.1. Pozostała działalność operacyjne.....171

6.2. Działalność finansowa......172

6.3. Straty i zyski nadzwyczajne.....173

6.4. Ewidencja operacji pozostałej działalności operacyjnej, działalności finansowej, strat i zysków nadzwyczajnych....173

7. WYNIK FINANSOWY......176

7.1. Pojęcie wyniku finansowego.....176

7.2. Podatek dochodowy......176

7.3. Ustalanie wyniku finansowego.....182

7.4. Ćwiczenia utrwalajace wiadomości.....202

7.5. Rozliczenie roczne osoby prawnej z tytułu podatku dochodowego-CIT8.....207

8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.....214

9. ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO.....223

10. ĆWICZENIA UTRWALAJACE WIADOMOŚCI Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIOPRSTWA HANDLOWEGO.....228

11. ANALIZA EKONOMICZNA......239

11.1. Rodzaje, zadania i przedmiot analizy ekonomicznej w przedsiębiorstwie handlowym.....239

11.2. Analiza finansowa....240

11.3. Analiza techniczno-ekonomiczna.....265

12. TEST SAMODZIELNEJ KONTROLI NR 2.....269

SPIS TREŚCI.....272

LITERATURA....okładka

SZKOLNY WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (SYNTETYCZNYCH).....okładka

 

25,00


produkt niedostępny
pełny HTML | wersja mobilna