KWALIFIKACJA AU.25RACHUNKOWOŚĆ HANDLOWA, ZASADY RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE, KREDYTY BANKOWE, ROZRACHUNKI.  CZĘŚĆ I
Format B5, str. 248 , ISBN: 978-83-60045-46-6 oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa.
Pobierz fragment ksiązki

RACHUNKOWOŚĆ HANDLOWA, ZASADY RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE, KREDYTY BANKOWE, ROZRACHUNKI. CZĘŚĆ I

DOSTĘPNY
Podręcznik dostępny do wyczerpania zapasów

Stan prawny na 1 czerwca 2017 roku

Podręcznik „Rachunkowość handlowa” . Część I omawia istotę, cechy i podstawowe funkcje rachunkowości. Przedstawiono w nim klasyfikację zasobów majątkowych oraz źródeł ich pochodzenia. Omówiono bilans jednostki gospodarczej, podział i funkcjonowanie kont bilansowych wraz ze sposobem poprawy błędów księgowych oraz zasady łączenia i dzielenia kont. Podane zostały zasady funkcjonowania kont niebilansowych oraz omówiono ewidencję na kontach ksiąg pomocniczych.

W publikacji przedstawiono w przystępnej formie ewidencję inwestycji krótkoterminowych i rozrachunków wraz z prezentacją dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia księgowań poszczególnych zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej oraz na kontach ksiąg pomocniczych. Znajdują się w nim przykłady rozwiązania zadań z wypełnionymi dokumentami księgowymi oraz rozwiązanie ćwiczenia do samodzielnego wykonania przez uczniów. Pozwalają one w czasie realizacji tematu na utrwalenie praktycznych umiejętności. Podsumowaniem ewidencji księgowej przedstawionej w części pierwszej „Rachunkowości handlowej” są trzy testy samodzielnej kontroli. Ponadto zamieszczono w podręczniku wykaz kont księgi głównej utworzony na potrzeby szkolne, który jest wykorzystywany do dekretacji dowodów księgowych.

Kolejność rozdziałów w logicznym porządku ujmuje część materiału do nauczania zagadnień z kwalifikacji A.22.3.

Publikacja opracowana zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik handlowiec dla kształcenia w zakresie kwalifikacji A.22.3 (Prowadzenie działalności handlowej). Stanowi materiał pomocniczy, wspomagający edukację, jest materiałem ćwiczeniowym i zgodnie z treścią Ustawy o systemie oświaty (Art. 22aa.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2019 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników, nie podlega procedurze zatwierdzenia przez Ministra Edukacji Narodowej.

(Dz.U. z 2019 r., poz. 2213).

1. ISTOTA RACHUNKOWOŚCI.....3

1.1. Pojęcie, cechy i funkcje rachunkowości.....3

1.2. Znaczenie rachunkowości w gospodarce rynkowej......5

1.3. Zasady prawidłowej (nadrzędne) rachunkowości.......5

2. ORGANIZACJA RACHUNKOWOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE......8

2.1. Jednostki zobowiazane do prowadzenia ksiag rachunkowych.....8

2.2. Organizacja działu rachunkowości.....8

2.3. Zakładowy plan kont......9

2.4. Odpowiedzialność za rachunkowość jednostki......10

3. CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW MAJATKOWYCH I  ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA.....11

3.1. Zasoby majatkowe-aktywa.....11

3.2. Źródła pochodzenia zasobów majatkowych- pasywa.....21

3.3. Bilans....27

3.4. Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans.....33

4. ZADANIA I FUNKCJONOWANIE KONT BILANSOWYCH.....37

4.1. Ogólna charakterystyka konta.....37

4.2. Układ graficzny konta.....40

4.3. Zasady funkcjonowania kont bilansowych.....41

4.4. Rejestracja operacji gospodarczych.....42

4.5. Cykl czynności: od bilansu poczatkowego do bilansu końcowego.....45

4.6. Treść ekonomiczna sald......56

5. POPRAWIANIE BŁĘDNYCH ZAPISÓW NA KONTACH.....61

6. ŁACZENIE I DZIELENIE KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ.......67

6.1. Łaczenie kont....67

6.2. Podzielność kont.....68

7.  TEST SAMODZIELNEJ KONTROLI NR 1.....71

8. ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT WYNIKOWYCH.....74

8.1. Charakterystyka kosztów .....74

8.2. Ewidencja kosztów działalności operacyjnej....75

8.3. Ewidencja zakupów w jednostkach będacych podatnikami VAT.....106

8.4. Charakterystyka przychodów.....111

8.5. Ewidencja sprzedaży w jednostkach będacych podatnikami VAT.....112

8.6. Rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług - podatku VAT.....116

8.7. Ewidencja sprzedaży materiałów.....120

8.8. Ewidencja pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.....122

8.9. Ewidencja przychodów i kosztów finansowych.....128

9. TEST SAMODZIELNEJ KONTROLI NR 2.....134

10. ZADANIA I FUNKCJONOWANIE KONT KSIAG POMOCNICZYCH.....138

11. DOKUMENTACJA KSIĘGOWA.....146

11.1. Pojęcie dokumentu księgowego.....146

11.2. Elementy dowodu księgowego......146

11.3. Zadania dokumentacji księgowych......146

11.4. Klasyfikacja dokumentów księgowych......147

11.5. Obieg, przygotowanie dowodów księgowych do ujęcia w księgach rachunkowych oraz ich archiwizowanie....148

12. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE.....156

12.1. Klasyfikacja inwestycji krótkoterminowych.....156

12.2. Krótkoterminowe papiery wartościowe.....156

12.3. Rozliczenia pieniężne......160

12.4. Dokumentacja rozliczeń gotówkowych......161

12.5. Dokumentacja rozliczeń bezgotówkowych......165

12.6. Dokumentacja i ewidencja obrotu gotówkowego....170

12.7. Dokumentacja i ewidencja obrotu bezgotówkowego.....182

13. KREDYTY BENKOWE......195

13.1. Pojęcie kredytu bankowego i rodzaje kredytów bankowych......195

13.2. Uproszczona ewidencja kredytów bankowych......196

13.3. Wycena kredytów bankowych......202

14. ROZRACHUNKI......203

14.1 Istota, klasyfikacja oraz zasady ewidencji rozrachunków.....203

14.2. Charakterystyka kont rozrachunkowych, dokumentacja i ewidencja na kontach rozrachunkowych.....203

14.3. Ćwiczenia utrwalajace wiadomości.....237

15. TEST SAMODZIELNEJ KONTROLI NR 3.....244

SPIS TREŚCI......247

LITERATURA.....248

SZKOLNY WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (SYNTETYCZNYCH)....okładka

 

 

25,00
Dodaj szt.   
pełny HTML | wersja mobilna