KWALIFIKACJA AU.35PRACOWNIA EKONOMICZNA. CZĘŚĆ II. ROZLICZENIA PODATKOWE, OBSŁUGA PROGRAMÓW: FINANSOWO-KSIĘGOWEGO RACHMISTRZ GT I KADROWO-PŁACOWEGO MIKROGRATYFIKANT GT  KWALIFIKACJA AU.35
Format B5, str. 344, ISBN 978-83-60045-26-8 oprawa: miękka, klejona grzbietem, okładka kolorowa

PRACOWNIA EKONOMICZNA. CZĘŚĆ II. ROZLICZENIA PODATKOWE, OBSŁUGA PROGRAMÓW: FINANSOWO-KSIĘGOWEGO RACHMISTRZ GT I KADROWO-PŁACOWEGO MIKROGRATYFIKANT GT KWALIFIKACJA AU.35

DOSTĘPNY
Podręcznik dostępny do wyczerpania zapasów

Stan prawny na 1 kwietnia 2019 roku

Podręcznik z zakresu rozliczeń podatkowych jest przeznaczony dla uczestników ośrodków kursowych i uczniów szkół ekonomicznych kształcacych się w zakresie kwalifikacji AU.35.W opracowaniu przedstawiono klasyfikację podatków oraz omówiono podatki bezpośrednie i pośrednie. Omówiono formy opodatkowania i ewidencji działalności gospodarczej w małych przedsiębiorstwach oraz spółkach kapitałowych. Wyjaśniono zasady opodatkowania w formie karty podatkowej, na zasadach ogólnych według skali podatkowej, podatkiem liniowym i przy ryczałcie ewidencjonowanym. Przedstawiono ewidencję dokumentów w księdze przychodów oraz w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w programie Rachmistrz GT. W programie mikroGratyfikant wyjaśniono zasady sporządzania dokumentacji osobowej i płacowej pracowników.

Omówiono rejestry zakupów i sprzedaży VAT, deklarację VAT-7, ewidencję wyposażenia, środków trwałych oraz inne urządzenia uzupełniające prowadzone przy opodatkowaniu osób fizycznych i prawnych. Przedstawiono sposób obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wraz z ćwiczeniami do wypełnienia formularzy zeznań podatkowych. Ponadto publikacja zawiera dwa przykładowe zadania do części praktycznej egzaminu zawodowego i jeden przykładowy arkusz egzaminacyjny zawierający zadania testowe do części pisemnej egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikację AU.35.

Publikacja została opracowana zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik ekonomista dla kształcenia w zakresie kwalifikacji AU.35 (Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji) i stanowi materiał pomocniczy, jest materiałem ćwiczeniowym i zgodnie z treścią Ustawy o systemie oświaty (Art. 22aa.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2019 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników, nie podlega procedurze zatwierdzenia przez Ministra Edukacji Narodowej.

 

(Dz.U. z 2019 r., poz. 2213).

 

 

1. ROZLICZENIE Z ZUS..........3

1.1. Zgłoszenie osoby fizycznej rozpoczynajacej wykonywanie działalności gospodarczej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych..........3

1.2. Deklaracja rozliczeniowa ZUS-DRA.......9

1.2.1. Składki ubezpieczeń społecznych i zdrowotne obowiazujace przedsiebiorców.....9

1.2.2. Deklaracja DRA przedsiębiorcy opłacajacego za siebie tylko składke zdrowotna..........11

1.2.3. Deklaracja DRA przedsiębiorcy opłacajacego za siebie składki na ubezpieczenia społeczne,

Fundusz pracy oraz składkę zdrowotna..................14

2. ROZLICZANIE DANIN PUBLICZNYH...................18

2.1. Pojęcie i klasyfikacja podatków...................18

2.2. Podatki majatkowe i opłaty lokalne.......20

2.2.1. Akty prawne regulujace podatki majatkowe i opłaty lokalne........20

2.2.2. Podatek rolny........20

2.2.3. Podatek leśny.........20

2.2.4. Podatek od nieruchomości......20

2.2.5. Podatek od środków transportowych......27

2.2.6. Podatek od spadków i darowizn........27

2.2.7. Podatek od czynności cywilnoprawnych..........27

2.2.8. Opłaty lokalne..........34

2.3. Podatki pośrednie..........36

2.3.1. Akty prawne regulujace podatki pośrednie.......36

2.3.2. Podatek od towarów i usług (VAT)......36

2.3.3. Podatek akcyzowy.........59

2.3.4. Podatek od gier...............61

2.3.5. Cło.............61

2.4. Podatki dochodowe.........................62

2.4.1. Akty prawne regulujace podatki dochodowe..................62

2.4.2. Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzacych działalność gospodarcza......62

2.4.3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).....................173

3. ĆWICZENIA DOTYCZACE EWIDENCJI W UPROSZCZONYCH FORMACH RACHUNKOWOŚCI.....184

4. PIERWSZE URUCHOMIENIE PROGRAMU RACHMISTRZ GTI REJESTRACJA ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH U PODATNIKA VAT,

PRZY RYCZAŁCIE OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH......191

4.1. Pierwsze uruchomienie programu finansowo-księgowego Rachmistrz GTi wprowadzenie danych podmiotu, urzędu skarbowego

i właściciela........191

4.1.1. Pierwsze uruchomienie programu finansowo-księgowego Rachmistrz GT.......193

4.1.2. Wprowadzenie danych podmiotu, urzędu skarbowego, właściciela firmy (wspólnika)i ustawienie parametrów programu........194

4.2. Ewidencja faktur sprzedażyw ewidencji przychodów oraz w rejestrach VAT......204

4.2.1. Ewidencja faktury sprzedaży nr 1........206

4.2.2. Ewidencja faktury sprzedaży nr 2,3,4, ........209

4.2.3. Wydrukowanie ewidencji VAT sprzedaży i ewidencji przychodów......211

4.3. Ewidencja faktur zakupu dla potrzeb podatku VAT......213

4.3.1. Ewidencja dowodów zakupu w ewidencji VAT zakupu.....214

4.3.2. Wydrukowanie ewidencji VAT zakupu.......217

4.4. Sporzadzenie i wydrukowanie deklaracji VAT-7, polecenia przlewu podatku VAT oraz podsumowania przychopdów i podliczenia VAT......217

4.4.1. Sporzadzenie i wydrukowanie deklaracji VAT-7 i polecenia przelewu podatku VAT......217

4.4.2. Obliczenie należnego (do zapłaty) zryczałtowanego podatku dochodowego i wydrukowanie podsumowania przychodów oraz

podliczenia VAT.......221

4.4.3. Sporzadzenie i wydrukowanie zaliczki miesiecznej PIT dla ryczałtu oraz polecenia przelewu podatku dochodowego.....225

5. ĆWICZENIA W EWIDENCJI ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH W SYSTEMIE INSERT GT U PODATNIKA VAT, PRZY RYCZAŁCIE EWIDENCJONOWANYM.........228

6. URUCHOMIENIE PROGARMU RACHMISTRZ GT I REJESTRACJA ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH W

PODATKOWEJ KSIĘDZE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.......261

6.1. Uruchomienie programu Rachmiostrz GT i wprowadzenie danych podmiotu, właściciela i urzędu skarbowego.....261

6.1.1. Uruchomienie programu finansowo-księgowego Rachmistrz GT.....263

6.1.2. Wprowadzenie danych podmiotu, właściciela i urzędu skarbowego.......266

6.2. Utworzenie kartoteki środka trwałego, wystawienie dowodu OT i naliczenie amortyzacji środków trwałych.....269

6.2.1. Wprowadznie danych środka trwałego i wystawienie dowodu OT.........269

6.2.2. Wydrukowanie dokumentów: Amortyzacja miesięczna i dowód wewnętrzny do ewidencji kosztów amortyzacji.....271

7. URUCHOMIENIE PROGRAMU MIKROGRATYFIKANT GT, AKTUALIZACJA PARAMETRÓW PŁACOWYCH, WPROWADZENIE

DANYCH PRACOWNIKA  ORAZ SPORZADZENIE DOKUMENTACJI PŁACOWEJ......273

7.1. Pierwsze uruchomienie programu Mikrogratyfikant GT.........274

7.2. Wprowadzenie danych zatrudnionego pracownika i sporzadzenie umowy o pracę......275

7.2.1. Wprowadzenie danych zatrudnionego pracownika ........275

7.2.2. Sporzadzenie i wydrukowanie umowy o pracę......277

7.3. Aktualizacja paramatrów płacowych, sporzadzenie i wydrukowanie listy płac oraz zaliczki miesięcznej od wypłat PIT.....279

7.3.1. Aktualizacja paramatrów płacowych......279

7.3.2. Sporzadzenie i wydrukowanie listy płac.....281

7.3.3. Sporzadzenie i wydrukowanie raportu o zaliczce miesięcznej na podatek dochodowy-od wypłat PIT.....283

8. ZAKSIĘGOWANIE DOWODÓW KSIĘGOWYCH W PROGRAMIE FINANSOWO-KSIĘGOWYM RACHMISTRZ GT....286

8.1. Zaksięgowanie dowodów księgowych w KPiR.....290

8.1.1. Ewidencja pozostałych wydatków z tytułu druku wizytówek , opłacanego czynszu i zakupionej benzyny w KPiR-

kolumna 13............290

8.1.2. Ewidencja zakupu towarów handlowych w KPiR-kolumna 10.........292

8.1.3. Ewidencja sprzedaży towarów handlowych w KPiR-kolumna 7......295

8.1.4. Ewidencja pozostałych wydatków z tytułu amortyzacji środka trwałego w KPiR- kolumna 13........296

8.1.5. Ewidencja wynagrodzeń w KPiR - kolumna 12.........297

8.2. Wydrukowanie ewidencji w KPiRoraz rejestrów VATzakupu i sprzedaży.......299

8.3. Sporzadzenie i wydrukowanie deklaracji dla potrzeb podatku VAt i zaliczki miesięcznej liniowej PIT......302

8.3.1. Spozradzenie i wydrukowanie deklaracji VAT-7......302

8.3.2. Sporzadzenie i wydrukowanie zaliczki miesięcznej liniowej PIT........304

8.4. Sporzadzenie i wydrukowanie podatkowej księgi przychodów i rozchodów z uwzględnieniem remanentów.....307

9. ĆWICZENIA W EWIDENCJI ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH W PODATKOWEJ KSIĘDZE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.....314

10. PRZYKŁADOWE ZADANIA DO CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGAZMINU ZAWODOWEGO

POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJĘ AU.35......327

11. PRZYKŁADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY ZAWIERAJACY ZADANIA TESTOWE DO CZĘŚCI PISEMNEJ

EGZAMINU ZAWODOWEGO POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJĘ AU.35..........335

SPIS TREŚCI.........343

LITERATURA...........344

 

 

28,00
Dodaj szt.   
pełny HTML | wersja mobilna