KWALIFIKACJA AU.35PRACOWNIA EKONOMICZNA CZĘŚĆ III. KADRY I PŁACE, OBSŁUGA PROGRAMU KADROWO-PŁACOWEGO GRATYFIKANT GT I PROGRAMU PŁATNIK GT, KWALIFIKACJA AU.35
Format B5,str. 392, ISBN 978-83-60045-34-3 oprawa: miękka, klejona grzbietem, okładka kolorowa.

PRACOWNIA EKONOMICZNA CZĘŚĆ III. KADRY I PŁACE, OBSŁUGA PROGRAMU KADROWO-PŁACOWEGO GRATYFIKANT GT I PROGRAMU PŁATNIK GT, KWALIFIKACJA AU.35

PRODUKT NIEDOSTĘPNY TERMIN WYDANIA NOWEJ POZYCJI DO KWALIFIKACJI EKA.05 - CZERWIEC 2020 R. (termin może ulec zmianie)

Stan prawny na 1 sierpnia 2019 roku

Podręcznik z zakresu kadr i płac, obsługi programu kadrowo-płacowego Gratyfikant GT i rozliczeń z ZUS Płatnik jest przeznaczony dla słuchaczy ośrodków kursowych oraz uczniów szkół ekonomicznych o różnych profilach.

W opracowaniu przedstawiono zagadnienia związane z nawiązywaniem stosunku pracy i zawieraniem umów cywilnoprawnych, zasad obliczania wynagrodzenia za czas przepracowany i za czas niewykonywania pracy, sporządzania dokumentacji związanej z przebiegiem pracy pracowników i wypłatą wynagrodzeń. Zawarto w nim również obliczenia niezbędnych podatków i obciążeń wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych naliczanych od wynagrodzeń pracowników. Autorki zaprezentowały również deklaracje rozliczeniowe z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz deklaracje dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ponadto publikacja zawiera omówione zagadnienia dotyczące oceny efektywności wykorzystania czynnika pracy ludzkiej i wynagrodzeń (np. wskaźnik wzrostu wynagrodzeń, pracochłonność, nominalne wykorzystanie czasu pracy, efektywność wynagrodzeń itd. ) oraz trzy przykładowe zadania do części praktycznej egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikację AU.35 rozwiązane techniką komputerową z wykorzystaniem programów Gratyfikant Gt i Płatnik.

Publikacja została opracowana zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik ekonomista dla kształcenia w zakresie kwalifikacji A.35 (Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji) i stanowi materiał pomocniczy, wspomagający edukację-zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolne podręczników (Dz.U. 2012 poz. 752) nie podlega zatwierdzeniu na podstawie art.27.

 

 

 

1. PRAWO PRACY....3

1.1. Zatrudnianie i zwalnianie pracownika......3

1.1.1.Nawiazanie stosunku pracy.....3

1.1.2.Ustanie stosunku pracy, czyli rozwiazanie i wygaśnięcie umowy o pracę (art. 30-41, 52-55 i art. 63-67 K.p.) ....12

1.2. Obowiazki pracodawcy (art 94, 97 K.p.)......19

1.2.1. Podstawowe obowiazki pracodawcy......19

1.2.2. Regulaminy zakładowe.....20

1.2.3.Profilaktyczne badania pracownika w trakcie trwania stosunku pracy (art, 229 K.p.).......26

1.2.4. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia przysługujace w okresie czasowej niezdolności do pracy (art. 77-93 K.p.)......27

1.2.5. Obowiazki pracodawcy wobec zwalnianych pracowników (art. 97 i art. 99 K.p.).....34

1.2.6. Obowiazki pracodawcy wobec nowozatrudnionych (art. 229 K.p.).....38

1.3. Prawa i obowiazki pracownika.....39

1.3.1. Prawa pracownika.....39

1.3.2. Obowiazki pracownika....62

1.4. Zasady prowadzenia dokumentacji kadrowej (art. 94a K.p.).....64

1.4.1. Akta osobowe pracowników.....64

1.4.2. Inna dokumentacja pracownicza zwiazana ze stosunkiem pracy......72

2. PRAWO CYWILNE......87

2.1.Rodzaje umów cywilnoprawnych.....87

2.2. Charakterystyka umów cywilnoprawnych.......88

2.3. Różnice i podobieństwa między umowami cywilnoprawnymi.....100

3. PŁACE.....104

3.1. Wynagrodzenie za pracę......104

3.1.1. Funkcje i elementy składowe wynagrodzenia......104

3.1.2. Zasadnicze systemy wynagradzania.....105

3.1.3. Dodatek do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.....115

3.1.4. Dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej......121

3.1.5. Wysokość wynagrodzenia dla pracownika za część miesiaca.....122

3.2. Ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i inne fundusze pozaubezpieczeniowe....123

3.2.1. Obowiazki w zakresie ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych funduszy pozaubezpieczeniowych....123

3.2.2. Składki na ubezpieczenia społeczne.....123

3.2.3 Zasady finansowania składek na ubezpieczenia społeczne.....124

3.2.4. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe......125

3.2.5. Roczny limit wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.....126

3.2.6. Składka na ubezpieczenia chorobowe....128

3.2.7. Składka na ubezpieczenia wypadkowe.....129

3.2.8. Składka na ubezpieczenia zdrowotne....132

3.2.9. Składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych....134

3.2.10. Terminy opłacania składek ZUS......137

3.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych.....138

3.3.1. Podmiot opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i rozliczenie z Urzędem Skarnbowym...138

3.3.2. Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2018 roku.......137

3.3.3. Koszty uzyskania przychodu na 2018 rok.....139

3.3.4. Ustalanie podatku dochodowego od osób fizycznych w 2018 roku......139

3.4. Lista płac......146

3.4.1. Lista płac pracowników.....146

3.4.2. Potracenia w liście płac.....146

3.4.3. Sporzadzenie listy płac....147

3.5. Świadczenia na czas niewykownywania pracy.....156

3.5.1. Świadzcenia chorobowe......156

3.5.2. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby.....161

3.5.3. Zasiłki wypłacane z ZUS....180

3.6. Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego....193

3.6.1. Pojęcie urlopu wypoczynkowego.....191

3.6.2. Podstawa wymiaru wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego.....193

3.6.3. Obliczanie wynagrodzenia za czas urlopu.......194

3.7. Umowy cywilnoprawne a składki ZUS i podatek dochodowy.....209

3.7.1. Obowiazki wobec ZUS z tytułu umów cywiolnoprawnych.....209

3.7.2. Rozliczenie z Urzędem Skarbowym z tytułu umów o dzieło.....208

3.7.3. Rozliczenie z Urzędem Skarbowym z tytułu umów zlecenie.....214

3.7.4. Koszty uzyskania przychodów z drobnych umów zelcenia.....217

3.7.5. Umowa zlecenia ze studentem.......217

3.8. Obowiazku pracodawcy wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.....226

3.8.1. Zgłoszenie płatnika......226

3.8.2. Zgłoszenie ubezpieczonego.....226

3.8.3. Zgłoszenie wyrejestrowania.....228

3.8.4. Formularze ubezpieczeniowe ZUS.....228

3.8.5. Sporzadzanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, raportu ZUS RCA i poleceń przelewu składek ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz funduszy pozaubezpieczeniowych na rachunek ZUS....228

3.8.6. Sporzadzanie deklaracji PIT-4R i polecenia przelewu zaliczki podatku dochodowego na rachunek organu podatkowego.....233

4. OCENA EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA CZYNNIKA PRACY LUDZKIEJ I WYNAGRODZEŃ.....250

4.1. Wydajność pracy.....250

4.2. Pracochłonność.....254

4.3. Nominalny czas pracy i ocena jego wykorzystania......255

4.4. Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń......257

4.5. Produktywność wynagrodzeń......258

4.6. Efektywność wynagrodzeń......260

4.7. Rentowność wynagrodzeń.....261

5. OBSŁUGA PROGRAMU GRATYFIKANT GT.....264

6. OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK.....314

6.1. Obowiazki pracodawcy w zakresie przekazywania do ZUS dokumentów rozliczeniowych.....314

6.2. Obsługa programu Płatnik krok po kroku......314

SPIS TREŚCI.....350

LITERATURA I AKTY PRAWNE.....352

31,00


produkt niedostępny
pełny HTML | wersja mobilna