s1

KWALIFIKACJA AU.36BIURO RACHUNKOWE, DOKUMENTACJA KSIĘGOWA, SPRAWOZDAWCZOŚĆ I ANALIZA FINANSOWA, EWIDENCJA KSIĘGOWA W PROGRAMIE FINANSOWO-KSIĘGOWYM REWIZOR GT,  KWALIFIKACJA AU.36. i EKA.07
Format B5, str. 304, ISBN 978-83-60045-36-7
oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa.

BIURO RACHUNKOWE, DOKUMENTACJA KSIĘGOWA, SPRAWOZDAWCZOŚĆ I ANALIZA FINANSOWA, EWIDENCJA KSIĘGOWA W PROGRAMIE FINANSOWO-KSIĘGOWYM REWIZOR GT, KWALIFIKACJA AU.36. i EKA.07

NIEDOSTĘPNY
AKTUALNE WYDANIE NA ROK SZKOLNY 2022/2023 DOSTĘPNE BĘDZIE POD KONIEC MARCA

Podręcznik „Biuro rachunkowe” jest przeznaczony dla słuchaczy ośrodków kursowych i uczniów szkół ekonomicznych o różnych profilach.W opracowaniu przedstawiono cechy i klasyfikację dowodów księgowych oraz omówiono zasady dokumentowania operacji

gospodarczych i wyjaśniono zasady sporządzania dowodów księgowych. Przedstawiono elementy dowodu księgowego oraz zasady poprawiania błędów w dowodach księgowych.
Podręcznik uczy umiejętności związanych z przygotowaniem dowodów do księgowania i omawia zasady archiwizowania dokumentów. Ponadto zawarto w nim treści dotyczace przygotowania analiz finansowych, rozróżniania jej metod stosowania wskaźników analizy finansowej oraz sposoby oceny sytuacji majatkowej i finansowej firmy. Treści teoretyczne zostały wsparte rozwiązanymi przykładami i ćwiczeniami do samodzielnego wykonania, z wykorzystaniem programu finansowo-księgowego Rewizor GT. Na okładce podręcznika zamieszczono wykaz kont księgi głównej utworzony na potrzeby szkolne, który jest wykorzystywany do dekretacji dowodów księgowych.


Publikacja opracowana zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik ekonomista dla kształcenia w zakresie kwalifikacji AU.36 (Prowadzenie rachunkowości). Stanowi materiał pomocniczy, wspomagający edukację, jest materiałem ćwiczeniowym i zgodnie z treścią Ustawy o systemie oświaty (Art. 22aa.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2019 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników, nie podlega procedurze zatwierdzenia przez Ministra Edukacji Narodowej.

(Dz.U. z 2019 r., poz. 2213).

1. POJĘCIE, ZAKRES I CECHY RACHUNKOWOŚCI.....3

2. DOKUMENTACJA KSIĘGOWA .....4


2.1. Pojęcie dokumentu księgowego.....4

2.2. Elementy dowodu księgowego.....4

2.3. Zadania dokumentacji księgowej.....4

2.4. Klasyfikacja dokumentów księgowych.....4

2.5. Dowody księgowe na stanowisku pracy księgowego.....5

2.6. Obieg, przygotowanie dowodów księgowych do ujęcia w księgach rachunkowych oraz ich archwizowanie.....11

2.7. Poprawa błędów w dokumentach księgowych.....19

2.8. Ćwiczenia utrwalajace wiadomości.....23

3.SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA .....35

3.1. Elementy sprawozdania finansowego.....35

3.2. Uproszczona sprawozdawczość finansowa według znowelizowanej ustawy o rachunkowości.....36

3.3. Zasady prawidłowej (nadrzędne) rachunkowości.....39

3.4. Wycena pozycji bilansu.....42

3.5. Bilan ruchu.....55

3.6. Rachunek zysków i strat.....57

3.7. Uproszczone rachunki zysków i strat dla jednostek mikro i małych.....69

3.8. Informacja dodatkowa.....73

3.9. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.....74

3.10. Rachunek przepływów pieniężnych.....74

4. ANALIZA FINANSOWA.....83

4.1. Strony zainteresowane sytuacja finansowa i majatkowa firmy.....83

4.2. Istota analizy finansowej.....83

4.3. Analiza pionowa i pozioma bilansu.....84

4.4. Analiza wskaźnikowa .....91

4.5. Ćwiczenia utrwalajace wiadomości.....114

5. ĆWICZENIA PODSUMOWUJACE WIADOMOŚCI.....119

6. OBSŁUGA PROGRAMU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO REWIZOR GT.....142

7. PRZYKŁADOWE ZADANIA DO CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU ZAWODOWEGO POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJĘ A.36.....270

SPIS TREŚCI.....okładka

LITERATURA.....okładka

 

 

0,00


produkt niedostępny
pełny HTML | wersja mobilna