s1

KWALIFIKACJA AU.36RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA. CZĘŚĆ II. AKTYWA TRWAŁE, KOSZTY DZIAŁALNOŚCI I ICH ROZLICZENIE, KALKULACJA KOSZTÓW KWALIFIKACJA AU.36 i EKA.07
Format B5, str. 248, ISBN: 978-83-60045-40-4
oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA. CZĘŚĆ II. AKTYWA TRWAŁE, KOSZTY DZIAŁALNOŚCI I ICH ROZLICZENIE, KALKULACJA KOSZTÓW KWALIFIKACJA AU.36 i EKA.07

DOSTĘPNY

Stan prawny na 1 maja 2020 roku

W publikacji „Rachunkowość finansowa. Część II” omówiono pojęcie i klasyfikację aktywów trwałych oraz sposób ich wyceny. Przedstawiono także metody obliczania amortyzacji, ewidencję zmian w stanie i wartości aktywów trwałych na kontach księgi głównej i na kontach ksiąg pomocniczych. Scharakteryzowano koszty i układy ich gromadzenia. Przedstawiono ewidencję i rozliczenie kosztów według różnych wariantów na kontach zespołów 4. i 5. oraz omówiono koszty rozliczane w czasie. Ta część opracowania zawiera omówienie i istotę kalkulacji kosztów, jej rodzajów, metody przeprowadzania oraz przykłady jej sporządzania.W opracowaniu znajdują się przykłady rozwiazania zadań z wypełnionymi dokumentami księgowymi oraz ćwiczenia do samodzielnego wykonania przez uczniów, które pozwalają w czasie realizacji tematu na utrwalenie praktycznych umiejętności.Podsumowaniem ewidencji księgowej przedstawionej w części II „Rachunkowość finansowa są trzy testy samodzielnej kontroli. Ponadto zamieszczono w podręczniku wykaz kont księgi głównej utworzony na potrzeby szkolne, który jest wykorzystywany do dekretacji dowodów księgowych. W opracowaniu przyjęto zasadę ewidencjonowania kosztów na kontach układu rodzajowego (zespołu 4.) i funkcjonalnego (zespołu 5.). Jeżeli dane ćwiczenia dotyczy ewidencji kosztów, prowadzonej według jednego z wybranych uproszczonych wariantów tylko na kontach zespołu 4. badź tylko na kontach zespołu 5. to zasada ta podana jest w jego zalożeniachKolejność rozdziałów w logicznym porządku ujmuje część materiału do nauczania w zawodach technik ekonomista i technik rachunkowości dla kształcenia w zakresie kwalifikacji AU.36 (Prowadzenie rachunkowości).Publikacja opracowana zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik ekonomista dla kształcenia w zakresie kwalifikacji A.36 (Prowadzenie rachunkowości). Stanowi materiał pomocniczy, wspomagający edukację, jest materiałem ćwiczeniowym i zgodnie z treścią Ustawy o systemie oświaty (Art. 22aa.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2019 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników, nie podlega procedurze zatwierdzenia przez Ministra Edukacji Narodowej.

(Dz.U. z 2019 r., poz. 2213).

1. AKTYWA TRWAŁE.....3

1.1. Aktywa.....3

1.2.Charakterystyka, klasyfikacja i wartość poczatkowa środków trwałych.....3

1.3. Ewidencja na kontach księgi głównej, pomocniczej oraz ewidencja pozabilansowa środków trwałych.....11

1.4. Pojęcie umorzenia i amortyzacji środków trwałych.....15

1.5. Ewidencja zużycia środków trwałych i metody obliczania amortyzacji podatkowej.....17

1.6. Ewidencja zmian w stanie i wartości środków trwałych.....29

1.7. Ćwiczenia utrwalajace wiadomości.....77

1.8. Przykład prowadzenia tabeli amortyzacyjnej.....82

1.9. Wartości niematerialne i prawne.....86

1.10. Długoterminowe należności.....93

1.11. Inwestycje długoterminowe.....93

1.12. Aktualizacja wartości inwestycji długoterminowych.....104

1.13. Ćwiczenia utrwalajace wiadomości.....106

1.14. Test samodzielnej kontroli nr.1.....114

2. EWIDENCJA I ROZLICZENIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ.....116

2.1. Pojęcie, klasyfikacja i układy gromadzenia kosztów.....116

2.2. Ogólne zasady rachunku kosztów.....119

2.3. Ewidencja i rozliczanie podstawowych rodzajów kosztów na kontach zespołu 4 i 5.....121

2.4.Ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów.....147

2.5. Rozliczenie kosztów układu funkcjolanego (podmiotowego).....155

2.6. Ćwiczenia utrwalajace wiadomości.....169

2.7. Ewidencja kosztów tylko na kontach układu rodzajowego i ich rozliczenie.....175

2.8. Ewidencja kosztów tylko na kontach układu funkcjonalnego i ich rozliczenie.....177

2.9. Test samodzielnej kontroli nr 2.....185

3. KALKULACJA KOSZTÓW.....187

3.1. Istota kalkulacji kosztów.....187

3.2. Rodzaje kalkulacji.....188

3.3. Ewidencja rozliczenia kosztów działolności podstawowej.....188

3.4. Matody kalkulacji.....193

3.5. Kalkulacja podziałowa prosta.....194

3.6. Kalkulacja podziałowa ze współczynnikami.....211

3.7. Kalkulacja doliczeniowa.....227

3.8. Ćwiczenia utrwalajace wiadomości.....237

3.9. Test samodzielnej kontroli nr 3.....246

SPIS TREŚCI, LITERATURA......248

SZKOLNY WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (SYNTETYCZNYCH).....okładka

 

22,00
Dodaj szt.   
pełny HTML | wersja mobilna