s1

KWALIFIKACJA AU.36RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA. CZĘŚĆ III. PRODUKTY PRACY I ICH SPRZEDAŻ, OBRÓT TOWAROWY, INWENTARYZACJA, ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZASOBÓW MAJĄTKOWYCH, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA, DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA, WYNIK FINANSOWY, KWALIFIKACJA AU.36 i EKA.07
Format B5, str. 280, ISBN: 978-83-60045-43-5
oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA. CZĘŚĆ III. PRODUKTY PRACY I ICH SPRZEDAŻ, OBRÓT TOWAROWY, INWENTARYZACJA, ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZASOBÓW MAJĄTKOWYCH, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA, DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA, WYNIK FINANSOWY, KWALIFIKACJA AU.36 i EKA.07

DOSTĘPNY

Stan prawny na 1 maja 2019 roku

W podręczniku Rachunkowość finansowa część III omówiono ewidencję obrotu produktami pracy, towarami w jednostkach handlu hurtowego i detalicznego oraz cel i metody przeprowadzania inwentaryzacji, ewidencję rozliczenia ujawnionych różnic inwentaryzacyjnych wraz z dokumentacją. Publikacja zawiera charakterystykę i ewidencję źródeł finansowania zasobów majątkowych, pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, przychodów i kosztów finansowych oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów. Scharakteryzowano w niej wynik finansowy, omówiono metody jego ustalania. Przedstawiono zasady ustalania kwoty podatku dochodowego, zmiany stanu produktów oraz sposoby rozliczania wyniku finansowego. Opracowanie zawiera cztery testy samodzielnej kontroli podsumowujące omówiony materiał.
W opracowaniu przyjęto zasadę ewidencjonowania kosztów na kontach układu rodzajowego(zespołu 4.) i funkcjonalnego (zespołu 5.). Jeżeli dane ćwiczenie dotyczy ewidencji kosztów, prowadzonej wg. jednego z wybranych uproszczonych wariantów tylko na kontach zespołu 4. badź tylko na kontach zespołu 5. to zasada ta podana jest w jego założeniach.


Ponadto zamieszczono w podręczniku wykaz kont księgi głównej utworzony na potrzeby szkolne, który jest wykorzystywany do dekretacji dowodów księgowych.Kolejność rozdziałów w logicznym porządku ujmuje część materiału do nauczania w zawodach technik ekonomista i technik rachunkowości dla kształcenia w zakresie kwalifikacji AU.36 (Prowadzenie rachunkowości),Publikacja opracowana zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik ekonomista dla kształcenia w zakresie kwalifikacji AU.36 (Prowadzenie rachunkowości). Stanowi materiał pomocniczy, wspomagający edukację, jest materiałem ćwiczeniowym i zgodnie z treścią Ustawy o systemie oświaty (Art. 22aa.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2019 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników, nie podlega procedurze zatwierdzenia przez Ministra Edukacji Narodowej.

(Dz.U. z 2019 r., poz. 2213).

1. PRODUKTY PRACY I ICH SPRZEDAŻ.....3

1.1. Produkty pracy.....3

1.2. Dokumentacja obrotu wyrobami gotowymi.....3

1.3. Ewidencja obrotu wyrobami gotowymi.....3

1.4. Struktura ceny sprzedaży.....24

1.5. Pojęcie, dokumentacja oraz ewidencja sprzedaży wyrobów gotowych.....28

1.6. Ewidencja i dokumentacja reklamacji wyrobów gotowych.....39

1.7. Ewidencja sprzedaży wyrobów gotowych opodatkowanych podatkiem akcyzowym.....47

1.8. Działalność usługowa.....50

1.9. Aktualizacja wartości wyrobów gotowych.....54

1.10. Ćwiczenia utrwalajace wiadomości.....55

1.11. Test samodzialnej kontroli nr 1.....65

2. OBRÓT TOWAROWY.....67

2.1. Pojęcie towarów i obrotu towarowego.....67

2.2. Szczeble obrotu towarowego.....67

2.3. Ceny i marże stosowane w obrocie towarowym.....67

2.4. Zasady ewidencji obrotu towarowego.....70

2.5. Ewidencja obrotu towarowego w hurcie.....72

2.6. Ewidencja obrotu towarowego w jednostkach handlu detalicznego.....83

2.7. Import i eksport towarów.....97

2.8. Ewidencja reklamacji.....102

2.9. Aktualizacja wartości towarów.....107

2.10. Ćwiczenia utrwalajace wiadomości.....111

2.11. Test samodzielnej kontroli nr 2.....118

3. INWENTARYZACJA.....120

3.1. Cel i metody przeprowadzania inwentaryzacji.....120

3.2. Rodzaje inwantaryzacji.....121

3.3. Zasady określajace prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji.....121

3.4. Różnice inwentaryzacyjne.....122

3.5. Ewidencja ujawnionych różnic inwentaryzacyjnych.....123

3.6. Ewidencja i rozliczanie nadwyżek.....134

3.7. Ewidencja i rozliczanie niedoborów niezawinionych.....140

3.8. Ewidencja i rozliczanie niedoborów zawinionych bezspornych.....144

3.9. Ewidencja i rozliczanie roszczeń spornych.....147

3.10. Dokumantacja inwentaryzacji.....153

3.11. Ćwiczenia utrwalajace wiadomości.....162

3.12. Test samodzielnej kontroli nr 3.....168

4. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZASOBÓW MAJATKOWYCH.....170

4.1. Istota i klasyfikacja kapitałów (funduszy) własnych.....170

4.2. Tworzenie i wykorzystanie kapitałów (funduszy) własnych w różnych jednostkach.....171

4.3. Istota i klasyfikacja zobowiazań i rezerw na zabowiazania.....182

4.4. Ewidencja wybranych zobowiazań.....182

5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA I DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA.....202

5.1. Pozostała działalność operacyjna.....202

5.2. Działalność finansowa.....210

6. WYNIK FINANSOWY.....216

6.1. Pojęcie wyniku finansowego.....216

6.2. Podatek dochodowy.....216

6.3. Ustalenie wyniku finansowego.....235

6.4. Ćwiczenia utrwalajace wiadomości.....267

6.5. Rozliczenie wyniku finansowego.....271

6.6. Test samodzielnej kontroli nr 4.....277

SPIS TREŚCI, LITERATURA.....280

SZKOLNY WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (SYNTETYCZNYCH).....okładka

26,00
Dodaj szt.   
pełny HTML | wersja mobilna