KWALIFIKACJA AU.36ZASADY RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ KWALIFIKACJA AU.36.
Format B5, str. 216, ISBN: 978-83-600045-31-2
oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa.

ZASADY RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ KWALIFIKACJA AU.36.

DOSTĘPNY

Stan prawny na 1 kwietnia 2018 roku

Podręcznik: „Zasady rachunkowości finansowej” omawia istotę i podstawowe funkcje rachunkowości. Przedstawiono w nim klasyfikację zasobów majątkowych oraz źródeł ich pochodzenia. Omówiono w nim bilans jednostki gospodarczej, podział i funkcjonowanie kont bilansowych wraz ze sposobem poprawy błędów księgowych oraz zasady łączenia i dzielenia kont. Podane zostały zasady funkcjonowania kont niebilansowych, omówiono pojęcie wyniku finansowego i metody jego ustalania oraz ewidencji na kontach ksiąg pomocniczych. Ponadto ujęto w podręczniku wykaz kont księgi głównej utworzony na potrzeby szkolne, który jest wykorzystywany do dekretacji dowodów księgowych. Znajdują się w nim przykłady rozwiązania zadań wraz z wypełnionymi dokumentami księgowymi oraz ćwiczenia do samodzielnego wykonania, które pozwalają na utrwalenie praktycznych umiejętności w czasie realizacji tematu.Kolejność rozdziałów w logicznym porządku ujmuje materiał do nauczania w kwalifikacji A.36.Publikacja opracowana zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik ekonomista dla kształcenia w zakresie kwalifikacji A.36 (Prowadzenie rachunkowości). Stanowi materiał pomocniczy, wspomagający edukację-zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. 2012 poz. 752) nie podlega zatwierdzeniu na podstawie art. 27.

1. POJĘCIE I FUNKCJE RACHUNKOWOŚCI.....3

2. ORGANIZACJA RACHUNKOWOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE.....4

2.1. Jednostki zobowiazane do prowadzenia ksiag rachunkowych.....4

2.2. Organizacja działu rachunkowości.....4

2.3. Zakładowy plan kont.....5

2.4. Odpowiedzialność za rachunkowość jednostki.....6

3. CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW MAJATKOWYCH I ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA.....7

3.1. Zasoby majatkowe-aktywa.....7

3.2. Źródła pochodzenia zasobów majatkowych-pasywa.....17

3.3. Bilans.....23

3.4. Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans.....30

4. ZADANIA I FUNKCJONOWANIE KONT BILANSOWYCH.....37

4.1. Ogólna charakteryustyka konta.....37

4.2. Układ graficzny konta.....40

4.3. Zasady funkcjonowania kont bilansowych.....41

4.4. Rejestracja operacji gospodarczych.....42

4.5. Cykl czynności: od bilansu poczatkowego do bilansu końcowego.....46

4.6. Treść ekonomiczna sald....57

5. POPRAWIANIE BŁĘDNYCH ZAPISÓW NA KONTACH....66

6. ŁACZENIE I DZIELENIE KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ.....74

6.1. Łaczenie kont.....74

6.2. Podzielność kont.....75

7. TEST SAMODZIELNEJ KONTROLI NR 1.....79

8. ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT WYNIKOWYCH.....82

8.1. Charakterystyka kosztów.....82

8.2 Ewidencja kosztów działalności operacyjnej.....83

8.3. Rozliczanie kosztów produkcji.....119

8.4. Ewidencja zakupów w jednostkach będacych podatnikami VAT.....126

8.5. Charakterystyka przychodów.....132

8.6. Ewidencja sprzedażyw jednostkach będacych podatnikami VAT.....133

8.7. Rozliczenie z tytułu podatku od towarów i usług-podatku VAT.....141

8.8. Ewidencja sprzedaży materiałów.....147

8.9. Ewidencja pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.....149

8.10. Ewidencja przychodów i kosztów finansowych......155

9. WYNIK FINANSOWY.....167

9.1. Pojęcie wyniku finansowego.....167

9.2. Podatek dochodowy.....167

9.3. Metoda statystyczna (nieksięgowa) ustalania wyniku finansowego.....167

9.4. Metoda księgowa ustalania wyniku finansowego.....173

10. KONTA KSIAG POMOCNICZYCH.....184

10.1. Zadania i funkcjonowanie kont ksiag pomocniczych.....184

10.2. Klasyfikacja kont księgowych-podsumowanie.....195

11. EWIDENCJA OPERACJI BILANSOWYCH I WYNIKOWYCH-ĆWICZENIA.....196

12. TEST SAMODZIELNEJ KONTROLI NR 2.....210

SPIS TREŚCI, LITERATURA.....216

SZKOLNY WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (SYNTETYCZNYCH).....okładka

 

18,00
Dodaj szt.   
pełny HTML | wersja mobilna