KWALIFIKACJA AU.65ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ I DANIN PUBLICZNYCH. CZĘŚĆ I. KWALIFIKACJA AU.65
Format B5, str. 432 , ISBN: 978-83-60045-49-7
oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa.

ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ I DANIN PUBLICZNYCH. CZĘŚĆ I. KWALIFIKACJA AU.65

DOSTĘPNY - w sprzedaży do wyczerpania zapasów

Stan prawny na 1 sierpnia 2018

Część pierwsza podręcznika z zakresu rozliczenia wynagrodzeń i danin publicznych jest przeznaczona dla słuchaczy ośrodków kursowych oraz szkół ekonomicznych kształtujących się z zakresu kwalifikacji A.65. W opracowaniu przedstawiono zagadnienia związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, z zawieraniem umów cywilnoprawnych oraz zasady obliczania wynagrodzenia za czas przepracowany i za czas niewykonania pracy, sporządzania dokumentacji związanej z przebiegiem pracy pracowników. Zawarto w nim również zasady wypłaty świadczeń społecznych, socjalnych i pozostałych przysługujących pracownikom oraz obliczenia niezbędnych podatków i zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych naliczanych od wynagrodzeń pracowników.


W publikacji przedstawiono klasyfikację podatków oraz omówiono podatki bezpośrednie i pośrednie. Omówiono formy opodatkowania i ewidencji działalności gospodarczej w małych przedsiębiorstwach. Wyjaśniono zasady opodatkowania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie karty podatkowej, przy ryczałcie ewidencjonowanym, na zasadach ogólnych według skali podatkowej i podatkiem liniowym.


Przedstawiono ewidencję dokumentów w księdze przychodów, w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz wyjaśniono zasady sporządzania dokumentacji osobowej i płacowej pracowników.


Omówiono rejestry zakupów i sprzedaży VAT, deklarację VAT-7, ewidencję wyposażenia, środków trwałych oraz inne urządzenia uzupełniające prowadzone przy opodatkowaniu osób fizycznych i prawnych. Przestawiono schemat obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Przedstawiono schemat obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

1. Nawiazanie i ustanie stosunku pracy...........................3

1.1. Nawiazanie stosunku pracy....................3

1.1.1. Istota stosunku pracy...........................3

1.1.2. Formy wykonywania pracy...................4

1.1.3. Zawarcie umowy o pracę.....................5

1.1.4. Zatrudnienie pracownika w formie telepracy..............7

1.1.5. Forma i treść umowy o pracę (art. 29 K.P.)................8

1.2. Ustanie stosunku pracy, czyli rozwiazanie i wygaśnięcie umowy o pracę (art.30-41, 52-55, 63-67 K.P.)......11

1.2.1. Rozwiazanie umowy o pracę..............11

1.2.2. Rozwiazanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron ........................12

1.2.3. Rozwiazanie umowy o pracę za wypowiedzeniem................12

1.2.4. Rozwiazanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika........14

1.2.5. Rozwiazanie umowy o pracę z przyczyn niezawinionych..................15

1.2.6. Rozwiazanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika..............15

1.2.7. Wygaśnięcie stosunku pracy.............15

1.3. Obowiazki pracodawcy wobec zwalnianych pracowników..........19

2. Obowiazki pracodawcy wobec pracowników..................................23

2.1. Obowiazki pracodawcy wobec nowozatrudnionych...........23

2.1.1. Wstępne badania lekarskie.................23

2.1.2. Zapoznanie pracownika z aktami prawa wewnętrznego..........24

2.1.3. Zgłoszenie pracownika w ZUS.................28

2.2. Podstawowe obowiazki pracodawcy wobec pracowników w trakcie trwania stosunku pracy...............30

3. Zasady prowadzenia dokumentacji kadrowej (art. 94a K.p.)..............32

3.1. Akta osobowe pracowników...............32

3.2. Inna dokumentacja pracownicza zwiazana ze stosunkiem pracy.......40

4. Dokumentacja, ustalanie i rozliczanie wynagrodzeń oraz świdczeń społecznych i socjalnych przysługujacych pracownikom........58

4.1. Wynagrodzenie za pracę...............58

4.1.1. Funkcje i elementy składowe wynagrodzenia..............58

4.1.2. Zasadnicze systemy wynagradzania..............59

4.1.3. Dodatek do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych..............70

4.1.4. Dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.............76

4.1.5. Wysokość wynagrodzenia dla pracownika za część miesiaca.............77

4.1.6. Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia..............78

4.2. Ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i inne fundusze pozaubezpieczeniowe........83

4.2.1. Obowiazki w zakresie ubezpieczeń społecznych, zdrowtnych i innych funduszy pozaubezpieczeniowych.........83

4.2.2. Składki na ubezpieczenia społeczne ...................83

4.2.3 Zasady finansowania składek na ubezpieczenia społeczne.................................84

4.2.4. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe....................85

4.2.5. Roczny limit wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe...................86

4.2.6. Składka na ubezpieczenie chorobowe...................88

4.2.7. Składka na ubezpieczenie wypadkowe.................90

4.2.8. Składka na ubezpieczenie zdrowotne...............93

4.2.9. Składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych..........95

4.2.10. Terminy opłacania składek do ZUS............102

4.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych....................103

4.3.1. Podmiot opodatkowania podatkiem dochodowym od sób fizycznych i rozliczenie z urzędem skarbowym...............103

4.3.2. Skala podatkowa na 2016 rok.............103

4.3.3. Koszty uzyskania przychodu na 2016 rok.............................104

4.3.4. Ustalanie zaliczki na podatek dochodowy od sób fizycznych...................106

4.4. Lista płac.................................114

4.4.1. Lista płac pracowników.......................114

4.4.2. Potracenia w liście płac......................114

4.4.3. Sporzadzenie listy plac...................115

4.4.4. Potracenia z wynagrodzeń netto na podstawie tytułów egzekucyjnych i wykonawczych...............124

4.5. Świadczenia za czas niewykonywania pracy.....................130

4.5.1. Świadczenia chorobowe........................130

4.5.2. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby.......................133

4.5.3. Zasiłki wypłacone z ZUS...................152

4.6. Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego......................174

4.6.1. Pojęcie urlopu wypoczynkowego...................174

4.6.2. Podstawa wymiaru wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego.......175

4.6.3. Obliczanie wynagrodzenie za czas urlopu........................176

5. Pozapłacowe świdczenia pracownicze.........................190

5.1. Zakładowy Fundusz Świdczeń Socjalnych.......................190

5.1.1. Zakładowy Fundusz Świdczeń Socjalnych jako Źródło finansowania działalności socjalnej..........190

5.1.2. Wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świdczeń Socjalnych.....................190

5.1.3. Rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świdczeń Socjalnych....................192

5.1.4. Terminy dokonywania wpłat n aZakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych............192

5.1.5. Zasady i kryteria tworzenia Zakładowego Funduszu Świdczeń Socjalnych...........193

5.1.6. Rezygnacja z tworzenia Zakładowego Funduszu Świdczeń Socjalnych....................193

5.1.7. Ustalanie przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym...............194

5.1.8. Podatek dochodowy a Zakładowy Fundusz Świdczeń Socjalnych......................199

5.1.9. Składki ZUS a Zakładowy Fundusz Świdczeń Socjalnych.....................200

5.2. Świdczenia urlopowe...............................210

5.2.1. Przedmioty uprawnione do wypłaty świadczeń urlopowych...................210

5.2.2 Warunki przyznania świadczenia urlopowego ..............210

5.2.3. Wysokość świadczenia urlopowego w 2016 roku........................211

5.2.4. Rozliczenie podatkowo-składkowe świadczeń urlopowych...............211

5.2.5. Świadczenie urlopowe otrzymane od dwóch pracowników...................217

5.3. Ryczałty i ekwiwalenty za używanie prywatnego samochodu pracownika do celów służbowych............. 218

5.3.1. Ryczałt na samochód w jazdach lokalnych.................218

5.3.2. Ekwiwalent za rzeczywiście przejechane kilometry.......................220

5.3.3. Ryczałt i ekwiwalenty a podatek dochodowy i ZUS........................221

5.4. Należności z tytułu krajowych podróży służbowych pracowników.............222

5.4.1. Koszty krajowych podróży służbowych.........................222

5.4.2. Polecenie wyjazdu służbowego.......................224

5.5. Świadczenia zwiazane z bezpieczeństwem i higiena pracy........................230

5.6. Pozostałe świdczenia pracownicze...................232

6. Dokumentacja i rozliczanie wynagrodzeń osób świadczacych pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.........233

6.1. Rodzeje umów cywilnoprawnych..................233

6.2. Charakterystyka umów cywilnoprawnych....................234

6.3. Rożnice i podobieństwa między umowami cywilnoprawnymi...............246

6.4. Umowy cywilnoprawne a składki ZUS i podatek dochodowy....................249

6.4.1. Obowiazki wobec ZUS z tytułu umów cywilnoprawnych.....................249

6.4.2. Rozliczenie z urzędem skarbowym z tytułu umów o dzieło.......................251

6.4.3. Rozliczenie z urzędem skarbowym z tytułu umów zlecenia.................254

6.4.4. Koszty uzyskania przychodów z drobnych umów zlecenia.............257

6.4.5. Umowy zlecenia ze studentem............................257

7. Rozliczanie danin publicznych.......................270

7.1. Finanse publiczne.......................270

7.1.1. Podmioty tworzace sektor finansów publicznych............270

7.1.2. Środki publiczne i znaczenie finansów publicznych .....................270

7.1.3. Postawowe funkcje finansów publicznych.................272

7.1.4 Daniny publiczne...........................273

7.2. Pojęcie i klasyfikacja podatków.................273

7.3. Podatki majatkowe i opłaty lokalne...................276

7.3.1. Akty prawne regulujace podatki majatkowe i opłaty lokalne...................276

7.3.2 Podatek rolny.................276

7.3.3 Podatek leśny..............276

7.3.4. Podatek od nieruchomości.....................276

7.3.5. Podatek od środków transportowych.........................283

7.3.6. Podatek od spadków i darowizn..........................283

7.3.7. Podatek od czynności cywilnoprawnych....................283

7.3.8. Opłaty lokalne.....................290

7.4. Podatki pośrednie....................292

7.4.1. Akty prawne regulujace podatki pośrednie............................292

7.4.2. Podatek od towarów i usług (VAT).........................292

7.4.3. Podatek akcyzowy...........................313

7.4.4. Podatek od gier..............................315

7.4.5. Cło.....................................315

7.5. Podatki dochodowe...............................316

7.5.1. Akty prawne regulujace podatki dochodowe..............................316

7.5.2. Podatek dochodowy od sób fizycznych prowadzacych działalność gospodarcza....................316

7.5.3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)....................402

Spis treści....................................406

Literatura......................................408

38,00
Dodaj szt.   
pełny HTML | wersja mobilna