KWALIFIKACJA EKA.04GOSPODAROWANIE ZASOBAMI RZECZOWYMI, DOKUMENTOWANIE ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH, OBSŁUGA PROGRAMU MAGAZYNOWO-SPRZEDAŻOWEGO SUBIEKT GT I PROGRAMU DO OBSŁUGI GOSPODARKI ŚRODKAMI TRWAŁYMI RACHMISTRZ GT
Format B5, str. 360, ISBN: 978-83-60045-80-2 oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa

GOSPODAROWANIE ZASOBAMI RZECZOWYMI, DOKUMENTOWANIE ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH, OBSŁUGA PROGRAMU MAGAZYNOWO-SPRZEDAŻOWEGO SUBIEKT GT I PROGRAMU DO OBSŁUGI GOSPODARKI ŚRODKAMI TRWAŁYMI RACHMISTRZ GT

BRAK
NOWE WYDANIE DOSTĘPNE OD 30.04.2021

Stan prawny na 1 lipca 2020 roku

Podręcznik z zakresu gospodarowania rzeczowymi  zasobami majątkowymi i obsługi programu magazynowo- sprzedażowego Subiekt GT jest przeznaczony do kształcenia teorytycznego i praktycznego. Wyjaśnia podstawowe pojęcia związane z rzeczowymi zasobami majątkowymi oraz opisuje podstawowe zasady gospodarowania zapasami, środkami trwałymi i gospodarkę magazynową. Opracowanie zawiera rozwiązane przykłady i ćwiczenia do rozwiązania związane z obliczaniem wskaźników rotacji zapasów, ustalaniem zapotrzebowania na zapasy, normowaniem zużycia materiałowego oraz obliczaniem zdolności produkcyjnej. Omówiono w nim kalkulację ceny sprzedaży towarów i wyrobów gotowych rachunkiem „w stu” i „od sta”. W opracowaniu przedstawiono dokumentację obrotu zapasami, zakupu i sprzedaży.

Podano w nim również koszty i ćwiczenia do rozwiązania wraz z dokumentami do wypełnienia, przykłady już rozwiązane umożliwiające sporządzenie dokumentacji techniką komputerową w programie magazynowo -sprzedażowym Subiekt GT oraz wykorzystanie programu Rachmistrz GT do obsługi gospodarki środkami trwałymi.

 

Publikacja została opracowana zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik ekonomista w zakresie kwalifikacji EKA.04. (Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej) i stanowi materiał pomocniczy, jest materiałem ćwiczeniowym i zgodnie z treścią Ustawy o systemie oświaty (Art. 22aa.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2019 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników, nie podlega procedurze zatwierdzenia przez Ministra Edukacji Narodowej.

(Dz.U. z 2019 r., poz. 2213).

1. CHARAKTERYSTYKA RZECZOWYCH ZASOBÓW MAJATKOWYCH.....3

1.1. Rzeczowe zasoby majatkowe przedsiębiorstwa.....3

1.2. Klasyfikacja i charakterystyka rzeczowych zasobów majątkowych......4

2. GOSPODARKA ZAPASAMI.......8

2.1. Zapasy i ch rola w przedsiębiorstwie.............8

2.2. Klasyfikacja materiałów...................................10

2.3. Klasyfikacja zapasów...............................13

2.4. Planowanie zaopatrzenia w przedsiębiorstwie................15

  2.4.1. Zadania i organizacja komórek zaopatrzenia.......................15

  2.4.2. Normowanie zużycia materiałów..........................17

  2.4.3. Ustalanie zapotrzebowania na materiały....................23

  2.4.4. Normowanie zapasów materiałowych.........................29

  2.4.5. Obliczanie zapasu średniego (przeciętnego) towarów.........37

3. GOSPODARKA MAGAZYNOWA..........................................40

3.1. Pojęcie magazynu i magazynowania ...............................40

3.2. Zadania gospodarki magazynowej..............................40

3.3. Rodzaje magazynów...................................41

3.4. Wycena zapasów.........................................44

3.5. Matody wyceny rozchodu zapasów..................47

3.6. Ewidencja obrotu zapasami..............................53

3.7. Dokumentacja gospodarki magazynowej..................59

  3.7.1. Charakterystyka dokumentów gospodarki magazynowej................59

  3.7.2. Sporządzanie dokumentów gospodarki magazynowej....................59

4. SPRZEDAŻ KRAJOWA I ZAGRANICZNA...............................64

4.1. Operacje w obrocie towarowym.................................64

4.2. Warunki dostawy określone w międzynarodowych regułach handlu.............66

4.3. Terms of trade.........................70

4.4. Rozliczenia walutowe.....................73

  4.4.1. Kursy przeliczeniowe...................73

  4.4.2. Różnice kursowe - jednostka posiada rachunek walutowy..................74

  4.4.3. Różnie kursowe - jednostka nie posiada rachunku walutowego............78

4.5. Ceny i marże stosowane w obrocie towarowym.................................81

  4.5.1. Szczeble obrotu towarowego........................................81

  4.5.2. Marże stosowane w obrocie towarowym................81

  4.5.3. Ceny stosowane w obrocie towarowym......................81

4.6. Ustalanie cen sprzedaży wyrobów gotowych..................82

  4.6.1. Koszty i wydatki działalności produkcyjnej.................82

  4.6.2. Kalkulacja kosztów produkcji...........................85

  4.6.3. Kalkulacja cen sprzedaży wyrobów gotowych..........................86

  4.6.4. Cena sprzedaży wyrobów gotowych a wynik ze sprzedaży w działalności produkcyjnej...........89

4.7. Ustalanie cen sprzedaży towarów.............................89

  4.7.1. Koszty handlowe............................89

  4.7.2. Kalkulacja cen sprzedaży towarów...........................90

  4.7.3. Cena sprzedażdy towarów a wynik ze sprzedaży w działalności handlowej.....................93

  4.7.4. Ustalanie ceny sprzedaży brutto towarów.............................94

4.8. Funkcje cen i czynniki wpływające na poziom cen..............................97

4.9. Dokumenty handlowe................................98

4.10. Dokumentajcja sprzedaży i zakupu....................................106

  4.10.1. Dokumentacja sprzedaży.............................106

  4.10.2. Dokumentacja zakupu..................................106

5. ĆWICZENIA PODSUMOWUJĄCE WIADOMOŚCI.........................113

6. ANALIZA GOSPODAROWANIA ZAPASAMI....................................120

6.1. Wskaźnik rotacji (obrotowości) zapasów........................................120

6.2. Rotacja zapasów materiałowych i wyrobów gotowych...................121

6.3. Rotacja zapasów towarowych...................................127

6.4. Wskaźnik zaangażowania zapasów..........................128

6.5. Wskaźnik struktury zapasów......................................130

6.6. Wskaźnik dynamiki zapasów......................................132

7. DOKUMENTACJA ROZLICZEŃ Z KONTRAHENTAMI...........................135

7.1. Formy rozliczeń z kontrahentami...................................135

7.2. Dokumentacja rozliczeń gotówkowych...........................136

  7.2.1. Formy rozliczeń gotówkowych.....................................136

  7.2.2. Dokumentacja kasowa................................136

  7.2.3. Czek gotówkowy.........................................142

  7.2.4. Dowody wpłat gotówkowych na rachunek wierzyciela.............................142

  7.2.5. Karta płatnicza........................................144

7.3. Dokumentacja rozliczeń bezgotówkowych.............................145

  7.3.1. Formy rozliczeń bezgotówkowych.......................................145

  7.3.2. Polecenie przelewu...............................145

  7.3.3. Czek rozrachunkowy............................146

  7.3.4. Polecenie zapłaty..................................147

  7.3.5. Akredytywa...........................................148

  7.3.6. Rozliczenie planowe i saldami..............148

  7.3.7. Weksel..................................................149

  7.3.8. Pojęcie odsetek i dyskonta weksla........................151

7.4. Wezwanie do zapłaty.................................................160

7.5. Dokumentacja operacji bankowych...........................162

7.6. Poprawa błędów w dokumentach księgowych............................164

8. INWENTARYZACJA...................................................168

8.1. Pojęcie, cel i metody przeprowadzania inwentaryzacji.......................168

8.2. Terminy i rodzaje przeprowadzania inwentaryzacji.............................170

8.3. Pojęcie i rodzaje różnic inwentaryzacyjnych.......................................172

8.4. Dokumentacja inwentaryzacji.....................................................174

8.5. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych......................................176

8.6. Protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych..........................180

8.7. Arkusz spisu z natury oraz jego rozliczenie................................184

9. ZASOBY MAJĄTKOWE TRAWAŁE CZYLI AKTYWA PRZEDSIĘBIORSTWA TRWAŁE..................189

9.1. Klasyfikacja i charakterystyka aktywów trwałych.......................................189

9.2. Klasyfikacja środków trwałych.......................................193

9.3. Zasady wyceny środków trwałych..................................194

9.4. Amortyzowanie środków trwałych..................................195

9.5. Metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych.............................196

  9.5.1. Metody amortyzacji środków trwałych..........................................196

  9.5.2. Metoda liniowa.........................................196

  9.5.3. Metoda degresywna................................200

  9.5.4. Metoda jednorazowa, uproszczona...................................206

9.7. Ewidencja środków trwałych.................................................210

9.8. Dokumentacja środków trwałych...........................................211

  9.8.1. Dokumenty odzwierciedlające zmiany w stanie i wartości środków trwałych.......................211

  9.8.2. Sporządzanie dokumentów gospodarki środkami trwałymi..................................................211

10. ZDOLNOŚĆ PRODUKCYJNA MASZYN I URZĄDZEŃ......................................218

10.1. Pojęcie zdolności produkcyjnej i czas parcy maszyn i urządzeń......................218

10.2. Obliczanie zdolności produkcyjnej.....................................221

10.3. Obliczanie stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnej i rezerwy produkcyjnej..............222

11. WYKORZYSTANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO DO OBSŁUGI GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ I SPRZEDAŻY..........224

12. WYKORZYSTANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO DO OBSŁUGI GOSPODARKI ŚRODKAMI TRWAŁYMI.......................303

SPIS TREŚCI................................357

LITERATURA, ŹRÓDŁA PRAWA..........................360

 

40,00


produkt niedostępny
pełny HTML | wersja mobilna