KWALIFIKACJA EKA.05PROWADZENIE SPRAW KADROWYCH I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ, OBSŁUGA PROGRAMU KADROWO-PŁACOWEGO GRATYFIKANT GT. KWALIFIKACJA EKA.05
Format B5,str. 408, ISBN: 978-83-60045-63-3

oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa.

PROWADZENIE SPRAW KADROWYCH I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ, OBSŁUGA PROGRAMU KADROWO-PŁACOWEGO GRATYFIKANT GT. KWALIFIKACJA EKA.05

DOSTĘPNY

Stan prawny na 1 sierpnia 2020 roku

Publikacja jest materiałem ćwiczeniowym i zgodnie z treścią Ustawy o systemie oświaty (Art. 22aa.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2019 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników, nie podlega procedurze zatwierdzenia przez Ministra Edukacji Narodowej.
(Dz.U. z 2019 r., poz. 2213).

1. PRAWO PRACY....................................3

1.1. Zatrudnianie i zwalnianie pracownika................................3

1.1.1. Nawiązanie stosunku pracy.............................................3

1.1.2. Ustanie stosunku pracy, czyli rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o pracę (art.30-43, art. 52-55 art. 63-67 K. p.)...........................15

1.2. Obowiązki pracodawcy (art.94, 9412, 97 K. p.)..............................24

1.2.1. Obowiązki pracodawcy wobec nowo zatrudnionych (art. 229 K. p)..................................24

1.2.2. Podstawowe obowiązki pracodawcy................................26

1.2.3. Regulaminy zakładowe....................................................27

1.2.4. Profilaktyczne badania pracownika w trakcie trwania stosunku pracy (art. 229 K. p.).............33

1.2.5. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy (art. 771-93 K. p.).........................34

1.2.6. Obowiązki pracodawcy wobec zwalnianych pracowników (art. 97 § 1 i art. 99 §4 K. p.).........40

1.3. PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKA.............................46

1.3.1. Prawa pracownika...........................................................46

1.3.2. Obowiązki pracownika.....................................................73

1.4. ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI KADROWEJ ...........................75

1.4.1. Akta osobowe pracowników..........................................................................75

1.4.2. Inna dokumentacja pracownicza związana ze stosunkiem pracy.................84

1.5. ĆWICZENIA UTRWALAJĄCE WIADOMOŚCI................................................92

2. WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ.......................................................................102

2.1 Funkcje i elementy składowe wynagrodzenia...................................................102

2.2. Zasadnicze systemy wynagradzania pracowników..........................................103

2.2.1. Taryfowy system płac.....................................................................................103

2.2.2. Systemy wynagradzania ...............................................................................104

2.2.3. System czasowy wynagradzania...................................................................104

2.2.4. System akordowy wynagradzania..................................................................106

2.2.5. System prowizyjny wynagradzania.................................................................112

2.2.6. Wynagrodzenie kafeteryjne – benefity.............................................................117

2.3. DODATEK DO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ W GODZINACH NADLICZBOWYCH.......................118

2.3.1. Pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych...........................................118

2.3.2. Dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych......................................118

2.3.3. Podstawa wyliczenia dodatku za godziny nadliczbowe........................119

2.3.4. Obliczenie dodatku za nadgodziny przy wynagrodzeniu miesięcznym stałym....................119

2.3.5. Obliczenie dodatku za nadgodziny przy wynagrodzeniu zmiennym...................................123

2.4. Dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej............................................................127

2.5. Wysokość wynagrodzenia dla pracownika za część miesiąca................................................129

3. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, ZDROWOTNE I INNE FUNDUSZE POZAUBEZPIECZENIOWE.........................132

3.1. Obowiązki w zakresie ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych funduszy pozaubezpieczeniowych...................132

3.2. Składki na ubezpieczenia społeczne................................................132

3.3. Zasady finansowania składek na ubezpieczenia społeczne......................133

3.4. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.........................................134

3.5. Roczny limit wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe................................135

3.6. Składka na ubezpieczenie chorobowe........................................................138

3.7. Składka na ubezpieczenie wypadkowe........................................................139

3.8. Składka na ubezpieczenie zdrowotne...........................................................142

3.9. Składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych......................144

3.10. Terminy opłacania składek ZUS............................149

4. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH..........................149

4.1. Przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i rozliczenie z urzędem skarbowym..........................149

4.2. Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2020 roku...................150

4.2.1. Skala podatkowa w 2020 roku.....................................................150

4.2.2. Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2020 roku........................................150

4.2.3. Podatek dochodowy w rozliczeniu (zeznaniu) rocznym za 2020 rok.....................................151

4.3. Koszty uzyskania przychodu na 2020 rok.................................................................................152

4.4. Ustalanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.................................................152

4.5. Zwolnienie z PIT dla młodych ...................................................................................................164

4.6. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)........................................................................................168

4.6.1. Istota Pracowniczych Planów Kapitałowych...........................................................................168

4.6.2. Warunki rezygnacji z programu i wypłata środków z PPK.......................................................169

4.6.3. Obliczanie wynagrodzeń netto z uwzględnieniem wpłat do PPK...........................................169

5. DOKUMENTACJA PŁAC.....................................175

5.1. Lista płac pracowników......................................175

5.2. Potrącenia w liście płac......................................175

5.3. Sporządzanie listy płac......................................177

5.4. Ubezpieczenie zdrowotne przy niskim wynagrodzeniu............................186

5.5. Składka zdrowotna pracownika korzystającego ze zwolnienia z PIT dla młodych....................191

5.6. Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego................................194

5.6.1. Pojęcie urlopu wypoczynkowego.......................................................194

5.6.2. Podstawa wymiaru wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego..................................194

5.6.3. Obliczanie wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego.....................195

5.7. Rozliczenie roczne płatnika zaliczek na podatek dochodowy z tytułu zatrudniania pracowników.........................217

6. POZAPŁACOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE.......................229

6.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.................................229

6.1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jako źródło finansowania działalności socjalnej.............229

6.1.2. Wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.................229

6.1.3. Rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych............231

6.1.4. Terminy dokonywania wpłat na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych........................231

6.1.5. Zasady i kryteria tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.........................232

6.1.6. Rezygnacja z tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych...............................233

6.1.7. Ustalenie przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym........................234

6.1.8. Podatek dochodowy a Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych...................240

6.1.9. Składki ZUS a Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych...............................240

6.2. Świadczenia urlopowe................................252

6.2.1. Podmioty uprawnione do wypłaty świadczeń urlopowych.......................252

6.2.2. Warunki przyznania świadczenia urlopowego........................252

6.2.3. Wysokość świadczenia urlopowego w 2020 roku...................253

6.2.4. Rozliczenie podatkowo-składkowe świadczeń urlopowych.......................253

6.3. Ryczałty i ekwiwalenty za używanie prywatnego samochodu pracownika do celów służbowych......................................260

6.3.1. Sposoby rozliczenia kosztów z tytułu używania przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych.......................260

6.3.2. Ryczałt na samochód w jazdach lokalnych.........................260

6.3.3. Ekwiwalent za rzeczywiście przejechane kilometry.............262

6.3.4. Ryczałty i ekwiwalenty a podatek dochodowy i ZUS.............263

6.4. Należności z tytułu krajowych podróży służbowych pracowników............................264

6.4.1. Koszty krajowych podróży służbowych....................................264

6.4.2. Polecenie wyjazdu służbowego...............................................266

6.4.3. Skutki podatkowo-składkowe wypłat diet ponad limit.................272

6.5. Świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.............274

6.6. Pozostałe świadczenia pracownicze................................................276

7. PRAWO CYWILNE...................................277

7.1. Rodzaje umów cywilnoprawnych...........................277

7.2. Charakterystyka umów cywilnoprawnych...................277

7.3. Różnice i podobieństwa między umowami cywilnoprawnymi...............290

8. UMOWY CYWILNOPRAWNE A SKŁADKI ZUS I PODATEK DOCHODOWY....................294

8.1. Obowiązki wobec ZUS z tytułu umów cywilnoprawnych......................294

8.2. Rozliczenie z urzędem skarbowym z tytułu umów o dzieło..................295

8.3. Opodatkowanie umowy o dzieło przy niskich wynagrodzeniach...........298

8.4. Rozliczenie z urzędem skarbowym z tytułu umów zlecenia...................301

8.5. Opodatkowanie umowy zlecenia przy niskim wynagrodzeniu................304

8.6. Umowa zlecenia ze studentem................................................................313

8.7. Hipotetyczna zaliczka na podatek dochodowy..........................................313

8.8. Ćwiczenie utrwalające wiadomości...........................315

9. ANALIZA KADR I PŁAC..............................321

9.1. Analiza stanu, struktury i dynamiki zatrudnienia..........................321

9.1.1. Analiza struktury zatrudnienia.................................321

9.1.2. Analiza dynamiki zatrudnienia.................................325

9.2. Analiza płynności kadr.................................................327

9.3. Ocena efektywności wykorzystania czynnika pracy ludzkiej i wynagrodzeń......................330

9.3.1. Wydajność pracy..............................330

9.3.2. Pracochłonność................................334

9.3.3. Nominalny czas pracy i ocena jego wykorzystania...............336

9.3.4. Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń........................337

9.3.5. Produktywność wynagrodzeń.............................339

9.3.6. Efektywność wynagrodzeń..................................340

9.3.7. Rentowność wynagrodzeń...................................341

10. OBSŁUGA PROGRAMU KADROWO-PŁACOWEGO GRATYFIKANT GT................................344

SPIS TREŚCI.........................421

LITERATURA, AKTY PRAWNE............okładka

WSKAŹNIKI EKONOMICZNO-FINANSOWE NA 2020 ROK.....................okładka

 

45,00
Dodaj szt.   
pełny HTML | wersja mobilna