s1

KWALIFIKACJA EKA.07ZASADY RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ, KWALIFIKACJA EKA.07
Format B5, str. 295, ISBN: 978-83-60045-59-6, oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa

ZASADY RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ, KWALIFIKACJA EKA.07

DOSTĘPNY

Stan prawny na 1 sierpnia 2020

Publikacja jest materiałem ćwiczeniowym i zgodnie z treścią Ustawy o systemie oświaty (Art. 22aa.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2019 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników, nie podlega procedurze zatwierdzenia przez Ministra Edukacji Narodowej.
(Dz.U. z 2019 r., poz. 2213).

1. WPROWADZENIA DO RACHUNKOWOŚCI...................3

1.1 Pojęcie, podmiot, przedmiot i zakres rachunkowości................3

1.2. Cechy, funkcje i podsystemy rachunkowści...............................4

2. ORGANIZACJA RACHUNKOWOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE.....6

2.1. Jednostki zobowiazane do prowadzenia ksiag rachunkowych.....6

2.2. Zasady nadrzędne (prawidłowej) rachunkowości......................7

2.3. Szczegółowe i uniwersalne zasady rachunkowości.................10

2.4. Organizacja działu rachunkowości..............13

2.5. Dokumentacja zasad rachunkowści..................14

2.6. Odpowiedzialność za rachunkowość jednostki.........15

3. CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW MAJATKOWYCH I ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA..............16

3.1. Zasoby majatkowe-aktywa.........16

3.1.1. Klasyfikacja i charakterystyka aktywów trwałych.......................17

3.1.2. Klasyfikacja i charakterystyka aktywów obrotowych..................22

3.2. Źródła pochodzenia zasobów majatkowych-pasywa.....28

3.2.1. Klasyfikacja i charakterystyka kapitałów (pasywów)...................28

3.2.2. Klasyfikacja i charakterystyka kapitałów (pasywów) własnych...............28

3.2.3. Klasyfikacja i charakterystyka zobowiązań i rezerw na zobowiązania.................30

3.3. Bilans...........36

3.3.1. Charakterystyka bilansu....................36

3.3.2. Sporządzanie bilansu.........................38

3.4. Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans.....47

4. ZADANIA I FUNKCJONOWANIE KONT BILANSOWYCH......................55

4.1. Ogólna charakterystyka konta................55

4.2. Układ graficzny konta....................58

4.3. Zasady funkcjonowania kont bilansowych......................59

4.4. Rejestracja operacji gospodarczych...........................60

4.5. Cykl czynności: od bilansu poczatkowego do bilansu końcowego...............64

4.6. Treść ekonomiczna sald.............76

5. POPRAWIANIE BŁĘDNYCH ZAPISÓW NA KONTACH..................88

6. ŁACZENIE I DZIELENIE KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ..................97

6.1. Łaczenie kont...........97

6.2. Podzielność kont............99

7. TEST SAMODZIELNEJ KONTROLI NR 1.....................103

8. ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT WYNIKOWYCH.....107

8.1. Charakterystyka kosztów.................107

8.2 Ewidencja kosztów działalności operacyjnej (zasadniczej)....................109

8.2.1. Zasady funkcjonowania kont kosztów...........109

8.2.2. Układy gromadzenia kosztów działalności podstawowej.................110

8.2.3. Zasady ewidencji kosztów..................110

8.2.4. Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym i funkcjonalnym...............111

8.3. Rozliczanie kosztów produkcji.....152

8.3.1. Ustalanie jednostkowego kosztu wytworzenia wyrobu gotowego ..................152

8.3.2. Ewidencja rozliczenia kosztów produkcji......................153

8.4. Ewidencja zakupów w jednostkach będacych czynnymi podatnikami VAT.....160

8.4.1. Istota podatku od towarów i usług VAT........................160

8.4.2. Charakterystyka konta "Rozrachunki z tytuły podatku VAT".....................160

8.4.3. Ewidencja zakupu w jednostce będącej czynnym podatnikiem VAT.............161

8.5. Charakterystyka przychodów.....167

8.6. Ewidencja sprzedaży w jednostkach będacych czynnymi podatnikami VAT.....168

8.6.1. Zasady funkcjonowania kont przychodów.................168

8.6.2. Charakterystyka kont służących do ewidencji sprzedaży wyrobów gotowych...............169

8.6.3. Ewidencja sprzedaży wyrobów gotowych....................169

8.6.4. Charakterystyka kont służących do ewidencji obrotu towarowego.................173

8.6.5. Ewidencja sprzedaży towarów...................174

8.7. Rozliczenie z tytułu podatku od towarów i usług-podatku VAT.....178

8.8. Ewidencja sprzedaży materiałów............186

8.9. Ewidencja pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.............188

8.9.1. Ewidencja pozostałych przychodów operacyjnych.................188

8.9.2. Ewidencja pozostałych kosztów operacyjnych........................189

8.10. Ewidencja przychodów i kosztów finansowych...............194

8.10.1 Ewidencja przycodów finansowych..................194

8.10.2. Ewidencja kosztów finansowych.................194

9. WYNIK FINANSOWY..................204

9.1. Pojęcie wyniku finansowego................204

9.2. Podatek dochodowy...................204

9.3. Metoda statystyczna (nieksięgowa) ustalania wyniku finansowego..................205

9.4. Metoda księgowa ustalania wyniku finansowego..................210

9.4.1. Ustalanie wyniku finansowego metodą księgową w przedsiębiorstwie produkcyjnym i usługowym ( wariant kalkulacyjny)...........210

9.4.2. Ustalanie wyniku finansowego metodą księgową w przedsiębiorstwie handlowym (wariant kalkulacyjny)............216

10. DOKUMENTACJA KSIĘGOWA........................221

10.1. Pojęcie dokumentu księgowego.........................221

10.2.Elementy dowodu księgowego..........................221

10.3. Zadania dokumentacji księgowej..........................221

10.4. Klasyfikacja dokumentów księgowych....................222

10.5. Polecenie księgowania............................223

10.6. Obieg, przygotowanie dokumentów księgowych do ujęcia w księgach rachunkowych oraz ich archiwizowanie..........227

10.6.1. Obieg dokumentów księgowych..............................227

10.6.2. Przygotowanie dokumentów do ujęcia w księgach rachunkowych.....................227

10.7. Poprawa błędów w dokumentach księgowych........................224

10.8. Archiwizowanie dokumentów księgowych................248

11. KONTA KSIĄG POMOCNICZYCH.........................249

11.1. Zadania i funkcjonowanie kont ksiag pomocniczych.....249

11.2. Klasyfikacja kont księgowych-podsumowanie.....262

12. PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ ICH OTWIERANIE I ZAMYKANIE....................263

12.1. Obowiązkowe elementy ksiąg rachunkowych...................263

12.2.Otwieranie i zamykanie  ksiąg rachunkowych....................264

13. EWIDENCJA OPERACJI BILANSOWYCH I WYNIKOWYCH-ĆWICZENIA.....265

14. TEST SAMODZIELNEJ KONTROLI NR 2...............281

15. SPRAWDZIANY...................287

SPIS TREŚCI.....................295

LITERATURA, ŹRÓDŁA PRAWA.................OKŁADKA 

SZKOLNY WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (SYNTETYCZNYCH)..............OKŁADKA

 

30,00
Dodaj szt.   
pełny HTML | wersja mobilna