OFERTA WYDAWNICZA

SPORZĄDZANIE DOKUMENTACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ, ZASADY RACHUNKOWOŚCI HANDLOWEJ. INWENTARYZACJA. WYNAGRODZENIA. ANALIZA EKONOMICZNA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA. KWALIFIKACJA HAN.02

SPORZĄDZANIE DOKUMENTACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ, ZASADY RACHUNKOWOŚCI HANDLOWEJ. INWENTARYZACJA. WYNAGRODZENIA. ANALIZA EKONOMICZNA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA. KWALIFIKACJA HAN.02

DOSTĘPNY

Stan prawny na 1 sierpnia 2021

1. ISTOTA RACHUNKOWOŚCI...................3

1.1 Pojęcie, podmiot i przedmiot rachunkowości................3

1.2. Funkcje i podsystemy rachunkowści...............................5

2. ORGANIZACJA RACHUNKOWOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE...................6

2.1. Zasady nadrzędne (prawidłowej) rachunkowości......................7

2.2. Organizacja działu rachunkowości..............10

2.3. Zakładowy Plan Kont (ZPK)........................10

2.4. Odpowiedzialność za rachunkowość jednostki...............11

3. CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW MAJATKOWYCH I ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA..............12

3.1. Zasoby majatkowe-aktywa.......................12

3.1.1. Klasyfikacja i charakterystyka aktywów trwałych.......................13

3.1.2. Klasyfikacja i charakterystyka aktywów obrotowych..................18

3.2. Źródła pochodzenia zasobów majatkowych-pasywa.....................25

3.2.1. Klasyfikacja i charakterystyka kapitałów (pasywów)...................25

3.2.2. Klasyfikacja i charakterystyka kapitałów (pasywów) własnych...............25

3.2.3. Klasyfikacja i charakterystyka zobowiązań i rezerw na zobowiązania.................27

3.3. Bilans...........32

3.3.1. Charakterystyka bilansu....................32

3.3.2. Sporządzanie bilansu.........................34

3.4. Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans................39

4. ZADANIA I FUNKCJONOWANIE KONT BILANSOWYCH......................44

4.1. Ogólna charakterystyka konta................44

4.2. Zasady funkcjonowania kont bilansowych......................48

4.3. Rejestracja operacji gospodarczych...........................48

4.4. Cykl czynności: od bilansu poczatkowego do bilansu końcowego...............53

4.5. Treść ekonomiczna sald.............65

5. POPRAWIANIE BŁĘDNYCH ZAPISÓW NA KONTACH..................72

6. ŁACZENIE I DZIELENIE KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ..................76

6.1. Łaczenie kont...........76

6.2. Podzielność kont............78

7. TEST SAMODZIELNEJ KONTROLI NR 1.....................81

8. ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT WYNIKOWYCH.......................83

8.1. Charakterystyka kosztów.................83

8.2 Ewidencja kosztów działalności operacyjnej (zasadniczej)....................85

8.2.1. Zasady funkcjonowania kont kosztów..........................85

8.2.2. Układy gromadzenia kosztów działalności podstawowej.................86

8.2.3. Zasady ewidencji kosztów..................86

8.2.4. Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym i funkcjonalnym...............87

8.3. Ceny i marże stosowane w obrocie towarowym....................120

8.3.1. Szczeble obrotu towarowego...........................120

8.3.2. Marże stosowane w obrocie towarowym....................120

8.3.3. Ceny stosowane w obrocie towarowym..................121

8.3.4. Kalkulacja cen sprzedaży towarów........................122

8.3.5. Istota podatku od towarów i usług VAT........................125

8.3.6. Ustalanie cen sprzedaży brutto.....................125

8.4. Dokumentacja zakupu i sprzedaży......................128

8.5. Ewidencja zakupu w jednostce będącej czynnym podatnikiem VAT.............161

8.5.1. Charakterystyka konta "Rozrachunki z tytułu podatku VAT".........................131

8.5.2. Ewidencja zakupów aktywów obrotowych w jednostce będącej czynnym podatnikiem VAT...........131

8.6. Charakterystyka przychodów......................135

8.7. Ewidencja sprzedaży w jednostkach będacych czynnymi podatnikami VAT...........................136

8.7.1. Zasady funkcjonowania kont przychodów.................136

8.7.2. Charakterystyka kont służących do ewidencji sprzedaży towarów..............137

8.7.3. Ewidencja sprzedaży towarów..............................137

8.8. Rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług - podatku VAT.........................142

8.9.. Ewidencja sprzedaży materiałów...................149

8.10. Ewidencja pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.............151

8.10.1. Ewidencja pozostałych przychodów operacyjnych.................151

8.10.2. Ewidencja pozostałych kosztów operacyjnych........................152

8.11. Ewidencja przychodów i kosztów finansowych...............157

8.11.1 Ewidencja przycodów finansowych..................157

8.11.2. Ewidencja kosztów finansowych.................158

9. WYNIK FINANSOWY..................164

9.1. Pojęcie wyniku finansowego................164

9.2. Podatek dochodowy...................164

9.3. Metoda statystyczna (nieksięgowa) ustalania wyniku finansowego..................165

9.4. Metoda księgowa ustalania wyniku finansowego w przdsiębiorstwie handlowym.................168

10. TEST SAMODZIELNEJ KONTORLI NR.2........................173

11. INWENTARYZACJA.......................178

11.1.  Pojęcie, cel i metody przeprowadzania inwentaryzacji.............................178

11.2. Inwentaryzacja a remanent............................179

11.3. Rodzaje przeprowadzania inwentaryzacji.........................179

11.4. Zasady określające prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji...................................180

11.5. Pojęcie i rodzaje różnic inwentaryzacyjnych.....................181

11.6. Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych.......................183

11.6.1. Zasady wyceny i ustalenie różnic inwentaryzacyjnych......................183

11.6.2. Kompensata niedoborów nadwyżkami..........................185

12. WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ...........................188

12.1. Funkcje i elementy składowe wynagrodzenia................................188

12.2. Systemy wynagradzania w przedsiębiorstwie handlowym ...................188

12.2.1. System czasowy wynagradzania......................188

12.2.2. System prowizyjny wynagradzania..........................191

12.3. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę........................197

12.3.1. Lista płac pracowników...........................197

12.3.2. Potrącenia w liście płac.........................197

12.3.3. Koszty uzyskania przychodu na rok 2021...............................199

12.3.4. Ustalanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.......................199

12.3.5. Sporządzenie listy płac..........................201

12.4. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby...........................204

12.4.1. Wynagrodzenie za czas choroby.......................204

12.4.2. Procedura ustalania wysokości wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego..................205

12.4.3. Ustalenie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca......................211

12.5. Wynagrodzenie zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia......................218

12.5.1. Rozliczenie z urzędem skarbowym z tytułu umów zlecenia.........................218

12.5.2. Sporządzenie rachunków do umów zlecenia.........................219

13. ANALIZA EKONOMICZNA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA......................222

13.1. Strony zainteresowane sytuacją finansową i majątkową przedsiębiorstwa.......................222

13.2. Istota analizy ekonomicznej.............................222

13.3. Analiza wskaźnikowa.........................223

13.3.1. Podstawowe wskaźniki analizy ekonomicznej.........................223

13.3.2. Wskaźniki płynności finansowej............................223

13.3.3. Wskaźniki rentowności..............................228

13.3.4. Wskaźniki sprawności działania (obrotowości).....................237

13.3.5. Wskaźniki zadłużenia..........................243

13.3.6. Ćwiczenia utrwalające wiadomości...........................248

14. TEST SAMODZIELNEJ KONTROLI NR.3 .......................

15. SPRAWDZIANY..............................255

SPIS TREŚCI.....................263

LITERATURA, ŹRÓDŁA PRAWA.................OKŁADKA 

SZKOLNY WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (SYNTETYCZNYCH)..............OKŁADKA

38,00
Dodaj szt.   
ZESZYT TESTÓW I ĆWICZEŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJĘ AU.35.
Format B5,str. 271, ISBN 978-83-60045-39-8
oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa.

ZESZYT TESTÓW I ĆWICZEŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJĘ AU.35.

DOSTĘPNY
Podręcznik dostępny do wyczerpania zapasów

Stan prawny na 1 marca 2020 roku

Zeszyt testów ćwiczeń przeznaczony jest dla uczniów przygotowujących się do części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikację AU.35: Planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w organizacji.Zadania egzaminacyjne opracowane zostały zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych oraz zgodnie z przyjętą strukturą egzaminu potwierdzającego kwalifikację AU.35. Zbiór prezentuje 31 przykładowych zadań sprawdzających nabyte umiejętności, z jakimi uczeń może spotkać się na egzaminie potwierdzającym kwalifikację AU.35. w jego części praktycznej oraz 7 testów składających się z 40 zadań odwołujacych do części pisemnej egzaminu. Zaproponowane zadania do etapu pisemnego zawierają testy wielokrotnego wyboru.Publikacja została opracowana zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik ekonomista dla kształcenia w zakresie kwalifikacji AU.35 (Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji) i stanowi materiał pomocniczy, jest materiałem ćwiczeniowym i zgodnie z treścią Ustawy o systemie oświaty (Art. 22aa.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2019 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników, nie podlega procedurze zatwierdzenia przez Ministra Edukacji Narodowej.

(Dz.U. z 2019 r., poz. 2213).

1. STRUKTURA EGZAMINU ZAWODOWEGO I WYMAGANIA DLA KWALIFIKACJI AU.35.....3

1.1. Struktura egzaminu zawodowego.....3

1.2. Wymagania dla kwalifikacji AU.35 (Planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w organizacji).....3

2. CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU ZAWODOWEGO POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJĘ AU.35.....5

2.1. Przykładowa instrukcja dla zdajacego część pisemna egzaminu.....5

2.2. Testy do części pisemnej egzaminu.....6

3. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU ZAWODOWEGO POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJĘ AU.35......79

3.1. Przykładowa instrukcja dla zdajacego część praktyczna egzaminu........79

3.2. Zadania do części praktycznej egzaminu......80

25,00
Dodaj szt.   
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA. CZĘŚĆ I. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE, ROZRACHUNKI, OBRÓT MATERIAŁOWY KWALIFIKACJA AU.36 i EKA.07
Format B5, str. 200 ISBN: 978-83-60045-33-6 oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA. CZĘŚĆ I. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE, ROZRACHUNKI, OBRÓT MATERIAŁOWY KWALIFIKACJA AU.36 i EKA.07

DOSTĘPNY

Stan prawny na 1 marca 2019 roku

W podręczniku: „Rachunkowość finansowa. Część I” omówiono w przystępnej formie ewidencję inwestycji krótkoterminowych, rozrachunków i obrotu materiałowego wraz z prezentacją dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia księgowań poszczególnych zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej oraz na kontach ksiąg pomocniczych. Znajdują się w nim przykłady rozwiązania zadań z wypełnionymi dokumentami księgowymi oraz ćwiczenia do samodzielnego wykonania. Pozwalają one w czasie realizacji tematu na utrwalenie praktycznych umiejętności.

Podsumowaniem ewidencji księgowej przedstawionej w części I „Rachunkowości finansowej" jest test samodzielnej kontroli oraz dwa zadania przygotowujace do egzaminu z kwalifikacji AU.36. Zadania dotycza przygotowania dokumentów do księgowania i ich ewidencji. Ponadto zamieszczono w podręczniku wykaz kont księgi głównej, utworzony na potrzeby szkolne, który jest wykorzystywany do dekretacji dowodów księgowych. Kolejność rozdziałów w logicznym porządku ujmuje część materiału do nauczania w zawodach technik ekonomista i technik rachunkowości.Publikacja została opracowana zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik ekonomista dla kształcenia w zakresie kwalifikacji AU.36 (Prowadzenie rachunkowości). Stanowi materiał pomocniczy, wspomagający edukację, jest materiałem ćwiczeniowym i zgodnie z treścią Ustawy o systemie oświaty (Art. 22aa.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2019 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników, nie podlega procedurze zatwierdzenia przez Ministra Edukacji Narodowej.

(Dz.U. z 2019 r., poz. 2213).

1. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE.....3

1.1. Charakterystyka i wycena inwestycji krótkoterminowych w bilansie.....3

1.2. Rozliczenia pieniężne.....4

1.3. Dokumentacja i ewidencja obrotu gotówkowego.....8

1.4. Dokumentacja i ewidencja obrotu bezgotówkowego.....38

1.5. Ćwiczenia utrwalajace wiadomości.....61

2. ROZRACHUNKI.....65

2.1. Istota, klasyfikacja oraz zasady ewidencji rozrachunków.....65

2.2. Charakterystyka kont rozrachunkowych, dokumentacja i ewidencja na kontach rozrachunkowych.....65

2.3. Odpisy aktualizujace wartość należności.....100

2.4. Wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnatrzwspólnotowa dostawa towarów.....103

2.5. Ćwiczenia utrwalajace wiadomości.....106

3. OBRÓT MATERIAŁOWY.....117

3.1. Dokumentacja i wycena obrotu materiałowego.....117

3.2. Rozliczenie zakupu materiałów.....124

3.3. Rozliczenie zakupu materiałów-wyksięgowanie kosztów zakupu.....130

3.4. Materiały w drodze, dostawy niefakturowane.....136

3.5. Niedobory i nadwyżki w zakupie.....142

3.6. Ewidencja na koncie księgi głównej "Materiały" oraz na kontach księgi pomocniczej.....145

3.7. Reklamacje zakupionych materiałów.....148

3.8. Ewidencja i wycena rozchodu materiałów-według cen rzeczywistych.....158

3.9. Ewidencja i wycena rozchodu materiałów-według stałych cen ewidencyjnych.....162

3.10. Rozliczenie kosztów zakupu materiałów.....168

3.11. Aktualizacja wartości materiałów.....176

3.12. Ewidencja obrotu opakowaniami.....177

3.13. Ćwiczenia utrwalajace wiadomości.....181

3.14. Test samodzielnej kontroli.....196

SPIS TREŚCI, LITERATURA.....200

SZKOLNY WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (SYNTETYCZNYCH).....okładka

18,00
Dodaj szt.   
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA. CZĘŚĆ II. AKTYWA TRWAŁE, KOSZTY DZIAŁALNOŚCI I ICH ROZLICZENIE, KALKULACJA KOSZTÓW KWALIFIKACJA AU.36 i EKA.07
Format B5, str. 248, ISBN: 978-83-60045-40-4
oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA. CZĘŚĆ II. AKTYWA TRWAŁE, KOSZTY DZIAŁALNOŚCI I ICH ROZLICZENIE, KALKULACJA KOSZTÓW KWALIFIKACJA AU.36 i EKA.07

DOSTĘPNY

Stan prawny na 1 maja 2020 roku

W publikacji „Rachunkowość finansowa. Część II” omówiono pojęcie i klasyfikację aktywów trwałych oraz sposób ich wyceny. Przedstawiono także metody obliczania amortyzacji, ewidencję zmian w stanie i wartości aktywów trwałych na kontach księgi głównej i na kontach ksiąg pomocniczych. Scharakteryzowano koszty i układy ich gromadzenia. Przedstawiono ewidencję i rozliczenie kosztów według różnych wariantów na kontach zespołów 4. i 5. oraz omówiono koszty rozliczane w czasie. Ta część opracowania zawiera omówienie i istotę kalkulacji kosztów, jej rodzajów, metody przeprowadzania oraz przykłady jej sporządzania.W opracowaniu znajdują się przykłady rozwiazania zadań z wypełnionymi dokumentami księgowymi oraz ćwiczenia do samodzielnego wykonania przez uczniów, które pozwalają w czasie realizacji tematu na utrwalenie praktycznych umiejętności.Podsumowaniem ewidencji księgowej przedstawionej w części II „Rachunkowość finansowa są trzy testy samodzielnej kontroli. Ponadto zamieszczono w podręczniku wykaz kont księgi głównej utworzony na potrzeby szkolne, który jest wykorzystywany do dekretacji dowodów księgowych. W opracowaniu przyjęto zasadę ewidencjonowania kosztów na kontach układu rodzajowego (zespołu 4.) i funkcjonalnego (zespołu 5.). Jeżeli dane ćwiczenia dotyczy ewidencji kosztów, prowadzonej według jednego z wybranych uproszczonych wariantów tylko na kontach zespołu 4. badź tylko na kontach zespołu 5. to zasada ta podana jest w jego zalożeniachKolejność rozdziałów w logicznym porządku ujmuje część materiału do nauczania w zawodach technik ekonomista i technik rachunkowości dla kształcenia w zakresie kwalifikacji AU.36 (Prowadzenie rachunkowości).Publikacja opracowana zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik ekonomista dla kształcenia w zakresie kwalifikacji A.36 (Prowadzenie rachunkowości). Stanowi materiał pomocniczy, wspomagający edukację, jest materiałem ćwiczeniowym i zgodnie z treścią Ustawy o systemie oświaty (Art. 22aa.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2019 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników, nie podlega procedurze zatwierdzenia przez Ministra Edukacji Narodowej.

(Dz.U. z 2019 r., poz. 2213).

1. AKTYWA TRWAŁE.....3

1.1. Aktywa.....3

1.2.Charakterystyka, klasyfikacja i wartość poczatkowa środków trwałych.....3

1.3. Ewidencja na kontach księgi głównej, pomocniczej oraz ewidencja pozabilansowa środków trwałych.....11

1.4. Pojęcie umorzenia i amortyzacji środków trwałych.....15

1.5. Ewidencja zużycia środków trwałych i metody obliczania amortyzacji podatkowej.....17

1.6. Ewidencja zmian w stanie i wartości środków trwałych.....29

1.7. Ćwiczenia utrwalajace wiadomości.....77

1.8. Przykład prowadzenia tabeli amortyzacyjnej.....82

1.9. Wartości niematerialne i prawne.....86

1.10. Długoterminowe należności.....93

1.11. Inwestycje długoterminowe.....93

1.12. Aktualizacja wartości inwestycji długoterminowych.....104

1.13. Ćwiczenia utrwalajace wiadomości.....106

1.14. Test samodzielnej kontroli nr.1.....114

2. EWIDENCJA I ROZLICZENIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ.....116

2.1. Pojęcie, klasyfikacja i układy gromadzenia kosztów.....116

2.2. Ogólne zasady rachunku kosztów.....119

2.3. Ewidencja i rozliczanie podstawowych rodzajów kosztów na kontach zespołu 4 i 5.....121

2.4.Ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów.....147

2.5. Rozliczenie kosztów układu funkcjolanego (podmiotowego).....155

2.6. Ćwiczenia utrwalajace wiadomości.....169

2.7. Ewidencja kosztów tylko na kontach układu rodzajowego i ich rozliczenie.....175

2.8. Ewidencja kosztów tylko na kontach układu funkcjonalnego i ich rozliczenie.....177

2.9. Test samodzielnej kontroli nr 2.....185

3. KALKULACJA KOSZTÓW.....187

3.1. Istota kalkulacji kosztów.....187

3.2. Rodzaje kalkulacji.....188

3.3. Ewidencja rozliczenia kosztów działolności podstawowej.....188

3.4. Matody kalkulacji.....193

3.5. Kalkulacja podziałowa prosta.....194

3.6. Kalkulacja podziałowa ze współczynnikami.....211

3.7. Kalkulacja doliczeniowa.....227

3.8. Ćwiczenia utrwalajace wiadomości.....237

3.9. Test samodzielnej kontroli nr 3.....246

SPIS TREŚCI, LITERATURA......248

SZKOLNY WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (SYNTETYCZNYCH).....okładka

 

22,00
Dodaj szt.   
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA. CZĘŚĆ III. PRODUKTY PRACY I ICH SPRZEDAŻ, OBRÓT TOWAROWY, INWENTARYZACJA, ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZASOBÓW MAJĄTKOWYCH, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA, DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA, WYNIK FINANSOWY, KWALIFIKACJA AU.36 i EKA.07
Format B5, str. 280, ISBN: 978-83-60045-43-5
oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA. CZĘŚĆ III. PRODUKTY PRACY I ICH SPRZEDAŻ, OBRÓT TOWAROWY, INWENTARYZACJA, ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZASOBÓW MAJĄTKOWYCH, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA, DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA, WYNIK FINANSOWY, KWALIFIKACJA AU.36 i EKA.07

DOSTĘPNY

Stan prawny na 1 maja 2019 roku

W podręczniku Rachunkowość finansowa część III omówiono ewidencję obrotu produktami pracy, towarami w jednostkach handlu hurtowego i detalicznego oraz cel i metody przeprowadzania inwentaryzacji, ewidencję rozliczenia ujawnionych różnic inwentaryzacyjnych wraz z dokumentacją. Publikacja zawiera charakterystykę i ewidencję źródeł finansowania zasobów majątkowych, pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, przychodów i kosztów finansowych oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów. Scharakteryzowano w niej wynik finansowy, omówiono metody jego ustalania. Przedstawiono zasady ustalania kwoty podatku dochodowego, zmiany stanu produktów oraz sposoby rozliczania wyniku finansowego. Opracowanie zawiera cztery testy samodzielnej kontroli podsumowujące omówiony materiał.
W opracowaniu przyjęto zasadę ewidencjonowania kosztów na kontach układu rodzajowego(zespołu 4.) i funkcjonalnego (zespołu 5.). Jeżeli dane ćwiczenie dotyczy ewidencji kosztów, prowadzonej wg. jednego z wybranych uproszczonych wariantów tylko na kontach zespołu 4. badź tylko na kontach zespołu 5. to zasada ta podana jest w jego założeniach.


Ponadto zamieszczono w podręczniku wykaz kont księgi głównej utworzony na potrzeby szkolne, który jest wykorzystywany do dekretacji dowodów księgowych.Kolejność rozdziałów w logicznym porządku ujmuje część materiału do nauczania w zawodach technik ekonomista i technik rachunkowości dla kształcenia w zakresie kwalifikacji AU.36 (Prowadzenie rachunkowości),Publikacja opracowana zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik ekonomista dla kształcenia w zakresie kwalifikacji AU.36 (Prowadzenie rachunkowości). Stanowi materiał pomocniczy, wspomagający edukację, jest materiałem ćwiczeniowym i zgodnie z treścią Ustawy o systemie oświaty (Art. 22aa.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2019 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników, nie podlega procedurze zatwierdzenia przez Ministra Edukacji Narodowej.

(Dz.U. z 2019 r., poz. 2213).

1. PRODUKTY PRACY I ICH SPRZEDAŻ.....3

1.1. Produkty pracy.....3

1.2. Dokumentacja obrotu wyrobami gotowymi.....3

1.3. Ewidencja obrotu wyrobami gotowymi.....3

1.4. Struktura ceny sprzedaży.....24

1.5. Pojęcie, dokumentacja oraz ewidencja sprzedaży wyrobów gotowych.....28

1.6. Ewidencja i dokumentacja reklamacji wyrobów gotowych.....39

1.7. Ewidencja sprzedaży wyrobów gotowych opodatkowanych podatkiem akcyzowym.....47

1.8. Działalność usługowa.....50

1.9. Aktualizacja wartości wyrobów gotowych.....54

1.10. Ćwiczenia utrwalajace wiadomości.....55

1.11. Test samodzialnej kontroli nr 1.....65

2. OBRÓT TOWAROWY.....67

2.1. Pojęcie towarów i obrotu towarowego.....67

2.2. Szczeble obrotu towarowego.....67

2.3. Ceny i marże stosowane w obrocie towarowym.....67

2.4. Zasady ewidencji obrotu towarowego.....70

2.5. Ewidencja obrotu towarowego w hurcie.....72

2.6. Ewidencja obrotu towarowego w jednostkach handlu detalicznego.....83

2.7. Import i eksport towarów.....97

2.8. Ewidencja reklamacji.....102

2.9. Aktualizacja wartości towarów.....107

2.10. Ćwiczenia utrwalajace wiadomości.....111

2.11. Test samodzielnej kontroli nr 2.....118

3. INWENTARYZACJA.....120

3.1. Cel i metody przeprowadzania inwentaryzacji.....120

3.2. Rodzaje inwantaryzacji.....121

3.3. Zasady określajace prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji.....121

3.4. Różnice inwentaryzacyjne.....122

3.5. Ewidencja ujawnionych różnic inwentaryzacyjnych.....123

3.6. Ewidencja i rozliczanie nadwyżek.....134

3.7. Ewidencja i rozliczanie niedoborów niezawinionych.....140

3.8. Ewidencja i rozliczanie niedoborów zawinionych bezspornych.....144

3.9. Ewidencja i rozliczanie roszczeń spornych.....147

3.10. Dokumantacja inwentaryzacji.....153

3.11. Ćwiczenia utrwalajace wiadomości.....162

3.12. Test samodzielnej kontroli nr 3.....168

4. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZASOBÓW MAJATKOWYCH.....170

4.1. Istota i klasyfikacja kapitałów (funduszy) własnych.....170

4.2. Tworzenie i wykorzystanie kapitałów (funduszy) własnych w różnych jednostkach.....171

4.3. Istota i klasyfikacja zobowiazań i rezerw na zabowiazania.....182

4.4. Ewidencja wybranych zobowiazań.....182

5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA I DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA.....202

5.1. Pozostała działalność operacyjna.....202

5.2. Działalność finansowa.....210

6. WYNIK FINANSOWY.....216

6.1. Pojęcie wyniku finansowego.....216

6.2. Podatek dochodowy.....216

6.3. Ustalenie wyniku finansowego.....235

6.4. Ćwiczenia utrwalajace wiadomości.....267

6.5. Rozliczenie wyniku finansowego.....271

6.6. Test samodzielnej kontroli nr 4.....277

SPIS TREŚCI, LITERATURA.....280

SZKOLNY WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (SYNTETYCZNYCH).....okładka

26,00
Dodaj szt.   
BIURO RACHUNKOWE, DOKUMENTACJA KSIĘGOWA, SPRAWOZDAWCZOŚĆ I ANALIZA FINANSOWA, EWIDENCJA KSIĘGOWA W PROGRAMIE FINANSOWO-KSIĘGOWYM REWIZOR GT,  KWALIFIKACJA AU.36. i EKA.07
Format B5, str. 304, ISBN 978-83-60045-36-7
oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa.

BIURO RACHUNKOWE, DOKUMENTACJA KSIĘGOWA, SPRAWOZDAWCZOŚĆ I ANALIZA FINANSOWA, EWIDENCJA KSIĘGOWA W PROGRAMIE FINANSOWO-KSIĘGOWYM REWIZOR GT, KWALIFIKACJA AU.36. i EKA.07

DOSTĘPNY
Podręcznik dostępny do wyczerpania zapasów

Stan prawny na 1 kwietnia 2020 roku

Podręcznik „Biuro rachunkowe” jest przeznaczony dla słuchaczy ośrodków kursowych i uczniów szkół ekonomicznych o różnych profilach.W opracowaniu przedstawiono cechy i klasyfikację dowodów księgowych oraz omówiono zasady dokumentowania operacji

gospodarczych i wyjaśniono zasady sporządzania dowodów księgowych. Przedstawiono elementy dowodu księgowego oraz zasady poprawiania błędów w dowodach księgowych.
Podręcznik uczy umiejętności związanych z przygotowaniem dowodów do księgowania i omawia zasady archiwizowania dokumentów. Ponadto zawarto w nim treści dotyczace przygotowania analiz finansowych, rozróżniania jej metod stosowania wskaźników analizy finansowej oraz sposoby oceny sytuacji majatkowej i finansowej firmy. Treści teoretyczne zostały wsparte rozwiązanymi przykładami i ćwiczeniami do samodzielnego wykonania, z wykorzystaniem programu finansowo-księgowego Rewizor GT. Na okładce podręcznika zamieszczono wykaz kont księgi głównej utworzony na potrzeby szkolne, który jest wykorzystywany do dekretacji dowodów księgowych.


Publikacja opracowana zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik ekonomista dla kształcenia w zakresie kwalifikacji AU.36 (Prowadzenie rachunkowości). Stanowi materiał pomocniczy, wspomagający edukację, jest materiałem ćwiczeniowym i zgodnie z treścią Ustawy o systemie oświaty (Art. 22aa.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2019 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników, nie podlega procedurze zatwierdzenia przez Ministra Edukacji Narodowej.

(Dz.U. z 2019 r., poz. 2213).

1. POJĘCIE, ZAKRES I CECHY RACHUNKOWOŚCI.....3

2. DOKUMENTACJA KSIĘGOWA .....4


2.1. Pojęcie dokumentu księgowego.....4

2.2. Elementy dowodu księgowego.....4

2.3. Zadania dokumentacji księgowej.....4

2.4. Klasyfikacja dokumentów księgowych.....4

2.5. Dowody księgowe na stanowisku pracy księgowego.....5

2.6. Obieg, przygotowanie dowodów księgowych do ujęcia w księgach rachunkowych oraz ich archwizowanie.....11

2.7. Poprawa błędów w dokumentach księgowych.....19

2.8. Ćwiczenia utrwalajace wiadomości.....23

3.SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA .....35

3.1. Elementy sprawozdania finansowego.....35

3.2. Uproszczona sprawozdawczość finansowa według znowelizowanej ustawy o rachunkowości.....36

3.3. Zasady prawidłowej (nadrzędne) rachunkowości.....39

3.4. Wycena pozycji bilansu.....42

3.5. Bilan ruchu.....55

3.6. Rachunek zysków i strat.....57

3.7. Uproszczone rachunki zysków i strat dla jednostek mikro i małych.....69

3.8. Informacja dodatkowa.....73

3.9. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.....74

3.10. Rachunek przepływów pieniężnych.....74

4. ANALIZA FINANSOWA.....83

4.1. Strony zainteresowane sytuacja finansowa i majatkowa firmy.....83

4.2. Istota analizy finansowej.....83

4.3. Analiza pionowa i pozioma bilansu.....84

4.4. Analiza wskaźnikowa .....91

4.5. Ćwiczenia utrwalajace wiadomości.....114

5. ĆWICZENIA PODSUMOWUJACE WIADOMOŚCI.....119

6. OBSŁUGA PROGRAMU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO REWIZOR GT.....142

7. PRZYKŁADOWE ZADANIA DO CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU ZAWODOWEGO POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJĘ A.36.....270

SPIS TREŚCI.....okładka

LITERATURA.....okładka

 

 

24,00
Dodaj szt.   
ZESZYT TESTÓW I ĆWICZEŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJĘ AU.36.
Format B5,str. 312, ISBN 978-83-60045-51-0
oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa

ZESZYT TESTÓW I ĆWICZEŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJĘ AU.36.

DOSTĘPNY
Podręcznik dostępny do wyczerpania zapasów

Stan prawny na 1 sierpnia 2020 roku

Zeszyt testów i ćwiczeń przeznaczony jest dla uczniów przygotowujących się do części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikację AU.36: Prowadzenie rachunkowości.

Zadania egzaminacyjne opracowane zostały zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych oraz zgodnie z przyjętą strukturą egzaminu potwierdzającego kwalifikację AU.36. Zbiór zawiera 29 przykładowych zadań sprawdzajacych nabyte umiejętności, z jakimi uczeń może spotkać się w czasie egzaminu potwierdzajacego kwalifikację AU.36  w jego części praktycznej oraz 6 testów składajacych się z 40 zadań przygotowujacych do części pisemnaj egzaminu. Zaproponowane zadania do etapu pisemnego zawieraja testy wielokrotnego wyboru.


Publikacja opracowana zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik ekonomista dla kształcenia w zakresie kwalifikacji AU.36 (Prowadzenie rachunkowości). Stanowi materiał pomocniczy, wspomagający edukację, jest materiałem ćwiczeniowym i zgodnie z treścią Ustawy o systemie oświaty (Art. 22aa.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2019 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników, nie podlega procedurze zatwierdzenia przez Ministra Edukacji Narodowej.

(Dz.U. z 2019 r., poz. 2213).

1. STRUKTURA EGZAMINU ZAWODOWEGO I WYMAGANIA DLA KWALIFIKACJI AU.36 (PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI).....3

1.1. Struktura egzaminu zawodowego.....3

1.2. Wymagania dla kwalifikacji AU.36 (Prowadzenie rachunkowości).....4

2. CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU ZAWODOWEGO POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJĘ AU.36.....5

2.1. Przykładowa instrukcja dla zdajacego część pisemna egzaminu......5

2.2. Zadania do części pisemnej egzaminu potwierdzajacego kwalifikację AU.36.....6

3.CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU ZAWODOWEGO POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJĘ AU.36.....66

3.1. Przykładowa instrukcja dla zdajacego część praktyczna egzaminu.....66

3.2. Zadania do części praktycznej egzaminu potwierdzajacego kwalifikację A.36.....67

SPIS TREŚCI I LITERATURA.....312

 

 

 

30,00
Dodaj szt.   
ROZLICZENIA Z KONTRAHENTAMI, BANKAMI, PRACOWNIKAMI I ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK

ROZLICZENIA Z KONTRAHENTAMI, BANKAMI, PRACOWNIKAMI I ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK

DOSTĘPNY

Stan prawny na 1 sierpnia 2021

1. ROZLICZENIA Z KONTRAHENTAMI.............................3

1.1. Formy rozliczeń z kontrahentami.................................3

1.2. Dokumentacja rozliczeń gotówkowych........................4

1.2.1. Formy rozliczeń gotówkowych..................................4

1.2.2. Dokumentacja kasowa..............................................4

1.2.3. Czek gotówkowy .....................................................10

1.2.4. Dowody wpłat gotówkowych na rachunek wierzyciela ...........................10

1.2.5. Karta płatnicza.................................12

1.3. Dokumentacja rozliczeń bezgotówkowych......................13

1.3.1. Formy rozliczeń bezgotówkowych ...............................13

1.3.2. Polecenie przelewu................................13

1.3.3. Czek rozrachunkowy..............................14

1.3.4. Polecenie zapłaty...................................15

1.3.5. Akredytywa.............................................16

1.3.6. Rozliczenie planowane i saldami..............................16

1.3.7. Weksel................................17

1.3.8. Oprocentowanie sumy wekslowej........................20

1.3.9. Dyskonto i redyskonto weksla..............................23

1.4. Księgowe dokumenty rozliczeniowe..........................27

1.4.1. Wezwanie do zapłaty .................................27

1.4.2. Odsetki za zwłokę w spłacie należności i sporządzenie noty odsetkowej.......................30

1.4.3. Nota księgowa.................................36

1.4.4. Potwierdzenie sald ...................................37

1.5. Rozliczenia walutowe..................................40

1.5.1. Rozliczenia pieniężne w obrotach z innymi krajami ..........................40

1.5.2. Kursy przeliczeniowe.............................40

1.5.3. Różnice kursowe w transakcjach handlowych - jednostka posiada rachunek walutowy.......................42

1.5.4. Różnice kursowe w transakcjach handlowych - jednostka nie posiada rachunku walutowego.........46

1.5.5. Przeliczenie innych zdarzeń gospodarczych zaistniałych, w obcych walutach na walutę polską..............49

2. ROZLICZENIA Z BANKAMI........................... 52

2.1. Zakres i formy współpracy jednostek gospodarczych z bankami..............................52

2.2. Rachunki bankowe przedsiębiorstw........................52

2.2.1. Rodzaje rachunków bankowych przedsiębiorstw........................52

2.2.2. Umowa rachunku bankowego rozliczeniowego...........................53

2.2.3. Odsetki od lokat pieniężnych terminowych..................................54

2.3. Kredyty bankowe dla przedsiębiorstw.............................................61

2.3.1. Klasyfikacja kredytów dla przedsiębiorstw...................................61

2.3.2. Formy zabezpieczenia kredytów bankowych...............................63

2.3.3. Umowa kredytowa.......................................63

2.3.4. Koszty kredytu.............................................64

2.4. Faktoring, forfaiting, gwarancja bankowa ..................70

2.4.1. Faktoring........................................70

2.4.2. Koszty faktoringu....................................72

2.4.3. Forfaiting.......................................79

2.4.4. Podobieństwa i różnice między faktoringiem a forfaitingiem........................79

2.4.5. Gwarancja bankowa....................................80

2.5. Dokumentacja operacji bankowych..............................81

3. ROZLICZENIA Z PRACOWNIKAMI Z TYTUŁU POZAPŁACOWYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH .......................... 86

3.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych............................86

3.1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jako źródło finansowania działalności socjalnej .............86

3.1.2. Wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.............................86

3.1.3. Zasady i kryteria tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ....................88

3.1.4. Rezygnacja z tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych..........................88

3.1.5. Rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.................................89

3.1.6. Terminy dokonywania wpłat na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych......................90

3.1.7. Ustalenie przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym.........................91

3.1.8. Podatek dochodowy a Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ..................................100

3.1.9. Składki ZUS a Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych....................................100

3.2. Świadczenie urlopowe ......................................111

3.2.1. Podmioty uprawnione do wypłaty świadczeń urlopowych ......................111

3.2.2. Warunki i zasady przyznania wypłaty świadczenia urlopowego........................111

3.2.3. Wysokość świadczenia urlopowego w 2021 roku ........................................112

3.2.4. Rozliczenie podatkowo-składkowe świadczeń urlopowych...........................112

3.3. Ryczałty i ekwiwalenty za używanie prywatnego samochodu pracownika do celów służbowych .........................120

3.3.1. Sposoby rozliczenia kosztów z tytułu używania przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych........................................120

3.3.2. Ryczałt na samochód w jazdach lokalnych................................120

3.3.3. Ekwiwalent za rzeczywiście przejechane kilometry............................122

3.3.4. Ryczałty, ekwiwalenty a podatek dochodowy i składki ZUS......................124

3.3.5. Samochód służbowy wykorzystany przez pracownika w celach prywatnych a przychód pracownika ..............................128

3.4. Należności z tytułu krajowych podróży służbowych pracowników................................130

3.4.1. Koszty krajowych podróży służbowych..........................................130

3.4.2. Polecenie wyjazdu służbowego..........................................133

3.4.3. Skutki podatkowo-składkowe wypłat diet ponad limit............................139

3.5. Świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy ............................142

3.6. Pozostałe świadczenia pracownicze.......................................143

4. ROZLICZENIA Z PRACOWNIKAMI Z TYTUŁU ŚWIADCZEŃ ZA CZAS NIEWYKONYWANIA PRACY...................................144

4.1. Świadczenia chorobowe............................144

4.2. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby .........................147

4.2.1. Wynagrodzenie za czas choroby .........................147

4.2.2. Procedura ustalania wysokości wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego......................149

4.2.3. Ustalanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca.................................154

4.2.4. Wynagrodzenia za czas choroby a zasiłek chorobowy w rozliczeniach podatkowych i składkowych .................................. 156

5. ROZLICZENIA Z ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH................................170

5.1. Zadania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ..........................170

5.2. Dokumentacja dotycząca zgłoszenia w ZUS płatników składek..............................171

5.2.1. Płatnicy składek..................................171

5.2.2. Zgłoszenie w ZUS płatnika składek wpisanego do KRS......................171

5.2.3. Zgłoszenie w ZUS płatników składek będących osobami fizycznymi rozpoczynającymi prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej ..........................178

5.2.4. Zgłoszenie przedsiębiorcy w ZUS do ubezpieczeń...............................181

5.2.5. Wysokość i terminy zapłaty składek ZUS obowiązujące przedsiębiorców................................191

5.2.6. Podstawy wymiaru składek ZUS przedsiębiorców i ich wysokości obowiązujące w 2021 roku................191

5.2.7. Podstawa wymiaru składek ubezpieczeń społecznych za niepełny miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej....................198

5.2.8. Zmniejszenie składek ZUS za czas choroby przedsiębiorcy....................200

5.2.9. Deklaracja DRA przedsiębiorcy opłacającego za siebie tylko składkę zdrowotną.............................203

5.2.10. Deklaracja DRA przedsiębiorcy opłacającego za siebie składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy i Solidarnościowy oraz składkę zdrowotną...............................206

5.2.11. Zgłoszenie wyrejestrowania przedsiębiorcy z ubezpieczeń ..................211

5.3. Obowiązki pracodawcy wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych...................216

5.3.1. Zgłoszenie zatrudnionego do ubezpieczeń...............................216

5.3.2. Zgłoszenie wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń........................218

5.3.3. Formularze rozliczeniowe ZUS.............................219

5.3.4. Sporządzenie imiennego raportu miesięcznego ZUS RCA, deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i polecenia przelewu składek ZUS.........................223

5.4. Zasiłki wypłacane z ZUS................................260

5.4.1. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa ............260

5.4.2. Prawo do świadczeń chorobowych..............................260

5.4.3. Wysokość świadczeń chorobowych ............................263

5.4.4. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego.............................265

5.4.5. Zasiłek wypadkowy.................................275

5.4.6. Zasiłek chorobowy a podatek dochodowy........................276

5.4.7. Zasiłek opiekuńczy ...................................278

5.4.8. Zasiłek macierzyński.................................285

5.4.9. Uzupełnianie wynagrodzenia do pełnego miesiąca..................291

5.4.10. Podsumowanie wiadomości................................295

6. OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK.............................300

6.1. Obowiązki pracodawcy w zakresie przekazywania do ZUS dokumentów rozliczeniowych...............300

6.2. Obsługa programu Płatnik krok po kroku..............................300

Przykład 1 - POSEJDON (sierpień)...............................301

Przykład 2 - POSEJDON (wrzesień)............................. 340

Ćwiczenie 1 - COCO (styczeń)..................................... 366

Ćwiczenie 2 - KASZMIR (marzec).................................378

Ćwiczenie 3 - CARLIN (maj) ........................................ 382

Ćwiczenie 4 - DYLIŻANS (kwiecień).............................. 386

Ćwiczenie 5 - DYLIŻANS (maj) .....................................414

Ćwiczenie 6 - SPECTRUM (luty)....................................417

Ćwiczenie 7 - SPECTRUM (sierpień) .............................418

Ćwiczenie 8 - TEMIDA (październik).................................419

SPIS TREŚCI..............................................423

AKTY PRAWNE................................okładka 

45,00
Dodaj szt.   
PROWADZENIE EWIDENCJI I ROZLICZEŃ PODATKOWYCH, OBSŁUGA PROGRAMU FINANSOWO-KSIĘGOWYGO RACHMISTRZ GT. KWALIFIKACJA EKA.05
Format B5, Stron, ISBN:
oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa.

PROWADZENIE EWIDENCJI I ROZLICZEŃ PODATKOWYCH, OBSŁUGA PROGRAMU FINANSOWO-KSIĘGOWYGO RACHMISTRZ GT. KWALIFIKACJA EKA.05

NIEDOSTĘPNY
DOSTĘPNOŚĆ OD 1 PAŹDZIERNIKA

Stan prawny na 1 września 2020

Publikacja jest materiałem ćwiczeniowym i zgodnie z treścią Ustawy o systemie oświaty (Art. 22aa.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2019 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników, nie podlega procedurze zatwierdzenia przez Ministra Edukacji Narodowej.
(Dz.U. z 2019 r., poz. 2213).

Spis treści

1.      POJĘCIE, CECHY, FUNKCJE I KLASYFIKACJA PODATKÓW.....................3

1.1. Pojęcie, cechy i funkcje podatków................................................................................3

1.2. Klasyfikacja podatków..................................................................................................4

2.      PODATKI MAJĄTKOWE I OPŁATY LOKALNE................................................7

2.1. Akty prawne regulujące podatki majątkowe i opłaty lokalne.......................................7

2.2. Podatek rolny................................................................................................................7

2.3. Podatek leśny................................................................................................................7

2.4. Podatek od nieruchomości............................................................................................8

2.5. Podatek od środków transportowych..........................................................................14

2.6. Podatek od spadków i darowizn.................................................................................14

2.7. Podatek od czynności cywilnoprawnych....................................................................14

2.8. Opłaty lokalne.............................................................................................................22

2.8.1.      Limity opłat lokalnych...........................................................................................22

2.8.2.      Opłata targowa.......................................................................................................22

2.8.3.      Opłata miejscowa...................................................................................................23

2.8.4.      Opłata uzdrowiskowa.............................................................................................23

2.8.5.      Opłata od posiadania psów.....................................................................................23

2.8.6.      Opłata reklamowa...................................................................................................23

3.      PODATKI POŚREDNIE...........................................................................................24

3.1. Akty prawne regulujące podatki pośrednie.................................................................24

3.2. Podatek od towarów i usług (VAT)............................................................................24

3.2.1.      Istota podatku od towarów i usług (VAT).............................................................24

3.2.2.      Terminy wystawiania faktur..................................................................................29

3.2.3.      Metody rozliczania podatku VAT.........................................................................30

3.2.4.      Rejestry VAT i deklaracja dla podatku od towarów i usług – VAT-7..................32

3.2.5.      Mechanizm podzielonej płatności (MPP).............................................................46

3.2.6.      Podatek akcyzowy.................................................................................................48

3.2.7.      Podatek od gier......................................................................................................50

3.2.8.      Cło.........................................................................................................................50

4.      PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.52

4.1. Przychody osiągane w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą..............52

4.2. Koszty uzyskania przychodów...................................................................................54

4.3. Wynik z działalności gospodarczej............................................................................58

5.      SKŁADKI UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, ZDROWOTNA, NA FUNDUSZ PRACY I SOLIDARNOŚCIOWY OBOWIĄZUJĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW.61

5.1. Wysokości składek ZUS obowiązujące przedsiębiorców...........................................61

5.2. Podstawy wymiaru składek ZUS i ich wysokości obowiązujące w 2020 roku...........62

5.3. Składki ZUS przedsiębiorcy a podatek dochodowy...................................................65

6.      PODATKI PRZYCHODOWE I DOCHODOWE..................................................66

6.1. Akty prawne regulujące podatki przychodowe i dochodowe.....................................66

6.2. Formy opodatkowania działalności gospodarczej w małych przedsiębiorstwach......66

6.3. Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej...............................68

6.3.1.      Kto może korzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej?.....................68

6.3.2.      Stawki podatku dochodowego w formie karty podatkowej w 2020 roku.............69

6.3.3.      Formy ewidencji w karcie podatkowej..................................................................70

6.3.4.      Rozliczenie podatników płacących podatek dochodowy w formie karty podatkowej.............................................................................................................70

6.4. Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych................75

6.4.1.      Kto nie może być ryczałtowcem?..........................................................................75

6.4.2.      Formy ewidencji przy zryczałtowanym podatku dochodowym............................75

6.4.3.      Stawki podatku dochodowego przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych..76

6.4.4.      Rozliczenie podatników płacących zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych..........................................................................77

6.5. Ćwiczenia utrwalające wiadomości.............................................................................92

6.6. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej.............................................96

6.6.1.      Podatnicy zobowiązani do prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.............................................................................................................96

6.6.2.      Formy opodatkowania podatkiem dochodowym....................................................96

6.6.3.      Metody wpłacania zaliczek na podatek dochodowy...............................................96

6.6.4.      Formy ewidencji przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych i podatkiem liniowym.................................................................................................................98

6.6.5.      Podatek dochodowy na zasadach ogólnych według skali podatkowej (17-32%)..99

6.6.6.      Podatek liniowy według jednolitej 19% stawki....................................................101

6.6.7.      Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy przy prowadzeniu KPiR..................101

6.6.8.      Prowadzenie działalności na małą skalę bez rejestracji (działalności rejestrowej)............................................................................................................115

6.7. Ćwiczenia utrwalające wiadomości...........................................................................116

7.      ZASADY PROWADZENIA PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.........................................................................................................120

7.1.Ogólne zasady prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.............120

7.2.Sposób prowadzenia zapisów w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów.....120

7.3. Koszty, Przychody, Strata..........................................................................................123

7.3.1.      Koszty – kol. 10-14...............................................................................................123

7.3.2.      Zakupy materiałów oraz towarów handlowych – kol. 10.....................................123

7.3.3.      Koszty uboczne zakupu – kol. 11.........................................................................123

7.3.4.      Pozostałe wydatki – kol. 13..................................................................................126

7.3.5.      Przychody – kol. 7-9.............................................................................................137

7.3.6.      Podsumowanie zapisów miesięcznych, obliczenie wyniku z działalności gospodarczej..........................................................................................................142

7.4. Uproszczona ewidencja sprzedaży VAT...................................................................143

7.5. Spis z natury (remanent)............................................................................................146

7.6. Koszty i przychody....................................................................................................148

7.6.1.      Zakupy materiałów oraz towarów handlowych – kol. 10.....................................148

7.6.2.      Wynagrodzenia w gotówce i w naturze – kol. 12.................................................151

7.6.3.      Koszty reprezentacji i reklamy – kol. 13..............................................................151

7.6.4.      Składki ZUS – kol. 13..........................................................................................156

7.6.5.      Wydatki związane z mediami kol. 13...................................................................157

7.6.6.      Amortyzacja środków trwałych – kol. 13.............................................................163

7.6.7.      Podróże służbowe – kol. 13..................................................................................166

7.6.8.      Wartość sprzedanych towarów i usług kol. 7.......................................................171

7.6.9.      Pozostałe przychody – kol. 8................................................................................171

7.6.10.  Ustalenie zaliczki na podatek dochodowy przy opodatkowaniu podatkiem liniowym...............................................................................................................176

8. ROZLICZENIE ROCZNE Z URZĘDEM SKARBOWYM Z TYTUŁU PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH NA FORMULARZU PIT-36L......................................................................................................................177

9. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH (CIT).............................190

9.1.Podmioty podatku dochodowego od osób prawnych i przedmiot opodatkowania.....190

9.2.Rozliczenie roczne z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego – CIT-8.190

10.  ĆWICZENIA DOTYCZĄCE EWIDENCJI W UPROSZCZONYCH FORMACH RACHUNKOWOŚCI.........................................................................203

11.  PIERWSZE URUCHOMIENIE PROGRAMU RACHMISTRZ GT I REJESTRACJA ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH U PODATNIKA VAT, PRZY RYCZAŁCIE EWIDENCJONOWANYM.............................................................210

11.1. Pierwsze uruchomieni programu finansowo-księgowego Rachmistrz GT i wprowadzenie danych podmiotu, urzędu skarbowego i właściciela..........................210

11.1.1.  Pierwsze uruchomienie programu finansowo-księgowego Rachmistrz GT.........212

11.1.2.  Wprowadzenie danych podmiotu, urzędu skarbowego, właściciela firmy (wspólnika) i ustawienie parametrów programu...................................................213

11.2. Ewidencja faktur sprzedaży w ewidencji przychodów oraz w rejestrach VAT.......223

11.2.1.  Ewidencja faktur sprzedaży..................................................................................226

11.2.2.  Wydrukowanie ewidencji VAT sprzedaży i ewidencji przychodów....................231

11.3. Ewidencja faktur zakupu dla potrzeb podatku VAT.................................................233

11.3.1.  Ewidencja faktur zakupu w ewidencji VAT zakupu.............................................234

11.3.2.  Wydrukowanie ewidencji VAT zakupu................................................................237

11.4. Sporządzenie i wydrukowanie deklaracji VAT-7, zaliczki miesięcznej PIT dla ryczałtu, polecenia przelewu podatku VAT i dochodowego......................................237

11.4.1.  Sporządzenie i wydrukowanie deklaracji VAT-7 i polecenia przelewu...............237

11.4.2.  Obliczenie należnego (do zapłaty) zryczałtowanego podatku dochodowego i wydrukowanie podsumowania przychodów oraz podliczenia VAT....................242

11.4.3.  Sporządzenie i wydrukowanie zaliczki miesięcznej PIT dla ryczałtu oraz polecenia przelewu podatku dochodowego..........................................................................247

12.  ĆWICZENIA W EWIDENCJI ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH W SYSTEMIE INSERT GT U PODATNIKA VAT, PRZY RYCZAŁCIE EWIDENCJONOWANYM......................................................................................250

13.  URUCHOMIENIE PROGRAMU RACHMISTRZ GT I REJESTRACJA ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH W PODATKOWEJ KSIĘDZE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.......................................................................278

13.1. Uruchomienie programu Rachmistrz GT i wprowadzenie danych podmiotu, właściciela i urzędu skarbowego................................................................................278

13.1.1.  Uruchomienie programu finansowo-księgowego Rachmistrz GT.......................280

13.1.2.  Wprowadzenie danych podmiotu, właściciela i urzędu skarbowego...................283

13.2. Utworzenie kartoteki środka trwałego, wystawienie dowodu OT i naliczenie amortyzacji środków trwałych...................................................................................287

13.2.1.  Wprowadzenie danych środka trwałego i wystawienie dowodu OT...................287

13.2.2.  Wydrukowanie dokumentów: Amortyzacja miesięczna i dowód wewnętrzny do ewidencji kosztów amortyzacji............................................................................290

14.  URUCHOMIENIE PROGRAMU MIKROGRATYFIKANT GT, AKTUALIZACJA PARAMETRÓW PŁACOWYCH, WPROWADZENIE DANYCH PRACOWNIKA ORAZ SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PŁACOWEJ..............................................................................................................293

14.1. Pierwsze uruchomienie programu mikroGratyfikant GT.........................................294

14.2.  Wprowadzenie danych zatrudnionego pracownika i sporządzenie umowy o pracę295

14.2.1. Wprowadzenie danych zatrudnionego pracownika..............................................295

14.2.2. Sporządzenie i wydrukowanie umowy o pracę.....................................................297

14.3. Aktualizacja parametrów płacowych, sporządzenie i wydrukowanie listy płac oraz zaliczki miesięcznej od wypłat PIT..................................................................................299

14.3.1. Aktualizacja parametrów płacowych....................................................................299

14.3.2. Sporządzenie i wydrukowanie listy płac...............................................................301

14.3.3. Sporządzenie i wydrukowanie raportu o zaliczce miesięcznej na podatek dochodowy – od wypłat PIT.............................................................................................304

15. ZAKSIĘGOWANIE DOWODÓW KSIĘGOWYCH W PROGRAMIE FINANSOWO-KSIĘGOWYM RACXHMISTRZ GT................................................307

15.1. Zaksięgowanie dowodów księgowych w KPiR.......................................................311

15.1.1. Ewidencja pozostałych wydatków z tytułu wizytówek, opłaconego czynszu i zakupionej benzyny w KPiR – kolumna 13......................................................................311

15.1.2. Ewidencja zakupu towarów handlowych w KPiR – kolumna 10.........................313

15.1.3. Ewidencja sprzedaży towarów handlowych w KPiR – kolumna 7.......................316

15.1.4. Ewidencja pozostałych wydatków z tytułu amortyzacji środka trwałego w KPiR – kolumna 13........................................................................................................................317

15.1.5. Ewidencja wynagrodzeń w KPiR – kolumna 12..................................................319

15.2. Wydrukowanie ewidencji w KPiR oraz rejestrów VAT zakupu i sprzedaży..........321

15.3. Sporządzenie i wydrukowanie deklaracji dla potrzeb podatku VAT i zaliczki miesięcznej liniowej PIT...................................................................................................324

15.3.1. Sporządzenie i wydrukowanie deklaracji VAT-7.................................................324

15.3.2. Sporządzenie i wydrukowanie zaliczki miesięcznej liniowe PIT.........................326

15.4. Sporządzenie i wydrukowanie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów z uwzględnieniem remanentów...........................................................................................329

16. ĆWICZENIA W EWIDENCJI ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH W PODATKOWEJ KSIĘDZE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW............................336

SPIS TREŚCI..................................................................................................................364

LITERATURA.........................................................................................................okładka

 

40,00
Dodaj szt.   
PROWADZENIE SPRAW KADROWYCH I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ, OBSŁUGA PROGRAMU KADROWO-PŁACOWEGO GRATYFIKANT GT. KWALIFIKACJA EKA.05
Format B5,str. 440, ISBN: 978-83-60045-63-3

oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa.

PROWADZENIE SPRAW KADROWYCH I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ, OBSŁUGA PROGRAMU KADROWO-PŁACOWEGO GRATYFIKANT GT. KWALIFIKACJA EKA.05

NIEDOSTĘPNY
DOSTĘPNOSĆ PO 10 PAŹDZIERNIKA

Stan prawny na 1 czerwca 2021 roku

Podręcznik z zakresu kadr, płac i obsługi programu kadrowo-płacowego Gratyfikant GT jest przeznaczony dla słuchaczy ośrodków kursowych i uczniów szkół ekonomicznych o różnych profilach.
 
W opracowaniu przedstawiono zagadnienia związane z nawiązywaniem stosunku pracy i zawieraniem umów cywiolnoprawnych, zasady obliczania wynagrodzenieza czas przepracowany i za czas niewykonywania pracy, sporządzania dokumentacji związanej z przebiegiem pracy i wypłatą wynagrodzeń. Zawarto w nim również zagadnienia dotyczące obliczanianiezbędnych podatków oraz obciążeń wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naliczanych od wynagrodzeń pracowników. Autorki zaprezentowały takżedeklaracje rozliczeniowedptyczące podatku dochodowego od osób fizycznych.
 
Ponadto publikacja zawiera omówienie zagadnień dotyczących analizy kadrowej i płacowej, m.in. wskaźników płynnpści kadr, stanu, struktury i dynamiki zatrudnienia, oceny efektywności wykorzystania czynnika pracy ludzkieji wynagrodzeń (np. wskaźnik wzrostu wynagrodzeń, pracochłonności, nominalnego wykorzystaniaczasu pracy, itd.) oraz przykłady rozwiązane i zadania do rozwiązania techniką komputerową z wykorzystaniem programu Gratyfikant GT.
 
Publikacja została opracowana zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik ekonomista i technik rachunkowości dla kształcenia w zakresie kwalifikacji EKA.05 i jest materiałem ćwiczeniowym i zgodnie z treścią Ustawy o systemie oświaty (Art. 22aa.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2019 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników, nie podlega procedurze zatwierdzenia przez Ministra Edukacji Narodowej.
(Dz.U. z 2019 r., poz. 2213).

1. PRAWO PRACY....................................3

1.1. Zatrudnianie i zwalnianie pracownika................................3

1.1.1. Nawiązanie stosunku pracy.............................................3

1.1.2. Ustanie stosunku pracy, czyli rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o pracę (art.30-43, art. 52-55 art. 63-67 K. p.)...........................15

1.2. OBOWIĄZKI PRACODAWCY (art.94, 9412, 97 K. p.)..............................24

1.2.1. Obowiązki pracodawcy wobec nowo zatrudnionych (art. 229 K. p)..................................24

1.2.2. Podstawowe obowiązki pracodawcy................................26

1.2.3. Regulaminy zakładowe....................................................27

1.2.4. Profilaktyczne badania pracownika w trakcie trwania stosunku pracy (art. 229 K. p.).............31

1.2.5. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy (art. 771-93 K. p.).........................32

1.2.6. Obowiązki pracodawcy wobec zwalnianych pracowników (art. 97 § 1 i art. 99 §4 K. p.).........38

1.3. PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKA.............................44

1.3.1. Prawa pracownika...............................44

1.3.2. Obowiązki pracownika.........................71

1.4. ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI KADROWEJ ...........................73

1.4.1. Akta osobowe pracowników................................84

1.4.2. Inna dokumentacja pracownicza związana ze stosunkiem pracy.................84

1.5. ĆWICZENIA UTRWALAJĄCE WIADOMOŚCI.....................92

2. WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ.................................102

2.1 Funkcje i elementy składowe wynagrodzenia..........................102

2.2. Zasadnicze systemy wynagradzania pracowników..........................................103

2.2.1. Taryfowy system płac........................................103

2.2.2. Systemy wynagradzania ..................................104

2.2.3. System czasowy wynagradzania.............................104

2.2.4. System akordowy wynagradzania............................106

2.2.5. System prowizyjny wynagradzania............................112

2.2.6. Wynagrodzenie kafeteryjne – benefity.............................118

2.3. DODATEK DO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ W GODZINACH NADLICZBOWYCH.......................119

2.3.1. Pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych...........................................119

2.3.2. Dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych......................................119

2.3.3. Podstawa wyliczenia dodatku za godziny nadliczbowe........................120

2.3.4. Obliczenie dodatku za nadgodziny przy wynagrodzeniu miesięcznym stałym....................120

2.3.5. Obliczenie dodatku za nadgodziny przy wynagrodzeniu zmiennym...................................124

2.4. Dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej............................................................128

2.5. Wysokość wynagrodzenia dla pracownika za część miesiąca................................................130

3. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, ZDROWOTNE I INNE FUNDUSZE POZAUBEZPIECZENIOWE.........................133

3.1. Obowiązki w zakresie ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych funduszy pozaubezpieczeniowych...................133

3.2. Składki na ubezpieczenia społeczne................................................133

3.3. Zasady finansowania składek na ubezpieczenia społeczne......................134

3.4. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.........................................135

3.5. Roczny limit wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe................................136

3.6. Składka na ubezpieczenie chorobowe............................139

3.7. Składka na ubezpieczenie wypadkowe...........................140

3.8. Składka na ubezpieczenie zdrowotne..............................143

3.9. Składki na Fundusze Pozaubezpieczeniowe i Fundusz Emerytur Pomostowych........................145

3.10. Terminy opłacania składek ZUS............................150

4. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH..........................150

4.1. Przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i rozliczenie z urzędem skarbowym..........................150

4.2. Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2021 roku...................151

4.2.1. Skala podatkowa w 2021 roku.......................151

4.2.2. Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2021 roku.......................151

4.2.3. Podatek dochodowy w rozliczeniu (zeznaniu) rocznym za 2021 rok..............................152

4.3. Koszty uzyskania przychodu na 2021 rok.................................153

4.4. Ustalanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych..............................153

4.5. Zwolnienie z PIT dla młodych ...........................................164

4.6. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)................................168

4.6.1. Istota Pracowniczych Planów Kapitałowych.........................168

4.6.2. Warunki rezygnacji z programu i wypłata środków z PPK....................169

4.6.3. Obliczanie wynagrodzeń netto z uwzględnieniem wpłat do PPK.................170

5. DOKUMENTACJA PŁAC.....................................175

5.1. Lista płac pracowników......................................175

5.2. Potrącenia w liście płac......................................175

5.3. Sporządzanie listy płac......................................177

5.4. Ubezpieczenie zdrowotne przy niskim wynagrodzeniu............................186

5.5. Składka zdrowotna pracownika korzystającego ze zwolnienia z PIT dla młodych....................191

5.6. Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego................................194

5.6.1. Podstawa wymiaru wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego..................................194

5.6.2. Obliczanie wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego.....................195

5.7. Świadczenia za czas niewykonywania pracy.............................218

5.7.1. Świadczenia chorobowe......................218

5.7.2. Wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby........................221

5.8. Rozliczenie roczne płatnika zaliczek na podatek dochodowy z tytułu zatrudniania pracowników.........................244

6. PRAWO CYWILNE...................................258

6.1. Rodzaje umów cywilnoprawnych...........................258

6.2. Charakterystyka umów cywilnoprawnych...................258

6.3. Różnice i podobieństwa między umowami cywilnoprawnymi...............264

7. UMOWY CYWILNOPRAWNE A SKŁADKI ZUS I PODATEK DOCHODOWY....................269

7.1. Obowiązki wobec ZUS z tytułu umów cywilnoprawnych......................269

7.2. Rozliczenie z urzędem skarbowym z tytułu umów o dzieło..................270

7.3. Opodatkowanie umowy o dzieło przy niskich wynagrodzeniach...........273

7.4. Rozliczenie z urzędem skarbowym z tytułu umów zlecenia...................276

7.5. Opodatkowanie umowy zlecenia przy niskim wynagrodzeniu................279

7.6. Umowa zlecenia ze studentem................................................................288

7.7. Hipotetyczna zaliczka na podatek dochodowy..........................................289

7.8. Ćwiczenie utrwalające wiadomości...........................292

8. ANALIZA KADR I PŁAC..............................298

8.1. Analiza stanu, struktury i dynamiki zatrudnienia..........................298

8.1.1. Analiza stanu zatrudnienie.................................298

8.1.2. Analiza struktury zatrudnienia.................................300

8.1.3. Analiza dynamiki zatrudnienia.................................302

8.2. Analiza płynności kadr.................................................304

8.3. Ocena efektywności wykorzystania czynnika pracy ludzkiej i wynagrodzeń......................307

8.3.1. Wydajność pracy..............................307

8.3.2. Pracochłonność................................312

8.3.3. Nominalny czas pracy i ocena jego wykorzystania...............314

8.3.4. Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń........................316

8.3.5. Produktywność wynagrodzeń.............................318

8.3.6. Efektywność wynagrodzeń..................................320

8.3.7. Rentowność wynagrodzeń...................................322

9. OBSŁUGA PROGRAMU KADROWO-PŁACOWEGO GRATYFIKANT GT................................326

Zadanie 1 - PAULIN (październik)..............................326

Zadanie 2 - PAULIN (listopad)....................................357

Zadanie 3 - KAROLINA (styczeń)...............................380

Zadanie 4 - APIS (październik)...................................382

Zadanie 5 - APIS (listopad).........................................385

Zadanie 6 - ENTER (październik)...............................387

Zadanie 7 - ENTER (listopad).....................................391

Zadanie 8 - ENTER (grudzień)....................................406

Zadanie 9 - DEXTER (listopad)...................................412

Zadanie 10 - DEXTER (grudzień).................................418

Zadanie 11 - KOMPUTEREK (kwiecień)......................423

 

SPIS TREŚCI.........................437

LITERATURA, AKTY PRAWNE............440

WSKAŹNIKI EKONOMICZNO-FINANSOWE NA 2021 ROK.....................okładka

 

45,00
Dodaj szt.   
ZESZYT TESTÓW I ĆWICZEŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJĘ EKA.04

ZESZYT TESTÓW I ĆWICZEŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJĘ EKA.04

NIEDOSTĘPNY

NOWE, ZMIENIONE WYDANIE ZE STANEM PRAWNYM NA
1 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU, DOSTĘPNE BĘDZIE PO 20 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

Stan prawny na 1 stycznia 2021

Zeszyt testów i ćwiczeń jest materiałem ćwiczeniowym i zgodnie z treścią Ustawy o systemie oświaty (Art. 22aa.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2019 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników, nie podlega procedurze zatwierdzenia przez Ministra Edukacji Narodowej.
(Dz.U. z 2019 r., poz. 2213).

Spis treści

  1. 1.      TESTY DO CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU ZAWODOWEGO POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJĘ EKA.04............................................3

Test 1....................................................................................................................................3

Test 2..................................................................................................................................11

Test 3..................................................................................................................................20

Test 4..................................................................................................................................31

Test 5..................................................................................................................................41

Test 6..................................................................................................................................50

Test 7..................................................................................................................................60

Test 8..................................................................................................................................69

Test 9..................................................................................................................................78

Test 10................................................................................................................................87

  1. 2.      ZADANIA DO CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU ZAWODOWEGO POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJĘ EKA.04..........................................97

Zadanie 1 – TĘCZA...........................................................................................................97

Zadanie 2 – ARA.............................................................................................................103

Zadanie 3 – ZUZA...........................................................................................................107

Zadanie 4 – REX..............................................................................................................114

Zadanie 5 – ABUD...........................................................................................................119

Zadanie 6 – ROMA..........................................................................................................126

Zadanie 7 – LEX..............................................................................................................132

Zadanie 8 – OKPOL........................................................................................................136

Zadanie 9 – ELA..............................................................................................................140

Zadanie 10 – LUIZA........................................................................................................146

Zadanie 11 – BIO.............................................................................................................151

Zadanie 12 – VISKOMED...............................................................................................158

Zadanie 13 – STYL.........................................................................................................165

Zadanie 14 – GUZIK.......................................................................................................169

Zadanie 15 – MARS.......................................................................................................172

Zadanie 16 – ASSAM.....................................................................................................176

Zadanie 17 – DANUSIA.................................................................................................183

Zadanie 18 – KERAMIX................................................................................................188

Zadanie 19 – RELAX.....................................................................................................193

Zadanie 20 – ADA.........................................................................................................198

Zadanie 21 – DEX.........................................................................................................202

Zadanie 22 – TELE.......................................................................................................207

Zadanie 23 – AGATA....................................................................................................211

Zadanie 24 – MIŚ..........................................................................................................217

Zadanie 25 – KLARA....................................................................................................223

Zadanie 26 – TREFL.....................................................................................................229

Zadanie 27 – WERTIKAL 1..........................................................................................235

Zadanie 28 – WERTIKAL 2..........................................................................................240

Zadanie 29 – ANABELA...............................................................................................242

Zadanie 30 – GLASS....................................................................................................250

Zadanie 31 – RETRO...................................................................................................256

Zadanie 32 – ATRIUM..................................................................................................262

Zadanie 33 – BUKIECIARNIA......................................................................................267

Zadanie 34 – ŻUPAN....................................................................................................275

Zadanie 35 – PLUSZAK................................................................................................280

Zadanie 36 – MLEKPOL...............................................................................................284

Zadanie 37 – POD IGLICĄ...........................................................................................290

Zadanie 38 – ALPAKA..................................................................................................302

SPIS TREŚCI................................................................................................................302

LITERATURA, WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH............................................................303

 

32,00
Dodaj szt.   
GOSPODAROWANIE ZASOBAMI RZECZOWYMI, DOKUMENTOWANIE ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH, OBSŁUGA PROGRAMU MAGAZYNOWO-SPRZEDAŻOWEGO SUBIEKT GT I PROGRAMU DO OBSŁUGI GOSPODARKI ŚRODKAMI TRWAŁYMI RACHMISTRZ GT
Format B5, str. 424, ISBN: 978-83-60045-60-2 oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa

GOSPODAROWANIE ZASOBAMI RZECZOWYMI, DOKUMENTOWANIE ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH, OBSŁUGA PROGRAMU MAGAZYNOWO-SPRZEDAŻOWEGO SUBIEKT GT I PROGRAMU DO OBSŁUGI GOSPODARKI ŚRODKAMI TRWAŁYMI RACHMISTRZ GT

DOSTĘPNY

Stan prawny na 1 kwietnia 2021 roku

Podręcznik z zakresu gospodarowania rzeczowymi  zasobami majątkowymi i obsługi programu magazynowo- sprzedażowego Subiekt GT jest przeznaczony do kształcenia teorytycznego i praktycznego. Wyjaśnia podstawowe pojęcia związane z rzeczowymi zasobami majątkowymi oraz opisuje podstawowe zasady gospodarowania zapasami, środkami trwałymi i gospodarkę magazynową. Opracowanie zawiera rozwiązane przykłady i ćwiczenia do rozwiązania związane z obliczaniem wskaźników rotacji zapasów, ustalaniem zapotrzebowania na zapasy, normowaniem zużycia materiałowego oraz obliczaniem zdolności produkcyjnej. Omówiono w nim koszty, przychody, kalkulację kosztów oraz kalkulację ceny sprzedaży towarów i wyrobów gotowych rachunkiem „w stu” i „od sta”. W opracowaniu przedstawiono dokumentację obrotu zapasami, zakupu, sprzedaży i obrotu pieniężnego.

Podano w nim również testy i ćwiczenia do rozwiązania wraz z dokumentami do wypełnienia, przykłady już rozwiązane umożliwiające sporządzenie dokumentacji techniką komputerową w programie magazynowo -sprzedażowym Subiekt GT oraz wykorzystanie programu Rachmistrz GT do obsługi gospodarki środkami trwałymi.

 

Publikacja została opracowana zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik ekonomista w zakresie kwalifikacji EKA.04. (Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej) i stanowi materiał pomocniczy, jest materiałem ćwiczeniowym i zgodnie z treścią Ustawy o systemie oświaty (Art. 22aa.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2019 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników, nie podlega procedurze zatwierdzenia przez Ministra Edukacji Narodowej.

(Dz.U. z 2019 r., poz. 2213).

1. CHARAKTERYSTYKA RZECZOWYCH ZASOBÓW MAJATKOWYCH.....3

1.1. Rzeczowe zasoby majatkowe przedsiębiorstwa.....3

1.2. Klasyfikacja i charakterystyka rzeczowych zasobów majątkowych......4

2. GOSPODARKA ZAPASAMI.......8

2.1. Zapasy i ch rola w przedsiębiorstwie.............8

2.2. Klasyfikacja materiałów...................................10

2.3. Klasyfikacja zapasów...............................13

2.4. Planowanie zaopatrzenia w przedsiębiorstwie................15

  2.4.1. Zadania i organizacja komórek zaopatrzenia.......................15

  2.4.2. Normowanie zużycia materiałów..........................17

  2.4.3. Ustalanie zapotrzebowania na materiały....................23

  2.4.4. Normowanie zapasów materiałowych.........................29

  2.4.5. Obliczanie zapasu średniego (przeciętnego) towarów.........37

3. GOSPODARKA MAGAZYNOWA..........................................40

3.1. Pojęcie magazynu i magazynowania ...............................40

3.2. Zadania gospodarki magazynowej..............................40

3.3. Rodzaje magazynów...................................41

3.4. Wycena zapasów.........................................44

3.5. Matody wyceny rozchodu zapasów..................48

3.6. Ewidencja obrotu zapasami..............................54

3.7. Dokumentacja gospodarki magazynowej..................60

  3.7.1. Charakterystyka dokumentów gospodarki magazynowej................60

  3.7.2. Sporządzanie dokumentów gospodarki magazynowej....................61

3.8 Test samodzielnej kontroli nr 1...........................66

4. KOSZTY I PRZYCHODY..............................73

4.1. Charakterystyka kosztów..........................73

4.2. Charakterystyka przychodów.....................75

4.3. Klasyfikacja kosztów działalności podstawowej................78

4.4. Kalkulacja kosztów...............................85

4.4.1. Pozycje kalkulacyjne.........................85

4.4.2. Metody kalkulacji..............................85

4.4.3. Kalkulacja podziałowa prosta...........................87

4.4.4. Kalkulacja podziałowa ze współczynnikami..........................91

4.4.5. Kalkulacja doliczeniowa..............................94

5. SPRZEDAŻ KRAJOWA I ZAGRANICZNA...............................97

5.1. Operacje w obrocie towarowym.................................97

5.2. Warunki dostawy określone w międzynarodowych regułach handlu.............99

5.3. Terms of trade.........................103

5.4. Ceny i marże stosowane w obrocie towarowym.................106

5.4.1. Szczeble obrotu towarowego.............................106

5.4.2. Marże stosowane w obrocie towarowym.............................106

5.4.3. Ceny stosowane w obrocie towarowym................................106

5.4.4. Kalkulacja cen sprzedaży wyrobów gotowych........................107

5.4.5. Wynik ze sprzedaży w działalności produkcyjnej ....................110

5.4.6. Kalkulacja cen sprzedaży towarów.........................................113

5.4.7. Wynik ze sprzedaży w działalności handlowej.......................116

5.4.8. Ustalanie ceny sprzedaży brutto...........................118

5.5. Ćwiczenia utrwalające wiadomości...................................121

5.6. Funkcje cen i czynniki wpływające na poziom cen........................125

5.7. Dokumenty handlowe....................................126

5.8. Test samodzielnej kontroli nr 2...................................136

6. DOKUMENTACJA SPRZEDAŻY, ZAKUPU I OBROTU PIENIĘŻNEGO.....................142

6.1. Dokumentacja sprzedaży i zakupu............................142

6.2. Wezwanie do zapłaty......................149

6.3. Poprawa błędów w dokumentach księgowych.........................151

6.4. Dokumenty obratu pieniężnego...........................155

6.4.1. Podstawowe formy rozliczeń pieniężnych........................155

6.4.2. Dokumentacja rozliczeń gotówkowych............................156

6.4.3. Dokumentacja rozliczeń bezgotówkowych-polecenie przelewu.........................167

6.5. Ćwiczenia utrwalające wiadomości.............................169

7. ANALIZA GOSPODAROWANIA ZAPASAMI....................................182

7.1. Wskaźnik rotacji (obrotowości) zapasów........................................182

7.2. Rotacja zapasów materiałowych i wyrobów gotowych...................183

7.3. Rotacja zapasów towarowych...................................190

7.4. Wskaźnik zaangażowania zapasów..........................191

7.5. Wskaźnik struktury zapasów......................................193

7.6. Wskaźnik dynamiki zapasów......................................197

7.7. Test samodzielnej kontroli nr 3..............................202

8. INWENTARYZACJA...................................................206

8.1. Pojęcie, cel i metody przeprowadzania inwentaryzacji.......................206

8.2. Dokumentacja inwentaryzacji.............................207

8.3. Etapy, terminy i rodzaje przeprowadzania inwentaryzacji.............................209

8.4. Pojęcie i rodzaje różnic inwentaryzacyjnych.......................................212

8.5. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych......................................214

8.5.1. Zasady wyceny i ustalanie różnic inwentaryzacyjnych............................214

8.5.2. Kompensata niedoborów nadwyżkami..........................215

8.4.3. Niedobory mieszczące się w granicach ubytków naturalnych...............................218

8.6. Protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych..........................219

8.7. Arkusz spisu z natury oraz jego rozliczenie................................223

8.8. Test samodzielnej kontroli nr 4............................229

9. ZASOBY MAJĄTKOWE CZYLI AKTYWA PRZEDSIĘBIORSTWA .................233

9.1. Klasyfikacja i charakterystyka aktywów trwałych.......................................233

9.2. Klasyfikacja środków trwałych.......................................237

9.3. Zasady wyceny środków trwałych..................................238

9.4. Amortyzowanie środków trwałych..................................239

9.5. Metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych.............................241

  9.5.1. Metody amortyzacji środków trwałych..........................................241

  9.5.2. Metoda liniowa.........................................241

  9.5.3. Metoda degresywna................................245

  9.5.4. Metoda jednorazowa...................................252

9.6. Ćwiczenia utrwalające wiadomości..........................253

9.7. Samochód osobowy w firmie a podatek VAT.....................257

9.8. Tabela amortyzacyjna..........................262

9.9. Ewidencja środków trwałych.................................................267

9.10. Dokumentacja środków trwałych...........................................268

  9.10.1. Dokumenty odzwierciedlające zmiany w stanie i wartości środków trwałych.......................268

  9.10.2. Sporządzanie dokumentów gospodarki środkami trwałymi..................................................268

10. ZDOLNOŚĆ PRODUKCYJNA MASZYN I URZĄDZEŃ......................................275

10.1. Pojęcie zdolności produkcyjnej i czas parcy maszyn i urządzeń......................275

10.2. Obliczanie zdolności produkcyjnej.....................................278

10.3. Obliczanie stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnej i rezerwy produkcyjnej..............279

10.4. Test samodzielnej kontroli nr 5................................282

11. WYKORZYSTANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO DO OBSŁUGI GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ I SPRZEDAŻY..........289

12. WYKORZYSTANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO DO OBSŁUGI GOSPODARKI ŚRODKAMI TRWAŁYMI.......................371

SPIS TREŚCI................................423

LITERATURA, ŹRÓDŁA PRAWA..........................OKŁADKA

 

45,00
Dodaj szt.   
ZASADY RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ, KWALIFIKACJA EKA.07
Format B5, str. 295, ISBN: 978-83-60045-59-6, oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa

ZASADY RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ, KWALIFIKACJA EKA.07

DOSTĘPNY

Stan prawny na 1 sierpnia 2020

Publikacja jest materiałem ćwiczeniowym i zgodnie z treścią Ustawy o systemie oświaty (Art. 22aa.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2019 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników, nie podlega procedurze zatwierdzenia przez Ministra Edukacji Narodowej.
(Dz.U. z 2019 r., poz. 2213).

1. WPROWADZENIA DO RACHUNKOWOŚCI...................3

1.1 Pojęcie, podmiot, przedmiot i zakres rachunkowości................3

1.2. Cechy, funkcje i podsystemy rachunkowści...............................4

2. ORGANIZACJA RACHUNKOWOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE.....6

2.1. Jednostki zobowiazane do prowadzenia ksiag rachunkowych.....6

2.2. Zasady nadrzędne (prawidłowej) rachunkowości......................7

2.3. Szczegółowe i uniwersalne zasady rachunkowości.................10

2.4. Organizacja działu rachunkowości..............13

2.5. Dokumentacja zasad rachunkowści..................14

2.6. Odpowiedzialność za rachunkowość jednostki.........15

3. CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW MAJATKOWYCH I ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA..............16

3.1. Zasoby majatkowe-aktywa.........16

3.1.1. Klasyfikacja i charakterystyka aktywów trwałych.......................17

3.1.2. Klasyfikacja i charakterystyka aktywów obrotowych..................22

3.2. Źródła pochodzenia zasobów majatkowych-pasywa.....28

3.2.1. Klasyfikacja i charakterystyka kapitałów (pasywów)...................28

3.2.2. Klasyfikacja i charakterystyka kapitałów (pasywów) własnych...............28

3.2.3. Klasyfikacja i charakterystyka zobowiązań i rezerw na zobowiązania.................30

3.3. Bilans...........36

3.3.1. Charakterystyka bilansu....................36

3.3.2. Sporządzanie bilansu.........................38

3.4. Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans.....47

4. ZADANIA I FUNKCJONOWANIE KONT BILANSOWYCH......................55

4.1. Ogólna charakterystyka konta................55

4.2. Układ graficzny konta....................58

4.3. Zasady funkcjonowania kont bilansowych......................59

4.4. Rejestracja operacji gospodarczych...........................60

4.5. Cykl czynności: od bilansu poczatkowego do bilansu końcowego...............64

4.6. Treść ekonomiczna sald.............76

5. POPRAWIANIE BŁĘDNYCH ZAPISÓW NA KONTACH..................88

6. ŁACZENIE I DZIELENIE KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ..................97

6.1. Łaczenie kont...........97

6.2. Podzielność kont............99

7. TEST SAMODZIELNEJ KONTROLI NR 1.....................103

8. ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT WYNIKOWYCH.....107

8.1. Charakterystyka kosztów.................107

8.2 Ewidencja kosztów działalności operacyjnej (zasadniczej)....................109

8.2.1. Zasady funkcjonowania kont kosztów...........109

8.2.2. Układy gromadzenia kosztów działalności podstawowej.................110

8.2.3. Zasady ewidencji kosztów..................110

8.2.4. Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym i funkcjonalnym...............111

8.3. Rozliczanie kosztów produkcji.....152

8.3.1. Ustalanie jednostkowego kosztu wytworzenia wyrobu gotowego ..................152

8.3.2. Ewidencja rozliczenia kosztów produkcji......................153

8.4. Ewidencja zakupów w jednostkach będacych czynnymi podatnikami VAT.....160

8.4.1. Istota podatku od towarów i usług VAT........................160

8.4.2. Charakterystyka konta "Rozrachunki z tytuły podatku VAT".....................160

8.4.3. Ewidencja zakupu w jednostce będącej czynnym podatnikiem VAT.............161

8.5. Charakterystyka przychodów.....167

8.6. Ewidencja sprzedaży w jednostkach będacych czynnymi podatnikami VAT.....168

8.6.1. Zasady funkcjonowania kont przychodów.................168

8.6.2. Charakterystyka kont służących do ewidencji sprzedaży wyrobów gotowych...............169

8.6.3. Ewidencja sprzedaży wyrobów gotowych....................169

8.6.4. Charakterystyka kont służących do ewidencji obrotu towarowego.................173

8.6.5. Ewidencja sprzedaży towarów...................174

8.7. Rozliczenie z tytułu podatku od towarów i usług-podatku VAT.....178

8.8. Ewidencja sprzedaży materiałów............186

8.9. Ewidencja pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.............188

8.9.1. Ewidencja pozostałych przychodów operacyjnych.................188

8.9.2. Ewidencja pozostałych kosztów operacyjnych........................189

8.10. Ewidencja przychodów i kosztów finansowych...............194

8.10.1 Ewidencja przycodów finansowych..................194

8.10.2. Ewidencja kosztów finansowych.................194

9. WYNIK FINANSOWY..................204

9.1. Pojęcie wyniku finansowego................204

9.2. Podatek dochodowy...................204

9.3. Metoda statystyczna (nieksięgowa) ustalania wyniku finansowego..................205

9.4. Metoda księgowa ustalania wyniku finansowego..................210

9.4.1. Ustalanie wyniku finansowego metodą księgową w przedsiębiorstwie produkcyjnym i usługowym ( wariant kalkulacyjny)...........210

9.4.2. Ustalanie wyniku finansowego metodą księgową w przedsiębiorstwie handlowym (wariant kalkulacyjny)............216

10. DOKUMENTACJA KSIĘGOWA........................221

10.1. Pojęcie dokumentu księgowego.........................221

10.2.Elementy dowodu księgowego..........................221

10.3. Zadania dokumentacji księgowej..........................221

10.4. Klasyfikacja dokumentów księgowych....................222

10.5. Polecenie księgowania............................223

10.6. Obieg, przygotowanie dokumentów księgowych do ujęcia w księgach rachunkowych oraz ich archiwizowanie..........227

10.6.1. Obieg dokumentów księgowych..............................227

10.6.2. Przygotowanie dokumentów do ujęcia w księgach rachunkowych.....................227

10.7. Poprawa błędów w dokumentach księgowych........................224

10.8. Archiwizowanie dokumentów księgowych................248

11. KONTA KSIĄG POMOCNICZYCH.........................249

11.1. Zadania i funkcjonowanie kont ksiag pomocniczych.....249

11.2. Klasyfikacja kont księgowych-podsumowanie.....262

12. PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ ICH OTWIERANIE I ZAMYKANIE....................263

12.1. Obowiązkowe elementy ksiąg rachunkowych...................263

12.2.Otwieranie i zamykanie  ksiąg rachunkowych....................264

13. EWIDENCJA OPERACJI BILANSOWYCH I WYNIKOWYCH-ĆWICZENIA.....265

14. TEST SAMODZIELNEJ KONTROLI NR 2...............281

15. SPRAWDZIANY...................287

SPIS TREŚCI.....................295

LITERATURA, ŹRÓDŁA PRAWA.................OKŁADKA 

SZKOLNY WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (SYNTETYCZNYCH)..............OKŁADKA

 

30,00
Dodaj szt.   
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA CZ.I
Format B5, str. 358, ISBN: 978-83-60045-69-5, oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA CZ.I

DOSTĘPNY

Stan prawny na 1 czerwca 2021

W podręczniku: „Rachunkowość finansowa. Część I” omówiono w przystępnej formie ewidencję inwestycji krótkoterminowych, rozrachunków , obrotu materiałowego, pojęcie i klasyfikację aktywów trwałych oraz sposób ich wyceny. Przedstawiono także metody obliczania amortyzacji, ewidencję zmian w stanie i wartości aktywów trwałych. W opracowaniu zaprezentowano dokumentację niezbędną do przeprowadzenia księgowań poszczególnych zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej oraz na kontach ksiąg pomocniczych. Znajdują się w nim przykłady zadań z wypełnionymi dokumentami księgowymi oraz ćwiczenia do samodzielnego wykonania przez uczniów. Pozwalają one w czasie realizacji tematu na utrwalenie praktycznych umiejętności.

Podsumowaniem ewidencji księgowej przedstawionej w części I „Rachunkowości finansowej" jest test samodzielnej kontroli. Ponadto zamieszczono w podręczniku wykaz kont księgi głównej, utworzony na potrzeby szkolne, który jest wykorzystywany do dekretacji dowodów księgowych. Kolejność rozdziałów w logicznym porządku ujmuje część materiału do nauczania w zawodach technik  technik rachunkowości.Publikacja została opracowana zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik rachunkowości dla kształcenia w zakresie kwalifikacji EKA.07 (Prowadzenie rachunkowości). Stanowi materiał pomocniczy, wspomagający edukację, jest materiałem ćwiczeniowym i zgodnie z treścią Ustawy o systemie oświaty (Art. 22aa.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2019 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników, nie podlega procedurze zatwierdzenia przez Ministra Edukacji Narodowej.

(Dz.U. z 2019 r., poz. 2213).

1. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE.....3

1.1. Charakterystyka i wycena inwestycji krótkoterminowych w bilansie.....3

1.2. Dokumentacja i ewidencja obrotu gotówkowego............4

1.2.1 Ewidencja typowych operacji na koncie "Kasa"..............4

1.2.2. Ewidencja i dokumentacja kosztów podróży służbowych............7

1.2.3. Ewidencja i dokumentacja rozliczenia zaliczki pobranej na zakup materiałów....................14

1.2.4. Sporządzenie i ewidencja raportu kasowego........................22

1.3. Dokumentacja i ewidencja obrotu bezgotówkowego.....25

1.3.1. Ewidencja i dokumentacja środków pieniężnych w banku.................25

1.3.2. Ewidencja akredytyw............................29

1.3.3. Ewidencja czeków.....................31

1.3.4. Ewidencja weksli.......................36

1.3.5. Ewidencja środków pieniężnych w drodze...................45

1.3.6. Krótkoterminowe aktywa finansowe.....................48

1.4. Ćwiczenia utrwalajace wiadomości..............53

2. ROZRACHUNKI....................57

2.1. Istota, klasyfikacja oraz zasady ewidencji rozrachunków..................57

2.2. Rozrachunki z tytułu dostaw i usług.......................58

2.2.1. Zasady ewidencji rozrachunków z odbiorcami i dostawcami...................58

2.2.2 Ewidencja rozrachunków z odbiorcami..........................58

2.2.3. Ewidencja rozrachunków z dostawcami........................59

2.2.4. Księgowe dokumenty rozliczeniowe...................66

2.3. Rozrachunki publicznoprawne.......................72

2.3.1. Istota rozrachunków publicznoprawnych....................72

2.3.2. Rozrachunki z tytułu podatku VAT..................72

2.3.3. Split payment czyli mechanizm podzielonej płatności (MMP).................77

2.3.4. Rozrachunki z ZUS.......................81

2.3.5. Rozrachunki z budżetami........................81

2.3.6. Pozostałe rozrachunki publicznoprawne..........................82

2.4. Ewidencja rozrachunków z pracownikami............................85

2.4.1. Rodzaje rozrachunków z pracownikami........................85

2.4.2. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń........................85

2.4.3. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń za czas choroby i zasiłków chorobowych.....................94

2.4.4. Ewidencja pozostałych rozrachunków z pracownikami..........................96

2.5. Ewidencja pozostałych rozrachunków...........................101

2.6. Odpisy aktualizujace wartość należności................105

2.7. Wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnatrzwspólnotowa dostawa towarów...............109

2.8. Powtórzenie - ćwiczenia utrwalajace wiadomości.....113

3. OBRÓT MATERIAŁOWY..............124

3.1. Dokumentacja i wycena obrotu materiałowego............124

3.1.1. Dokumentacja obrotu materiałowego....................124

3.1.2. Wycena zapasu materiałów......................127

3.2. Rozliczenie zakupu materiałów.....................134

3.3. Rozliczenie zakupu materiałów - wyksięgowanie kosztów zakupu....................141

3.4. Materiały w drodze, dostawy niefakturowane.....................149

3.5. Niedobory i nadwyżki w zakupie..................156

3.6. Ewidencja na koncie księgi głównej "Materiały" oraz na kontach księgi pomocniczej...................159

3.7. Reklamacje zakupionych materiałów...............164

3.7.1. Przyczyny i ewidencja reklamacji na podstawie faktury korygującej........................164

3.7.2. Reklamacje zgłaszane przed zapłatą............................164

3.7.3. Reklamacje zgłaszane po zapłacie...........................167

3.8. Wycena i ewidencja rozchodu materiałów - według cen rzeczywistych..................174

3.9. Ewidencja i wycena rozchodu materiałów - według stałych cen ewidencyjnych...................180

3.10. Rozliczenie kosztów zakupu materiałów....................187

3.10.1 Koszty zakupu nierozliczane w czasie......................187

3.10.2. Koszty zakupu rozliczane w czasie............................188

3.11. Aktualizacja wartości materiałów......................195

3.12. Ewidencja obrotu opakowaniami....................196

3.13. Podsumowanie - ćwiczenia utrwalające wiadomości.......................201

3.14. Test samodzielnej kontroli.....................218

4. AKTYWA TRWAŁE.................222

4.1. Aktywa.................222

4.2.Charakterystyka, klasyfikacja i wartość poczatkowa środków trwałych..............223

4.2.1. Charakterystyka i klasyfikacja środków trwałych..................223

4.2.2. Wartość początkowa środków trwałych......................225

4.2.3. Wartość początkowa samochodu osobowego w firmie.....................227

4.3. Ewidencja na kontach księgi głównej, pomocniczej oraz ewidencja pozabilansowa środków trwałych...................232

4.3.1. Ewidencja środków trwałych na kontach księgi głównej.......................232

4.3.2. Ewidencja szczegółowa środków trwałych........................232

4.3.3. Ewidencja pozabilansowa..........................237

4.4. Umorzenie i amortyzacja środków trwałych...................237

4.5. Ewidencja zużycia środków trwałych i metody obliczania amortyzacji podatkowej....................240

4.5.1. Ewidencja zużycia środków trwałych.....................240

4.5.2. Metody amortyzacji podatkowej.......................241

4.5.3. Amortyzacja podatkowa a księgowa.........................258

4.6. Ewidencja zmian w stanie i wartości środków trwałych.....................260

4.6.1. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych......................260

4.6.2. Zakupy środków trwałych niewymagających montażu......................262

4.6.3. Zakup samochodu osobowego......................268

4.6.4. Środki trwałe w budowie......................269

4.6.5. Ewidencja sprzedaży środków trwałych.......................280

4.6.6. Likwidacja środków trwałych......................282

4.6.7. Nieodpłatne przekazanie środka trwałego - darowizna.......................291

4.6.8. Nieodpłatne przyjęcie środka trwałego - darowizna..........................295

4.6.9. Niedobory i nadwyżki środków trwałych........................297

4.6.10. Środki trwałe w leasingu....................299

4.6.11. Zaliczki na środki trwałe w budowie........................305

4.7. Ćwiczenia utrwalajace wiadomości.....................307

4.8. Tabela amortyzacyjna......................312

4.9. Wartości niematerialne i prawne.........................320

4.9.1. Charakterystyka wartości niematerialnych i prawnych.................320

4.9.2. Dodatnia wartość firmy............................321

4.9.3. Ujemna wartość firmy..........................323

4.9.4. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych.............................325

4.10. Długoterminowe należności.............................328

4.11. Inwestycje długoterminowe...........................328

4.11.1. Charakterystyka inwestycji długoterminowych.........................328

4.11.2. Ewidencja inwestycji długoterminowych.........................329

4.12. Aktualizacja wartości inwestycji długoterminowych.......................340

4.13. Powtórzenie - ćwiczenia utrwalajace wiadomości....................342

4.14. Test samodzielnej kontroli nr.2........................353

SPIS TREŚCI.............................358

LITERATURA.............................358

SZKOLNY WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (SYNTETYCZNYCH).........................okładka

 

 

40,00
Dodaj szt.   
pełny HTML | wersja mobilna