OFERTA WYDAWNICZA

RACHUNKOWOŚĆ HANDLOWA, ZASADY RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE, KREDYTY BANKOWE, ROZRACHUNKI.  CZĘŚĆ I
Format B5, str. 248 , ISBN: 978-83-60045-46-6 oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa.

RACHUNKOWOŚĆ HANDLOWA, ZASADY RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE, KREDYTY BANKOWE, ROZRACHUNKI. CZĘŚĆ I

DOSTĘPNY

Stan prawny na 1 czerwca 2017 roku

Podręcznik „Rachunkowość handlowa” . Część I omawia istotę, cechy i podstawowe funkcje rachunkowości. Przedstawiono w nim klasyfikację zasobów majątkowych oraz źródeł ich pochodzenia. Omówiono bilans jednostki gospodarczej, podział i funkcjonowanie kont bilansowych wraz ze sposobem poprawy błędów księgowych oraz zasady łączenia i dzielenia kont. Podane zostały zasady funkcjonowania kont niebilansowych oraz omówiono ewidencję na kontach ksiąg pomocniczych.

W publikacji przedstawiono w przystępnej formie ewidencję inwestycji krótkoterminowych i rozrachunków wraz z prezentacją dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia księgowań poszczególnych zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej oraz na kontach ksiąg pomocniczych. Znajdują się w nim przykłady rozwiązania zadań z wypełnionymi dokumentami księgowymi oraz rozwiązanie ćwiczenia do samodzielnego wykonania przez uczniów. Pozwalają one w czasie realizacji tematu na utrwalenie praktycznych umiejętności. Podsumowaniem ewidencji księgowej przedstawionej w części pierwszej „Rachunkowości handlowej” są trzy testy samodzielnej kontroli. Ponadto zamieszczono w podręczniku wykaz kont księgi głównej utworzony na potrzeby szkolne, który jest wykorzystywany do dekretacji dowodów księgowych.

Kolejność rozdziałów w logicznym porządku ujmuje część materiału do nauczania zagadnień z kwalifikacji A.22.3.

Publikacja opracowana zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik handlowiec dla kształcenia w zakresie kwalifikacji A.22.3 (Prowadzenie działalności handlowej). Stanowi materiał pomocniczy, wspomagający edukację, niepodlegający procedurze dopuszczenia do użytku szkolnego przed Ministra Edukacji Narodowej.

1. ISTOTA RACHUNKOWOŚCI.....3

1.1. Pojęcie, cechy i funkcje rachunkowości.....3

1.2. Znaczenie rachunkowości w gospodarce rynkowej......5

1.3. Zasady prawidłowej (nadrzędne) rachunkowości.......5

2. ORGANIZACJA RACHUNKOWOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE......8

2.1. Jednostki zobowiazane do prowadzenia ksiag rachunkowych.....8

2.2. Organizacja działu rachunkowości.....8

2.3. Zakładowy plan kont......9

2.4. Odpowiedzialność za rachunkowość jednostki......10

3. CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW MAJATKOWYCH I  ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA.....11

3.1. Zasoby majatkowe-aktywa.....11

3.2. Źródła pochodzenia zasobów majatkowych- pasywa.....21

3.3. Bilans....27

3.4. Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans.....33

4. ZADANIA I FUNKCJONOWANIE KONT BILANSOWYCH.....37

4.1. Ogólna charakterystyka konta.....37

4.2. Układ graficzny konta.....40

4.3. Zasady funkcjonowania kont bilansowych.....41

4.4. Rejestracja operacji gospodarczych.....42

4.5. Cykl czynności: od bilansu poczatkowego do bilansu końcowego.....45

4.6. Treść ekonomiczna sald......56

5. POPRAWIANIE BŁĘDNYCH ZAPISÓW NA KONTACH.....61

6. ŁACZENIE I DZIELENIE KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ.......67

6.1. Łaczenie kont....67

6.2. Podzielność kont.....68

7.  TEST SAMODZIELNEJ KONTROLI NR 1.....71

8. ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT WYNIKOWYCH.....74

8.1. Charakterystyka kosztów .....74

8.2. Ewidencja kosztów działalności operacyjnej....75

8.3. Ewidencja zakupów w jednostkach będacych podatnikami VAT.....106

8.4. Charakterystyka przychodów.....111

8.5. Ewidencja sprzedaży w jednostkach będacych podatnikami VAT.....112

8.6. Rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług - podatku VAT.....116

8.7. Ewidencja sprzedaży materiałów.....120

8.8. Ewidencja pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.....122

8.9. Ewidencja przychodów i kosztów finansowych.....128

9. TEST SAMODZIELNEJ KONTROLI NR 2.....134

10. ZADANIA I FUNKCJONOWANIE KONT KSIAG POMOCNICZYCH.....138

11. DOKUMENTACJA KSIĘGOWA.....146

11.1. Pojęcie dokumentu księgowego.....146

11.2. Elementy dowodu księgowego......146

11.3. Zadania dokumentacji księgowych......146

11.4. Klasyfikacja dokumentów księgowych......147

11.5. Obieg, przygotowanie dowodów księgowych do ujęcia w księgach rachunkowych oraz ich archiwizowanie....148

12. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE.....156

12.1. Klasyfikacja inwestycji krótkoterminowych.....156

12.2. Krótkoterminowe papiery wartościowe.....156

12.3. Rozliczenia pieniężne......160

12.4. Dokumentacja rozliczeń gotówkowych......161

12.5. Dokumentacja rozliczeń bezgotówkowych......165

12.6. Dokumentacja i ewidencja obrotu gotówkowego....170

12.7. Dokumentacja i ewidencja obrotu bezgotówkowego.....182

13. KREDYTY BENKOWE......195

13.1. Pojęcie kredytu bankowego i rodzaje kredytów bankowych......195

13.2. Uproszczona ewidencja kredytów bankowych......196

13.3. Wycena kredytów bankowych......202

14. ROZRACHUNKI......203

14.1 Istota, klasyfikacja oraz zasady ewidencji rozrachunków.....203

14.2. Charakterystyka kont rozrachunkowych, dokumentacja i ewidencja na kontach rozrachunkowych.....203

14.3. Ćwiczenia utrwalajace wiadomości.....237

15. TEST SAMODZIELNEJ KONTROLI NR 3.....244

SPIS TREŚCI......247

LITERATURA.....248

SZKOLNY WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (SYNTETYCZNYCH)....okładka

 

 

25,00
Dodaj szt.   
RACHUNKOWOŚĆ HANDLOWA, AKTYWA TRWAŁE, OBRÓT TOWAROWY, INWENTARYZACJA, DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA, STRATY I ZYSKI NADZWYCZAJNE, WYNIK FINANSOWY, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO, ANALIZA EKONOMICZNA. CZĘŚĆ II
Format B5, str. 256, ISBN: 978-83-60045-53-4 oprawa: miękka, klejona grzbietem, okładka kolorowa

RACHUNKOWOŚĆ HANDLOWA, AKTYWA TRWAŁE, OBRÓT TOWAROWY, INWENTARYZACJA, DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA, STRATY I ZYSKI NADZWYCZAJNE, WYNIK FINANSOWY, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO, ANALIZA EKONOMICZNA. CZĘŚĆ II

DOSTĘPNY

Stan prawny na 1 września 2017 roku

W publikacji „Rachunkowość handlowa. Część II"przedstawiono pojęcie i klasyfikację środków trwałych oraz sposób ich wyceny. Omówiono także metodę liniowa, degresywna,i jednorazowa amortyzację dla składników o niskiej jednostkowej wartości poczatkowej oraz ewidencję podstawowych zmian w stanie i wartości aktywów trawłych na kontach księgi głównej i na kontach ksiag pomocniczych.

W opracowaniu ujęto rodzeje i formy obrotu towarowego, ewidencję obrotu towarowego w hurcie i w jednostkach handlu detalicznego. Omówiono dokumentację związaną z tym obrotem, rejestry zakupów i sprzedaży VAT, deklarację VAT-7 oraz sposoby ustalania cen i marż.

Podręcznik zawiera istotę i tryb przeprowadzania inwentaryzacji oraz ewidencję rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych. Scharakteryzowano koszty, układy ich gromadzenia, ewidencję i rozliczanie kosztów na kontach zespołów 4 i 5, zaprezentowano metodę statystyczna i księgowa ustalania wyniku finansowego, zasady jego rozliczenia oraz przedstawiono rachunek zysków i strat.Ponadto zamieszczono w podręczniku zagadnienia dostyczace analizy ekonomicznej i wykaz kont księgi głównej utworzony na potrzeby szkolne, który jest wykorzystywany do dekretacji dowodów księgowych.

Podsumowaniem ewidencji księgowej przedstawionej w części II Rachunkowości handlowej sa dwa testy samodzielnej kontroli.

Publikacja została opracowana zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik handlowiec dla kształcenia w zakresie kwalifikacji A.22.3(Prowadzenie działalności handlowej)  i stanowi materiał pomocniczy , wspomagający edukację-zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 roku  w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. 2012 poz. 752) nie podlega zatwierdzeniu na podstawie art. 27.
1. AKTYWA TRWAŁE....3

1.1. Aktywa......3

1.2. Charakterystyka, klasyfikacja i wartość poczatkowa środków trwałych......4

1.3. Ewidencja na kontach księgi głównej, pomocniczej oraz ewidencja pozabilansowa środków trwałych.....7

1.4. Ewidencja zużycia środków trwałych i podstawowe metody amortyzacji podatkowej.....12

1.5. Ewidencja podstawowych zmian w stanie i wartości środków trwałych.....21

1.6. Wartości niematerialne i prawne......44

1.7. Należności długoterminowe......47

1.8. Inwestycje długoterminowe.....48

1.9. Ćwiczenia utrwalajace wiadomości.....56

2. OBRÓT TOWAROWY.......58

2.1. Pojęcie towarów i obrotu towarowego.....58

2.2. Szczeble obrotu towarowego......58

2.3. Ceny i marże stosowane w obrocie towarowym.....58

2.4. Dokumentacja obrotu towarowego.....62

2.5. Zasady ewidencji obrotu towarowego.....67

2.6. Ewidencja obrotu towarowego w hurcie.....69

2.7. Ewidencja obrotu towarowego w jednostkach handlu detalicznego......86

2.8. Ewidencja reklamacji.......98

2.9. Aktualizacja wartości towarów.....108

2.10. Ewidencja dla potrzeb podatku VAT......110

3. TEST SAMODZIELNEJ KONTROLI NR 1.....118

4. INWENTARYZACJA.....121

4.1. Pojęcie i metody przeprowadzania inwentaryzacji.....121

4.2. Arkusz spisu z natury......122

4.3. Rodzaje różnic inwentaryzacyjnych.....125

4.4. Ewidencja ujawnionych różnic inwentaryzacyjnych i ich rozliczenia.....125

5. EWIDENCJA I ROZLICZANIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (HANDLOWEJ)....140

5.1. Pojęcie, klasyfikacja i układy gromadzenia kosztów działalności operacyjnej.....140

5.2. Ogólne zasady ewidencji kosztów.....144

5.3. Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności operacyjnej tylko na kontach zespołu 4........146

5.4. Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności operacyjnej tylko na kontach zespołu 5.....149

5.5. Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności operacyjnej na kontach zespołu 4 i 5.....152

5.6. Ewidencja rozliczeń miedzyokresowych kosztów.....159

5.7. Rozliczenie kosztów ogólnego zarzadu....166

6. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA, DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA, STRATY I ZYSKI NADZWYCZAJNE.....171

6.1. Pozostała działalność operacyjne.....171

6.2. Działalność finansowa......172

6.3. Straty i zyski nadzwyczajne.....173

6.4. Ewidencja operacji pozostałej działalności operacyjnej, działalności finansowej, strat i zysków nadzwyczajnych....173

7. WYNIK FINANSOWY......176

7.1. Pojęcie wyniku finansowego.....176

7.2. Podatek dochodowy......176

7.3. Ustalanie wyniku finansowego.....182

7.4. Ćwiczenia utrwalajace wiadomości.....202

7.5. Rozliczenie roczne osoby prawnej z tytułu podatku dochodowego-CIT8.....207

8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.....214

9. ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO.....223

10. ĆWICZENIA UTRWALAJACE WIADOMOŚCI Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIOPRSTWA HANDLOWEGO.....228

11. ANALIZA EKONOMICZNA......239

11.1. Rodzaje, zadania i przedmiot analizy ekonomicznej w przedsiębiorstwie handlowym.....239

11.2. Analiza finansowa....240

11.3. Analiza techniczno-ekonomiczna.....265

12. TEST SAMODZIELNEJ KONTROLI NR 2.....269

SPIS TREŚCI.....272

LITERATURA....okładka

SZKOLNY WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (SYNTETYCZNYCH).....okładka

 

25,00
Dodaj szt.   
ZESZYT TESTÓW I ĆWICZEŃ  PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJĘ  AU.25 ORAZ DO OBSŁUGI PROGRAMÓW FIRMY INSERT
Format B5, str. 272, ISBN: 978-83-60045-55-8 oprawa: miękka, klejona grzbietem, okładka kolorowa

ZESZYT TESTÓW I ĆWICZEŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJĘ AU.25 ORAZ DO OBSŁUGI PROGRAMÓW FIRMY INSERT

DOSTĘPNY

Stan prawny na 1 czerwca 2018 roku

Zeszyt testów i ćwiczeń przeznaczony jest dla uczniów przygotowujących się do egzaminu potwierdzającego kwalifikację A.22: Prowadzenie działalności handlowej.Opracowanie zawiera rozwiązane przykłady oraz ćwiczenia do rozwiązania z wykorzystaniem programów firmy InsERT (Subiekt GT, Gratyfikant GT, Rewizor GT, Rachmistrz GT) oraz zadania pomocne w trakcie przygotowywania się przez uczniów do części pisemnej i praktycznej egzaminu.Zadania egzaminacyjne opracowane zostały zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych oraz z przyjętą strukturą egzaminu potwierdzającego kwalifikację A.22. Zbór zawiera 10 przykładowych zadań sprawdzających nabyte umiejętności, z jakimi uczeń może się spotkać w czasie egzaminu potwierdzającego kwalifikację A.22 w jego części praktycznej oraz 2 testy składające się z 40 zadań do części pisemnej egzaminu. Zaproponowane zadania do etapu pisemnego zawierają testy wielokrotnego wyboru.Publikacja została opracowane zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik handlowiec dla kształcenia w zakresie kwalifikacji A.22 (Prowadzenie działalności handlowej) i stanowi materiał pomocniczy, wspomagający edukację – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. 2012 poz.752) nie podlega zatwierdzeniu na podstawie art.27.

1. OBSŁUGA PROGRAMU MAGAZYNOWO-SPRZEDAŻOWEGO SUBIEKT GT.....3

2. OBSŁUGA PROGRAMU KADROWO-PŁACOWEGO GRATYFIKANT GT.....44

3. OBSŁUGA PROGRAMU FINANSOW-KSIĘGOWEGO REWIZOR GT.....79

4. OBSŁUGA PROGRAMU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO RACHMISTRZ GT.....115

5. ĆWICZENIA W WYKORZYSTANIU PROGRAMÓW FIRMY INSERT....157

6. STRUKTURA EGZAMINU ZAWODOWEGO I WYMAGANIA DLA KWALIFIKACJI a.22.....184

6.1. Struktura egzaminu zawodowego potwierdzajacego kwalifikację AU.25.....184

6.2. Wymagania dla kwalifikacji AU.25 (Prowadzenie działalności handlowej).....184

7. CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU ZAWODOWEGO POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJĘ AU.25.....186

7.1. Przykładowa instrukcja dla zdajacego część pisemna egzaminu.....186

7.2. Przykładowe zadania do części pisemnej egzaminu zawodowego potwierdzajacego kwalifikację AU.25.....187

8. PRZYKŁADOWE ZADANIA DO CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU ZAWODOWEGO POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJĘ AU.25.....204

SPIS TREŚCI, LITERATURA.....253

 

25,00
Dodaj szt.   
PRACOWNIA EKONOMICZNA CZĘŚĆ I. GOSPODAROWANIE ZASOBAMI MAJĄTKOWYMI, OBSŁUGA PROGRAMU MAGAZYNOWO-SPRZEDAŻOWEGO SUBIEKT GT - KWALIFIKACJA AU.35
Format B5, str. 240, ISBN: 978-83-60045-28-2
oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa.

PRACOWNIA EKONOMICZNA CZĘŚĆ I. GOSPODAROWANIE ZASOBAMI MAJĄTKOWYMI, OBSŁUGA PROGRAMU MAGAZYNOWO-SPRZEDAŻOWEGO SUBIEKT GT - KWALIFIKACJA AU.35

DOSTĘPNY

Stan prawny na 1 czerwca 2019 roku

Podręcznik z zakresu gospodarowania zasobami majątkowymi i obsługi programu magazynowo- sprzedażowego Subiekt GT jest przeznaczony do kształcenia praktycznego. Wyjaśnia podstawowe pojęcia związane z zasobami majątkowymi oraz opisuje podstawowe zasady gospodarowania zapasami. Opracowanie zawiera ćwiczenia związane z obliczaniem wskaźników rotacji zapasów, ustaleniem zapotrzebowanie na zapasy, normowaniem zużycia materiałowego oraz obliczaniem zdolności produkcyjnej i rytmiczności produkcji. Omówiono w nim kalkulację ceny sprzedaży towarów i wyrobów rachunkiem „w stu” i „od sta”. W opracowaniu przedstawiono dokumentację rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych z kontrahentami, a także obrotu zapasami oraz dokumentację zakupu i sprzedaży.

Podano w nim również ćwiczenia do rozwiązania wraz z dokumentami do wypełnienia oraz przykłady już rozwiązane umożliwiające sporządzenie dokumentacji techniką komputerową w programie magazynowo -sprzedażowym Subiekt GT.

W podręczniku zawarto przykładowy arkusz egzaminacyjny, zawierający zadania testowe do części pisemnej egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikację AU.35 oraz 5 przykładowych arkuszy egzaminacyjnych do części praktycznej egzaminu zawodowego. Pozwalają one na utrwalenie teoretycznych i praktycznych umiejętności obowiązujących na egzaminie z przygotowania zawodowego.

Kolejność rozdziałów ujmuje w logicznym porządku część materiału do nauczania dla zawodu technik ekonomista w kwalifikacji AU.35.

Publikacja została opracowana zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik ekonomista dla kształcenia w zakresie kwalifikacji AU.35(Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji)  i stanowi materiał pomocniczy , wspomagający edukację-zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 roku  w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. 2012 poz. 752) nie podlega zatwierdzeniu na podstawie art. 27.

1. CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW MAJATKOWYCH.....3

1.1. Składniki majatku przedsiębiorstwa.....3

1.2. Klasyfikacja i charakterystyka aktywów trwałych......4

1.3. Klasyfikacja i charakterystyka aktywów obrotowych......7

2. GOSPODARKA ZAPASAMI.......11

3. KLASYFIKACJA MATERIAŁÓW I ZAPASÓW MATERIAŁOWYCH.....12

4. GOSPODARKA MATERIAŁOWA ......13

4.1. Normowanie zużycia surwców i materiałów......13

4.2. Materiałochłonność produkcji.......17

4.3. Ustalanie zapotrzebowania na materiały......20

4.4. Normowanie zapasów materiałowych.......23

5. ZARZADZANIE PRODUKCJA.......28

5.1. Procesy produkcyjne i typy produkcji......28

5.2. Cykl produkcyjny i normowanie czynników produkcji........29

5.3. Zdolność produkcyjna maszyn i urzadzeń....32

5.4. Rytmicznośc produkcji......37

5.5. Jakość produkcji......39

5.6. Próg rentowności w przedsiębiorstwie produkcyjnym.....41

6. ROTACJA (OBROTOWOŚĆ) ZAPASÓW.....49

7. GOSPODARKA TOWAROWA .....56

7.1. Klasyfikacja zapasów towarowych.......56

7.2. Obliczanie zapasu średniego (przeciętnego) towarów.....56

7.3. Rotacja zapasów towarowych......59

7.4. Próg rentowności w przedsiębiorstwie handlowym.....60

8. DOSTAWA ZAPASÓW.....62

9. USTALANIE CEN SPRZEDAŻY.....64

9.1. Ustalanie cen sprzedaży towarów......64

9.2. Ustalanie cen sprzedaży wyrobów gotowych.....67

10. DOKUMENTACJA SPRZEDAŻY I ZAKUPU.....69

10.1. Dokumentacja sprzedaży.......69

10.2. Dokumentacja zakupu......70

11. DOKUMENTACJA GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ I WYCENA ZAPASÓW.......77

11.1. Pojęcie i dokumentacja gospodarki magazynowej....77

11.2. Wycena obrotu zapasami w ciagu roku obrotowego.....77

11.3. Wycena rozchodu zapasów.....79

11.4. Rodzaje ewidencji zapasów.....81

11.5. Sporzadzanie dokumentacji magazynowej.....87

12. DOKUMENTACJA ROZLICZEŃ Z KONTRAHENTAMI.......98

12.1. Formy rozliczeń z kontrahentami.....98

12.2. Dokumentacja rozliczeń gotówkowych......98

12.3. Dokumentacja rozliczeń bezgotówkowych.....106

12.4. Wezwanie do zapłaty.....118

12.5. Dokumentacja operacji bankowych.....120

12.6. Rozliczenia walutowe.......122

12.7. Poprawa błędów w dokumentach księgowych......130

13. WYKORZYSTANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO DO OBSŁUGI GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ I SPRZEDAŻY.....134

14. PRZYKŁADOWE ARKUSZE EGZAMINACYJNE DO CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU ZAWODOWEGO POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJĘ AU.35.....199

15.  PRZYKŁADOWY ARKUSZ WGZAMINACYJNY ZAWIERAJACY ZADANIA TESTOWE DO CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU ZAWODOWEGO POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJĘ AU.35.....229

SPIS TREŚCI....239

LITERATURA.....240

22,00
Dodaj szt.   
PRACOWNIA EKONOMICZNA. CZĘŚĆ II. ROZLICZENIA PODATKOWE, OBSŁUGA PROGRAMÓW: FINANSOWO-KSIĘGOWEGO RACHMISTRZ GT I KADROWO-PŁACOWEGO MIKROGRATYFIKANT GT  KWALIFIKACJA AU.35
Format B5, str. 344, ISBN 978-83-60045-26-8 oprawa: miękka, klejona grzbietem, okładka kolorowa

PRACOWNIA EKONOMICZNA. CZĘŚĆ II. ROZLICZENIA PODATKOWE, OBSŁUGA PROGRAMÓW: FINANSOWO-KSIĘGOWEGO RACHMISTRZ GT I KADROWO-PŁACOWEGO MIKROGRATYFIKANT GT KWALIFIKACJA AU.35

DOSTĘPNY

Stan prawny na 1 kwietnia 2019 roku

Podręcznik z zakresu rozliczeń podatkowych jest przeznaczony dla uczestników ośrodków kursowych i uczniów szkół ekonomicznych kształcacych się w zakresie kwalifikacji AU.35.W opracowaniu przedstawiono klasyfikację podatków oraz omówiono podatki bezpośrednie i pośrednie. Omówiono formy opodatkowania i ewidencji działalności gospodarczej w małych przedsiębiorstwach oraz spółkach kapitałowych. Wyjaśniono zasady opodatkowania w formie karty podatkowej, na zasadach ogólnych według skali podatkowej, podatkiem liniowym i przy ryczałcie ewidencjonowanym. Przedstawiono ewidencję dokumentów w księdze przychodów oraz w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w programie Rachmistrz GT. W programie mikroGratyfikant wyjaśniono zasady sporządzania dokumentacji osobowej i płacowej pracowników.

Omówiono rejestry zakupów i sprzedaży VAT, deklarację VAT-7, ewidencję wyposażenia, środków trwałych oraz inne urządzenia uzupełniające prowadzone przy opodatkowaniu osób fizycznych i prawnych. Przedstawiono sposób obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wraz z ćwiczeniami do wypełnienia formularzy zeznań podatkowych. Ponadto publikacja zawiera dwa przykładowe zadania do części praktycznej egzaminu zawodowego i jeden przykładowy arkusz egzaminacyjny zawierający zadania testowe do części pisemnej egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikację AU.35.

Publikacja została opracowana zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik ekonomista dla kształcenia w zakresie kwalifikacji AU.35 (Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji) i stanowi materiał pomocniczy, wspomagający edukację-zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolne podręczników (Dz.U. 2012 poz. 752) nie podlega zatwierdzeniu na podstawie art.27.

 

1. ROZLICZENIE Z ZUS..........3

1.1. Zgłoszenie osoby fizycznej rozpoczynajacej wykonywanie działalności gospodarczej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych..........3

1.2. Deklaracja rozliczeniowa ZUS-DRA.......9

1.2.1. Składki ubezpieczeń społecznych i zdrowotne obowiazujace przedsiebiorców.....9

1.2.2. Deklaracja DRA przedsiębiorcy opłacajacego za siebie tylko składke zdrowotna..........11

1.2.3. Deklaracja DRA przedsiębiorcy opłacajacego za siebie składki na ubezpieczenia społeczne,

Fundusz pracy oraz składkę zdrowotna..................14

2. ROZLICZANIE DANIN PUBLICZNYH...................18

2.1. Pojęcie i klasyfikacja podatków...................18

2.2. Podatki majatkowe i opłaty lokalne.......20

2.2.1. Akty prawne regulujace podatki majatkowe i opłaty lokalne........20

2.2.2. Podatek rolny........20

2.2.3. Podatek leśny.........20

2.2.4. Podatek od nieruchomości......20

2.2.5. Podatek od środków transportowych......27

2.2.6. Podatek od spadków i darowizn........27

2.2.7. Podatek od czynności cywilnoprawnych..........27

2.2.8. Opłaty lokalne..........34

2.3. Podatki pośrednie..........36

2.3.1. Akty prawne regulujace podatki pośrednie.......36

2.3.2. Podatek od towarów i usług (VAT)......36

2.3.3. Podatek akcyzowy.........59

2.3.4. Podatek od gier...............61

2.3.5. Cło.............61

2.4. Podatki dochodowe.........................62

2.4.1. Akty prawne regulujace podatki dochodowe..................62

2.4.2. Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzacych działalność gospodarcza......62

2.4.3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).....................173

3. ĆWICZENIA DOTYCZACE EWIDENCJI W UPROSZCZONYCH FORMACH RACHUNKOWOŚCI.....184

4. PIERWSZE URUCHOMIENIE PROGRAMU RACHMISTRZ GTI REJESTRACJA ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH U PODATNIKA VAT,

PRZY RYCZAŁCIE OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH......191

4.1. Pierwsze uruchomienie programu finansowo-księgowego Rachmistrz GTi wprowadzenie danych podmiotu, urzędu skarbowego

i właściciela........191

4.1.1. Pierwsze uruchomienie programu finansowo-księgowego Rachmistrz GT.......193

4.1.2. Wprowadzenie danych podmiotu, urzędu skarbowego, właściciela firmy (wspólnika)i ustawienie parametrów programu........194

4.2. Ewidencja faktur sprzedażyw ewidencji przychodów oraz w rejestrach VAT......204

4.2.1. Ewidencja faktury sprzedaży nr 1........206

4.2.2. Ewidencja faktury sprzedaży nr 2,3,4, ........209

4.2.3. Wydrukowanie ewidencji VAT sprzedaży i ewidencji przychodów......211

4.3. Ewidencja faktur zakupu dla potrzeb podatku VAT......213

4.3.1. Ewidencja dowodów zakupu w ewidencji VAT zakupu.....214

4.3.2. Wydrukowanie ewidencji VAT zakupu.......217

4.4. Sporzadzenie i wydrukowanie deklaracji VAT-7, polecenia przlewu podatku VAT oraz podsumowania przychopdów i podliczenia VAT......217

4.4.1. Sporzadzenie i wydrukowanie deklaracji VAT-7 i polecenia przelewu podatku VAT......217

4.4.2. Obliczenie należnego (do zapłaty) zryczałtowanego podatku dochodowego i wydrukowanie podsumowania przychodów oraz

podliczenia VAT.......221

4.4.3. Sporzadzenie i wydrukowanie zaliczki miesiecznej PIT dla ryczałtu oraz polecenia przelewu podatku dochodowego.....225

5. ĆWICZENIA W EWIDENCJI ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH W SYSTEMIE INSERT GT U PODATNIKA VAT, PRZY RYCZAŁCIE EWIDENCJONOWANYM.........228

6. URUCHOMIENIE PROGARMU RACHMISTRZ GT I REJESTRACJA ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH W

PODATKOWEJ KSIĘDZE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.......261

6.1. Uruchomienie programu Rachmiostrz GT i wprowadzenie danych podmiotu, właściciela i urzędu skarbowego.....261

6.1.1. Uruchomienie programu finansowo-księgowego Rachmistrz GT.....263

6.1.2. Wprowadzenie danych podmiotu, właściciela i urzędu skarbowego.......266

6.2. Utworzenie kartoteki środka trwałego, wystawienie dowodu OT i naliczenie amortyzacji środków trwałych.....269

6.2.1. Wprowadznie danych środka trwałego i wystawienie dowodu OT.........269

6.2.2. Wydrukowanie dokumentów: Amortyzacja miesięczna i dowód wewnętrzny do ewidencji kosztów amortyzacji.....271

7. URUCHOMIENIE PROGRAMU MIKROGRATYFIKANT GT, AKTUALIZACJA PARAMETRÓW PŁACOWYCH, WPROWADZENIE

DANYCH PRACOWNIKA  ORAZ SPORZADZENIE DOKUMENTACJI PŁACOWEJ......273

7.1. Pierwsze uruchomienie programu Mikrogratyfikant GT.........274

7.2. Wprowadzenie danych zatrudnionego pracownika i sporzadzenie umowy o pracę......275

7.2.1. Wprowadzenie danych zatrudnionego pracownika ........275

7.2.2. Sporzadzenie i wydrukowanie umowy o pracę......277

7.3. Aktualizacja paramatrów płacowych, sporzadzenie i wydrukowanie listy płac oraz zaliczki miesięcznej od wypłat PIT.....279

7.3.1. Aktualizacja paramatrów płacowych......279

7.3.2. Sporzadzenie i wydrukowanie listy płac.....281

7.3.3. Sporzadzenie i wydrukowanie raportu o zaliczce miesięcznej na podatek dochodowy-od wypłat PIT.....283

8. ZAKSIĘGOWANIE DOWODÓW KSIĘGOWYCH W PROGRAMIE FINANSOWO-KSIĘGOWYM RACHMISTRZ GT....286

8.1. Zaksięgowanie dowodów księgowych w KPiR.....290

8.1.1. Ewidencja pozostałych wydatków z tytułu druku wizytówek , opłacanego czynszu i zakupionej benzyny w KPiR-

kolumna 13............290

8.1.2. Ewidencja zakupu towarów handlowych w KPiR-kolumna 10.........292

8.1.3. Ewidencja sprzedaży towarów handlowych w KPiR-kolumna 7......295

8.1.4. Ewidencja pozostałych wydatków z tytułu amortyzacji środka trwałego w KPiR- kolumna 13........296

8.1.5. Ewidencja wynagrodzeń w KPiR - kolumna 12.........297

8.2. Wydrukowanie ewidencji w KPiRoraz rejestrów VATzakupu i sprzedaży.......299

8.3. Sporzadzenie i wydrukowanie deklaracji dla potrzeb podatku VAt i zaliczki miesięcznej liniowej PIT......302

8.3.1. Spozradzenie i wydrukowanie deklaracji VAT-7......302

8.3.2. Sporzadzenie i wydrukowanie zaliczki miesięcznej liniowej PIT........304

8.4. Sporzadzenie i wydrukowanie podatkowej księgi przychodów i rozchodów z uwzględnieniem remanentów.....307

9. ĆWICZENIA W EWIDENCJI ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH W PODATKOWEJ KSIĘDZE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.....314

10. PRZYKŁADOWE ZADANIA DO CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGAZMINU ZAWODOWEGO

POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJĘ AU.35......327

11. PRZYKŁADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY ZAWIERAJACY ZADANIA TESTOWE DO CZĘŚCI PISEMNEJ

EGZAMINU ZAWODOWEGO POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJĘ AU.35..........335

SPIS TREŚCI.........343

LITERATURA...........344

 

 

28,00
Dodaj szt.   
PRACOWNIA EKONOMICZNA CZĘŚĆ III. KADRY I PŁACE, OBSŁUGA PROGRAMU KADROWO-PŁACOWEGO GRATYFIKANT GT I PROGRAMU PŁATNIK GT, KWALIFIKACJA AU.35
Format B5,str. 392, ISBN 978-83-60045-34-3 oprawa: miękka, klejona grzbietem, okładka kolorowa.

PRACOWNIA EKONOMICZNA CZĘŚĆ III. KADRY I PŁACE, OBSŁUGA PROGRAMU KADROWO-PŁACOWEGO GRATYFIKANT GT I PROGRAMU PŁATNIK GT, KWALIFIKACJA AU.35

DOSTĘPNY OD 15 WRZEŚNIA 2019 ROKU

Stan prawny na 1 sierpnia 2019 roku

Podręcznik z zakresu kadr i płac, obsługi programu kadrowo-płacowego Gratyfikant GT i rozliczeń z ZUS Płatnik jest przeznaczony dla słuchaczy ośrodków kursowych oraz uczniów szkół ekonomicznych o różnych profilach.

W opracowaniu przedstawiono zagadnienia związane z nawiązywaniem stosunku pracy i zawieraniem umów cywilnoprawnych, zasad obliczania wynagrodzenia za czas przepracowany i za czas niewykonywania pracy, sporządzania dokumentacji związanej z przebiegiem pracy pracowników i wypłatą wynagrodzeń. Zawarto w nim również obliczenia niezbędnych podatków i obciążeń wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych naliczanych od wynagrodzeń pracowników. Autorki zaprezentowały również deklaracje rozliczeniowe z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz deklaracje dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ponadto publikacja zawiera omówione zagadnienia dotyczące oceny efektywności wykorzystania czynnika pracy ludzkiej i wynagrodzeń (np. wskaźnik wzrostu wynagrodzeń, pracochłonność, nominalne wykorzystanie czasu pracy, efektywność wynagrodzeń itd. ) oraz trzy przykładowe zadania do części praktycznej egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikację AU.35 rozwiązane techniką komputerową z wykorzystaniem programów Gratyfikant Gt i Płatnik.

Publikacja została opracowana zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik ekonomista dla kształcenia w zakresie kwalifikacji A.35 (Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji) i stanowi materiał pomocniczy, wspomagający edukację-zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolne podręczników (Dz.U. 2012 poz. 752) nie podlega zatwierdzeniu na podstawie art.27.

 

 

 

1. PRAWO PRACY....3

1.1. Zatrudnianie i zwalnianie pracownika......3

1.1.1.Nawiazanie stosunku pracy.....3

1.1.2.Ustanie stosunku pracy, czyli rozwiazanie i wygaśnięcie umowy o pracę (art. 30-41, 52-55 i art. 63-67 K.p.) ....12

1.2. Obowiazki pracodawcy (art 94, 97 K.p.)......19

1.2.1. Podstawowe obowiazki pracodawcy......19

1.2.2. Regulaminy zakładowe.....20

1.2.3.Profilaktyczne badania pracownika w trakcie trwania stosunku pracy (art, 229 K.p.).......26

1.2.4. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia przysługujace w okresie czasowej niezdolności do pracy (art. 77-93 K.p.)......27

1.2.5. Obowiazki pracodawcy wobec zwalnianych pracowników (art. 97 i art. 99 K.p.).....34

1.2.6. Obowiazki pracodawcy wobec nowozatrudnionych (art. 229 K.p.).....38

1.3. Prawa i obowiazki pracownika.....39

1.3.1. Prawa pracownika.....39

1.3.2. Obowiazki pracownika....62

1.4. Zasady prowadzenia dokumentacji kadrowej (art. 94a K.p.).....64

1.4.1. Akta osobowe pracowników.....64

1.4.2. Inna dokumentacja pracownicza zwiazana ze stosunkiem pracy......72

2. PRAWO CYWILNE......87

2.1.Rodzaje umów cywilnoprawnych.....87

2.2. Charakterystyka umów cywilnoprawnych.......88

2.3. Różnice i podobieństwa między umowami cywilnoprawnymi.....100

3. PŁACE.....104

3.1. Wynagrodzenie za pracę......104

3.1.1. Funkcje i elementy składowe wynagrodzenia......104

3.1.2. Zasadnicze systemy wynagradzania.....105

3.1.3. Dodatek do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.....115

3.1.4. Dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej......121

3.1.5. Wysokość wynagrodzenia dla pracownika za część miesiaca.....122

3.2. Ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i inne fundusze pozaubezpieczeniowe....123

3.2.1. Obowiazki w zakresie ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych funduszy pozaubezpieczeniowych....123

3.2.2. Składki na ubezpieczenia społeczne.....123

3.2.3 Zasady finansowania składek na ubezpieczenia społeczne.....124

3.2.4. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe......125

3.2.5. Roczny limit wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.....126

3.2.6. Składka na ubezpieczenia chorobowe....128

3.2.7. Składka na ubezpieczenia wypadkowe.....129

3.2.8. Składka na ubezpieczenia zdrowotne....132

3.2.9. Składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych....134

3.2.10. Terminy opłacania składek ZUS......137

3.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych.....138

3.3.1. Podmiot opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i rozliczenie z Urzędem Skarnbowym...138

3.3.2. Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2018 roku.......137

3.3.3. Koszty uzyskania przychodu na 2018 rok.....139

3.3.4. Ustalanie podatku dochodowego od osób fizycznych w 2018 roku......139

3.4. Lista płac......146

3.4.1. Lista płac pracowników.....146

3.4.2. Potracenia w liście płac.....146

3.4.3. Sporzadzenie listy płac....147

3.5. Świadczenia na czas niewykownywania pracy.....156

3.5.1. Świadzcenia chorobowe......156

3.5.2. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby.....161

3.5.3. Zasiłki wypłacane z ZUS....180

3.6. Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego....193

3.6.1. Pojęcie urlopu wypoczynkowego.....191

3.6.2. Podstawa wymiaru wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego.....193

3.6.3. Obliczanie wynagrodzenia za czas urlopu.......194

3.7. Umowy cywilnoprawne a składki ZUS i podatek dochodowy.....209

3.7.1. Obowiazki wobec ZUS z tytułu umów cywiolnoprawnych.....209

3.7.2. Rozliczenie z Urzędem Skarbowym z tytułu umów o dzieło.....208

3.7.3. Rozliczenie z Urzędem Skarbowym z tytułu umów zlecenie.....214

3.7.4. Koszty uzyskania przychodów z drobnych umów zelcenia.....217

3.7.5. Umowa zlecenia ze studentem.......217

3.8. Obowiazku pracodawcy wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.....226

3.8.1. Zgłoszenie płatnika......226

3.8.2. Zgłoszenie ubezpieczonego.....226

3.8.3. Zgłoszenie wyrejestrowania.....228

3.8.4. Formularze ubezpieczeniowe ZUS.....228

3.8.5. Sporzadzanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, raportu ZUS RCA i poleceń przelewu składek ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz funduszy pozaubezpieczeniowych na rachunek ZUS....228

3.8.6. Sporzadzanie deklaracji PIT-4R i polecenia przelewu zaliczki podatku dochodowego na rachunek organu podatkowego.....233

4. OCENA EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA CZYNNIKA PRACY LUDZKIEJ I WYNAGRODZEŃ.....250

4.1. Wydajność pracy.....250

4.2. Pracochłonność.....254

4.3. Nominalny czas pracy i ocena jego wykorzystania......255

4.4. Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń......257

4.5. Produktywność wynagrodzeń......258

4.6. Efektywność wynagrodzeń......260

4.7. Rentowność wynagrodzeń.....261

5. OBSŁUGA PROGRAMU GRATYFIKANT GT.....264

6. OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK.....314

6.1. Obowiazki pracodawcy w zakresie przekazywania do ZUS dokumentów rozliczeniowych.....314

6.2. Obsługa programu Płatnik krok po kroku......314

SPIS TREŚCI.....350

LITERATURA I AKTY PRAWNE.....352

31,00
Dodaj szt.   
ZESZYT TESTÓW I ĆWICZEŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJĘ AU.35.
Format B5,str. 263, ISBN 978-83-60045-39-8
oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa.

ZESZYT TESTÓW I ĆWICZEŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJĘ AU.35.

DOSTĘPNY

Stan prawny na 1 lipca 2019 roku

Zeszyt testów ćwiczeń przeznaczony jest dla uczniów przygotowujących się do części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikację AU.35: Planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w organizacji.Zadania egzaminacyjne opracowane zostały zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych oraz zgodnie z przyjętą strukturą egzaminu potwierdzającego kwalifikację AU.35. Zbiór prezentuje 30 przykładowych zadań sprawdzających nabyte umiejętności, z jakimi uczeń może spotkać się na egzaminie potwierdzającym kwalifikację Au.35. w jego części praktycznej oraz 7 testów składających się z 40 zadań odwołujacych do części pisemnej egzaminu. Zaproponowane zadania do etapu pisemnego zawierają testy wielokrotnego wyboru.Publikacja została opracowana zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik ekonomista dla kształcenia w zakresie kwalifikacji AU.35 (Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji) i stanowi materiał pomocniczy, wspomagający edukację-zgodnie z Rozporzadzeniem MInistra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. 2012 poz. 752)  nie podlega zatwierdzeniu na podstawie art. 27.

1. STRUKTURA EGZAMINU ZAWODOWEGO I WYMAGANIA DLA KWALIFIKACJI AU.35.....3

1.1. Struktura egzaminu zawodowego.....3

1.2. Wymagania dla kwalifikacji AU.35 (Planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w organizacji).....3

2. CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU ZAWODOWEGO POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJĘ AU.35.....5

2.1. Przykładowa instrukcja dla zdajacego część pisemna egzaminu.....5

2.2. Testy do części pisemnej egzaminu.....6

3. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU ZAWODOWEGO POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJĘ AU.35......79

3.1. Przykładowa instrukcja dla zdajacego część praktyczna egzaminu........79

3.2. Zadania do części praktycznej egzaminu......80

25,00
Dodaj szt.   
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA. CZĘŚĆ I. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE, ROZRACHUNKI, OBRÓT MATERIAŁOWY KWALIFIKACJA AU.36
Format B5, str. 200 ISBN: 978-83-60045-33-6 oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA. CZĘŚĆ I. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE, ROZRACHUNKI, OBRÓT MATERIAŁOWY KWALIFIKACJA AU.36

DOSTĘPNY

Stan prawny na 1 marca 2019 roku

W podręczniku: „Rachunkowość finansowa. Część I” omówiono w przystępnej formie ewidencję inwestycji krótkoterminowych, rozrachunków i obrotu materiałowego wraz z prezentacją dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia księgowań poszczególnych zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej oraz na kontach ksiąg pomocniczych. Znajdują się w nim przykłady rozwiązania zadań z wypełnionymi dokumentami księgowymi oraz ćwiczenia do samodzielnego wykonania. Pozwalają one w czasie realizacji tematu na utrwalenie praktycznych umiejętności.

Podsumowaniem ewidencji księgowej przedstawionej w części I „Rachunkowości finansowej" jest test samodzielnej kontroli oraz dwa zadania przygotowujace do egzaminu z kwalifikacji AU.36. Zadania dotycza przygotowania dokumentów do księgowania i ich ewidencji. Ponadto zamieszczono w podręczniku wykaz kont księgi głównej, utworzony na potrzeby szkolne, który jest wykorzystywany do dekretacji dowodów księgowych. Kolejność rozdziałów w logicznym porządku ujmuje część materiału do nauczania w zawodach technik ekonomista i technik rachunkowości.Publikacja została opracowana zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik ekonomista dla kształcenia w zakresie kwalifikacji AU.36 (Prowadzenie rachunkowości). Stanowi materiał pomocniczy, wspomagający edukację-zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. 2012 poz. 752), nie podlega zatwierdzeniu na podstawie art. 27.

1. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE.....3

1.1. Charakterystyka i wycena inwestycji krótkoterminowych w bilansie.....3

1.2. Rozliczenia pieniężne.....4

1.3. Dokumentacja i ewidencja obrotu gotówkowego.....8

1.4. Dokumentacja i ewidencja obrotu bezgotówkowego.....38

1.5. Ćwiczenia utrwalajace wiadomości.....61

2. ROZRACHUNKI.....65

2.1. Istota, klasyfikacja oraz zasady ewidencji rozrachunków.....65

2.2. Charakterystyka kont rozrachunkowych, dokumentacja i ewidencja na kontach rozrachunkowych.....65

2.3. Odpisy aktualizujace wartość należności.....100

2.4. Wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnatrzwspólnotowa dostawa towarów.....103

2.5. Ćwiczenia utrwalajace wiadomości.....106

3. OBRÓT MATERIAŁOWY.....117

3.1. Dokumentacja i wycena obrotu materiałowego.....117

3.2. Rozliczenie zakupu materiałów.....124

3.3. Rozliczenie zakupu materiałów-wyksięgowanie kosztów zakupu.....130

3.4. Materiały w drodze, dostawy niefakturowane.....136

3.5. Niedobory i nadwyżki w zakupie.....142

3.6. Ewidencja na koncie księgi głównej "Materiały" oraz na kontach księgi pomocniczej.....145

3.7. Reklamacje zakupionych materiałów.....148

3.8. Ewidencja i wycena rozchodu materiałów-według cen rzeczywistych.....158

3.9. Ewidencja i wycena rozchodu materiałów-według stałych cen ewidencyjnych.....162

3.10. Rozliczenie kosztów zakupu materiałów.....168

3.11. Aktualizacja wartości materiałów.....176

3.12. Ewidencja obrotu opakowaniami.....177

3.13. Ćwiczenia utrwalajace wiadomości.....181

3.14. Test samodzielnej kontroli.....196

SPIS TREŚCI, LITERATURA.....200

SZKOLNY WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (SYNTETYCZNYCH).....okładka

18,00
Dodaj szt.   
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA. CZĘŚĆ II. AKTYWA TRWAŁE, KOSZTY DZIAŁALNOŚCI I ICH ROZLICZENIE, KALKULACJA KOSZTÓW KWALIFIKACJA AU.36
Format B5, str. 248, ISBN: 978-83-60045-40-4
oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA. CZĘŚĆ II. AKTYWA TRWAŁE, KOSZTY DZIAŁALNOŚCI I ICH ROZLICZENIE, KALKULACJA KOSZTÓW KWALIFIKACJA AU.36

DOSTĘPNY

Stan prawny na 1 lipca 2019 roku

W publikacji „Rachunkowość finansowa. Część II” omówiono pojęcie i klasyfikację aktywów trwałych oraz sposób ich wyceny. Przedstawiono także metody obliczania amortyzacji, ewidencję zmian w stanie i wartości aktywów trwałych na kontach księgi głównej i na kontach ksiąg pomocniczych. Scharakteryzowano koszty i układy ich gromadzenia. Przedstawiono ewidencję i rozliczenie kosztów według różnych wariantów na kontach zespołów 4. i 5. oraz omówiono koszty rozliczane w czasie. Ta część opracowania zawiera omówienie i istotę kalkulacji kosztów, jej rodzajów, metody przeprowadzania oraz przykłady jej sporządzania.W opracowaniu znajdują się przykłady rozwiazania zadań z wypełnionymi dokumentami księgowymi oraz ćwiczenia do samodzielnego wykonania przez uczniów, które pozwalają w czasie realizacji tematu na utrwalenie praktycznych umiejętności.Podsumowaniem ewidencji księgowej przedstawionej w części II „Rachunkowość finansowa są trzy testy samodzielnej kontroli. Ponadto zamieszczono w podręczniku wykaz kont księgi głównej utworzony na potrzeby szkolne, który jest wykorzystywany do dekretacji dowodów księgowych. W opracowaniu przyjęto zasadę ewidencjonowania kosztów na kontach układu rodzajowego (zespołu 4.) i funkcjonalnego (zespołu 5.). Jeżeli dane ćwiczenia dotyczy ewidencji kosztów, prowadzonej według jednego z wybranych uproszczonych wariantów tylko na kontach zespołu 4. badź tylko na kontach zespołu 5. to zasada ta podana jest w jego zalożeniachKolejność rozdziałów w logicznym porządku ujmuje część materiału do nauczania w zawodach technik ekonomista i technik rachunkowości dla kształcenia w zakresie kwalifikacji AU.36 (Prowadzenie rachunkowości).Publikacja opracowana zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik ekonomista dla kształcenia w zakresie kwalifikacji A.36 (Prowadzenie rachunkowości). Stanowi materiał pomocniczy, wspomagający edukację-zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. 2012 poz. 752) nie podlega zatwierdzeniu na podstawie art. 27.

1. AKTYWA TRWAŁE.....3

1.1. Aktywa.....3

1.2.Charakterystyka, klasyfikacja i wartość poczatkowa środków trwałych.....3

1.3. Ewidencja na kontach księgi głównej, pomocniczej oraz ewidencja pozabilansowa środków trwałych.....11

1.4. Pojęcie umorzenia i amortyzacji środków trwałych.....15

1.5. Ewidencja zużycia środków trwałych i metody obliczania amortyzacji podatkowej.....17

1.6. Ewidencja zmian w stanie i wartości środków trwałych.....29

1.7. Ćwiczenia utrwalajace wiadomości.....77

1.8. Przykład prowadzenia tabeli amortyzacyjnej.....82

1.9. Wartości niematerialne i prawne.....86

1.10. Długoterminowe należności.....93

1.11. Inwestycje długoterminowe.....93

1.12. Aktualizacja wartości inwestycji długoterminowych.....104

1.13. Ćwiczenia utrwalajace wiadomości.....106

1.14. Test samodzielnej kontroli nr.1.....114

2. EWIDENCJA I ROZLICZENIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ.....116

2.1. Pojęcie, klasyfikacja i układy gromadzenia kosztów.....116

2.2. Ogólne zasady rachunku kosztów.....119

2.3. Ewidencja i rozliczanie podstawowych rodzajów kosztów na kontach zespołu 4 i 5.....121

2.4.Ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów.....147

2.5. Rozliczenie kosztów układu funkcjolanego (podmiotowego).....155

2.6. Ćwiczenia utrwalajace wiadomości.....169

2.7. Ewidencja kosztów tylko na kontach układu rodzajowego i ich rozliczenie.....175

2.8. Ewidencja kosztów tylko na kontach układu funkcjonalnego i ich rozliczenie.....177

2.9. Test samodzielnej kontroli nr 2.....185

3. KALKULACJA KOSZTÓW.....187

3.1. Istota kalkulacji kosztów.....187

3.2. Rodzaje kalkulacji.....188

3.3. Ewidencja rozliczenia kosztów działolności podstawowej.....188

3.4. Matody kalkulacji.....193

3.5. Kalkulacja podziałowa prosta.....194

3.6. Kalkulacja podziałowa ze współczynnikami.....211

3.7. Kalkulacja doliczeniowa.....227

3.8. Ćwiczenia utrwalajace wiadomości.....237

3.9. Test samodzielnej kontroli nr 3.....246

SPIS TREŚCI, LITERATURA......248

SZKOLNY WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (SYNTETYCZNYCH).....okładka

 

22,00
Dodaj szt.   
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA. CZĘŚĆ III. PRODUKTY PRACY I ICH SPRZEDAŻ, OBRÓT TOWAROWY, INWENTARYZACJA, ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZASOBÓW MAJĄTKOWYCH, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA, DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA, WYNIK FINANSOWY, KWALIFIKACJA AU.36
Format B5, str. 280, ISBN: 978-83-60045-43-5
oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA. CZĘŚĆ III. PRODUKTY PRACY I ICH SPRZEDAŻ, OBRÓT TOWAROWY, INWENTARYZACJA, ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZASOBÓW MAJĄTKOWYCH, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA, DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA, WYNIK FINANSOWY, KWALIFIKACJA AU.36

DOSTĘPNY

Stan prawny na 1 maja 2019 roku

W podręczniku Rachunkowość finansowa część III omówiono ewidencję obrotu produktami pracy, towarami w jednostkach handlu hurtowego i detalicznego oraz cel i metody przeprowadzania inwentaryzacji, ewidencję rozliczenia ujawnionych różnic inwentaryzacyjnych wraz z dokumentacją. Publikacja zawiera charakterystykę i ewidencję źródeł finansowania zasobów majątkowych, pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, przychodów i kosztów finansowych oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów. Scharakteryzowano w niej wynik finansowy, omówiono metody jego ustalania. Przedstawiono zasady ustalania kwoty podatku dochodowego, zmiany stanu produktów oraz sposoby rozliczania wyniku finansowego. Opracowanie zawiera cztery testy samodzielnej kontroli podsumowujące omówiony materiał.
W opracowaniu przyjęto zasadę ewidencjonowania kosztów na kontach układu rodzajowego(zespołu 4.) i funkcjonalnego (zespołu 5.). Jeżeli dane ćwiczenie dotyczy ewidencji kosztów, prowadzonej wg. jednego z wybranych uproszczonych wariantów tylko na kontach zespołu 4. badź tylko na kontach zespołu 5. to zasada ta podana jest w jego założeniach.


Ponadto zamieszczono w podręczniku wykaz kont księgi głównej utworzony na potrzeby szkolne, który jest wykorzystywany do dekretacji dowodów księgowych.Kolejność rozdziałów w logicznym porządku ujmuje część materiału do nauczania w zawodach technik ekonomista i technik rachunkowości dla kształcenia w zakresie kwalifikacji AU.36 (Prowadzenie rachunkowości),Publikacja opracowana zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik ekonomista dla kształcenia w zakresie kwalifikacji AU.36 (Prowadzenie rachunkowości). Stanowi materiał pomocniczy, wspomagający edukację-zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Edukacji Norodowej z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. 2012 poz. 752) nie podlega zatwierdzeniu na podstawie art. 27.

1. PRODUKTY PRACY I ICH SPRZEDAŻ.....3

1.1. Produkty pracy.....3

1.2. Dokumentacja obrotu wyrobami gotowymi.....3

1.3. Ewidencja obrotu wyrobami gotowymi.....3

1.4. Struktura ceny sprzedaży.....24

1.5. Pojęcie, dokumentacja oraz ewidencja sprzedaży wyrobów gotowych.....28

1.6. Ewidencja i dokumentacja reklamacji wyrobów gotowych.....39

1.7. Ewidencja sprzedaży wyrobów gotowych opodatkowanych podatkiem akcyzowym.....47

1.8. Działalność usługowa.....50

1.9. Aktualizacja wartości wyrobów gotowych.....54

1.10. Ćwiczenia utrwalajace wiadomości.....55

1.11. Test samodzialnej kontroli nr 1.....65

2. OBRÓT TOWAROWY.....67

2.1. Pojęcie towarów i obrotu towarowego.....67

2.2. Szczeble obrotu towarowego.....67

2.3. Ceny i marże stosowane w obrocie towarowym.....67

2.4. Zasady ewidencji obrotu towarowego.....70

2.5. Ewidencja obrotu towarowego w hurcie.....72

2.6. Ewidencja obrotu towarowego w jednostkach handlu detalicznego.....83

2.7. Import i eksport towarów.....97

2.8. Ewidencja reklamacji.....102

2.9. Aktualizacja wartości towarów.....107

2.10. Ćwiczenia utrwalajace wiadomości.....111

2.11. Test samodzielnej kontroli nr 2.....118

3. INWENTARYZACJA.....120

3.1. Cel i metody przeprowadzania inwentaryzacji.....120

3.2. Rodzaje inwantaryzacji.....121

3.3. Zasady określajace prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji.....121

3.4. Różnice inwentaryzacyjne.....122

3.5. Ewidencja ujawnionych różnic inwentaryzacyjnych.....123

3.6. Ewidencja i rozliczanie nadwyżek.....134

3.7. Ewidencja i rozliczanie niedoborów niezawinionych.....140

3.8. Ewidencja i rozliczanie niedoborów zawinionych bezspornych.....144

3.9. Ewidencja i rozliczanie roszczeń spornych.....147

3.10. Dokumantacja inwentaryzacji.....153

3.11. Ćwiczenia utrwalajace wiadomości.....162

3.12. Test samodzielnej kontroli nr 3.....168

4. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZASOBÓW MAJATKOWYCH.....170

4.1. Istota i klasyfikacja kapitałów (funduszy) własnych.....170

4.2. Tworzenie i wykorzystanie kapitałów (funduszy) własnych w różnych jednostkach.....171

4.3. Istota i klasyfikacja zobowiazań i rezerw na zabowiazania.....182

4.4. Ewidencja wybranych zobowiazań.....182

5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA I DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA.....202

5.1. Pozostała działalność operacyjna.....202

5.2. Działalność finansowa.....210

6. WYNIK FINANSOWY.....216

6.1. Pojęcie wyniku finansowego.....216

6.2. Podatek dochodowy.....216

6.3. Ustalenie wyniku finansowego.....235

6.4. Ćwiczenia utrwalajace wiadomości.....267

6.5. Rozliczenie wyniku finansowego.....271

6.6. Test samodzielnej kontroli nr 4.....277

SPIS TREŚCI, LITERATURA.....280

SZKOLNY WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (SYNTETYCZNYCH).....okładka

26,00
Dodaj szt.   
BIURO RACHUNKOWE, DOKUMENTACJA KSIĘGOWA, SPRAWOZDAWCZOŚĆ I ANALIZA FINANSOWA, EWIDENCJA KSIĘGOWA W PROGRAMIE FINANSOWO-KSIĘGOWYM REWIZOR GT,  KWALIFIKACJA AU.36.
Format B5, str. 296, ISBN 978-83-60045-36-7
oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa.

BIURO RACHUNKOWE, DOKUMENTACJA KSIĘGOWA, SPRAWOZDAWCZOŚĆ I ANALIZA FINANSOWA, EWIDENCJA KSIĘGOWA W PROGRAMIE FINANSOWO-KSIĘGOWYM REWIZOR GT, KWALIFIKACJA AU.36.

DOSTĘPNY

Stan prawny na 1 lutego 2018 roku

Podręcznik „Biuro rachunkowe” jest przeznaczony dla słuchaczy ośrodków kursowych i uczniów szkół ekonomicznych o różnych profilach.W opracowaniu przedstawiono cechy i klasyfikację dowodów księgowych oraz omówiono zasady dokumentowania operacji

gospodarczych i wyjaśniono zasady sporządzania dowodów księgowych. Przedstawiono elementy dowodu księgowego oraz zasady poprawiania błędów w dowodach księgowych.
Podręcznik uczy umiejętności związanych z przygotowaniem dowodów do księgowania i omawia zasady archiwizowania dokumentów. Ponadto zawarto w nim treści dotyczace przygotowania analiz finansowych, rozróżniania jej metod stosowania wskaźników analizy finansowej oraz sposoby oceny sytuacji majatkowej i finansowej firmy. Treści teoretyczne zostały wsparte rozwiązanymi przykładami i ćwiczeniami do samodzielnego wykonania, z wykorzystaniem programu finansowo-księgowego Rewizor GT. Na okładce podręcznika zamieszczono wykaz kont księgi głównej utworzony na potrzeby szkolne, który jest wykorzystywany do dekretacji dowodów księgowych.
Publikacja opracowana zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik ekonomista dla kształcenia w zakresie kwalifikacji A.36 (Prowadzenie rachunkowości). Stanowi materiał pomocniczy, wspomagający edukację-zgodnie z Rozporzadzeniem MInistra Edukacji Narodowej a dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. 2012 poz. 752) nie podlega zatwierdzeniu na podstawie art.27.

1. POJĘCIE, ZAKRES I CECHY RACHUNKOWOŚCI.....3

2. DOKUMENTACJA KSIĘGOWA .....4


2.1. Pojęcie dokumentu księgowego.....4

2.2. Elementy dowodu księgowego.....4

2.3. Zadania dokumentacji księgowej.....4

2.4. Klasyfikacja dokumentów księgowych.....4

2.5. Dowody księgowe na stanowisku pracy księgowego.....5

2.6. Obieg, przygotowanie dowodów księgowych do ujęcia w księgach rachunkowych oraz ich archwizowanie.....11

2.7. Poprawa błędów w dokumentach księgowych.....19

2.8. Ćwiczenia utrwalajace wiadomości.....23

3.SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA .....35

3.1. Elementy sprawozdania finansowego.....35

3.2. Uproszczona sprawozdawczość finansowa według znowelizowanej ustawy o rachunkowości.....36

3.3. Zasady prawidłowej (nadrzędne) rachunkowości.....38

3.4. Wycena pozycji bilansu.....41

3.5. Bilan ruchu.....54

3.6. Rachunek zysków i strat.....56

3.7. Uproszczone rachunki zysków i strat dla jednostek mikro i małych.....68

3.8. Informacja dodatkowa.....72

3.9. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.....73

3.10. Rachunek przepływów pieniężnych.....73

4. ANALIZA FINANSOWA.....82

4.1. Strony zainteresowane sytuacja finansowa i majatkowa firmy.....82

4.2. Istota analizy finansowej.....82

4.3. Analiza pionowa i pozioma bilansu.....83

4.4. Analiza wskaźnikowa .....90

4.5. Ćwiczenia utrwalajace wiadomości.....113

5. ĆWICZENIA PODSUMOWUJACE WIADOMOŚCI.....117

6. OBSŁUGA PROGRAMU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO REWIZOR GT.....142

7. PRZYKŁADOWE ZADANIA DO CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU ZAWODOWEGO POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJĘ A.36.....270

SPIS TREŚCI.....295

LITERATURA.....296

 

 

24,00
Dodaj szt.   
ZESZYT TESTÓW I ĆWICZEŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJĘ AU.36.
Format B5,str. 296, ISBN 978-83-60045-51-0
oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa

ZESZYT TESTÓW I ĆWICZEŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJĘ AU.36.

DOSTĘPNY

Stan prawny na 1 czerwca 2019 roku

Zeszyt testów i ćwiczeń przeznaczony jest dla uczniów przygotowujących się do części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikację AU.36: Prowadzenie rachunkowości.

Zadania egzaminacyjne opracowane zostały zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych oraz zgodnie z przyjętą strukturą egzaminu potwierdzającego kwalifikację AU.36. Zbiór zawiera 29 przykładowych zadań sprawdzajacych nabyte umiejętności, z jakimi uczeń może spotkać się w czasie egzaminu potwierdzajacego kwalifikację AU.36  w jego części praktycznej oraz 6 testów składajacych się z 40 zadań przygotowujacych do części pisemnaj egzaminu. Zaproponowane zadania do etapu pisemnego zawieraja testy wielokrotnego wyboru.


Publikacja opracowana zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik ekonomista dla kształcenia w zakresie kwalifikacji AU.36 (Prowadzenie rachunkowości). Stanowi materiał pomocniczy, wspomagający edukację- zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. 2012 poz. 752) nie podlega zatwierdzeniu na podstawie art. 27.

1. STRUKTURA EGZAMINU ZAWODOWEGO I WYMAGANIA DLA KWALIFIKACJI AU.36 (PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI).....3

1.1. Struktura egzaminu zawodowego.....3

1.2. Wymagania dla kwalifikacji AU.36 (Prowadzenie rachunkowości).....4

2. CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU ZAWODOWEGO POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJĘ AU.36.....5

2.1. Przykładowa instrukcja dla zdajacego część pisemna egzaminu......5

2.2. Zadania do części pisemnej egzaminu potwierdzajacego kwalifikację AU.36.....6

3.CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU ZAWODOWEGO POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJĘ AU.36.....66

3.1. Przykładowa instrukcja dla zdajacego część praktyczna egzaminu.....66

3.2. Zadania do części praktycznej egzaminu potwierdzajacego kwalifikację A.36.....67

SPIS TREŚCI I LITERATURA.....296

 

 

 

27,00
Dodaj szt.   
ZASADY RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ KWALIFIKACJA AU.36.
Format B5, str. 224, ISBN: 978-83-600045-31-2
oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa.

ZASADY RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ KWALIFIKACJA AU.36.

DOSTĘPNY

Stan prawny na 1 maj 2019 roku

Podręcznik: „Zasady rachunkowości finansowej” omawia istotę i podstawowe funkcje rachunkowości. Przedstawiono w nim klasyfikację zasobów majątkowych oraz źródeł ich pochodzenia. Omówiono w nim bilans jednostki gospodarczej, podział i funkcjonowanie kont bilansowych wraz ze sposobem poprawy błędów księgowych oraz zasady łączenia i dzielenia kont. Podane zostały zasady funkcjonowania kont niebilansowych, omówiono pojęcie wyniku finansowego i metody jego ustalania oraz ewidencji na kontach ksiąg pomocniczych. Ponadto ujęto w podręczniku wykaz kont księgi głównej utworzony na potrzeby szkolne, który jest wykorzystywany do dekretacji dowodów księgowych. Znajdują się w nim przykłady rozwiązania zadań wraz z wypełnionymi dokumentami księgowymi oraz ćwiczenia do samodzielnego wykonania, które pozwalają na utrwalenie praktycznych umiejętności w czasie realizacji tematu.Kolejność rozdziałów w logicznym porządku ujmuje materiał do nauczania w kwalifikacji AU.36.Publikacja została opracowana zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik ekonomista dla kształcenia w zakresie kwalifikacji AU.36 (Prowadzenie rachunkowości). Stanowi materiał pomocniczy, wspomagający edukację-zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. 2012 poz. 752) nie podlega zatwierdzeniu na podstawie art. 27.

1. POJĘCIE I FUNKCJE RACHUNKOWOŚCI.....3

2. ORGANIZACJA RACHUNKOWOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE.....4

2.1. Jednostki zobowiazane do prowadzenia ksiag rachunkowych.....4

2.2. Organizacja działu rachunkowości.....4

2.3. Zakładowy plan kont.....5

2.4. Odpowiedzialność za rachunkowość jednostki.....6

3. CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW MAJATKOWYCH I ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA.....7

3.1. Zasoby majatkowe-aktywa.....7

3.2. Źródła pochodzenia zasobów majatkowych-pasywa.....17

3.3. Bilans.....23

3.4. Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans.....32

4. ZADANIA I FUNKCJONOWANIE KONT BILANSOWYCH.....39

4.1. Ogólna charakterystyka konta.....39

4.2. Układ graficzny konta.....42

4.3. Zasady funkcjonowania kont bilansowych.....43

4.4. Rejestracja operacji gospodarczych.....44

4.5. Cykl czynności: od bilansu poczatkowego do bilansu końcowego.....48

4.6. Treść ekonomiczna sald....59

5. POPRAWIANIE BŁĘDNYCH ZAPISÓW NA KONTACH....70

6. ŁACZENIE I DZIELENIE KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ.....78

6.1. Łaczenie kont.....78

6.2. Podzielność kont.....79

7. TEST SAMODZIELNEJ KONTROLI NR 1.....82

8. ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT WYNIKOWYCH.....86

8.1. Charakterystyka kosztów.....86

8.2 Ewidencja kosztów działalności operacyjnej.....87

8.3. Rozliczanie kosztów produkcji.....125

8.4. Ewidencja zakupów w jednostkach będacych czynnymi podatnikami VAT.....132

8.5. Charakterystyka przychodów.....138

8.6. Ewidencja sprzedażyw jednostkach będacych czynnymi podatnikami VAT.....139

8.7. Rozliczenie z tytułu podatku od towarów i usług-podatku VAT.....147

8.8. Ewidencja sprzedaży materiałów.....153

8.9. Ewidencja pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.....155

8.10. Ewidencja przychodów i kosztów finansowych......161

9. WYNIK FINANSOWY.....173

9.1. Pojęcie wyniku finansowego.....173

9.2. Podatek dochodowy.....173

9.3. Metoda statystyczna (nieksięgowa) ustalania wyniku finansowego.....174

9.4. Metoda księgowa ustalania wyniku finansowego.....179

10. KONTA KSIAG POMOCNICZYCH.....190

10.1. Zadania i funkcjonowanie kont ksiag pomocniczych.....190

10.2. Klasyfikacja kont księgowych-podsumowanie.....201

11. EWIDENCJA OPERACJI BILANSOWYCH I WYNIKOWYCH-ĆWICZENIA.....202

12. TEST SAMODZIELNEJ KONTROLI NR 2.....218

SPIS TREŚCI, LITERATURA.....224

SZKOLNY WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (SYNTETYCZNYCH).....okładka

 

20,00
Dodaj szt.   
ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ I DANIN PUBLICZNYCH. CZĘŚĆ I. KWALIFIKACJA AU.65
Format B5, str. 432 , ISBN: 978-83-60045-49-7
oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa.

ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ I DANIN PUBLICZNYCH. CZĘŚĆ I. KWALIFIKACJA AU.65

DOSTĘPNY

Stan prawny na 1 sierpnia 2018

Część pierwsza podręcznika z zakresu rozliczenia wynagrodzeń i danin publicznych jest przeznaczona dla słuchaczy ośrodków kursowych oraz szkół ekonomicznych kształtujących się z zakresu kwalifikacji A.65. W opracowaniu przedstawiono zagadnienia związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, z zawieraniem umów cywilnoprawnych oraz zasady obliczania wynagrodzenia za czas przepracowany i za czas niewykonania pracy, sporządzania dokumentacji związanej z przebiegiem pracy pracowników. Zawarto w nim również zasady wypłaty świadczeń społecznych, socjalnych i pozostałych przysługujących pracownikom oraz obliczenia niezbędnych podatków i zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych naliczanych od wynagrodzeń pracowników.


W publikacji przedstawiono klasyfikację podatków oraz omówiono podatki bezpośrednie i pośrednie. Omówiono formy opodatkowania i ewidencji działalności gospodarczej w małych przedsiębiorstwach. Wyjaśniono zasady opodatkowania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie karty podatkowej, przy ryczałcie ewidencjonowanym, na zasadach ogólnych według skali podatkowej i podatkiem liniowym.


Przedstawiono ewidencję dokumentów w księdze przychodów, w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz wyjaśniono zasady sporządzania dokumentacji osobowej i płacowej pracowników.


Omówiono rejestry zakupów i sprzedaży VAT, deklarację VAT-7, ewidencję wyposażenia, środków trwałych oraz inne urządzenia uzupełniające prowadzone przy opodatkowaniu osób fizycznych i prawnych. Przestawiono schemat obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Przedstawiono schemat obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

1. Nawiazanie i ustanie stosunku pracy...........................3

1.1. Nawiazanie stosunku pracy....................3

1.1.1. Istota stosunku pracy...........................3

1.1.2. Formy wykonywania pracy...................4

1.1.3. Zawarcie umowy o pracę.....................5

1.1.4. Zatrudnienie pracownika w formie telepracy..............7

1.1.5. Forma i treść umowy o pracę (art. 29 K.P.)................8

1.2. Ustanie stosunku pracy, czyli rozwiazanie i wygaśnięcie umowy o pracę (art.30-41, 52-55, 63-67 K.P.)......11

1.2.1. Rozwiazanie umowy o pracę..............11

1.2.2. Rozwiazanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron ........................12

1.2.3. Rozwiazanie umowy o pracę za wypowiedzeniem................12

1.2.4. Rozwiazanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika........14

1.2.5. Rozwiazanie umowy o pracę z przyczyn niezawinionych..................15

1.2.6. Rozwiazanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika..............15

1.2.7. Wygaśnięcie stosunku pracy.............15

1.3. Obowiazki pracodawcy wobec zwalnianych pracowników..........19

2. Obowiazki pracodawcy wobec pracowników..................................23

2.1. Obowiazki pracodawcy wobec nowozatrudnionych...........23

2.1.1. Wstępne badania lekarskie.................23

2.1.2. Zapoznanie pracownika z aktami prawa wewnętrznego..........24

2.1.3. Zgłoszenie pracownika w ZUS.................28

2.2. Podstawowe obowiazki pracodawcy wobec pracowników w trakcie trwania stosunku pracy...............30

3. Zasady prowadzenia dokumentacji kadrowej (art. 94a K.p.)..............32

3.1. Akta osobowe pracowników...............32

3.2. Inna dokumentacja pracownicza zwiazana ze stosunkiem pracy.......40

4. Dokumentacja, ustalanie i rozliczanie wynagrodzeń oraz świdczeń społecznych i socjalnych przysługujacych pracownikom........58

4.1. Wynagrodzenie za pracę...............58

4.1.1. Funkcje i elementy składowe wynagrodzenia..............58

4.1.2. Zasadnicze systemy wynagradzania..............59

4.1.3. Dodatek do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych..............70

4.1.4. Dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.............76

4.1.5. Wysokość wynagrodzenia dla pracownika za część miesiaca.............77

4.1.6. Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia..............78

4.2. Ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i inne fundusze pozaubezpieczeniowe........83

4.2.1. Obowiazki w zakresie ubezpieczeń społecznych, zdrowtnych i innych funduszy pozaubezpieczeniowych.........83

4.2.2. Składki na ubezpieczenia społeczne ...................83

4.2.3 Zasady finansowania składek na ubezpieczenia społeczne.................................84

4.2.4. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe....................85

4.2.5. Roczny limit wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe...................86

4.2.6. Składka na ubezpieczenie chorobowe...................88

4.2.7. Składka na ubezpieczenie wypadkowe.................90

4.2.8. Składka na ubezpieczenie zdrowotne...............93

4.2.9. Składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych..........95

4.2.10. Terminy opłacania składek do ZUS............102

4.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych....................103

4.3.1. Podmiot opodatkowania podatkiem dochodowym od sób fizycznych i rozliczenie z urzędem skarbowym...............103

4.3.2. Skala podatkowa na 2016 rok.............103

4.3.3. Koszty uzyskania przychodu na 2016 rok.............................104

4.3.4. Ustalanie zaliczki na podatek dochodowy od sób fizycznych...................106

4.4. Lista płac.................................114

4.4.1. Lista płac pracowników.......................114

4.4.2. Potracenia w liście płac......................114

4.4.3. Sporzadzenie listy plac...................115

4.4.4. Potracenia z wynagrodzeń netto na podstawie tytułów egzekucyjnych i wykonawczych...............124

4.5. Świadczenia za czas niewykonywania pracy.....................130

4.5.1. Świadczenia chorobowe........................130

4.5.2. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby.......................133

4.5.3. Zasiłki wypłacone z ZUS...................152

4.6. Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego......................174

4.6.1. Pojęcie urlopu wypoczynkowego...................174

4.6.2. Podstawa wymiaru wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego.......175

4.6.3. Obliczanie wynagrodzenie za czas urlopu........................176

5. Pozapłacowe świdczenia pracownicze.........................190

5.1. Zakładowy Fundusz Świdczeń Socjalnych.......................190

5.1.1. Zakładowy Fundusz Świdczeń Socjalnych jako Źródło finansowania działalności socjalnej..........190

5.1.2. Wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świdczeń Socjalnych.....................190

5.1.3. Rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świdczeń Socjalnych....................192

5.1.4. Terminy dokonywania wpłat n aZakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych............192

5.1.5. Zasady i kryteria tworzenia Zakładowego Funduszu Świdczeń Socjalnych...........193

5.1.6. Rezygnacja z tworzenia Zakładowego Funduszu Świdczeń Socjalnych....................193

5.1.7. Ustalanie przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym...............194

5.1.8. Podatek dochodowy a Zakładowy Fundusz Świdczeń Socjalnych......................199

5.1.9. Składki ZUS a Zakładowy Fundusz Świdczeń Socjalnych.....................200

5.2. Świdczenia urlopowe...............................210

5.2.1. Przedmioty uprawnione do wypłaty świadczeń urlopowych...................210

5.2.2 Warunki przyznania świadczenia urlopowego ..............210

5.2.3. Wysokość świadczenia urlopowego w 2016 roku........................211

5.2.4. Rozliczenie podatkowo-składkowe świadczeń urlopowych...............211

5.2.5. Świadczenie urlopowe otrzymane od dwóch pracowników...................217

5.3. Ryczałty i ekwiwalenty za używanie prywatnego samochodu pracownika do celów służbowych............. 218

5.3.1. Ryczałt na samochód w jazdach lokalnych.................218

5.3.2. Ekwiwalent za rzeczywiście przejechane kilometry.......................220

5.3.3. Ryczałt i ekwiwalenty a podatek dochodowy i ZUS........................221

5.4. Należności z tytułu krajowych podróży służbowych pracowników.............222

5.4.1. Koszty krajowych podróży służbowych.........................222

5.4.2. Polecenie wyjazdu służbowego.......................224

5.5. Świadczenia zwiazane z bezpieczeństwem i higiena pracy........................230

5.6. Pozostałe świdczenia pracownicze...................232

6. Dokumentacja i rozliczanie wynagrodzeń osób świadczacych pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.........233

6.1. Rodzeje umów cywilnoprawnych..................233

6.2. Charakterystyka umów cywilnoprawnych....................234

6.3. Rożnice i podobieństwa między umowami cywilnoprawnymi...............246

6.4. Umowy cywilnoprawne a składki ZUS i podatek dochodowy....................249

6.4.1. Obowiazki wobec ZUS z tytułu umów cywilnoprawnych.....................249

6.4.2. Rozliczenie z urzędem skarbowym z tytułu umów o dzieło.......................251

6.4.3. Rozliczenie z urzędem skarbowym z tytułu umów zlecenia.................254

6.4.4. Koszty uzyskania przychodów z drobnych umów zlecenia.............257

6.4.5. Umowy zlecenia ze studentem............................257

7. Rozliczanie danin publicznych.......................270

7.1. Finanse publiczne.......................270

7.1.1. Podmioty tworzace sektor finansów publicznych............270

7.1.2. Środki publiczne i znaczenie finansów publicznych .....................270

7.1.3. Postawowe funkcje finansów publicznych.................272

7.1.4 Daniny publiczne...........................273

7.2. Pojęcie i klasyfikacja podatków.................273

7.3. Podatki majatkowe i opłaty lokalne...................276

7.3.1. Akty prawne regulujace podatki majatkowe i opłaty lokalne...................276

7.3.2 Podatek rolny.................276

7.3.3 Podatek leśny..............276

7.3.4. Podatek od nieruchomości.....................276

7.3.5. Podatek od środków transportowych.........................283

7.3.6. Podatek od spadków i darowizn..........................283

7.3.7. Podatek od czynności cywilnoprawnych....................283

7.3.8. Opłaty lokalne.....................290

7.4. Podatki pośrednie....................292

7.4.1. Akty prawne regulujace podatki pośrednie............................292

7.4.2. Podatek od towarów i usług (VAT).........................292

7.4.3. Podatek akcyzowy...........................313

7.4.4. Podatek od gier..............................315

7.4.5. Cło.....................................315

7.5. Podatki dochodowe...............................316

7.5.1. Akty prawne regulujace podatki dochodowe..............................316

7.5.2. Podatek dochodowy od sób fizycznych prowadzacych działalność gospodarcza....................316

7.5.3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)....................402

Spis treści....................................406

Literatura......................................408

38,00
Dodaj szt.   
ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ I DANIN PUBLICZNYCH, CZĘŚĆ II. DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ Z ZUS, OBSŁUGA PROGRAMÓW : GRATYFIKANT GT, PŁATNIK. TESTY I ĆWICZENIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJĘ A.65
Format B5, str. 424, ISBN: 978-83-60045-57-2
oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa.

ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ I DANIN PUBLICZNYCH, CZĘŚĆ II. DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ Z ZUS, OBSŁUGA PROGRAMÓW : GRATYFIKANT GT, PŁATNIK. TESTY I ĆWICZENIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJĘ A.65

DOSTĘPNY

Stan prawny na 1 września 2018 roku

Część druga podręcznika z zakresu rozliczania wynagrodzeń i danin publicznych jest przeznaczona dla słuchaczy ośrodków kursowych oraz uczniów szkół ekonomicznych przygotowujących się do egzaminu potwierdzającego kwalifikację A.65 (Wynagrodzenia i daniny publiczne). Publikacja jest dostosowana do nowego programu nauczania zawodowego dla kwalifikacji A.65. Może być również wykorzystana do samodzielnej nauki.
W opracowaniu omówiono zadania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zasady zgłaszania w ZUS płatników składek będących osobami fizycznymi i podlegających wpisowi do KRS jako rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej. Przedstawiono dokumenty zgłoszeniowe ubezpieczonych w ZUS, dotyczące wyrejestrowania ubezpieczonych oraz dokumenty rozliczeniowe składane w ZUS za każdy miesiąc.
Publikacja zawiera dwa zadania egzaminacyjne, rozwiązane techniką komputerową z wykorzystaniem programów Gratyfikant GT i Płatnik. Ponadto 6 przykładowych arkuszy egzaminacyjnych do części pisemnej egzaminu i 13 arkuszy do części praktycznej egzaminu.

 

Publikacja została opracowana zgodnie z nową podstawą programową  dla kształcenia w zakresie kwalifikacji A.65  i stanowi materiał pomocniczy , wspomagający edukację-zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 roku  w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. 2012 poz. 752) nie podlega zatwierdzeniu na podstawie art. 27.

1. DOKUMENTACJA DOTYCZACA ROZLICZEŃ Z ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH....3

1.1. Zadania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych....3

1.2. Płatnicy składek.....4

1.3. Obowiazki płatników składek wobec Zakładu Ubezpieczen Społecznych....4

1.3.1 Zgłoszenie płatnika składek w ZUS.....4

1.3.2. Zgłoszenie w ZUS ubezpieczonego......17

1.3.3. Zgłoszenie wyrejestrowania z bubezpieczen ....28

1.3.4. Formularze rozliczeniowe ZUS.....28

1.3.5. Rozliczenie z ZUS....30

1.3.6. Sporzadzenie deklaracji rozliczeniowych ZUS....38

2. OBSŁUGA PROGRAMU KADROWO-PŁACOWEGO GRATYFIKANT GT....74

3. OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK.....108

3.1. Obowiazki pracodawcy w zakresie przekazywania do ZUS dokumentów rozliczeniowych.....108

3.2. Osługa programu Płatnik krok po kroku.....108

4. OBSŁUGA PROGRAMU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO RACHMISTRZ GT....145

5. STRUKTURA EGZAMINU ZAWODOWEGO I WYMAGANIA DLA KWALIFIKACJI AU.65.....195

5.1. Struktura egzaminu zawodowego.....195

5.2. Wymagania dla kwalifikacji AU.65.....196

6. CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU ZAWODOWEGO POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJĘ AU.65.....197

6.1. Przykładowa instrukcja dla zdajacego część pisemna egzaminu.....197

6.2. Przykładowe arkusze egzaminacyjne do części pisemnej egzaminu.....198

1. Test......198

2. Test.......198

3. Test.......218

4. Test.......228

5. Test.......239

6. Test.......252

7. Test.......265

6. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU ZAWODOWEGO POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJĘ AU.65.....276

6.1. Przykładowa instrukcja dla zdajacego część praktyczna egzaminu.....276

6.2. Przykładowe arkusze egzaminacyjne do części praktycznej egzaminu.....277

1. Zadanie ENTER.......277

2. Zadanie ENTER.......284

3. Zadanie ENTER........299

4. Zadanie SPA AFRODYTA......304

5. Zadanie SPA AFRODYTA ....310

6. Zadanie DESA........316

7. Zadanie KOMPUTEREK......320

8. Zadanie DEXTER....332

9. Zadanie DEXTER.....343

10. Zadanie CARLIN......354

11. Zadanie FLORA DESIGN......358

12. Zadanie TEMIDA......369

13. Zadanie TOPAZ.......374

14. Zadanie FLORENCJA......377

15. Zadanie KRÓLEWSKA.......386

16. Zadanie ORKISZ......391

17. Zadanie CANDELABR......395

18. Zadanie DYLIŻANS.......405

19. Zdanie BOOKSZPAN.....417

SPIS TREŚCI...........422

LITERATURA, AKTY PRAWNE....424

 

SPIS TREŚCI, LITERATURA......319

38,00
Dodaj szt.   
RYCZAŁT, KARTA PODATKOWA, PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. ĆWICZENIA.
Format B5,str. 192, ISBN: 978-83-921061-3-5

oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa.

RYCZAŁT, KARTA PODATKOWA, PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. ĆWICZENIA.

DOSTĘPNY - w sprzedaży do wyczerpania zapasów

Stan prawny na 1 września 2018 roku

Ćwiczenia z zakresu rozliczeń podatkowych na zasadach ogólnych, ryczałtu i karty podatkowej przeznaczone są dla uczestników ośrodków kursowych, uczniów i słuchaczy szkół ekonomicznych o różnych profilach.
W opracowaniu omówiono procedurę zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej, formy opodatkowania i ewidencji działalności gospodarczej w małych przedsiębiorstwach.
Wyjaśniono zasady opodatkowania w formie karty podatkowej, na zasadach ogólnych i przy ryczałcie ewidencjonowanym.
Przedstawiono ewidencję dokumentów w księdze przychodów i w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
Omówiono rejestry zakupów i sprzedaży VAT, ewidencję wyposażenia, środków trwałych, samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej oraz inne urządzenia uzupełniające, prowadzone przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych i przy ryczałcie ewidencjonowanym.
Przedstawiono kalkulację ceny sprzedaży towarów oraz schemat obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym także wypełnione formularze rozliczeniowe deklaracji z ZUS - DRA i z Urzędem Skarbowym PIT 36L oraz VAT-7.
Opracowanie zawiera dwa testy samodzielnej kontroli, podsumowujące omówiony materiał.
Ćwiczenia z ryczałtu, karty podatkowej i podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie podlegają procedurze zatwierdzenia przez Ministra Edukacji Narodowej

20,00
Dodaj szt.   
pełny HTML | wersja mobilna