s1

KWALIFIKACJA EKA.04GOSPODAROWANIE ZASOBAMI RZECZOWYMI, DOKUMENTOWANIE ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH, OBSŁUGA PROGRAMU MAGAZYNOWO-SPRZEDAŻOWEGO SUBIEKT GT I PROGRAMU DO OBSŁUGI GOSPODARKI ŚRODKAMI TRWAŁYMI RACHMISTRZ GT
Format B5, str. 436, ISBN: 978-83-60045-60-2 oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa

GOSPODAROWANIE ZASOBAMI RZECZOWYMI, DOKUMENTOWANIE ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH, OBSŁUGA PROGRAMU MAGAZYNOWO-SPRZEDAŻOWEGO SUBIEKT GT I PROGRAMU DO OBSŁUGI GOSPODARKI ŚRODKAMI TRWAŁYMI RACHMISTRZ GT

DOSTĘPNY


Stan prawny na 1 czerwca 2022 roku

Podręcznik z zakresu gospodarowania rzeczowymi  zasobami majątkowymi i obsługi programu magazynowo- sprzedażowego Subiekt GT jest przeznaczony do kształcenia teorytycznego i praktycznego. Wyjaśnia podstawowe pojęcia związane z rzeczowymi zasobami majątkowymi oraz opisuje podstawowe zasady gospodarowania zapasami, środkami trwałymi i gospodarkę magazynową. Opracowanie zawiera rozwiązane przykłady i ćwiczenia do rozwiązania związane z obliczaniem wskaźników rotacji zapasów, ustalaniem zapotrzebowania na zapasy, normowaniem zużycia materiałowego oraz obliczaniem zdolności produkcyjnej. Omówiono w nim koszty, przychody, kalkulację kosztów oraz kalkulację ceny sprzedaży towarów i wyrobów gotowych rachunkiem „w stu” i „od sta”. W opracowaniu przedstawiono dokumentację obrotu zapasami, zakupu, sprzedaży i obrotu pieniężnego.

Podano w nim również testy i ćwiczenia do rozwiązania wraz z dokumentami do wypełnienia, przykłady już rozwiązane umożliwiające sporządzenie dokumentacji techniką komputerową w programie magazynowo -sprzedażowym Subiekt GT oraz wykorzystanie programu Rachmistrz GT do obsługi gospodarki środkami trwałymi.

 

Publikacja została opracowana zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik ekonomista w zakresie kwalifikacji EKA.04. (Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej) i stanowi materiał pomocniczy, jest materiałem ćwiczeniowym i zgodnie z treścią Ustawy o systemie oświaty (Art. 22aa.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2019 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników, nie podlega procedurze zatwierdzenia przez Ministra Edukacji Narodowej.

(Dz.U. z 2019 r., poz. 2213).

1. CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW MAJATKOWYCH.........................3

1.1. Zasoby majatkowe przedsiębiorstwa.............................3

1.2. Rzeczowe zasoby majątkowe.......................12

2. GOSPODARKA ZAPASAMI.......................16

2.1. Zapasy i ch rola w przedsiębiorstwie.........................16

2.2. Klasyfikacja materiałów...................................18

2.3. Klasyfikacja zapasów...............................21

2.4. Planowanie zaopatrzenia w przedsiębiorstwie..........................23

  2.4.1. Zadania i organizacja komórek zaopatrzenia.......................23

  2.4.2. Normowanie zużycia materiałów..........................25

  2.4.3. Ustalanie zapotrzebowania na materiały...........................31

  2.4.4. Normowanie zapasów materiałowych................................37

  2.4.5. Obliczanie zapasu średniego (przeciętnego) towarów.......................45

3. GOSPODARKA MAGAZYNOWA..........................................48

3.1. Pojęcie magazynu i magazynowania ...............................48

3.2. Zadania gospodarki magazynowej..............................48

3.3. Rodzaje magazynów...................................49

3.4. Wycena zapasów.........................................52

3.5. Matody wyceny rozchodu zapasów.....................56

3.6. Ewidencja obrotu zapasami..............................62

3.7. Dokumentacja gospodarki magazynowej............................68

  3.7.1. Charakterystyka dokumentów gospodarki magazynowej.......................68

  3.7.2. Sporządzanie dokumentów gospodarki magazynowej........................69

3.8 Test samodzielnej kontroli nr 1...........................74

4. KOSZTY I PRZYCHODY..............................82

4.1. Charakterystyka kosztów...........................82

4.2. Charakterystyka przychodów.....................84

4.3. Klasyfikacja kosztów działalności podstawowej......................87

4.4. Kalkulacja kosztów...............................94

4.4.1. Pozycje kalkulacyjne.........................94

4.4.2. Metody kalkulacji...............................94

4.4.3. Kalkulacja podziałowa prosta...........................96

4.4.4. Kalkulacja podziałowa ze współczynnikami..........................100

4.4.5. Kalkulacja doliczeniowa..............................103

5. SPRZEDAŻ KRAJOWA I ZAGRANICZNA...............................106

5.1. Operacje w obrocie towarowym.................................106

5.2. Warunki dostawy określone w międzynarodowych regułach handlu.......................108

5.3. Terms of trade.........................112

5.4. Ceny i marże stosowane w obrocie towarowym.................115

5.4.1. Szczeble obrotu towarowego.............................115

5.4.2. Marże stosowane w obrocie towarowym................................115

5.4.3. Ceny stosowane w obrocie towarowym..................................115

5.4.4. Kalkulacja cen sprzedaży wyrobów gotowych........................116

5.4.5. Wynik ze sprzedaży w działalności produkcyjnej ....................119

5.4.6. Kalkulacja cen sprzedaży towarów...........................................122

5.4.7. Wynik ze sprzedaży w działalności handlowej.........................125

5.4.8. Ustalanie ceny sprzedaży brutto...........................127

5.5. Ćwiczenia utrwalające wiadomości...................................130

5.6. Funkcje cen i czynniki wpływające na poziom cen........................134

5.7. Dokumenty handlowe....................................135

5.8. Test samodzielnej kontroli nr 2...................................145

6. DOKUMENTACJA SPRZEDAŻY, ZAKUPU I OBROTU PIENIĘŻNEGO.....................151

6.1. Dokumentacja sprzedaży i zakupu............................151

6.2. Wezwanie do zapłaty......................158

6.3. Poprawa błędów w dokumentach księgowych.........................160

6.4. Dokumenty obratu pieniężnego...........................164

6.4.1. Podstawowe formy rozliczeń pieniężnych........................164

6.4.2. Dokumentacja rozliczeń gotówkowych............................165

6.4.3. Dokumentacja rozliczeń bezgotówkowych-polecenie przelewu.........................176

6.5. Ćwiczenia utrwalające wiadomości.............................178

7. ANALIZA GOSPODAROWANIA ZAPASAMI....................................191

7.1. Wskaźnik rotacji (obrotowości) zapasów........................................191

7.2. Rotacja zapasów materiałowych i wyrobów gotowych...................192

7.3. Rotacja zapasów towarowych...................................200

7.4. Wskaźnik zaangażowania zapasów..........................201

7.5. Wskaźnik struktury zapasów......................................202

7.6. Wskaźnik dynamiki zapasów......................................206

7.7. Test samodzielnej kontroli nr 3..............................211

8. INWENTARYZACJA...................................................215

8.1. Pojęcie, cel i metody przeprowadzania inwentaryzacji.......................215

8.2. Inwentaryzacja a remanent...........................217

8.3. Dokumentacja inwentaryzacji.............................217

8.4. Etapy, terminy i rodzaje przeprowadzania inwentaryzacji.............................219

8.5. Pojęcie i rodzaje różnic inwentaryzacyjnych.......................................222

8.6. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych......................................224

8.6.1. Zasady wyceny i ustalanie różnic inwentaryzacyjnych............................224

8.6.2. Kompensata niedoborów nadwyżkami..........................225

8.6.3. Niedobory mieszczące się w granicach ubytków naturalnych...............................228

8.7. Protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych..........................229

8.8. Arkusz spisu z natury oraz jego rozliczenie................................233

8.9. Test samodzielnej kontroli nr 4............................239

9. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁEPRZEDSIĘBIORSTWA .................243

9.1. Pojęcie i klasyfikacja aktywów trwałych.......................................243

9.2. Zasady wyceny środków trwałych..................................244

9.3. Amortyzowanie środków trwałych..................................246

9.4. Metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych.............................248

  9.4.1. Metody amortyzacji środków trwałych..........................................248

  9.4.2. Metoda liniowa.........................................248

  9.4.3. Metoda degresywna................................252

  9.4.4. Metoda jednorazowa, uproszczona...................................259

9.5. Ćwiczenia utrwalające wiadomości..........................260

9.6. Samochód osobowy w firmie a podatek VAT.....................264

9.7. Tabela amortyzacyjna..........................269

9.8. Ewidencja środków trwałych.................................................274

9.9. Dokumentacja środków trwałych...........................................275

  9.9.1. Dokumenty odzwierciedlające zmiany w stanie i wartości środków trwałych.......................275

  9.9.2. Sporządzanie dokumentów gospodarki środkami trwałymi..................................................275

10. ZDOLNOŚĆ PRODUKCYJNA MASZYN I URZĄDZEŃ......................................282

10.1. Pojęcie zdolności produkcyjnej i czas parcy maszyn i urządzeń......................282

10.2. Obliczanie zdolności produkcyjnej.....................................285

10.3. Obliczanie stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnej i rezerwy produkcyjnej..............286

10.4. Test samodzielnej kontroli nr 5................................289

11. WYKORZYSTANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO DO OBSŁUGI GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ I SPRZEDAŻY..........295

12. WYKORZYSTANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO DO OBSŁUGI GOSPODARKI ŚRODKAMI TRWAŁYMI.......................382

SPIS TREŚCI................................433

LITERATURA, ŹRÓDŁA PRAWA..........................436

 

50,00
Dodaj szt.   
pełny HTML | wersja mobilna