s1

OFERTA WYDAWNICZA

SPORZĄDZANIE DOKUMENTACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ, ZASADY RACHUNKOWOŚCI HANDLOWEJ. INWENTARYZACJA. WYNAGRODZENIA. ANALIZA EKONOMICZNA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA. KWALIFIKACJA HAN.02
Format B5. Stron 255
ISBN: 978-83-60045-71-8
Oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa

SPORZĄDZANIE DOKUMENTACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ, ZASADY RACHUNKOWOŚCI HANDLOWEJ. INWENTARYZACJA. WYNAGRODZENIA. ANALIZA EKONOMICZNA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA. KWALIFIKACJA HAN.02

DOSTĘPNY

Stan prawny na

1. ISTOTA RACHUNKOWOŚCI...................3

1.1 Pojęcie, podmiot i przedmiot rachunkowości................3

1.2. Funkcje i podsystemy rachunkowści...............................5

2. ORGANIZACJA RACHUNKOWOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE...................6

2.1. Zasady nadrzędne (prawidłowej) rachunkowości......................7

2.2. Organizacja działu rachunkowości..............10

2.3. Zakładowy Plan Kont (ZPK)........................10

2.4. Odpowiedzialność za rachunkowość jednostki...............11

3. CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW MAJATKOWYCH I ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA..............12

3.1. Zasoby majatkowe-aktywa.......................12

3.1.1. Klasyfikacja i charakterystyka aktywów trwałych.......................13

3.1.2. Klasyfikacja i charakterystyka aktywów obrotowych..................18

3.2. Źródła pochodzenia zasobów majatkowych-pasywa.....................25

3.2.1. Klasyfikacja i charakterystyka kapitałów (pasywów)...................25

3.2.2. Klasyfikacja i charakterystyka kapitałów (pasywów) własnych...............25

3.2.3. Klasyfikacja i charakterystyka zobowiązań i rezerw na zobowiązania.................27

3.3. Bilans...........32

3.3.1. Charakterystyka bilansu....................32

3.3.2. Sporządzanie bilansu.........................34

3.4. Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans................39

4. ZADANIA I FUNKCJONOWANIE KONT BILANSOWYCH......................44

4.1. Ogólna charakterystyka konta................44

4.2. Zasady funkcjonowania kont bilansowych......................48

4.3. Rejestracja operacji gospodarczych...........................48

4.4. Cykl czynności: od bilansu poczatkowego do bilansu końcowego...............53

4.5. Treść ekonomiczna sald.............65

5. POPRAWIANIE BŁĘDNYCH ZAPISÓW NA KONTACH..................72

6. ŁACZENIE I DZIELENIE KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ..................76

6.1. Łaczenie kont...........76

6.2. Podzielność kont............78

7. TEST SAMODZIELNEJ KONTROLI NR 1.....................81

8. ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT WYNIKOWYCH.......................83

8.1. Charakterystyka kosztów.................83

8.2 Ewidencja kosztów działalności operacyjnej (zasadniczej)....................85

8.2.1. Zasady funkcjonowania kont kosztów..........................85

8.2.2. Układy gromadzenia kosztów działalności podstawowej.................86

8.2.3. Zasady ewidencji kosztów..................86

8.2.4. Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym i funkcjonalnym...............87

8.3. Ceny i marże stosowane w obrocie towarowym....................120

8.3.1. Szczeble obrotu towarowego...........................120

8.3.2. Marże stosowane w obrocie towarowym....................120

8.3.3. Ceny stosowane w obrocie towarowym..................121

8.3.4. Kalkulacja cen sprzedaży towarów........................122

8.3.5. Istota podatku od towarów i usług VAT........................125

8.3.6. Ustalanie cen sprzedaży brutto.....................125

8.4. Dokumentacja zakupu i sprzedaży......................128

8.5. Ewidencja zakupu w jednostce będącej czynnym podatnikiem VAT.............161

8.5.1. Charakterystyka konta "Rozrachunki z tytułu podatku VAT".........................131

8.5.2. Ewidencja zakupów aktywów obrotowych w jednostce będącej czynnym podatnikiem VAT...........131

8.6. Charakterystyka przychodów......................135

8.7. Ewidencja sprzedaży w jednostkach będacych czynnymi podatnikami VAT...........................136

8.7.1. Zasady funkcjonowania kont przychodów.................136

8.7.2. Charakterystyka kont służących do ewidencji sprzedaży towarów..............137

8.7.3. Ewidencja sprzedaży towarów..............................137

8.8. Rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług - podatku VAT.........................142

8.9.. Ewidencja sprzedaży materiałów...................149

8.10. Ewidencja pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.............151

8.10.1. Ewidencja pozostałych przychodów operacyjnych.................151

8.10.2. Ewidencja pozostałych kosztów operacyjnych........................152

8.11. Ewidencja przychodów i kosztów finansowych...............157

8.11.1 Ewidencja przychodów finansowych..................157

8.11.2. Ewidencja kosztów finansowych.................158

9. WYNIK FINANSOWY..................164

9.1. Pojęcie wyniku finansowego................164

9.2. Podatek dochodowy...................164

9.3. Metoda statystyczna (nieksięgowa) ustalania wyniku finansowego..................165

9.4. Metoda księgowa ustalania wyniku finansowego w przdsiębiorstwie handlowym.................168

10. TEST SAMODZIELNEJ KONTORLI NR.2........................173

11. INWENTARYZACJA.......................178

11.1.  Pojęcie, cel i metody przeprowadzania inwentaryzacji.............................178

11.2. Inwentaryzacja a remanent............................179

11.3. Rodzaje przeprowadzania inwentaryzacji.........................179

11.4. Zasady określające prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji...................................180

11.5. Pojęcie i rodzaje różnic inwentaryzacyjnych.....................181

11.6. Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych.......................183

11.6.1. Zasady wyceny i ustalenie różnic inwentaryzacyjnych......................183

11.6.2. Kompensata niedoborów nadwyżkami..........................185

12. WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ...........................188

12.1. Funkcje i elementy składowe wynagrodzenia................................188

12.2. Systemy wynagradzania w przedsiębiorstwie handlowym ...................188

12.2.1. System czasowy wynagradzania......................188

12.2.2. System prowizyjny wynagradzania..........................191

12.3. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę........................197

12.3.1. Lista płac pracowników...........................197

12.3.2. Potrącenia w liście płac.........................197

12.3.3. Koszty uzyskania przychodu na rok 2021...............................199

12.3.4. Ustalanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.......................199

12.3.5. Sporządzenie listy płac..........................201

12.4. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby...........................204

12.4.1. Wynagrodzenie za czas choroby.......................204

12.4.2. Procedura ustalania wysokości wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego..................205

12.4.3. Ustalenie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca......................211

12.5. Wynagrodzenie zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia......................218

12.5.1. Rozliczenie z urzędem skarbowym z tytułu umów zlecenia.........................218

12.5.2. Sporządzenie rachunków do umów zlecenia.........................219

13. ANALIZA EKONOMICZNA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA......................222

13.1. Strony zainteresowane sytuacją finansową i majątkową przedsiębiorstwa.......................222

13.2. Istota analizy ekonomicznej.............................222

13.3. Analiza wskaźnikowa.........................223

13.3.1. Podstawowe wskaźniki analizy ekonomicznej.........................223

13.3.2. Wskaźniki płynności finansowej............................223

13.3.3. Wskaźniki rentowności..............................228

13.3.4. Wskaźniki sprawności działania (obrotowości).....................237

13.3.5. Wskaźniki zadłużenia..........................243

13.3.6. Ćwiczenia utrwalające wiadomości...........................248

14. TEST SAMODZIELNEJ KONTROLI NR.3 .......................

15. SPRAWDZIANY..............................255

SPIS TREŚCI.....................263

LITERATURA, ŹRÓDŁA PRAWA.................OKŁADKA 

SZKOLNY WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (SYNTETYCZNYCH)..............OKŁADKA

40,00
Dodaj szt.   
ZESZYT TESTÓW I ĆWICZEŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU Z KWALIFIKACJI HAN.02. OBSŁUGA PROGRAMU SUBIEKT GT.
Format B5. Stron 296
ISBN: 978-83-964206-2-6
Oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa

ZESZYT TESTÓW I ĆWICZEŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU Z KWALIFIKACJI HAN.02. OBSŁUGA PROGRAMU SUBIEKT GT.

DOSTĘPNY

Stan prawny na 1 marca 2022 roku

1. WYKORZYSTANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO DO OBSŁUGI GOSPODARKI

MAGAZYNOWEJ I SPRZEDAŻOWEJ........................3

2. TESTY DO CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU ZAWODOWEGO POTWIERDZAJĄCEGO

KWALIFIKACJĘ HAN.02..........................................103

Test 1...............................103

Test 2................................113

Test 3................................122

Test 4................................131

Test 5................................141

Test 6................................151

Test 7................................160

Test 8................................170

3. ZADANIA DO CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU ZAWODOWEGO POTWIERDZAJĄCEGO 

KWALIFIKACJĘ HAN.02........................................181

Zadanie 1 - FLORA DESIGN...................................181

Zadanie 2 - SANUS.................................................188

Zadanie 3 - ARA.......................................................195

Zadanie 4 - ABUD.....................................................198

Zadanie 5 - ROMA.....................................................204

Zadanie 6 - OKPOL...................................................210

Zadanie 7 - SŁONECZNY TARAS.............................213

Zadanie 8 - STYL.......................................................218

Zadanie 9 - ASSAM....................................................221

Zadanie 10 - RELAX...................................................227

Zadanie 11 - AGATA...................................................230

Zadanie 12 - DEKOR................................................ 235

Zadanie 13 - ANABELA.............................................242

Zadanie 14 - ŻUPAN..................................................249

Zadanie 15 - PLUSZAK..............................................254

Zadanie 16 - MLEKPOL.............................................259

Zadanie 17 - MOTYL..................................................264

Zadanie 18 - GORDON..............................................268

Zadanie 19 - POKEMON............................................275

Zadanie 20 - CICHY DOMEK.....................................283

Zadanie 21 - KUKARTKA...........................................289

SPIS TREŚCI..............................................................295

LITERATURA, ŹRÓDŁA PRAWA...............................296

45,00
Dodaj szt.   
ROZLICZENIA Z KONTRAHENTAMI, BANKAMI, PRACOWNIKAMI I ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK
Format B5
Stron 432, ISBN: 987-83-964206-6-4
Oprawa: oprawa miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa.

ROZLICZENIA Z KONTRAHENTAMI, BANKAMI, PRACOWNIKAMI I ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK

DOSTĘPNY (2023)
AKTUALE WYDANIE NA ROK SZKOLNY 2024/2025 DOSTĘPNE BĘDZIE PO 25 SIERPNIA

Stan prawny na 1 lipca 2023 roku

1. ROZLICZENIA Z KONTRAHENTAMI.............................3

1.1. Formy rozliczeń z kontrahentami.................................3

1.2. Dokumentacja rozliczeń gotówkowych........................4

1.2.1. Formy rozliczeń gotówkowych..................................4

1.2.2. Dokumentacja kasowa..............................................4

1.2.3. Czek gotówkowy .....................................................10

1.2.4. Dowody wpłat gotówkowych na rachunek wierzyciela ...........................10

1.2.5. Karta płatnicza.................................12

1.3. Dokumentacja rozliczeń bezgotówkowych......................13

1.3.1. Formy rozliczeń bezgotówkowych ...............................13

1.3.2. Polecenie przelewu................................13

1.3.3. Czek rozrachunkowy..............................14

1.3.4. Polecenie zapłaty...................................15

1.3.5. Akredytywa.............................................16

1.3.6. Rozliczenie planowane i saldami..............................16

1.3.7. Karta płatnicza..................................17

1.3.8. Weksel................................17

1.3.9. Oprocentowanie sumy wekslowej........................20

1.3.10. Dyskonto i redyskonto weksla..............................23

1.4. Księgowe dokumenty rozliczeniowe..........................27

1.4.1. Wezwanie do zapłaty .................................27

1.4.2. Odsetki za zwłokę w spłacie należności i sporządzenie noty odsetkowej.......................30

1.4.3. Nota księgowa.................................36

1.4.4. Potwierdzenie sald ...................................37

1.5. Rozliczenia walutowe..................................40

1.5.1. Rozliczenia pieniężne w obrotach z innymi krajami ..........................40

1.5.2. Kursy przeliczeniowe.............................40

1.5.3. Różnice kursowe w transakcjach handlowych - jednostka posiada rachunek walutowy.......................42

1.5.4. Różnice kursowe w transakcjach handlowych - jednostka nie posiada rachunku walutowego.........46

1.5.5. Przeliczenie innych zdarzeń gospodarczych zaistniałych, w obcych walutach na walutę polską..............49

2. ROZLICZENIA Z BANKAMI........................... 52

2.1. Zakres i formy współpracy jednostek gospodarczych z bankami..............................52

2.2. Rachunki bankowe przedsiębiorstw........................52

2.2.1. Rodzaje rachunków bankowych przedsiębiorstw........................52

2.2.2. Umowa rachunku bankowego rozliczeniowego...........................53

2.2.3. Odsetki od lokat pieniężnych terminowych..................................54

2.3. Kredyty bankowe dla przedsiębiorstw.............................................61

2.3.1. Klasyfikacja kredytów dla przedsiębiorstw...................................61

2.3.2. Formy zabezpieczenia kredytów bankowych...............................63

2.3.3. Umowa kredytowa.......................................63

2.3.4. Koszty kredytu.............................................64

2.4. Faktoring, forfaiting, gwarancja bankowa ..................70

2.4.1. Faktoring........................................70

2.4.2. Koszty faktoringu....................................72

2.4.3. Forfaiting.......................................79

2.4.4. Podobieństwa i różnice między faktoringiem a forfaitingiem........................79

2.4.5. Gwarancja bankowa....................................80

2.5. Dokumentacja operacji bankowych..............................81

3. ROZLICZENIA Z PRACOWNIKAMI Z TYTUŁU POZAPŁACOWYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH .......................... 86

3.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych............................86

3.1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jako źródło finansowania działalności socjalnej .............86

3.1.2. Wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.............................86

3.1.3. Zasady i kryteria tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ....................88

3.1.4. Rezygnacja z tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych..........................88

3.1.5. Rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.................................89

3.1.6. Terminy dokonywania wpłat na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych......................90

3.1.7. Ustalenie przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym.........................92

3.1.8. Podatek dochodowy a Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ..................................99

3.1.9. Składki ZUS a Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych....................................99

3.2. Świadczenie urlopowe ......................................110

3.2.1. Podmioty uprawnione do wypłaty świadczeń urlopowych ......................110

3.2.2. Warunki i zasady przyznania wypłaty świadczenia urlopowego........................110

3.2.3. Wysokość świadczenia urlopowego w 2023 roku ........................................111

3.2.4. Rozliczenie podatkowo-składkowe świadczeń urlopowych...........................111

3.3. Ryczałty i ekwiwalenty za używanie prywatnego samochodu pracownika do celów służbowych .........................119

3.3.1. Sposoby rozliczenia kosztów z tytułu używania przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych........................................119

3.3.2. Ryczałt na samochód w jazdach lokalnych................................119

3.3.3. Ekwiwalent za rzeczywiście przejechane kilometry............................121

3.3.4. Ryczałty, ekwiwalenty a podatek dochodowy i składki ZUS......................123

3.3.5. Samochód służbowy wykorzystany przez pracownika w celach prywatnych a przychód pracownika ..............................127

3.4. Należności z tytułu krajowych podróży służbowych pracowników................................129

3.4.1. Koszty krajowych podróży służbowych..........................................129

3.4.2. Polecenie wyjazdu służbowego..........................................132

3.4.3. Skutki podatkowo-składkowe wypłat diet ponad limit............................138

3.5. Świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy ............................141

3.6. Pozostałe świadczenia pracownicze.......................................142

4. . ROZLICZENIA Z ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH................................143

4.1. Zadania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ..........................143

4.2. Obowiązkowe składki ZUS za zatrudnionego pracownika..........................144

4.2.1. Zasady finansowania składek ZUS pracowników................144

4.2.2. Składki na ubezpieczenmia społeczne................................145

4.2.3. Składka na ubezpieczenie zdrowotne.................................146

4.2.4. Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe........................146

4.3. Obowiązkowe składki ZUS przedsiębiorcy.............................153

4.3.1. Wysokości składek ZUS obowiązujące przedsiębiorców.....................154

4.3.2 Podstawy wymiaru składek ZUS przedsiębiorców i ich wysokości  obowiązujące w 2023 roku.......153

4.3.3. Podstawa wymiaru składek ubezpieczen społecznych za niepełny miesiąc prowadzenia dziaalności gospodarczej................160

4.3.4. Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy.....................165

4.4. Dokumentacja dotycząca zgłoszenia w ZUS płatników składek..............................175

4.4.1. Płatnicy składek..................................175

4.4.2. Zgłoszenie w ZUS płatnika składek wpisanego do KRS......................175

4.4.3. Zgłoszenie w ZUS płatników składek będących osobami fizycznymi rozpoczynającymi prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej ..........................181

4.4.4. Zgłoszenie przedsiębiorcy w ZUS do ubezpieczeń...............................186

4.4.5. Terminy przesyłania deklaracji, raportów i opłacania składek ZUS........................196

4.4.6. Deklaracja DRA przedsiębiorcy opłacającego za siebie tylko składkę zdrowotną.............................196

4.4.7. Deklaracja DRA przedsiębiorcy opłacającego za siebie składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy i Solidarnościowy oraz składkę zdrowotną...............................200

4.4.8. Zgłoszenie wyrejestrowania przedsiębiorcy z ubezpieczeń ..................206

4.4.9. Zgłoszenie w ZUS do obowiązkowych ubezpieczeń zatrudnionego pracownika............210

4.4.10. Zgłoszenie wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń........................213

4.4.11. Formularze rozliczeniowe ZUS.............................214

4.4.12. Sporządzenie imiennego raportu miesięcznego ZUS RCA, deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i polecenia przelewu składek ZUS.........................218

4.5. Zasiłki wypłacane z ZUS................................256

4.5.1. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa ............256

4.5.2. Prawo do świadczeń chorobowych..............................256

4.5.3. Wysokość świadczeń chorobowych ............................260

4.5.4. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego.............................262

4.5.5. Zasiłek wypadkowy.................................273

4.5.6. Zasiłek chorobowy a podatek dochodowy........................275

4.5.7. Zasiłek opiekuńczy ...................................277

4.5.8. Zasiłek macierzyński.................................285

4.5.9. Urlop macierzyński i ojcowski a deklaracje rozliczeniowe z ZUS.................291

4.5.10. Uzupełnianie wynagrodzenia do pełnego miesiąca..................299

4.5.11. Podsumowanie wiadomości................................303

5. OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK.............................308

5.1. Obowiązki pracodawcy w zakresie przekazywania do ZUS dokumentów rozliczeniowych...............308

5.2. Obsługa programu Płatnik krok po kroku..............................308

Przykład 1 - POSEJDON (sierpień)...............................309

Przykład 2 - POSEJDON (wrzesień)............................. 344

Ćwiczenie 1 - COCO (styczeń)..................................... 368

Ćwiczenie 2 - KASZMIR (marzec).................................381

Ćwiczenie 3 - CARLIN (maj) ........................................ 385

Ćwiczenie 4 - DYLIŻANS (kwiecień)..............................389

Ćwiczenie 5 - DYLIŻANS (maj) .....................................414

Ćwiczenie 6 - SPECTRUM (luty)....................................414

Ćwiczenie 7 - SPECTRUM (sierpień) .............................416

Ćwiczenie 8 - TEMIDA (październik)................................417

Ćwiczenie 9 - COLIBRA (wrzesień)..................................421

Ćwiczenie 10 - WINTER (grudzień)..................................424

SPIS TREŚCI..............................................430

AKTY PRAWNE..........................................432

50,00
Dodaj szt.   
PROWADZENIE EWIDENCJI I ROZLICZEŃ PODATKOWYCH, OBSŁUGA PROGRAMU FINANSOWO-KSIĘGOWYGO RACHMISTRZ GT. KWALIFIKACJA EKA.05
Format B5, Stron 415, ISBN: 978-83-965766-1-3
oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa.

PROWADZENIE EWIDENCJI I ROZLICZEŃ PODATKOWYCH, OBSŁUGA PROGRAMU FINANSOWO-KSIĘGOWYGO RACHMISTRZ GT. KWALIFIKACJA EKA.05

DOSTĘPNY

Stan prawny na 1 maja 2024 rok

Publikacja jest materiałem ćwiczeniowym i zgodnie z treścią Ustawy o systemie oświaty (Art. 22aa.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2019 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników, nie podlega procedurze zatwierdzenia przez Ministra Edukacji Narodowej.
(Dz.U. z 2019 r., poz. 2213).

SPIS TREŚCI

1.      POJĘCIE, CECHY, FUNKCJE I KLASYFIKACJA PODATKÓW..............................3

1.1. Pojęcie, cechy i funkcje podatków................................................................................3

1.2. Klasyfikacja podatków..................................................................................................4

2.      PODATKI MAJĄTKOWE I OPŁATY LOKALNE.......................................................8

2.1. Akty prawne regulujące podatki majątkowe i opłaty lokalne.........................................8

2.2. Podatek rolny.................................................................................................................8

2.3. Podatek leśny.................................................................................................................8

2.4. Podatek od nieruchomości.............................................................................................9

2.5. Podatek od środków transportowych............................................................................15

2.6. Podatek od spadków i darowizn...................................................................................15

2.7. Podatek od czynności cywilnoprawnych......................................................................15

2.8. Opłaty lokalne...............................................................................................................21

2.8.1.      Limity opłat lokalnych...........................................................................................21

2.8.2.      Opłata targowa.....................................................................................................22

2.8.3.      Opłata miejscowa.................................................................................................23

2.8.4.      Opłata uzdrowiskowa...........................................................................................23

2.8.5.      Opłata od posiadania psów..................................................................................23

2.8.6.      Opłata reklamowa................................................................................................23

3.      PODATKI POŚREDNIE i CŁO..................................................................................23

3.1. Akty prawne regulujące podatki pośrednie i cło...........................................................23

3.2. Podatek od towarów i usług (VAT)...............................................................................24

3.2.1.      Istota podatku od towarów i usług (VAT)..............................................................24

3.2.2.      Terminy wystawiania faktur...................................................................................36

3.2.3.      Metody rozliczania podatku VAT............................................................................37

3.2.4.      Rejestry VAT i jednolity plik kontrolny JPK_V7M...................................................40

3.2.5.      Ćwiczenia utrwalające wiadomości ......................................................................48

3.2.6.      Mechanizm podzielonej płatności (MPP)...............................................................54

3.2.7.      Podatek akcyzowy.................................................................................................56

3.2.8.      Podatek od gier.......................................................................................................58

3.2.9.      Podatek od sprzedaży detalicznej...........................................................................58

3.2.10.     Cło...........................................................................................................................59

3.2.11.      Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych.......................................................60

3.3. Ćwiczenia utrwalające wiadomości..................................................................................65      

4.      PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ...................66

4.1. Przychody osiągane w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą....................66

4.2. Koszty uzyskania przychodów..........................................................................................68

4.3. Wynik z działalności gospodarczej...................................................................................72

5.      SKŁADKI UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, ZDROWOTNA, NA FUNDUSZ PRACY I SOLIDARNOŚCIOWY OBOWIĄZUJĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW.........................................77

5.1. Wysokości składek ZUS obowiązujące przedsiębiorców...................................................77

5.2. Podstawy wymiaru składek ZUS przedsiębiorców i ich wysokości obowiązujące w 2022 roku............77

5.3. Składki ZUS przedsiębiorcy a podatek dochodowy............................................................81

5.4. Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy.........................................................81

6.      PODATKI PRZYCHODOWE I DOCHODOWE.................................................................89

6.1. Akty prawne regulujące podatki przychodowe i dochodowe...............................................89

6.2. Formy opodatkowania działalności gospodarczej w małych przedsiębiorstwach...............89

6.3. Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej..........................................90

6.3.1.      Opodatkowanie w formie karty podatkowej..................................................................90

6.3.2.      Stawki podatku dochodowego w formie karty podatkowej w 2022 roku.......................91

6.3.3.      Formy ewidencji w karcie podatkowej...........................................................................92

6.3.4.      Rozliczenie podatników płacących podatek dochodowy w formie karty podatkowej..................92

6.4. Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych..............................97

6.4.1.      Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych..................................................................97

6.4.2.      Ewidencja przy zryczałtowanym podatku dochodowym..................................................97

6.4.3.      Terminy płatności od przychodów ewidencjonowanych....................................................98

6.4.4.      Zeznanie roczne PIT-28.....................................................................................................98

6.4.5.      Stawki podatku dochodowego przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych......................99

6.4.6.      Rozliczenie podatników płacących zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych.........................................................................................................101

6.5. Ćwiczenia utrwalające wiadomości...........................................................................................108

6.6. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej............................................................112

6.6.1.      Podatnicy zobowiązani do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów....................112

6.6.2.      Formy opodatkowania podatkiem dochodowym..................................................................112

6.6.3.      Metody wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.............................................................113

6.6.4.      Formy ewidencji przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych i podatkiem liniowym........................113

6.6.5.      Podatek dochodowy na zasadach ogólnych według skali podatkowej (12-32%).............................114

6.6.6.      Podatek liniowy według jednolitej 19% stawki......................................................................118

6.6.7.      Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy przy prowadzeniu KPiR...................................120

6.6.8.      Prowadzenie działalności na małą skalę bez rejestracji (działalności rejestrowej)..................129

6.7. Ćwiczenia utrwalające wiadomości.........................................................................................129

7.      ZASADY PROWADZENIA PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW......................132

7.1.Ogólne zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów...........................132

7.2.Sposób prowadzenia zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów...................132

7.3. Koszty, Przychody, Strata.....................................................................................................134

7.3.1.      Koszty – kol. 10-14.......................................................................................................134

7.3.2.      Zakupy materiałów oraz towarów handlowych – kol. 10.............................................134

7.3.3.      Koszty uboczne zakupu – kol. 11................................................................................134

7.3.4.      Pozostałe wydatki – kol. 13..........................................................................................136

7.3.5.      Przychody – kol. 7-9.....................................................................................................143

7.3.6.      Podsumowanie zapisów miesięcznych, obliczenie wyniku z działalności gospodarczej......................146

7.4. Limit zwolnienia podmiotowego VAT...................................................................................153

7.5. Samochód osobowy w działalności gospodarczej...............................................................155

7.6. Faktura za nocleg i catering a podatek VAT.........................................................................161

7.7. Podróż służbowa w kosztach przedsiębiorstwa ..................................................................162

7.8. Spis z natury (remanent)......................................................................................................169

7.9. Koszty i przychody..............................................................................................................171

7.9.1.      Zakupy materiałów oraz towarów handlowych – kol. 10.............................................171

7.9.2.      Wynagrodzenia w gotówce i w naturze – kol. 12........................................................174

7.9.3.      Koszty reprezentacji i reklamy – kol. 13.....................................................................177

7.9.4.      Składki ZUS – kol. 13.................................................................................................179

7.9.5.      Wydatki związane z mediami  i składkami ZUS kol. 13..............................................180

7.9.6.      Amortyzacja środków trwałych – kol. 13......................................................................186

7.9.7.      Podróże służbowe – kol. 13.........................................................................................189

7.9.8.      Wartość sprzedanych towarów i usług kol. 7...............................................................193

7.9.9.      Pozostałe przychody – kol. 8.......................................................................................193

7.9.10.  Ustalenie zaliczki na podatek dochodowy przy opodatkowaniu podatkiem liniowym......................198

8. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH (CIT)....................................................200

8.1.Podmioty podatku dochodowego od osób prawnych i przedmiot opodatkowania........................200

8.2.Rozliczenie roczne z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego – CIT-8...........................200

9.  ĆWICZENIA DOTYCZĄCE EWIDENCJI W UPROSZCZONYCH FORMACH RACHUNKOWOŚCI...........213

10.  PIERWSZE URUCHOMIENIE PROGRAMU RACHMISTRZ GT I REJESTRACJA ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH U PODATNIKA VAT, PRZY RYCZAŁCIE EWIDENCJONOWANYM........................................................................221

10.1. Pierwsze uruchomieni programu finansowo-księgowego Rachmistrz GT i wprowadzenie danych podmiotu,

urzędu skarbowego i właściciela..........................................................221

10.1.1.  Pierwsze uruchomienie programu finansowo-księgowego Rachmistrz GT.............................223

10.1.2.  Wprowadzenie danych podmiotu, urzędu skarbowego, właściciela firmy (wspólnika) i ustawienie parametrów programu........................................................................................224

10.2. Ewidencja faktur sprzedaży w ewidencji przychodów oraz w rejestrach VAT.....................234

10.2.1.  Ewidencja faktur sprzedaży.............................................................................................234

10.2.2.  Wydrukowanie ewidencji VAT sprzedaży i ewidencji przychodów...................................243

10.3. Ewidencja faktur zakupu dla potrzeb podatku VAT..............................................................245

10.3.1.  Ewidencja faktur zakupu w ewidencji VAT zakupu...........................................................246

10.3.2.  Wydrukowanie ewidencji VAT zakupu.............................................................................249

10.4. Sporządzenie i wydrukowanie części deklaracji pliku JPK_V7M, zaliczki na podatek PIT dla ryczałtu, polecenia przelewu podatku VAT i dochodowego...........................................250

10.4.1.  Sporządzenie i wydrukowanie części deklaracji pliku JPK_V7M i polecenia przelewu..........................251

10.4.2.  Sporządzenie i wydrukowanie zaliczki miesięcznej PIT dla ryczałtu oraz polecenia przelewu podatku dochodowego..............................................................................................255

10.4.3.  Sporządzenie i wydrukowanie podstawy składki zdrowtnej...............................................260

11.  ĆWICZENIA W EWIDENCJI ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH W SYSTEMIE INSERT GT U PODATNIKA VAT, PRZY RYCZAŁCIE EWIDENCJONOWANYM....................................................................................................................................269

12.  URUCHOMIENIE PROGRAMU RACHMISTRZ GT I REJESTRACJA ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH W PODATKOWEJ KSIĘDZE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW....................................................................................................................................................308

12.1. Uruchomienie programu Rachmistrz GT i wprowadzenie danych podmiotu, właściciela i urzędu skarbowego.............................................................................................................308

12.1.1.  Uruchomienie programu finansowo-księgowego Rachmistrz GT............................................................311

12.1.2.  Wprowadzenie danych podmiotu, właściciela i urzędu skarbowego......................................................315

12.2. Utworzenie kartoteki środka trwałego, wystawienie dowodu OT i naliczenie amortyzacji środków trwałych..................................................................................................................321

12.2.1.  Wprowadzenie danych środka trwałego i wystawienie dowodu OT........................................................321

12.2.2.  Wydrukowanie dokumentów: amortyzacja miesięczna, tabela amortyzacyjna i dowód wewnętrzny do ewidencji kosztów amortyzacji...................................................................326

13. ZAKSIĘGOWANIE DOWODÓW KSIĘGOWYCH W PROGRAMIE FINANSOWO-KSIĘGOWYM RACXHMISTRZ GT.................................................................................................330

13.1. Zaksięgowanie dowodów księgowych w KPiR...........................................................................................334

13.1.1. Ewidencja pozostałych wydatków z tytułu wizytówek, opłaconego czynszu i zakupionej benzyny w KPiR – kolumna 13..........................................................................................334

13.1.2. Ewidencja zakupu towarów handlowych w KPiR – kolumna 10..............................................................337

13.1.3. Ewidencja sprzedaży towarów handlowych w KPiR – kolumna 7...........................................................340

13.1.4. Ewidencja pozostałych wydatków z tytułu amortyzacji środka trwałego w KPiR – kolumna 13...................................................................................................................................341

13.1.5. Ewidencja wynagrodzeń w KPiR – kolumna 12.......................................................................................343

13.2. Wydrukowanie ewidencji w KPiR oraz rejestrów VAT zakupu i sprzedaży.................................................343

13.3. Sporządzenie i wydrukowanie deklaracyjnej pliku JPK_V7M i zaliczki na podatek PIT liniowy.......................................................................................................................................347

13.3.1. Sporządzenie i wydrukowanie części deklaracyjnej pliku JPK_V7M VAT-7............................................347

13.3.2. Sporządzenie i wydrukowanie zaliczki na podatek PIT liniowy................................................................351

13.4. Sporządzenie i wydrukowanie podatkowej księgi przychodów i rozchodów z uwzględnieniem remanentów.................................................................................................................354

14. ĆWICZENIA W EWIDENCJI ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH W PODATKOWEJ KSIĘDZE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  U PODATNIKA VAT.................................................361

SPIS TREŚCI.......................................................................................................................................................411

AKTY PRAWNE I LITERATURA.........................................................................................................................415

 

50,00
Dodaj szt.   
PROWADZENIE SPRAW KADROWYCH I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ, OBSŁUGA PROGRAMU KADROWO-PŁACOWEGO GRATYFIKANT GT. KWALIFIKACJA EKA.05
Format B5,str. 448, ISBN: 978-83-964206-9-5
oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa.

PROWADZENIE SPRAW KADROWYCH I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ, OBSŁUGA PROGRAMU KADROWO-PŁACOWEGO GRATYFIKANT GT. KWALIFIKACJA EKA.05

DOSTĘPNY (2023)

AKTUALNE WYDANIE NA ROK SZKOLNY 2024/2025 DOSTĘPNE BĘDZIE PO 25 SIERPNIA

Stan prawny na 1 sierpnia 2023 roku

Podręcznik z zakresu kadr, płac i obsługi programu kadrowo-płacowego Gratyfikant GT jest przeznaczony dla słuchaczy ośrodków kursowych i uczniów szkół ekonomicznych o różnych profilach.
 
W opracowaniu przedstawiono zagadnienia związane z nawiązywaniem stosunku pracy i zawieraniem umów cywiolnoprawnych, zasady obliczania wynagrodzenieza czas przepracowany i za czas niewykonywania pracy, sporządzania dokumentacji związanej z przebiegiem pracy i wypłatą wynagrodzeń. Zawarto w nim również zagadnienia dotyczące obliczanianiezbędnych podatków oraz obciążeń wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naliczanych od wynagrodzeń pracowników. Autorki zaprezentowały takżedeklaracje rozliczeniowedptyczące podatku dochodowego od osób fizycznych.
 
Ponadto publikacja zawiera omówienie zagadnień dotyczących analizy kadrowej i płacowej, m.in. wskaźników płynnpści kadr, stanu, struktury i dynamiki zatrudnienia, oceny efektywności wykorzystania czynnika pracy ludzkieji wynagrodzeń (np. wskaźnik wzrostu wynagrodzeń, pracochłonności, nominalnego wykorzystaniaczasu pracy, itd.) oraz przykłady rozwiązane i zadania do rozwiązania techniką komputerową z wykorzystaniem programu Gratyfikant GT.
 
Publikacja została opracowana zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik ekonomista i technik rachunkowości dla kształcenia w zakresie kwalifikacji EKA.05 i jest materiałem ćwiczeniowym i zgodnie z treścią Ustawy o systemie oświaty (Art. 22aa.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2019 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników, nie podlega procedurze zatwierdzenia przez Ministra Edukacji Narodowej.
(Dz.U. z 2019 r., poz. 2213).

1. PRAWO PRACY....................................3

1.1. Zatrudnianie i zwalnianie pracownika................................3

1.1.1. Nawiązanie stosunku pracy.............................................3

1.1.2. Ustanie stosunku pracy, czyli rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o pracę (art.30-43, art. 52-55 art. 63-67 K. p.)...........................15

1.2. OBOWIĄZKI PRACODAWCY (art.94, 9412, 97 K. p.)..............................24

1.2.1. Obowiązki pracodawcy wobec nowo zatrudnionych (art. 229 K. p)..................................24

1.2.2. Podstawowe obowiązki pracodawcy................................26

1.2.3. Regulaminy zakładowe....................................................27

1.2.4. Profilaktyczne badania pracownika w trakcie trwania stosunku pracy (art. 229 K. p.).............32

1.2.5. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy (art. 771-93 K. p.).........................33

1.2.6. Obowiązki pracodawcy wobec zwalnianych pracowników (art. 97 § 1 i art. 99 §4 K. p.).........39

1.3. PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKA.............................45

1.3.1. Prawa pracownika...............................45

1.3.2. Obowiązki pracownika.........................72

1.4. ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI KADROWEJ ...........................74

1.4.1. Akta osobowe pracowników................................74

1.4.2. Inna dokumentacja pracownicza związana ze stosunkiem pracy.................81

1.4.3. Okresy przechowywania dokumentacji płacowej pracowników i zleceniobiorców....................89

1.5. ĆWICZENIA UTRWALAJĄCE WIADOMOŚCI.....................90

2. WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ.................................99

2.1 Funkcje i elementy składowe wynagrodzenia..........................99

2.2. Zasadnicze systemy wynagradzania pracowników..........................................100

2.2.1. Taryfowy system płac........................................100

2.2.2. Systemy wynagradzania ..................................101

2.2.3. System czasowy wynagradzania.............................101

2.2.4. System akordowy wynagradzania............................104

2.2.5. System prowizyjny wynagradzania............................110

2.2.6. Wynagrodzenie kafeteryjne – benefity.............................116

2.3. DODATEK DO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ W GODZINACH NADLICZBOWYCH.......................117

2.3.1. Pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych...........................................117

2.3.2. Dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych......................................117

2.3.3. Podstawa wyliczenia dodatku za godziny nadliczbowe........................118

2.3.4. Obliczenie dodatku za nadgodziny przy wynagrodzeniu miesięcznym stałym....................118

2.3.5. Obliczenie dodatku za nadgodziny przy wynagrodzeniu zmiennym...................................122

2.4. Dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej............................................................126

2.5. Wysokość wynagrodzenia dla pracownika za część miesiąca................................................128

3. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, ZDROWOTNE I INNE FUNDUSZE POZAUBEZPIECZENIOWE.........................131

3.1. Obowiązki w zakresie ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych funduszy pozaubezpieczeniowych...................131

3.2. Składki na ubezpieczenia społeczne................................................131

3.3. Zasady finansowania składek na ubezpieczenia społeczne......................132

3.4. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.........................................133

3.5. Roczny limit wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe................................134

3.6. Składka na ubezpieczenie chorobowe............................138

3.7. Składka na ubezpieczenie wypadkowe...........................139

3.8. Składka na ubezpieczenie zdrowotne..............................142

3.9. Składki na Fundusze Pozaubezpieczeniowe i Fundusz Emerytur Pomostowych........................144

3.10. Terminy przesyłania deklaracji, raportów i opłacania składek do ZUS............................146

4. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH..........................147

4.1. Przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i rozliczenie z urzędem skarbowym..........................147

4.2. Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2022 roku...................147

4.2.1. Skala podatkowa od 1 lipca 2022 roku.......................147

4.2.2. Podatek dochodowy od osób fizycznych od 1 lipca 2022 roku według sklali podatkowej.......................148

4.2.3. Preferencyjne ulgi polegające na zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych określonych przychodów..................150

4.2.4. PIT-2 Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych..........151

4.3. Koszty uzyskania przychodu na 2022 rok.................................154

4.4. Ustalanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych..............................156

4.5. Zwolnienie z PIT dla młodych ...........................................166

4.6. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)................................170

4.6.1. Istota Pracowniczych Planów Kapitałowych.........................170

4.6.2. Warunki rezygnacji z programu i wypłata środków z PPK....................171

4.6.3. Obliczanie wynagrodzeń netto z uwzględnieniem wpłat do PPK.................172

5. DOKUMENTACJA PŁAC.....................................177

5.1. Lista płac pracowników......................................177

5.2. Potrącenia w liście płac......................................177

5.3. Sporządzanie listy płac......................................179

5.4. Ubezpieczenie zdrowotne przy niskim wynagrodzeniu............................188

5.5. Składka zdrowotna pracownika korzystającego ze zwolnienia z PIT dla młodych....................192

5.6. Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego................................195

5.6.1. Podstawa wymiaru wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego..................................195

5.6.2. Obliczanie wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego.....................196

5.7. Świadczenia za czas niewykonywania pracy.............................219

5.7.1. Świadczenia chorobowe......................219

5.7.2. Wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby........................222

5.8. Rozliczenie roczne płatnika zaliczek na podatek dochodowy z tytułu zatrudniania pracowników.........................244

6. PRAWO CYWILNE...................................257

6.1. Rodzaje umów cywilnoprawnych...........................257

6.2. Charakterystyka umów cywilnoprawnych...................257

6.3. Różnice i podobieństwa między umowami cywilnoprawnymi...............263

7. UMOWY CYWILNOPRAWNE A SKŁADKI ZUS I PODATEK DOCHODOWY....................268

7.1. Obowiązki wobec ZUS z tytułu umów cywilnoprawnych......................268

7.2. Rozliczenie z urzędem skarbowym z tytułu umów o dzieło..................269

7.3. Opodatkowanie umowy o dzieło przy niskich wynagrodzeniach...........272

7.4. Rozliczenie z urzędem skarbowym z tytułu umów zlecenia...................275

7.5. Opodatkowanie umowy zlecenia przy niskim wynagrodzeniu................278

7.6. Umowa zlecenia ze studentem................................................................287

7.7. Hipotetyczna zaliczka na podatek dochodowy..........................................289

7.8. Ćwiczenie utrwalające wiadomości...........................293

8. ANALIZA KADR I PŁAC..............................299

8.1. Analiza stanu, struktury i dynamiki zatrudnienia..........................299

8.1.1. Analiza stanu zatrudnienie.................................299

8.1.2. Analiza struktury zatrudnienia.................................301

8.1.3. Analiza dynamiki zatrudnienia.................................303

8.2. Analiza płynności kadr.................................................305

8.3. Ocena efektywności wykorzystania czynnika pracy ludzkiej i wynagrodzeń......................308

8.3.1. Wydajność pracy..............................308

8.3.2. Pracochłonność................................313

8.3.3. Nominalny czas pracy i ocena jego wykorzystania...............315

8.3.4. Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń........................317

8.3.5. Produktywność wynagrodzeń.............................319

8.3.6. Efektywność wynagrodzeń..................................321

8.3.7. Rentowność wynagrodzeń...................................323

8.3.8. Ćwiczenia utrwalające wiadomości.............................325

9. OBSŁUGA PROGRAMU KADROWO-PŁACOWEGO GRATYFIKANT GT................................328

Zadanie 1 - PAULIN (październik)..............................328

Zadanie 2 - PAULIN (listopad)....................................358

Zadanie 3 - KAROLINA (sierpień)...............................380

Zadanie 4 - APIS (październik)...................................382

Zadanie 5 - APIS (listopad).........................................385

Zadanie 6 - ENTER (październik)...............................387

Zadanie 7 - ENTER (listopad).....................................391

Zadanie 8 - ENTER (grudzień)....................................406

Zadanie 9 - DEXTER (listopad)...................................411

Zadanie 10 - DEXTER (grudzień).................................417

Zadanie 11 - KOMPUTEREK (wrzesień)......................422

Zadanie 12 - NATA (sierpień).......................................433

Zadanie 13 - BOOKSZPAN (listopad-grudzień).....................439

 

SPIS TREŚCI.........................445

LITERATURA, AKTY PRAWNE............448

WSKAŹNIKI EKONOMICZNO-FINANSOWE NA 2022 ROK.....................okładka

 

50,00
Dodaj szt.   
ZESZYT TESTÓW I ĆWICZEŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJĘ EKA.05
Format B5. Stron 391
ISBN: 978-83-965766-5-1
Oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa

ZESZYT TESTÓW I ĆWICZEŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJĘ EKA.05

DOSTĘPNY

Stan prawny na 1 czerwca 2024 roku

SPIS TREŚCI

1. TESTY DO CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU ZAWODOWEGO POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJĘ EKA.05 ............................................. 3

2. ZADANIA DO CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU ZAWODOWEGO POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJĘ EKA.05 ...............................180

Zadanie 1 - JOLANTA (sierpień) ..............................................180

Zadanie 2 - WRZOS (wrzesień)................................................187

Zadanie 3 - WRZOS (październik)............................................195

Zadanie 4 - DESA (lipiec) ..........................................................200

Zadanie 5 - DELL (sierpień) ......................................................205

Zadanie 6 - AGD (grudzień).......................................................212

Zadanie 7 - BRUK (lipiec) ..........................................................223

Zadanie 8 - HERT (grudzień) ......................................................230

Zadanie 9 - TOPAZ (październik) ................................................237

Zadanie 10 - TOPAZ (listopad) ...................................................240

Zadanie 11 - TEMPUR (wrzesień) ...............................................242

Zadanie 12 - TRANS (listopad) .................................................. 250

Zadanie 13 - KOLIBER (marzec).................................................254

Zadanie 14 - GOLF PARK (październik)......................................260

Zadanie 15 - HORTENSJA (grudzień) ........................................267

Zadanie 16 - KIER (lipiec) ...........................................................276

Zadanie 17 - EKO (styczeń) ........................................................281

Zadanie 18 - KOMINEX (czerwiec) ............................................289

Zadanie 19 - KOMINEX (lipiec) ..................................................296

Zadanie 20 - ORKISZ (sierpień) .................................................299

Zadanie 21 - POSTER (sierpień) ...............................................305

Zadanie 22 - PAPETERIA (październik) .................................... 315

Zadanie 23 - GREEN (wrzesień) .................................................321

Zadanie 24 - FLOWERS (październik) .........................................327

Zadanie 25 - SOUVENIRS (październik) ......................................332

Zadanie 26 - SPA ATENA (lipiec) ................................................. 341

Zadanie 27 - SPA ATENA (sierpień) ............................................. 348

Zadanie 28 - SOFITEL (grudzień) ................................................ 353

Zadanie 29 - KRÓLEWSKA (październik) .................................... 362

Zadanie 30 - CANDELABR (listopad) ........................................... 368

Zadanie 31 - LINUX (listopad) ........................................................379

Zadanie 32 - DELFIN (lipiec) ..........................................................383

Zadanie 33 - DENAR (maj)..............................................................391

SPIS TREŚCI ................................................................................. 399

LITERATURA ...................................................................................400

50,00


produkt niedostępny
GOSPODAROWANIE ZASOBAMI RZECZOWYMI, DOKUMENTOWANIE ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH, OBSŁUGA PROGRAMU MAGAZYNOWO-SPRZEDAŻOWEGO SUBIEKT GT I PROGRAMU DO OBSŁUGI GOSPODARKI ŚRODKAMI TRWAŁYMI RACHMISTRZ GT
Format B5, str. 436, ISBN: 978-83-60045-60-2 oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa

GOSPODAROWANIE ZASOBAMI RZECZOWYMI, DOKUMENTOWANIE ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH, OBSŁUGA PROGRAMU MAGAZYNOWO-SPRZEDAŻOWEGO SUBIEKT GT I PROGRAMU DO OBSŁUGI GOSPODARKI ŚRODKAMI TRWAŁYMI RACHMISTRZ GT

DOSTĘPNY


Stan prawny na 1 czerwca 2022 roku

Podręcznik z zakresu gospodarowania rzeczowymi  zasobami majątkowymi i obsługi programu magazynowo- sprzedażowego Subiekt GT jest przeznaczony do kształcenia teorytycznego i praktycznego. Wyjaśnia podstawowe pojęcia związane z rzeczowymi zasobami majątkowymi oraz opisuje podstawowe zasady gospodarowania zapasami, środkami trwałymi i gospodarkę magazynową. Opracowanie zawiera rozwiązane przykłady i ćwiczenia do rozwiązania związane z obliczaniem wskaźników rotacji zapasów, ustalaniem zapotrzebowania na zapasy, normowaniem zużycia materiałowego oraz obliczaniem zdolności produkcyjnej. Omówiono w nim koszty, przychody, kalkulację kosztów oraz kalkulację ceny sprzedaży towarów i wyrobów gotowych rachunkiem „w stu” i „od sta”. W opracowaniu przedstawiono dokumentację obrotu zapasami, zakupu, sprzedaży i obrotu pieniężnego.

Podano w nim również testy i ćwiczenia do rozwiązania wraz z dokumentami do wypełnienia, przykłady już rozwiązane umożliwiające sporządzenie dokumentacji techniką komputerową w programie magazynowo -sprzedażowym Subiekt GT oraz wykorzystanie programu Rachmistrz GT do obsługi gospodarki środkami trwałymi.

 

Publikacja została opracowana zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik ekonomista w zakresie kwalifikacji EKA.04. (Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej) i stanowi materiał pomocniczy, jest materiałem ćwiczeniowym i zgodnie z treścią Ustawy o systemie oświaty (Art. 22aa.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2019 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników, nie podlega procedurze zatwierdzenia przez Ministra Edukacji Narodowej.

(Dz.U. z 2019 r., poz. 2213).

1. CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW MAJATKOWYCH.........................3

1.1. Zasoby majatkowe przedsiębiorstwa.............................3

1.2. Rzeczowe zasoby majątkowe.......................12

2. GOSPODARKA ZAPASAMI.......................16

2.1. Zapasy i ch rola w przedsiębiorstwie.........................16

2.2. Klasyfikacja materiałów...................................18

2.3. Klasyfikacja zapasów...............................21

2.4. Planowanie zaopatrzenia w przedsiębiorstwie..........................23

  2.4.1. Zadania i organizacja komórek zaopatrzenia.......................23

  2.4.2. Normowanie zużycia materiałów..........................25

  2.4.3. Ustalanie zapotrzebowania na materiały...........................31

  2.4.4. Normowanie zapasów materiałowych................................37

  2.4.5. Obliczanie zapasu średniego (przeciętnego) towarów.......................45

3. GOSPODARKA MAGAZYNOWA..........................................48

3.1. Pojęcie magazynu i magazynowania ...............................48

3.2. Zadania gospodarki magazynowej..............................48

3.3. Rodzaje magazynów...................................49

3.4. Wycena zapasów.........................................52

3.5. Matody wyceny rozchodu zapasów.....................56

3.6. Ewidencja obrotu zapasami..............................62

3.7. Dokumentacja gospodarki magazynowej............................68

  3.7.1. Charakterystyka dokumentów gospodarki magazynowej.......................68

  3.7.2. Sporządzanie dokumentów gospodarki magazynowej........................69

3.8 Test samodzielnej kontroli nr 1...........................74

4. KOSZTY I PRZYCHODY..............................82

4.1. Charakterystyka kosztów...........................82

4.2. Charakterystyka przychodów.....................84

4.3. Klasyfikacja kosztów działalności podstawowej......................87

4.4. Kalkulacja kosztów...............................94

4.4.1. Pozycje kalkulacyjne.........................94

4.4.2. Metody kalkulacji...............................94

4.4.3. Kalkulacja podziałowa prosta...........................96

4.4.4. Kalkulacja podziałowa ze współczynnikami..........................100

4.4.5. Kalkulacja doliczeniowa..............................103

5. SPRZEDAŻ KRAJOWA I ZAGRANICZNA...............................106

5.1. Operacje w obrocie towarowym.................................106

5.2. Warunki dostawy określone w międzynarodowych regułach handlu.......................108

5.3. Terms of trade.........................112

5.4. Ceny i marże stosowane w obrocie towarowym.................115

5.4.1. Szczeble obrotu towarowego.............................115

5.4.2. Marże stosowane w obrocie towarowym................................115

5.4.3. Ceny stosowane w obrocie towarowym..................................115

5.4.4. Kalkulacja cen sprzedaży wyrobów gotowych........................116

5.4.5. Wynik ze sprzedaży w działalności produkcyjnej ....................119

5.4.6. Kalkulacja cen sprzedaży towarów...........................................122

5.4.7. Wynik ze sprzedaży w działalności handlowej.........................125

5.4.8. Ustalanie ceny sprzedaży brutto...........................127

5.5. Ćwiczenia utrwalające wiadomości...................................130

5.6. Funkcje cen i czynniki wpływające na poziom cen........................134

5.7. Dokumenty handlowe....................................135

5.8. Test samodzielnej kontroli nr 2...................................145

6. DOKUMENTACJA SPRZEDAŻY, ZAKUPU I OBROTU PIENIĘŻNEGO.....................151

6.1. Dokumentacja sprzedaży i zakupu............................151

6.2. Wezwanie do zapłaty......................158

6.3. Poprawa błędów w dokumentach księgowych.........................160

6.4. Dokumenty obratu pieniężnego...........................164

6.4.1. Podstawowe formy rozliczeń pieniężnych........................164

6.4.2. Dokumentacja rozliczeń gotówkowych............................165

6.4.3. Dokumentacja rozliczeń bezgotówkowych-polecenie przelewu.........................176

6.5. Ćwiczenia utrwalające wiadomości.............................178

7. ANALIZA GOSPODAROWANIA ZAPASAMI....................................191

7.1. Wskaźnik rotacji (obrotowości) zapasów........................................191

7.2. Rotacja zapasów materiałowych i wyrobów gotowych...................192

7.3. Rotacja zapasów towarowych...................................200

7.4. Wskaźnik zaangażowania zapasów..........................201

7.5. Wskaźnik struktury zapasów......................................202

7.6. Wskaźnik dynamiki zapasów......................................206

7.7. Test samodzielnej kontroli nr 3..............................211

8. INWENTARYZACJA...................................................215

8.1. Pojęcie, cel i metody przeprowadzania inwentaryzacji.......................215

8.2. Inwentaryzacja a remanent...........................217

8.3. Dokumentacja inwentaryzacji.............................217

8.4. Etapy, terminy i rodzaje przeprowadzania inwentaryzacji.............................219

8.5. Pojęcie i rodzaje różnic inwentaryzacyjnych.......................................222

8.6. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych......................................224

8.6.1. Zasady wyceny i ustalanie różnic inwentaryzacyjnych............................224

8.6.2. Kompensata niedoborów nadwyżkami..........................225

8.6.3. Niedobory mieszczące się w granicach ubytków naturalnych...............................228

8.7. Protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych..........................229

8.8. Arkusz spisu z natury oraz jego rozliczenie................................233

8.9. Test samodzielnej kontroli nr 4............................239

9. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁEPRZEDSIĘBIORSTWA .................243

9.1. Pojęcie i klasyfikacja aktywów trwałych.......................................243

9.2. Zasady wyceny środków trwałych..................................244

9.3. Amortyzowanie środków trwałych..................................246

9.4. Metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych.............................248

  9.4.1. Metody amortyzacji środków trwałych..........................................248

  9.4.2. Metoda liniowa.........................................248

  9.4.3. Metoda degresywna................................252

  9.4.4. Metoda jednorazowa, uproszczona...................................259

9.5. Ćwiczenia utrwalające wiadomości..........................260

9.6. Samochód osobowy w firmie a podatek VAT.....................264

9.7. Tabela amortyzacyjna..........................269

9.8. Ewidencja środków trwałych.................................................274

9.9. Dokumentacja środków trwałych...........................................275

  9.9.1. Dokumenty odzwierciedlające zmiany w stanie i wartości środków trwałych.......................275

  9.9.2. Sporządzanie dokumentów gospodarki środkami trwałymi..................................................275

10. ZDOLNOŚĆ PRODUKCYJNA MASZYN I URZĄDZEŃ......................................282

10.1. Pojęcie zdolności produkcyjnej i czas parcy maszyn i urządzeń......................282

10.2. Obliczanie zdolności produkcyjnej.....................................285

10.3. Obliczanie stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnej i rezerwy produkcyjnej..............286

10.4. Test samodzielnej kontroli nr 5................................289

11. WYKORZYSTANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO DO OBSŁUGI GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ I SPRZEDAŻY..........295

12. WYKORZYSTANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO DO OBSŁUGI GOSPODARKI ŚRODKAMI TRWAŁYMI.......................382

SPIS TREŚCI................................433

LITERATURA, ŹRÓDŁA PRAWA..........................436

 

50,00
Dodaj szt.   
ZESZYT TESTÓW I ĆWICZEŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJĘ EKA.04
Format B5. Stron 328.
ISBN: 978-83-60045-67-1
Oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa

ZESZYT TESTÓW I ĆWICZEŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJĘ EKA.04

DOSTĘPNY


Stan prawny na 1 marca 2022 roku

Zeszyt testów i ćwiczeń jest materiałem ćwiczeniowym i zgodnie z treścią Ustawy o systemie oświaty (Art. 22aa.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2019 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników, nie podlega procedurze zatwierdzenia przez Ministra Edukacji Narodowej.
(Dz.U. z 2019 r., poz. 2213).

Spis treści

  1. 1.      TESTY DO CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU ZAWODOWEGO POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJĘ EKA.04............................................3

Test 1....................................................................................................................................3

Test 2..................................................................................................................................11

Test 3..................................................................................................................................20

Test 4..................................................................................................................................31

Test 5..................................................................................................................................41

Test 6..................................................................................................................................50

Test 7..................................................................................................................................60

Test 8..................................................................................................................................69

Test 9..................................................................................................................................78

Test 10................................................................................................................................87

  1. 2.      ZADANIA DO CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU ZAWODOWEGO POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJĘ EKA.04..........................................97

Zadanie 1 – TĘCZA...........................................................................................................97

Zadanie 2 – ARA.............................................................................................................103

Zadanie 3 – ZUZA...........................................................................................................107

Zadanie 4 – REX..............................................................................................................114

Zadanie 5 – ABUD...........................................................................................................119

Zadanie 6 – ROMA..........................................................................................................126

Zadanie 7 – LEX..............................................................................................................132

Zadanie 8 – OKPOL........................................................................................................136

Zadanie 9 – ELA..............................................................................................................140

Zadanie 10 – LUIZA........................................................................................................146

Zadanie 11 – BIO.............................................................................................................151

Zadanie 12 – VISKOMED...............................................................................................158

Zadanie 13 – STYL.........................................................................................................165

Zadanie 14 – GUZIK.......................................................................................................169

Zadanie 15 – MARS.......................................................................................................172

Zadanie 16 – ASSAM.....................................................................................................176

Zadanie 17 – DANUSIA.................................................................................................183

Zadanie 18 – KERAMIX................................................................................................188

Zadanie 19 – RELAX.....................................................................................................193

Zadanie 20 – ADA.........................................................................................................198

Zadanie 21 – DEX.........................................................................................................202

Zadanie 22 – TELE.......................................................................................................207

Zadanie 23 – AGATA....................................................................................................211

Zadanie 24 – MIŚ..........................................................................................................217

Zadanie 25 – KLARA....................................................................................................223

Zadanie 26 – TREFL.....................................................................................................229

Zadanie 27 – WERTIKAL 1..........................................................................................235

Zadanie 28 – WERTIKAL 2..........................................................................................240

Zadanie 29 – ANABELA...............................................................................................242

Zadanie 30 – GLASS....................................................................................................250

Zadanie 31 – RETRO...................................................................................................256

Zadanie 32 – ATRIUM..................................................................................................262

Zadanie 33 – BUKIECIARNIA......................................................................................267

Zadanie 34 – ŻUPAN....................................................................................................275

Zadanie 35 – PLUSZAK................................................................................................280

Zadanie 36 – MLEKPOL...............................................................................................284

Zadanie 37 – POD IGLICĄ...........................................................................................290

Zadanie 38 – ALPAKA..................................................................................................302

SPIS TREŚCI................................................................................................................302

LITERATURA, WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH............................................................303

 

50,00
Dodaj szt.   
ZASADY RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ, KWALIFIKACJA EKA.07
Format B5, str. 304, ISBN: 978-83-964206-3-3, oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa

ZASADY RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ, KWALIFIKACJA EKA.07

DOSTĘPNY

Stan prawny na 1 lutego 2024 roku

Publikacja jest materiałem ćwiczeniowym i zgodnie z treścią Ustawy o systemie oświaty (Art. 22aa.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2019 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników, nie podlega procedurze zatwierdzenia przez Ministra Edukacji Narodowej.
(Dz.U. z 2019 r., poz. 2213).

1. WPROWADZENIA DO RACHUNKOWOŚCI...................3

1.1 Pojęcie, podmiot, przedmiot i zakres rachunkowości................3

1.2. Cechy, funkcje i podsystemy rachunkowści...............................4

2. ORGANIZACJA RACHUNKOWOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE.....6

2.1. Jednostki zobowiazane do prowadzenia ksiag rachunkowych.....6

2.2. Zasady nadrzędne (prawidłowej) rachunkowości......................7

2.3. Szczegółowe i uniwersalne zasady rachunkowości.................10

2.4. Organizacja działu rachunkowości..............13

2.5. Dokumentacja zasad rachunkowści..................14

2.6. Odpowiedzialność za rachunkowość jednostki.........15

3. CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW MAJATKOWYCH I ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA..............16

3.1. Zasoby majatkowe-aktywa.........16

3.1.1. Klasyfikacja i charakterystyka aktywów trwałych.......................17

3.1.2. Klasyfikacja i charakterystyka aktywów obrotowych..................22

3.2. Źródła pochodzenia zasobów majatkowych-pasywa.....28

3.2.1. Klasyfikacja i charakterystyka kapitałów (pasywów)...................28

3.2.2. Klasyfikacja i charakterystyka kapitałów (pasywów) własnych...............28

3.2.3. Klasyfikacja i charakterystyka zobowiązań i rezerw na zobowiązania.................32

3.3. Bilans...........40

3.3.1. Charakterystyka bilansu....................40

3.3.2. Sporządzanie bilansu.........................42

3.4. Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans................51

4. ZADANIA I FUNKCJONOWANIE KONT BILANSOWYCH......................59

4.1. Ogólna charakterystyka konta................59

4.2. Zasady funkcjonowania kont bilansowych......................63

4.3. Rejestracja operacji gospodarczych...........................64

4.4. Cykl czynności: od bilansu poczatkowego do bilansu końcowego...............69

4.5. Treść ekonomiczna sald.............81

5. POPRAWIANIE BŁĘDNYCH ZAPISÓW NA KONTACH..................93

6. ŁACZENIE I DZIELENIE KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ..................102

6.1. Łaczenie kont...........102

6.2. Podzielność kont............104

7. TEST SAMODZIELNEJ KONTROLI NR 1.....................108

8. ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT WYNIKOWYCH.....112

8.1. Charakterystyka kosztów.................112

8.2 Ewidencja kosztów działalności operacyjnej (zasadniczej)....................114

8.2.1. Zasady funkcjonowania kont kosztów...........114

8.2.2. Układy gromadzenia kosztów działalności podstawowej.................115

8.2.3. Zasady ewidencji kosztów..................115

8.2.4. Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym i funkcjonalnym...............116

8.3. Rozliczanie kosztów produkcji.....158

8.3.1. Ustalanie jednostkowego kosztu wytworzenia wyrobu gotowego ..................158

8.3.2. Ewidencja rozliczenia kosztów produkcji......................159

8.4. Dokumentacja zakupu i sprzedaży......................166

8.5. Ewidencja zakupów w jednostkach będacych czynnymi podatnikami VAT.....169

8.5.1. Istota podatku od towarów i usług VAT........................169

8.5.2. Charakterystyka konta "Rozrachunki z tytuły podatku VAT".....................169

8.5.3. Ewidencja zakupu w jednostce będącej czynnym podatnikiem VAT.............170

8.6. Charakterystyka przychodów.....176

8.7. Ewidencja sprzedaży w jednostkach będacych czynnymi podatnikami VAT.....178

8.7.1. Zasady funkcjonowania kont przychodów.................179

8.7.2. Charakterystyka kont służących do ewidencji sprzedaży wyrobów gotowych...............179

8.7.3. Ewidencja sprzedaży wyrobów gotowych....................180

8.7.4. Charakterystyka kont służących do ewidencji obrotu towarowego.................184

8.7.5. Ewidencja sprzedaży towarów...................185

8.8. Rozliczenie z tytułu podatku od towarów i usług-podatku VAT.....189

8.9. Ewidencja sprzedaży materiałów............197

8.10. Ewidencja pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.............199

8.10.1. Ewidencja pozostałych przychodów operacyjnych.................199

8.10.2. Ewidencja pozostałych kosztów operacyjnych........................200

8.11. Ewidencja przychodów i kosztów finansowych...............206

8.11.1 Ewidencja przychodów finansowych..................206

8.11.2. Ewidencja kosztów finansowych.................207

9. WYNIK FINANSOWY..................216

9.1. Pojęcie wyniku finansowego................216

9.2. Podatek dochodowy...................216

9.3. Metoda statystyczna (nieksięgowa) ustalania wyniku finansowego..................217

9.4. Metoda księgowa ustalania wyniku finansowego..................222

9.4.1. Ustalanie wyniku finansowego metodą księgową w przedsiębiorstwie produkcyjnym i usługowym ( wariant kalkulacyjny)...........222

9.4.2. Ustalanie wyniku finansowego metodą księgową w przedsiębiorstwie handlowym (wariant kalkulacyjny)............229

10. DOKUMENTACJA KSIĘGOWA........................234

10.1. Pojęcie dokumentu księgowego.........................234

10.2.Elementy dowodu księgowego..........................234

10.3. Zadania dokumentacji księgowej..........................234

10.4. Klasyfikacja dokumentów księgowych....................235

10.5. Polecenie księgowania............................236

10.6. Obieg, przygotowanie dokumentów księgowych do ujęcia w księgach rachunkowych oraz ich archiwizowanie..........240

10.6.1. Obieg dokumentów księgowych..............................240

10.6.2. Przygotowanie dokumentów do ujęcia w księgach rachunkowych.....................240

10.7. Poprawa błędów w dokumentach księgowych........................258

10.8. Archiwizowanie dokumentów księgowych................262

11. KONTA KSIĄG POMOCNICZYCH.........................263

11.1. Zadania i funkcjonowanie kont ksiag pomocniczych.....263

11.2. Klasyfikacja kont księgowych-podsumowanie.....276

12. PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ ICH OTWIERANIE I ZAMYKANIE....................277

12.1. Obowiązkowe elementy ksiąg rachunkowych...................277

12.2.Otwieranie i zamykanie  ksiąg rachunkowych....................278

13. EWIDENCJA OPERACJI BILANSOWYCH I WYNIKOWYCH-ĆWICZENIA.....279

14. TEST SAMODZIELNEJ KONTROLI NR 2...............295

SPIS TREŚCI.....................302

LITERATURA, ŹRÓDŁA PRAWA.................304

SZKOLNY WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (SYNTETYCZNYCH)..............OKŁADKA

 

45,00
Dodaj szt.   
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA CZ.I
Format B5, str. 360, ISBN: 978-83-60045-69-5, oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA CZ.I

DOSTĘPNY

Stan prawny na 1 czerwca 2023 roku

W podręczniku: „Rachunkowość finansowa. Część I” omówiono w przystępnej formie ewidencję inwestycji krótkoterminowych, rozrachunków , obrotu materiałowego, pojęcie i klasyfikację aktywów trwałych oraz sposób ich wyceny. Przedstawiono także metody obliczania amortyzacji, ewidencję zmian w stanie i wartości aktywów trwałych. W opracowaniu zaprezentowano dokumentację niezbędną do przeprowadzenia księgowań poszczególnych zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej oraz na kontach ksiąg pomocniczych. Znajdują się w nim przykłady zadań z wypełnionymi dokumentami księgowymi oraz ćwiczenia do samodzielnego wykonania przez uczniów. Pozwalają one w czasie realizacji tematu na utrwalenie praktycznych umiejętności.

Podsumowaniem ewidencji księgowej przedstawionej w części I „Rachunkowości finansowej" jest test samodzielnej kontroli. Ponadto zamieszczono w podręczniku wykaz kont księgi głównej, utworzony na potrzeby szkolne, który jest wykorzystywany do dekretacji dowodów księgowych. Kolejność rozdziałów w logicznym porządku ujmuje część materiału do nauczania w zawodach technik  technik rachunkowości.Publikacja została opracowana zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik rachunkowości dla kształcenia w zakresie kwalifikacji EKA.07 (Prowadzenie rachunkowości). Stanowi materiał pomocniczy, wspomagający edukację, jest materiałem ćwiczeniowym i zgodnie z treścią Ustawy o systemie oświaty (Art. 22aa.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2019 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników, nie podlega procedurze zatwierdzenia przez Ministra Edukacji Narodowej.

(Dz.U. z 2019 r., poz. 2213).

1. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE.....3

1.1. Charakterystyka i wycena inwestycji krótkoterminowych w bilansie.....3

1.2. Dokumentacja i ewidencja obrotu gotówkowego............4

1.2.1 Ewidencja typowych operacji na koncie "Kasa"..............4

1.2.2. Ewidencja i dokumentacja kosztów podróży służbowych............7

1.2.3. Ewidencja i dokumentacja rozliczenia zaliczki pobranej na zakup materiałów....................14

1.2.4. Sporządzenie i ewidencja raportu kasowego........................22

1.3. Dokumentacja i ewidencja obrotu bezgotówkowego.....25

1.3.1. Ewidencja i dokumentacja środków pieniężnych w banku.................25

1.3.2. Ewidencja akredytyw............................29

1.3.3. Ewidencja czeków.....................31

1.3.4. Ewidencja weksli.......................36

1.3.5. Ewidencja środków pieniężnych w drodze...................45

1.3.6. Krótkoterminowe aktywa finansowe.....................48

1.4. Ćwiczenia utrwalajace wiadomości..............53

2. ROZRACHUNKI....................57

2.1. Istota, klasyfikacja oraz zasady ewidencji rozrachunków..................57

2.2. Rozrachunki z tytułu dostaw i usług.......................58

2.2.1. Zasady ewidencji rozrachunków z odbiorcami i dostawcami...................58

2.2.2 Ewidencja rozrachunków z odbiorcami..........................58

2.2.3. Ewidencja rozrachunków z dostawcami........................59

2.2.4. Księgowe dokumenty rozliczeniowe...................66

2.3. Rozrachunki publicznoprawne.......................72

2.3.1. Istota rozrachunków publicznoprawnych....................72

2.3.2. Rozrachunki z tytułu podatku VAT..................72

2.3.3. Split payment czyli mechanizm podzielonej płatności (MMP).................77

2.3.4. Rozrachunki z ZUS.......................81

2.3.5. Rozrachunki z budżetami........................81

2.3.6. Pozostałe rozrachunki publicznoprawne..........................82

2.4. Ewidencja rozrachunków z pracownikami............................85

2.4.1. Rodzaje rozrachunków z pracownikami........................85

2.4.2. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń........................85

2.4.3. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń za czas choroby i zasiłków chorobowych.....................94

2.4.4. Ewidencja pozostałych rozrachunków z pracownikami..........................96

2.5. Ewidencja pozostałych rozrachunków...........................101

2.6. Odpisy aktualizujace wartość należności................105

2.7. Wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnatrzwspólnotowa dostawa towarów...............109

2.8. Powtórzenie - ćwiczenia utrwalajace wiadomości.....113

3. OBRÓT MATERIAŁOWY..............124

3.1. Dokumentacja i wycena obrotu materiałowego............124

3.1.1. Dokumentacja obrotu materiałowego....................124

3.1.2. Wycena zapasu materiałów......................127

3.2. Rozliczenie zakupu materiałów.....................134

3.3. Rozliczenie zakupu materiałów - wyksięgowanie kosztów zakupu....................141

3.4. Materiały w drodze, dostawy niefakturowane.....................149

3.5. Niedobory i nadwyżki w zakupie..................156

3.6. Ewidencja na koncie księgi głównej "Materiały" oraz na kontach księgi pomocniczej...................159

3.7. Reklamacje zakupionych materiałów...............164

3.7.1. Przyczyny i ewidencja reklamacji na podstawie faktury korygującej........................164

3.7.2. Reklamacje zgłaszane przed zapłatą............................164

3.7.3. Reklamacje zgłaszane po zapłacie...........................167

3.8. Wycena i ewidencja rozchodu materiałów - według cen rzeczywistych..................174

3.9. Ewidencja i wycena rozchodu materiałów - według stałych cen ewidencyjnych...................180

3.10. Rozliczenie kosztów zakupu materiałów....................187

3.10.1 Koszty zakupu nierozliczane w czasie......................187

3.10.2. Koszty zakupu rozliczane w czasie............................188

3.11. Aktualizacja wartości materiałów......................195

3.12. Ewidencja obrotu opakowaniami....................196

3.13. Podsumowanie - ćwiczenia utrwalające wiadomości.......................201

3.14. Test samodzielnej kontroli.....................218

4. AKTYWA TRWAŁE.................222

4.1. Aktywa.................222

4.2.Charakterystyka, klasyfikacja i wartość poczatkowa środków trwałych..............223

4.2.1. Charakterystyka i klasyfikacja środków trwałych..................223

4.2.2. Wartość początkowa środków trwałych......................225

4.2.3. Wartość początkowa samochodu osobowego w firmie.....................227

4.3. Ewidencja na kontach księgi głównej, pomocniczej oraz ewidencja pozabilansowa środków trwałych...................232

4.3.1. Ewidencja środków trwałych na kontach księgi głównej.......................232

4.3.2. Ewidencja szczegółowa środków trwałych........................232

4.3.3. Ewidencja pozabilansowa..........................237

4.4. Umorzenie i amortyzacja środków trwałych...................237

4.5. Ewidencja zużycia środków trwałych i metody obliczania amortyzacji podatkowej....................240

4.5.1. Ewidencja zużycia środków trwałych.....................240

4.5.2. Metody amortyzacji podatkowej.......................241

4.5.3. Amortyzacja podatkowa a księgowa.........................258

4.6. Ewidencja zmian w stanie i wartości środków trwałych.....................260

4.6.1. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych......................260

4.6.2. Zakupy środków trwałych niewymagających montażu......................262

4.6.3. Zakup samochodu osobowego......................268

4.6.4. Środki trwałe w budowie......................269

4.6.5. Ewidencja sprzedaży środków trwałych.......................280

4.6.6. Likwidacja środków trwałych......................282

4.6.7. Nieodpłatne przekazanie środka trwałego - darowizna.......................291

4.6.8. Nieodpłatne przyjęcie środka trwałego - darowizna..........................295

4.6.9. Niedobory i nadwyżki środków trwałych........................297

4.6.10. Środki trwałe w leasingu....................299

4.6.11. Zaliczki na środki trwałe w budowie........................305

4.7. Ćwiczenia utrwalajace wiadomości.....................307

4.8. Tabela amortyzacyjna......................312

4.9. Wartości niematerialne i prawne.........................320

4.9.1. Charakterystyka wartości niematerialnych i prawnych.................320

4.9.2. Dodatnia wartość firmy............................321

4.9.3. Ujemna wartość firmy..........................323

4.9.4. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych.............................325

4.10. Długoterminowe należności.............................328

4.11. Inwestycje długoterminowe...........................328

4.11.1. Charakterystyka inwestycji długoterminowych.........................328

4.11.2. Ewidencja inwestycji długoterminowych.........................329

4.12. Aktualizacja wartości inwestycji długoterminowych.......................340

4.13. Powtórzenie - ćwiczenia utrwalajace wiadomości....................342

4.14. Test samodzielnej kontroli nr.2........................353

SPIS TREŚCI.............................358

LITERATURA.............................358

SZKOLNY WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (SYNTETYCZNYCH).........................okładka

 

 

40,00
Dodaj szt.   
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA CZ.II
Format B5. Stron 408,
ISBN: 978-83-964206-0-2
Oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA CZ.II

DOSTĘPNY

Stan prawny na 1 marca 2024 roku

 

1. EWIDENCJA I ROZLICZENIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ.........3

1.1. Pojęcie, klasyfikacja i układy gromadzenia kosztów..............3

1.1.1. Pojęcie i klasyfikacja kosztów działalności podstawowej...............3

1.1.2. Układy gromadzenia kosztów..................6

1.2. Ogólne zasady rachunku kosztów.............11

1.2.1. Warianty rachunku kosztów podtawowej działalności operacyjnej..................11

1.2.2. Częstotliwość rozliczenia kosztów........................13

1.3. Ewidencja i rozliczanie podstawowych rodzajów kosztów na kontach zespołu 4 i 5..............14

1.3.1. Schemat ogólny ewidencji i rozliczenia kosztów na kontach zespołu 4 i 5.......................14

1.3.2. Przykłady, ewidencja i rozliczanie kosztów zużycia materiałów i energii......................15

1.3.3. Przykłady, ewidencja i rozliczanie kosztów usług obcych.............................19

1.3.4. Przykłady, ewidencja i rozliczanie podatków i opłat.........................22

1.3.5. Przykłady, ewidencja i rozliczanie kosztów wynagrodzeń i narzutów na płace...............23

1.3.6. Przykłady, ewidencja i rozliczanie ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń..................27

1.3.7. Ewidencja i rozliczanie kosztów amortyzacji........................37

1.3.8. Przykłady, ewidencja i rozliczanie pozostałych kosztów rodzajowych.....................39

1.3.9. Przykłady, ewidencja i rozliczanie kosztów reprezentacji i reklamy....................40

1.4.Ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów..............43

1.5. Rozliczenie kosztów układu funkcjolanego (podmiotowego)...............51

1.5.1. Przykłady i ewidencja rozliczenia kosztów zakupu........................51

1.5.2. Ewidencja rozliczenia kosztów działalności pomocniczej......................57

1.5.3. Ewidencja rozliczenia kosztów wydziałowych produkcji podstawowej....................62

1.5.4. Ewidencja rozliczenia kosztów ogólnego zarządu.......................64

1.5.5. Ewidencja i rozliczenie kosztów sprzedaży....................64

1.6. Ćwiczenia utrwalajace wiadomości......................66

1.7. Ewidencja kosztów tylko na kontach układu rodzajowego i ich rozliczenie...................72

1.8. Ewidencja kosztów tylko na kontach układu funkcjonalnego i ich rozliczenie................74

1.9. Test samodzielnej kontroli nr 1........................82

2. KALKULACJA KOSZTÓW.......................85

2.1. Istota kalkulacji kosztów...................85

2.2. Rodzaje kalkulacji..................86

2.3. Ewidencja rozliczenia kosztów działolności podstawowej.......................87

2.4. Matody kalkulacji.........................91

2.5. Kalkulacja podziałowa prosta.....................92

2.5.1. Sporządzanie kalkulacji podziałowej prostej....................92

2.5.2. Ewidencja wyników kalkulacji podziałowej prostej w warunkach pełnego wykorzystania 

          zdolności produkcyjnych.......................96

2.5.3.Ewidencja wyników kalkulacji podziałowej prostej w warunkach niepełnego wykorzystania

         zdolności produkcyjnych.........................105

2.6. Kalkulacja podziałowa ze współczynnikami.......................109

2.6.1. Sporządzanie kalkulacji podziałowej ze współczynnikami...................109

2.6.2. Ewidencja wyników kalkulacji współczynnikowej.........................116

2.7. Kalkulacja doliczeniowa....................127

2.7.1. Sporządzanie kalkulacji doliczeniowej........................127

2.7.2. Ewidencja wyników kalkulacji doliczeniowej................134

2.8. Ćwiczenia utrwalajace wiadomości...............137

2.9. Test samodzielnej kontroli nr 2......................148

3. PRODUKTY PRACY I ICH SPRZEDAŻ...................152

3.1. Produkty pracy....................152

3.2. Dokumentacja obrotu wyrobami gotowymi...................152

3.3. Ewidencja obrotu wyrobami gotowymi.................153

3.3.1. Wycena obrotu wyrobami gotowymi...............................153

3.3.2. Ewidencja obrotu wyrobami gotowymi po planowanym koszcie wytworzenia..............153

3.3.3. Ewidencja obrotu wyrobami gotowymi po rzeczywistym koszcie wytworzenia...................166

3.4. Struktura ceny sprzedaży.....................176

3.5. Pojęcie, dokumentacja oraz ewidencja sprzedaży wyrobów gotowych.....................181

3.5.1. Pojęcie sprzedaży wyrobów gotowych, przychodu ze sprzedaży wyrobów gotowych, momentu powstania przychodu............181

3.5.2. Ewidencje sprzedaży wyrobów gotowych......................182

3.6. Ewidencja i dokumentacja reklamacji wyrobów gotowych........................193

3.6.1. Przyczyny i dokumentacja reklamacji.......................193

3.6.2. Ewidencja faktury korygującej- wystawionej z powodu obniżenia ceny sprzedaży..........193

3.6.3. Ewidencja reklamacji po zapłacie z powodu dostarczenia odbiorcy wyrobów gotowych złej jakości.....197

3.7. Ewidencja sprzedaży wyrobów gotowych opodatkowanych podatkiem akcyzowym.....................202

3.8. Działalność usługowa.......................205

3.8.1. Ewidencja sprzedaży usług w przedsiębiorstwie usługowym...................205

3.8.2. Ewidencja sprzedaży usług przez przedsiębiorstwo produkcyjne.....................207

3.9. Aktualizacja wartości wyrobów gotowych............................209

3.10. Ćwiczenia utrwalajace wiadomości..........................211

3.11. Test samodzialnej kontroli nr 3.......................221

4. OBRÓT TOWAROWY......................225

4.1. Pojęcie towarów i obrotu towarowego.......................225

4.2. Szczeble obrotu towarowego...................225

4.3. Ceny i marże stosowane w obrocie towarowym....................225

4.3.1. Marże stosowane w obrocie towarowym.........................225

4.3.2. Ceny stosowane w obrocie towarowym......................225

4.3.3. Ustalenie cen i marż w obrocie towarowym.................226

4.4. Zasady ewidencji obrotu towarowego..................229

4.4.1. Ewidencja syntetyczna i analityczna towarów w hurcie i detalu........................229

4.4.2. Wycena obrotu towarowego........................229

4.4.3. Dokumentacja i ewidencja rozliczenia zakupu towarów w hurcie i detalu...............230

4.5. Ewidencja obrotu towarowego w hurcie......................231

4.5.1. Ewidencja zakupu i przyjęcia towarów do magazynu................231

4.5.2. Ewidencja sprzedaży i wydania towarów z magazynu...............236

4.6. Ewidencja obrotu towarowego w jednostkach handlu detalicznego....................243

4.6.1. Ewidencja zakupu i przyjęcia towarów do sklepu...........................243

4.6.2. Sprzedaż towarów w jednostce handlu detalicznego....................246

4.7. Import i eksport towarów.....................258

4.7.1. Pojęcie importu i eksportu...................258

4.7.2. Ewidencja zakupu importowanych towarów.................259

4.7.3. Ewidencja eksportu towarów.........................262

4.8. Ewidencja reklamacji.......................263

4.8.1. Ewidencja reklamacji dotyczących zakupu towarów..................263

4.8.2. Ewidencja reklamacji dotyczących sprzedaży towarów...............267

4.9. Aktualizacja wartości towarów...................270

4.10. Ćwiczenia utrwalajace wiadomości............274

4.11. Test samodzielnej kontroli nr 4...................282

5. INWENTARYZACJA.....................285

5.1. Cel i metody przeprowadzania inwentaryzacji.......................285

5.2. Etapy i terminy przeprowadzania inwentaryzacji.................287

5.2.1. Etapy przeprowadzenia procesu inwentaryzacji................287

5.2.2. Terminy przeprowadzenia inwentaryzacji...........................288

5.3. Inwenatryzacja a remanent................290

5.4. Rodzaje inwantaryzacji.................290

5.5. Zasady określajace prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji......................291

5.6. Różnice inwentaryzacyjne...................292

5.6.1. Pojęcie i rodzaje różnic inwentaryzacyjnych....................292

5.6.2. Podział niedoborów i szkód.......................293

5.7. Ewidencja ujawnionych różnic inwentaryzacyjnych.................294

5.7.1. Charakterystyka kont służących do ewidencji ujawnionych różnic  inwentaryzacyjnych.................294

5.7.2. Ewidencja ujawnionych niedoborów i szkód w zasobach majątkowych..............295

5.7.3. Ewidencja ujawnionych nadwyżek w zasobach majątkowych....................302

5.8. Ewidencja i rozliczanie nadwyżek...................306

5.8.1. Kompensata różnic inwentaryzacyjnych..................306

5.8.2. Ewidencja kompensaty niedoborów nadwyżkami......................306

5.8.3. Księgowe rozliczenie nadwyżek nieskompensowanych..................308

5.9. Ewidencja i rozliczanie niedoborów niezawinionych.....................314

5.10. Ewidencja i rozliczanie niedoborów zawinionych bezspornych......................318

5.11. Ewidencja i rozliczanie roszczeń spornych...................321

5.11.1. Ewidencja rozliczenia roszczenia spornego zasądzonego przez sąd na korzyść jednostki................321

5.11.2. Ewidencja rozliczenia roszczenia spornego odrzuconego przez sąd ..................325

5.12.. Dokumantacja inwentaryzacji.....................328

5.12.1. Przykłady dokumentacji inwenatryzacji....................328

5.12.2. Arkusz spisu z natury oraz jego rozliczenie....................328

5.13. Ćwiczenia utrwalajace wiadomości...................338

5.14. Test samodzielnej kontroli nr 5.....................344

6. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZASOBÓW MAJATKOWYCH....................347

6.1. Istota i klasyfikacja kapitałów (funduszy) własnych............347

6.2. Tworzenie i wykorzystanie kapitałów (funduszy) własnych w różnych jednostkach..................349

6.2.1. Konta stosowane w ewidencji kapitałów (funduszy) własnych.........................349

6.2.2. Ewidencja zmian kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością..................349

6.2.3. Ewidencja zmian kapitału zakładowego spółki akcyjnej.....................352

6.2.4. Ewidencja zmian kapitałów samofinansowania spółek z o.o i akcyjnych.................356

6.2.5. Ewidencja zmian funduszy własnych przedsiębiorstwa państwowego.....................359

6.3. Istota i klasyfikacja zobowiazań i rezerw na zabowiazania...................362

6.4. Ewidencja wybranych zobowiazań..................364

6.4.1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów......................364

6.4.2. Kredyty bankowe........................370

6.4.3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (fundusz specjalny)....................378

7. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA I DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA....................386

7.1. Pozostała działalność operacyjna..................386

7.1.1. Pozostałe przychody operacyjne.................386

7.1.2. Ewidencja pozostałych przychodów operacyjnych..................387

7.1.3. Pozostałe koszty operacyjne......................390

7.1.4. Ewidencja pozostałych kosztów operacyjnych................391

7.2. Działalność finansowa..................395

7.2.1. Przychody finansowe.................395

7.2.2. Ewidencja przychodów finansowych................396

7.2.3. Koszty finansowe.....................399

7.2.4. Ewidencja kosztów finansowych................399

7.3. Test samodzielnej kontroli nr 6.......................403

SPIS TREŚCI.............................405

LITERATURA .............................408

SZKOLNY WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ ( SYNTETYCZNYCH)........................okładka

45,00
Dodaj szt.   
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA I ZARZĄDCZA CZ.III
Format B5, stron 400
ISBN: 978-83-965766-3-7
oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA I ZARZĄDCZA CZ.III

DOSTĘPNY

Stan prawny na 1 kwietnia 2023 roku

 

1. WYNIK FINANSOWY............................ 3

1.1.    Pojęcie wyniku finansowego............ 3

1.2.    Podatek dochodowy......................... 4

1.2.1.  Ewidencja i schemat ustalania kwoty podatku dochodowego....................... 4

1.2.2.  Różnice w wyniku finansowym w ujęciu księgowym i podatkowym............... 5

1.2.3.  Różnice w wyniku finansowym o charakterze trwałym................................... 7

1.2.4.  Różnice w wyniku finansowym o charakterze przejściowym........................ 13

1.2.5.  Rozliczenie roczne osoby prawnej z tytułu podatku dochodowego - CIT-8.................... 17

1.3.    Ustalanie wyniku finansowego.............................. 32

1.3.1.  Warianty ustalania wyniku finansowego...................... 32

1.3.2.  Zmiana stanu produktów.............................................. 32

1.3.3.  Metoda statystyczna ustalania wyniku finansowego................. 39

1.3.4.  Metoda księgowa ustalania wyniku finansowego...................... 44

1.4.    Ćwiczenia utrwalające wiadomości .......................... 67

1.5.    Rozliczenie wyniku finansowego............................... 71

2. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA................................. 79

2.1.    Elementy sprawozdania finansowego....................... 79

2.2.    Uproszczona sprawozdawczość finansowa.......................... 80

2.2.1.  Jednostki mikro..................... 80

2.2.2.  Jednostki małe...................... 81

2.4.    Wycena pozycji bilansu...................... 82

2.5.    Bilans ruchu........................... 97

2.6.    Rachunek zysków i strat......................... 99

2.7.    Uproszczone rachunki zysków i strat dla jednostek mikro
i małych.......................... 113

2.7.1.  Rachunek zysków i strat sporządzonych przez jednostki mikro..................... 113

2.7.2.  Rachunek zysków i strat sporządzonych przez jednostki małe...................... 115

2.8.    Informacja dodatkowa........................... 117

2.9.    Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.................... 118

2.10.   Rachunek przepływów pieniężnych......................... 118

3.ANALIZA FINANSOWA.............................. 128

3.1.    Strony zainteresowane sytuacją finansową i majątkową
przedsiębiorstwa............................................ 128

3.2.    Istota analizy finansowej....................... 128

3.3.    Analiza pionowa i pozioma bilansu...................... 129

3.3.1.  Analiza pozioma bilansu..................................... 129

3.3.2.  Analiza pozioma bilansu..................................... 130

3.4.    Analiza wskaźnikowa........................................... 137

3.4.1.  Podstawowe wskaźniki analizy finansowej............................ 137

3.4.2.  Wskaźniki płynności finansowej............................ 137

3.4.3.  Wskaźniki rentowności.................................. 142

3.4.4.  Wskaźniki sprawności działania (obrotowość).......................... 151

3.4.5.  Wskaźniki zadłużenia......................... 159

3.4.6.  Ćwiczenie utrwalające wiadomości............................. 169

4. ĆWICZENIA PODSUMOWUJĄCE WIADOMOŚCI................................. 168

5. TEST SAMODZIELNEJ KONTROLI......................... 204

6. OBSŁUGA PROGRAMU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO REWIZOR GT...................208

Przykład - DUH IMPEX (styczeń) ............................ 208

Ćwiczenie 1 - IRENA (styczeń) ................................ 253

Ćwiczenie 2 - IRENA (luty) ....................................... 257

Ćwiczenie 3 - SKÓREX (styczeń) ............................. 260

Ćwiczenie 4 - WÓLCZANKA (grudzień) ..................... 299

Ćwiczenie 5 - AGRO-METAL (grudzień) ..................... 332

Ćwiczenie 6 - MEBLEX (marzec) ................................ 336

Ćwiczenie 7 - SKAY (luty) ............................................ 346

Ćwiczenie 8 - SKAY (marzec) ....................................... 356

Ćwiczenie 9 - EURO-RTV (lipiec) ................................. 364

Ćwiczenie 10 - EMPOL (styczeń) .................................. 368

Ćwiczenie 11 - DREWPOL (marzec) ............................. 375

Ćwiczenie 12 - WIR (sierpień) ........................................ 391

Ćwiczenie 13 - PLAST-PIK (wrzesień) ............................ 395

SPIS TREŚCI ....................... 399

LITERATURA ........................ 400

SZKOLNY WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (SYNTETYCZNYCH).........................OKŁADKA

50,00
Dodaj szt.   
ZESZYT TESTÓW I ĆWCZEŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJĘ EKA.07
Format B5, str 373
ISBN:
Oprawa miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa

ZESZYT TESTÓW I ĆWCZEŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJĘ EKA.07

DOSTĘPNY

Stan prawny na 1 września 2023 roku

spis treści
1. Zadania do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikację EKA.07..................................... 6
2. Zadania do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikację EKA.07............................... 67
Zadanie 1 – ROMAN sp. z o.o..................................105
Zadanie 2 – DRAGUT sp. z o.o. ..............................112
Zadanie 3 – ZEFIR sp. z o.o. ...................................120
Zadanie 4 – ADAX sp. z o.o. ....................................129
Zadanie 5 – MAX MARA sp. z o.o. ...........................138
Zadanie 6 – DEBED sp. z o.o. ..................................146
Zadanie 7 – AGD JULKA sp. z o.o. ...........................156
Zadanie 8 – KWIATON sp. z o.o. ..............................163
Zadanie 9 – BUDEX sp. z o.o. ..................................170
Zadanie 10 – SEN sp. z o.o. .....................................177
Zadanie 11 – STUDIO sp. z o.o. ...............................184
Zadanie 12 – KAFELEK sp. z o.o. ............................192
Zadanie 13 – OMEGA sp. z o.o................................ 200
Zadanie 14 – KOTEK sp. z o.o. ................................207
Zadanie 15 – VINCENT sp. z o.o............................. 215
Zadanie 16 – ELKAP sp. z o.o................................. 223
Zadanie 17 – ARTECH sp. z o.o.............................. 229
Zadanie 18 – VITRO sp. z o.o................................. 237
Zadanie 19 – MOTYL sp. z o.o. ...............................244
Zadanie 20 – PAPIRUS sp. z o.o............................. 252
Zadanie 21 – PIGWA sp. z o.o................................. 261
Zadanie 22 – NITKA sp. z o.o.................................. 270
Zadanie 23 – EWA sp. z o.o. ...................................276
Zadanie 24 – IRYS sp. z o.o. ..................................284
Zadanie 25 – PONTON sp. z o.o............................ 292
Zadanie 26 – LIMBA sp. z o.o. ................................301
Zadanie 27 – ESKULAP sp. z o.o. ...........................310
Zadanie 28 – SAGA sp. z o.o. .................................321
Zadanie 29 – KOPERNIK sp. z o.o......................... 330
Zadanie 30 – PUCH sp. z o.o................................. 339
Zadanie 31 – NORDIC sp. z o.o. .............................347
Zadanie 32 – KROKUS sp. z o.o. ............................357
Zadanie 33 – OMBRE sp. z o.o............................... 366
Zadanie 34 – KartingMylife sp. z o.o. .......................373
SPIS TREŚCI okładka

50,00
Dodaj szt.   
pełny HTML | wersja mobilna