s1

KWALIFIKACJA EKA.05PROWADZENIE EWIDENCJI I ROZLICZEŃ PODATKOWYCH, OBSŁUGA PROGRAMU FINANSOWO-KSIĘGOWYGO RACHMISTRZ GT. KWALIFIKACJA EKA.05
Format B5, Stron 415, ISBN: 978-83-965766-1-3
oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa.

PROWADZENIE EWIDENCJI I ROZLICZEŃ PODATKOWYCH, OBSŁUGA PROGRAMU FINANSOWO-KSIĘGOWYGO RACHMISTRZ GT. KWALIFIKACJA EKA.05

DOSTĘPNY

Stan prawny na 1 września 2023 roku

Publikacja jest materiałem ćwiczeniowym i zgodnie z treścią Ustawy o systemie oświaty (Art. 22aa.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2019 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników, nie podlega procedurze zatwierdzenia przez Ministra Edukacji Narodowej.
(Dz.U. z 2019 r., poz. 2213).

SPIS TREŚCI

1.      POJĘCIE, CECHY, FUNKCJE I KLASYFIKACJA PODATKÓW..............................3

1.1. Pojęcie, cechy i funkcje podatków................................................................................3

1.2. Klasyfikacja podatków..................................................................................................4

2.      PODATKI MAJĄTKOWE I OPŁATY LOKALNE.......................................................8

2.1. Akty prawne regulujące podatki majątkowe i opłaty lokalne.........................................8

2.2. Podatek rolny.................................................................................................................8

2.3. Podatek leśny.................................................................................................................8

2.4. Podatek od nieruchomości.............................................................................................9

2.5. Podatek od środków transportowych............................................................................15

2.6. Podatek od spadków i darowizn...................................................................................15

2.7. Podatek od czynności cywilnoprawnych......................................................................15

2.8. Opłaty lokalne...............................................................................................................21

2.8.1.      Limity opłat lokalnych...........................................................................................21

2.8.2.      Opłata targowa.....................................................................................................22

2.8.3.      Opłata miejscowa.................................................................................................23

2.8.4.      Opłata uzdrowiskowa...........................................................................................23

2.8.5.      Opłata od posiadania psów..................................................................................23

2.8.6.      Opłata reklamowa................................................................................................23

3.      PODATKI POŚREDNIE i CŁO..................................................................................23

3.1. Akty prawne regulujące podatki pośrednie i cło...........................................................23

3.2. Podatek od towarów i usług (VAT)...............................................................................24

3.2.1.      Istota podatku od towarów i usług (VAT)..............................................................24

3.2.2.      Terminy wystawiania faktur...................................................................................36

3.2.3.      Metody rozliczania podatku VAT............................................................................37

3.2.4.      Rejestry VAT i jednolity plik kontrolny JPK_V7M...................................................40

3.2.5.      Ćwiczenia utrwalające wiadomości ......................................................................48

3.2.6.      Mechanizm podzielonej płatności (MPP)...............................................................54

3.2.7.      Podatek akcyzowy.................................................................................................56

3.2.8.      Podatek od gier.......................................................................................................58

3.2.9.      Podatek od sprzedaży detalicznej...........................................................................58

3.2.10.     Cło...........................................................................................................................59

3.2.11.      Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych.......................................................60

3.3. Ćwiczenia utrwalające wiadomości..................................................................................65      

4.      PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ...................66

4.1. Przychody osiągane w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą....................66

4.2. Koszty uzyskania przychodów..........................................................................................68

4.3. Wynik z działalności gospodarczej...................................................................................72

5.      SKŁADKI UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, ZDROWOTNA, NA FUNDUSZ PRACY I SOLIDARNOŚCIOWY OBOWIĄZUJĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW.........................................77

5.1. Wysokości składek ZUS obowiązujące przedsiębiorców...................................................77

5.2. Podstawy wymiaru składek ZUS przedsiębiorców i ich wysokości obowiązujące w 2022 roku............77

5.3. Składki ZUS przedsiębiorcy a podatek dochodowy............................................................81

5.4. Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy.........................................................81

6.      PODATKI PRZYCHODOWE I DOCHODOWE.................................................................89

6.1. Akty prawne regulujące podatki przychodowe i dochodowe...............................................89

6.2. Formy opodatkowania działalności gospodarczej w małych przedsiębiorstwach...............89

6.3. Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej..........................................90

6.3.1.      Opodatkowanie w formie karty podatkowej..................................................................90

6.3.2.      Stawki podatku dochodowego w formie karty podatkowej w 2022 roku.......................91

6.3.3.      Formy ewidencji w karcie podatkowej...........................................................................92

6.3.4.      Rozliczenie podatników płacących podatek dochodowy w formie karty podatkowej..................92

6.4. Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych..............................97

6.4.1.      Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych..................................................................97

6.4.2.      Ewidencja przy zryczałtowanym podatku dochodowym..................................................97

6.4.3.      Terminy płatności od przychodów ewidencjonowanych....................................................98

6.4.4.      Zeznanie roczne PIT-28.....................................................................................................98

6.4.5.      Stawki podatku dochodowego przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych......................99

6.4.6.      Rozliczenie podatników płacących zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych.........................................................................................................101

6.5. Ćwiczenia utrwalające wiadomości...........................................................................................108

6.6. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej............................................................112

6.6.1.      Podatnicy zobowiązani do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów....................112

6.6.2.      Formy opodatkowania podatkiem dochodowym..................................................................112

6.6.3.      Metody wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.............................................................113

6.6.4.      Formy ewidencji przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych i podatkiem liniowym........................113

6.6.5.      Podatek dochodowy na zasadach ogólnych według skali podatkowej (12-32%).............................114

6.6.6.      Podatek liniowy według jednolitej 19% stawki......................................................................118

6.6.7.      Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy przy prowadzeniu KPiR...................................120

6.6.8.      Prowadzenie działalności na małą skalę bez rejestracji (działalności rejestrowej)..................129

6.7. Ćwiczenia utrwalające wiadomości.........................................................................................129

7.      ZASADY PROWADZENIA PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW......................132

7.1.Ogólne zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów...........................132

7.2.Sposób prowadzenia zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów...................132

7.3. Koszty, Przychody, Strata.....................................................................................................134

7.3.1.      Koszty – kol. 10-14.......................................................................................................134

7.3.2.      Zakupy materiałów oraz towarów handlowych – kol. 10.............................................134

7.3.3.      Koszty uboczne zakupu – kol. 11................................................................................134

7.3.4.      Pozostałe wydatki – kol. 13..........................................................................................136

7.3.5.      Przychody – kol. 7-9.....................................................................................................143

7.3.6.      Podsumowanie zapisów miesięcznych, obliczenie wyniku z działalności gospodarczej......................146

7.4. Limit zwolnienia podmiotowego VAT...................................................................................153

7.5. Samochód osobowy w działalności gospodarczej...............................................................155

7.6. Faktura za nocleg i catering a podatek VAT.........................................................................161

7.7. Podróż służbowa w kosztach przedsiębiorstwa ..................................................................162

7.8. Spis z natury (remanent)......................................................................................................169

7.9. Koszty i przychody..............................................................................................................171

7.9.1.      Zakupy materiałów oraz towarów handlowych – kol. 10.............................................171

7.9.2.      Wynagrodzenia w gotówce i w naturze – kol. 12........................................................174

7.9.3.      Koszty reprezentacji i reklamy – kol. 13.....................................................................177

7.9.4.      Składki ZUS – kol. 13.................................................................................................179

7.9.5.      Wydatki związane z mediami  i składkami ZUS kol. 13..............................................180

7.9.6.      Amortyzacja środków trwałych – kol. 13......................................................................186

7.9.7.      Podróże służbowe – kol. 13.........................................................................................189

7.9.8.      Wartość sprzedanych towarów i usług kol. 7...............................................................193

7.9.9.      Pozostałe przychody – kol. 8.......................................................................................193

7.9.10.  Ustalenie zaliczki na podatek dochodowy przy opodatkowaniu podatkiem liniowym......................198

8. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH (CIT)....................................................200

8.1.Podmioty podatku dochodowego od osób prawnych i przedmiot opodatkowania........................200

8.2.Rozliczenie roczne z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego – CIT-8...........................200

9.  ĆWICZENIA DOTYCZĄCE EWIDENCJI W UPROSZCZONYCH FORMACH RACHUNKOWOŚCI...........213

10.  PIERWSZE URUCHOMIENIE PROGRAMU RACHMISTRZ GT I REJESTRACJA ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH U PODATNIKA VAT, PRZY RYCZAŁCIE EWIDENCJONOWANYM........................................................................221

10.1. Pierwsze uruchomieni programu finansowo-księgowego Rachmistrz GT i wprowadzenie danych podmiotu,

urzędu skarbowego i właściciela..........................................................221

10.1.1.  Pierwsze uruchomienie programu finansowo-księgowego Rachmistrz GT.............................223

10.1.2.  Wprowadzenie danych podmiotu, urzędu skarbowego, właściciela firmy (wspólnika) i ustawienie parametrów programu........................................................................................224

10.2. Ewidencja faktur sprzedaży w ewidencji przychodów oraz w rejestrach VAT.....................234

10.2.1.  Ewidencja faktur sprzedaży.............................................................................................234

10.2.2.  Wydrukowanie ewidencji VAT sprzedaży i ewidencji przychodów...................................243

10.3. Ewidencja faktur zakupu dla potrzeb podatku VAT..............................................................245

10.3.1.  Ewidencja faktur zakupu w ewidencji VAT zakupu...........................................................246

10.3.2.  Wydrukowanie ewidencji VAT zakupu.............................................................................249

10.4. Sporządzenie i wydrukowanie części deklaracji pliku JPK_V7M, zaliczki na podatek PIT dla ryczałtu, polecenia przelewu podatku VAT i dochodowego...........................................250

10.4.1.  Sporządzenie i wydrukowanie części deklaracji pliku JPK_V7M i polecenia przelewu..........................251

10.4.2.  Sporządzenie i wydrukowanie zaliczki miesięcznej PIT dla ryczałtu oraz polecenia przelewu podatku dochodowego..............................................................................................255

10.4.3.  Sporządzenie i wydrukowanie podstawy składki zdrowtnej...............................................260

11.  ĆWICZENIA W EWIDENCJI ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH W SYSTEMIE INSERT GT U PODATNIKA VAT, PRZY RYCZAŁCIE EWIDENCJONOWANYM....................................................................................................................................269

12.  URUCHOMIENIE PROGRAMU RACHMISTRZ GT I REJESTRACJA ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH W PODATKOWEJ KSIĘDZE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW....................................................................................................................................................308

12.1. Uruchomienie programu Rachmistrz GT i wprowadzenie danych podmiotu, właściciela i urzędu skarbowego.............................................................................................................308

12.1.1.  Uruchomienie programu finansowo-księgowego Rachmistrz GT............................................................311

12.1.2.  Wprowadzenie danych podmiotu, właściciela i urzędu skarbowego......................................................315

12.2. Utworzenie kartoteki środka trwałego, wystawienie dowodu OT i naliczenie amortyzacji środków trwałych..................................................................................................................321

12.2.1.  Wprowadzenie danych środka trwałego i wystawienie dowodu OT........................................................321

12.2.2.  Wydrukowanie dokumentów: amortyzacja miesięczna, tabela amortyzacyjna i dowód wewnętrzny do ewidencji kosztów amortyzacji...................................................................326

13. ZAKSIĘGOWANIE DOWODÓW KSIĘGOWYCH W PROGRAMIE FINANSOWO-KSIĘGOWYM RACXHMISTRZ GT.................................................................................................330

13.1. Zaksięgowanie dowodów księgowych w KPiR...........................................................................................334

13.1.1. Ewidencja pozostałych wydatków z tytułu wizytówek, opłaconego czynszu i zakupionej benzyny w KPiR – kolumna 13..........................................................................................334

13.1.2. Ewidencja zakupu towarów handlowych w KPiR – kolumna 10..............................................................337

13.1.3. Ewidencja sprzedaży towarów handlowych w KPiR – kolumna 7...........................................................340

13.1.4. Ewidencja pozostałych wydatków z tytułu amortyzacji środka trwałego w KPiR – kolumna 13...................................................................................................................................341

13.1.5. Ewidencja wynagrodzeń w KPiR – kolumna 12.......................................................................................343

13.2. Wydrukowanie ewidencji w KPiR oraz rejestrów VAT zakupu i sprzedaży.................................................343

13.3. Sporządzenie i wydrukowanie deklaracyjnej pliku JPK_V7M i zaliczki na podatek PIT liniowy.......................................................................................................................................347

13.3.1. Sporządzenie i wydrukowanie części deklaracyjnej pliku JPK_V7M VAT-7............................................347

13.3.2. Sporządzenie i wydrukowanie zaliczki na podatek PIT liniowy................................................................351

13.4. Sporządzenie i wydrukowanie podatkowej księgi przychodów i rozchodów z uwzględnieniem remanentów.................................................................................................................354

14. ĆWICZENIA W EWIDENCJI ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH W PODATKOWEJ KSIĘDZE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  U PODATNIKA VAT.................................................361

SPIS TREŚCI.......................................................................................................................................................411

AKTY PRAWNE I LITERATURA.........................................................................................................................415

 

50,00
Dodaj szt.   
pełny HTML | wersja mobilna