s1

KWALIFIKACJA EKA.05ROZLICZENIA Z KONTRAHENTAMI, BANKAMI, PRACOWNIKAMI I ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK
Format B5
Stron 432, ISBN: 987-83-964206-6-4
Oprawa: oprawa miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa.

ROZLICZENIA Z KONTRAHENTAMI, BANKAMI, PRACOWNIKAMI I ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK

DOSTĘPNY

Stan prawny na 1 lipca 2023 roku

1. ROZLICZENIA Z KONTRAHENTAMI.............................3

1.1. Formy rozliczeń z kontrahentami.................................3

1.2. Dokumentacja rozliczeń gotówkowych........................4

1.2.1. Formy rozliczeń gotówkowych..................................4

1.2.2. Dokumentacja kasowa..............................................4

1.2.3. Czek gotówkowy .....................................................10

1.2.4. Dowody wpłat gotówkowych na rachunek wierzyciela ...........................10

1.2.5. Karta płatnicza.................................12

1.3. Dokumentacja rozliczeń bezgotówkowych......................13

1.3.1. Formy rozliczeń bezgotówkowych ...............................13

1.3.2. Polecenie przelewu................................13

1.3.3. Czek rozrachunkowy..............................14

1.3.4. Polecenie zapłaty...................................15

1.3.5. Akredytywa.............................................16

1.3.6. Rozliczenie planowane i saldami..............................16

1.3.7. Karta płatnicza..................................17

1.3.8. Weksel................................17

1.3.9. Oprocentowanie sumy wekslowej........................20

1.3.10. Dyskonto i redyskonto weksla..............................23

1.4. Księgowe dokumenty rozliczeniowe..........................27

1.4.1. Wezwanie do zapłaty .................................27

1.4.2. Odsetki za zwłokę w spłacie należności i sporządzenie noty odsetkowej.......................30

1.4.3. Nota księgowa.................................36

1.4.4. Potwierdzenie sald ...................................37

1.5. Rozliczenia walutowe..................................40

1.5.1. Rozliczenia pieniężne w obrotach z innymi krajami ..........................40

1.5.2. Kursy przeliczeniowe.............................40

1.5.3. Różnice kursowe w transakcjach handlowych - jednostka posiada rachunek walutowy.......................42

1.5.4. Różnice kursowe w transakcjach handlowych - jednostka nie posiada rachunku walutowego.........46

1.5.5. Przeliczenie innych zdarzeń gospodarczych zaistniałych, w obcych walutach na walutę polską..............49

2. ROZLICZENIA Z BANKAMI........................... 52

2.1. Zakres i formy współpracy jednostek gospodarczych z bankami..............................52

2.2. Rachunki bankowe przedsiębiorstw........................52

2.2.1. Rodzaje rachunków bankowych przedsiębiorstw........................52

2.2.2. Umowa rachunku bankowego rozliczeniowego...........................53

2.2.3. Odsetki od lokat pieniężnych terminowych..................................54

2.3. Kredyty bankowe dla przedsiębiorstw.............................................61

2.3.1. Klasyfikacja kredytów dla przedsiębiorstw...................................61

2.3.2. Formy zabezpieczenia kredytów bankowych...............................63

2.3.3. Umowa kredytowa.......................................63

2.3.4. Koszty kredytu.............................................64

2.4. Faktoring, forfaiting, gwarancja bankowa ..................70

2.4.1. Faktoring........................................70

2.4.2. Koszty faktoringu....................................72

2.4.3. Forfaiting.......................................79

2.4.4. Podobieństwa i różnice między faktoringiem a forfaitingiem........................79

2.4.5. Gwarancja bankowa....................................80

2.5. Dokumentacja operacji bankowych..............................81

3. ROZLICZENIA Z PRACOWNIKAMI Z TYTUŁU POZAPŁACOWYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH .......................... 86

3.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych............................86

3.1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jako źródło finansowania działalności socjalnej .............86

3.1.2. Wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.............................86

3.1.3. Zasady i kryteria tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ....................88

3.1.4. Rezygnacja z tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych..........................88

3.1.5. Rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.................................89

3.1.6. Terminy dokonywania wpłat na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych......................90

3.1.7. Ustalenie przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym.........................92

3.1.8. Podatek dochodowy a Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ..................................99

3.1.9. Składki ZUS a Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych....................................99

3.2. Świadczenie urlopowe ......................................110

3.2.1. Podmioty uprawnione do wypłaty świadczeń urlopowych ......................110

3.2.2. Warunki i zasady przyznania wypłaty świadczenia urlopowego........................110

3.2.3. Wysokość świadczenia urlopowego w 2023 roku ........................................111

3.2.4. Rozliczenie podatkowo-składkowe świadczeń urlopowych...........................111

3.3. Ryczałty i ekwiwalenty za używanie prywatnego samochodu pracownika do celów służbowych .........................119

3.3.1. Sposoby rozliczenia kosztów z tytułu używania przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych........................................119

3.3.2. Ryczałt na samochód w jazdach lokalnych................................119

3.3.3. Ekwiwalent za rzeczywiście przejechane kilometry............................121

3.3.4. Ryczałty, ekwiwalenty a podatek dochodowy i składki ZUS......................123

3.3.5. Samochód służbowy wykorzystany przez pracownika w celach prywatnych a przychód pracownika ..............................127

3.4. Należności z tytułu krajowych podróży służbowych pracowników................................129

3.4.1. Koszty krajowych podróży służbowych..........................................129

3.4.2. Polecenie wyjazdu służbowego..........................................132

3.4.3. Skutki podatkowo-składkowe wypłat diet ponad limit............................138

3.5. Świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy ............................141

3.6. Pozostałe świadczenia pracownicze.......................................142

4. . ROZLICZENIA Z ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH................................143

4.1. Zadania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ..........................143

4.2. Obowiązkowe składki ZUS za zatrudnionego pracownika..........................144

4.2.1. Zasady finansowania składek ZUS pracowników................144

4.2.2. Składki na ubezpieczenmia społeczne................................145

4.2.3. Składka na ubezpieczenie zdrowotne.................................146

4.2.4. Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe........................146

4.3. Obowiązkowe składki ZUS przedsiębiorcy.............................153

4.3.1. Wysokości składek ZUS obowiązujące przedsiębiorców.....................154

4.3.2 Podstawy wymiaru składek ZUS przedsiębiorców i ich wysokości  obowiązujące w 2023 roku.......153

4.3.3. Podstawa wymiaru składek ubezpieczen społecznych za niepełny miesiąc prowadzenia dziaalności gospodarczej................160

4.3.4. Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy.....................165

4.4. Dokumentacja dotycząca zgłoszenia w ZUS płatników składek..............................175

4.4.1. Płatnicy składek..................................175

4.4.2. Zgłoszenie w ZUS płatnika składek wpisanego do KRS......................175

4.4.3. Zgłoszenie w ZUS płatników składek będących osobami fizycznymi rozpoczynającymi prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej ..........................181

4.4.4. Zgłoszenie przedsiębiorcy w ZUS do ubezpieczeń...............................186

4.4.5. Terminy przesyłania deklaracji, raportów i opłacania składek ZUS........................196

4.4.6. Deklaracja DRA przedsiębiorcy opłacającego za siebie tylko składkę zdrowotną.............................196

4.4.7. Deklaracja DRA przedsiębiorcy opłacającego za siebie składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy i Solidarnościowy oraz składkę zdrowotną...............................200

4.4.8. Zgłoszenie wyrejestrowania przedsiębiorcy z ubezpieczeń ..................206

4.4.9. Zgłoszenie w ZUS do obowiązkowych ubezpieczeń zatrudnionego pracownika............210

4.4.10. Zgłoszenie wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń........................213

4.4.11. Formularze rozliczeniowe ZUS.............................214

4.4.12. Sporządzenie imiennego raportu miesięcznego ZUS RCA, deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i polecenia przelewu składek ZUS.........................218

4.5. Zasiłki wypłacane z ZUS................................256

4.5.1. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa ............256

4.5.2. Prawo do świadczeń chorobowych..............................256

4.5.3. Wysokość świadczeń chorobowych ............................260

4.5.4. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego.............................262

4.5.5. Zasiłek wypadkowy.................................273

4.5.6. Zasiłek chorobowy a podatek dochodowy........................275

4.5.7. Zasiłek opiekuńczy ...................................277

4.5.8. Zasiłek macierzyński.................................285

4.5.9. Urlop macierzyński i ojcowski a deklaracje rozliczeniowe z ZUS.................291

4.5.10. Uzupełnianie wynagrodzenia do pełnego miesiąca..................299

4.5.11. Podsumowanie wiadomości................................303

5. OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK.............................308

5.1. Obowiązki pracodawcy w zakresie przekazywania do ZUS dokumentów rozliczeniowych...............308

5.2. Obsługa programu Płatnik krok po kroku..............................308

Przykład 1 - POSEJDON (sierpień)...............................309

Przykład 2 - POSEJDON (wrzesień)............................. 344

Ćwiczenie 1 - COCO (styczeń)..................................... 368

Ćwiczenie 2 - KASZMIR (marzec).................................381

Ćwiczenie 3 - CARLIN (maj) ........................................ 385

Ćwiczenie 4 - DYLIŻANS (kwiecień)..............................389

Ćwiczenie 5 - DYLIŻANS (maj) .....................................414

Ćwiczenie 6 - SPECTRUM (luty)....................................414

Ćwiczenie 7 - SPECTRUM (sierpień) .............................416

Ćwiczenie 8 - TEMIDA (październik)................................417

Ćwiczenie 9 - COLIBRA (wrzesień)..................................421

Ćwiczenie 10 - WINTER (grudzień)..................................424

SPIS TREŚCI..............................................430

AKTY PRAWNE..........................................432

50,00
Dodaj szt.   
pełny HTML | wersja mobilna