s1

KWALIFIKACJA EKA.07RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA CZ.I
Format B5, str. 360, ISBN: 978-83-60045-69-5, oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA CZ.I

DOSTĘPNY

Stan prawny na 1 czerwca 2023 roku

W podręczniku: „Rachunkowość finansowa. Część I” omówiono w przystępnej formie ewidencję inwestycji krótkoterminowych, rozrachunków , obrotu materiałowego, pojęcie i klasyfikację aktywów trwałych oraz sposób ich wyceny. Przedstawiono także metody obliczania amortyzacji, ewidencję zmian w stanie i wartości aktywów trwałych. W opracowaniu zaprezentowano dokumentację niezbędną do przeprowadzenia księgowań poszczególnych zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej oraz na kontach ksiąg pomocniczych. Znajdują się w nim przykłady zadań z wypełnionymi dokumentami księgowymi oraz ćwiczenia do samodzielnego wykonania przez uczniów. Pozwalają one w czasie realizacji tematu na utrwalenie praktycznych umiejętności.

Podsumowaniem ewidencji księgowej przedstawionej w części I „Rachunkowości finansowej" jest test samodzielnej kontroli. Ponadto zamieszczono w podręczniku wykaz kont księgi głównej, utworzony na potrzeby szkolne, który jest wykorzystywany do dekretacji dowodów księgowych. Kolejność rozdziałów w logicznym porządku ujmuje część materiału do nauczania w zawodach technik  technik rachunkowości.Publikacja została opracowana zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik rachunkowości dla kształcenia w zakresie kwalifikacji EKA.07 (Prowadzenie rachunkowości). Stanowi materiał pomocniczy, wspomagający edukację, jest materiałem ćwiczeniowym i zgodnie z treścią Ustawy o systemie oświaty (Art. 22aa.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2019 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników, nie podlega procedurze zatwierdzenia przez Ministra Edukacji Narodowej.

(Dz.U. z 2019 r., poz. 2213).

1. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE.....3

1.1. Charakterystyka i wycena inwestycji krótkoterminowych w bilansie.....3

1.2. Dokumentacja i ewidencja obrotu gotówkowego............4

1.2.1 Ewidencja typowych operacji na koncie "Kasa"..............4

1.2.2. Ewidencja i dokumentacja kosztów podróży służbowych............7

1.2.3. Ewidencja i dokumentacja rozliczenia zaliczki pobranej na zakup materiałów....................14

1.2.4. Sporządzenie i ewidencja raportu kasowego........................22

1.3. Dokumentacja i ewidencja obrotu bezgotówkowego.....25

1.3.1. Ewidencja i dokumentacja środków pieniężnych w banku.................25

1.3.2. Ewidencja akredytyw............................29

1.3.3. Ewidencja czeków.....................31

1.3.4. Ewidencja weksli.......................36

1.3.5. Ewidencja środków pieniężnych w drodze...................45

1.3.6. Krótkoterminowe aktywa finansowe.....................48

1.4. Ćwiczenia utrwalajace wiadomości..............53

2. ROZRACHUNKI....................57

2.1. Istota, klasyfikacja oraz zasady ewidencji rozrachunków..................57

2.2. Rozrachunki z tytułu dostaw i usług.......................58

2.2.1. Zasady ewidencji rozrachunków z odbiorcami i dostawcami...................58

2.2.2 Ewidencja rozrachunków z odbiorcami..........................58

2.2.3. Ewidencja rozrachunków z dostawcami........................59

2.2.4. Księgowe dokumenty rozliczeniowe...................66

2.3. Rozrachunki publicznoprawne.......................72

2.3.1. Istota rozrachunków publicznoprawnych....................72

2.3.2. Rozrachunki z tytułu podatku VAT..................72

2.3.3. Split payment czyli mechanizm podzielonej płatności (MMP).................77

2.3.4. Rozrachunki z ZUS.......................81

2.3.5. Rozrachunki z budżetami........................81

2.3.6. Pozostałe rozrachunki publicznoprawne..........................82

2.4. Ewidencja rozrachunków z pracownikami............................85

2.4.1. Rodzaje rozrachunków z pracownikami........................85

2.4.2. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń........................85

2.4.3. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń za czas choroby i zasiłków chorobowych.....................94

2.4.4. Ewidencja pozostałych rozrachunków z pracownikami..........................96

2.5. Ewidencja pozostałych rozrachunków...........................101

2.6. Odpisy aktualizujace wartość należności................105

2.7. Wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnatrzwspólnotowa dostawa towarów...............109

2.8. Powtórzenie - ćwiczenia utrwalajace wiadomości.....113

3. OBRÓT MATERIAŁOWY..............124

3.1. Dokumentacja i wycena obrotu materiałowego............124

3.1.1. Dokumentacja obrotu materiałowego....................124

3.1.2. Wycena zapasu materiałów......................127

3.2. Rozliczenie zakupu materiałów.....................134

3.3. Rozliczenie zakupu materiałów - wyksięgowanie kosztów zakupu....................141

3.4. Materiały w drodze, dostawy niefakturowane.....................149

3.5. Niedobory i nadwyżki w zakupie..................156

3.6. Ewidencja na koncie księgi głównej "Materiały" oraz na kontach księgi pomocniczej...................159

3.7. Reklamacje zakupionych materiałów...............164

3.7.1. Przyczyny i ewidencja reklamacji na podstawie faktury korygującej........................164

3.7.2. Reklamacje zgłaszane przed zapłatą............................164

3.7.3. Reklamacje zgłaszane po zapłacie...........................167

3.8. Wycena i ewidencja rozchodu materiałów - według cen rzeczywistych..................174

3.9. Ewidencja i wycena rozchodu materiałów - według stałych cen ewidencyjnych...................180

3.10. Rozliczenie kosztów zakupu materiałów....................187

3.10.1 Koszty zakupu nierozliczane w czasie......................187

3.10.2. Koszty zakupu rozliczane w czasie............................188

3.11. Aktualizacja wartości materiałów......................195

3.12. Ewidencja obrotu opakowaniami....................196

3.13. Podsumowanie - ćwiczenia utrwalające wiadomości.......................201

3.14. Test samodzielnej kontroli.....................218

4. AKTYWA TRWAŁE.................222

4.1. Aktywa.................222

4.2.Charakterystyka, klasyfikacja i wartość poczatkowa środków trwałych..............223

4.2.1. Charakterystyka i klasyfikacja środków trwałych..................223

4.2.2. Wartość początkowa środków trwałych......................225

4.2.3. Wartość początkowa samochodu osobowego w firmie.....................227

4.3. Ewidencja na kontach księgi głównej, pomocniczej oraz ewidencja pozabilansowa środków trwałych...................232

4.3.1. Ewidencja środków trwałych na kontach księgi głównej.......................232

4.3.2. Ewidencja szczegółowa środków trwałych........................232

4.3.3. Ewidencja pozabilansowa..........................237

4.4. Umorzenie i amortyzacja środków trwałych...................237

4.5. Ewidencja zużycia środków trwałych i metody obliczania amortyzacji podatkowej....................240

4.5.1. Ewidencja zużycia środków trwałych.....................240

4.5.2. Metody amortyzacji podatkowej.......................241

4.5.3. Amortyzacja podatkowa a księgowa.........................258

4.6. Ewidencja zmian w stanie i wartości środków trwałych.....................260

4.6.1. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych......................260

4.6.2. Zakupy środków trwałych niewymagających montażu......................262

4.6.3. Zakup samochodu osobowego......................268

4.6.4. Środki trwałe w budowie......................269

4.6.5. Ewidencja sprzedaży środków trwałych.......................280

4.6.6. Likwidacja środków trwałych......................282

4.6.7. Nieodpłatne przekazanie środka trwałego - darowizna.......................291

4.6.8. Nieodpłatne przyjęcie środka trwałego - darowizna..........................295

4.6.9. Niedobory i nadwyżki środków trwałych........................297

4.6.10. Środki trwałe w leasingu....................299

4.6.11. Zaliczki na środki trwałe w budowie........................305

4.7. Ćwiczenia utrwalajace wiadomości.....................307

4.8. Tabela amortyzacyjna......................312

4.9. Wartości niematerialne i prawne.........................320

4.9.1. Charakterystyka wartości niematerialnych i prawnych.................320

4.9.2. Dodatnia wartość firmy............................321

4.9.3. Ujemna wartość firmy..........................323

4.9.4. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych.............................325

4.10. Długoterminowe należności.............................328

4.11. Inwestycje długoterminowe...........................328

4.11.1. Charakterystyka inwestycji długoterminowych.........................328

4.11.2. Ewidencja inwestycji długoterminowych.........................329

4.12. Aktualizacja wartości inwestycji długoterminowych.......................340

4.13. Powtórzenie - ćwiczenia utrwalajace wiadomości....................342

4.14. Test samodzielnej kontroli nr.2........................353

SPIS TREŚCI.............................358

LITERATURA.............................358

SZKOLNY WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (SYNTETYCZNYCH).........................okładka

 

 

40,00
Dodaj szt.   
pełny HTML | wersja mobilna