s1

KWALIFIKACJA EKA.07RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA CZ.II
Format B5. Stron 408,
ISBN: 978-83-964206-0-2
Oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA CZ.II

DOSTĘPNY

Stan prawny na 1 lutego 2022 roku

 

1. EWIDENCJA I ROZLICZENIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ.........3

1.1. Pojęcie, klasyfikacja i układy gromadzenia kosztów..............3

1.1.1. Pojęcie i klasyfikacja kosztów działalności podstawowej...............3

1.1.2. Układy gromadzenia kosztów..................6

1.2. Ogólne zasady rachunku kosztów.............11

1.2.1. Warianty rachunku kosztów podtawowej działalności operacyjnej..................11

1.2.2. Częstotliwość rozliczenia kosztów........................13

1.3. Ewidencja i rozliczanie podstawowych rodzajów kosztów na kontach zespołu 4 i 5..............14

1.3.1. Schemat ogólny ewidencji i rozliczenia kosztów na kontach zespołu 4 i 5.......................14

1.3.2. Przykłady, ewidencja i rozliczanie kosztów zużycia materiałów i energii......................15

1.3.3. Przykłady, ewidencja i rozliczanie kosztów usług obcych.............................19

1.3.4. Przykłady, ewidencja i rozliczanie podatków i opłat.........................22

1.3.5. Przykłady, ewidencja i rozliczanie kosztów wynagrodzeń i narzutów na płace...............23

1.3.6. Przykłady, ewidencja i rozliczanie ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń..................27

1.3.7. Ewidencja i rozliczanie kosztów amortyzacji........................37

1.3.8. Przykłady, ewidencja i rozliczanie pozostałych kosztów rodzajowych.....................39

1.3.9. Przykłady, ewidencja i rozliczanie kosztów reprezentacji i reklamy....................40

1.4.Ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów..............43

1.5. Rozliczenie kosztów układu funkcjolanego (podmiotowego)...............51

1.5.1. Przykłady i ewidencja rozliczenia kosztów zakupu........................51

1.5.2. Ewidencja rozliczenia kosztów działalności pomocniczej......................57

1.5.3. Ewidencja rozliczenia kosztów wydziałowych produkcji podstawowej....................62

1.5.4. Ewidencja rozliczenia kosztów ogólnego zarządu.......................64

1.5.5. Ewidencja i rozliczenie kosztów sprzedaży....................64

1.6. Ćwiczenia utrwalajace wiadomości......................66

1.7. Ewidencja kosztów tylko na kontach układu rodzajowego i ich rozliczenie...................72

1.8. Ewidencja kosztów tylko na kontach układu funkcjonalnego i ich rozliczenie................74

1.9. Test samodzielnej kontroli nr 1........................82

2. KALKULACJA KOSZTÓW.......................85

2.1. Istota kalkulacji kosztów...................85

2.2. Rodzaje kalkulacji..................86

2.3. Ewidencja rozliczenia kosztów działolności podstawowej.......................87

2.4. Matody kalkulacji.........................91

2.5. Kalkulacja podziałowa prosta.....................92

2.5.1. Sporządzanie kalkulacji podziałowej prostej....................92

2.5.2. Ewidencja wyników kalkulacji podziałowej prostej w warunkach pełnego wykorzystania 

          zdolności produkcyjnych.......................96

2.5.3.Ewidencja wyników kalkulacji podziałowej prostej w warunkach niepełnego wykorzystania

         zdolności produkcyjnych.........................105

2.6. Kalkulacja podziałowa ze współczynnikami.......................109

2.6.1. Sporządzanie kalkulacji podziałowej ze współczynnikami...................109

2.6.2. Ewidencja wyników kalkulacji współczynnikowej.........................116

2.7. Kalkulacja doliczeniowa....................127

2.7.1. Sporządzanie kalkulacji doliczeniowej........................127

2.7.2. Ewidencja wyników kalkulacji doliczeniowej................134

2.8. Ćwiczenia utrwalajace wiadomości...............137

2.9. Test samodzielnej kontroli nr 2......................148

3. PRODUKTY PRACY I ICH SPRZEDAŻ...................152

3.1. Produkty pracy....................152

3.2. Dokumentacja obrotu wyrobami gotowymi...................152

3.3. Ewidencja obrotu wyrobami gotowymi.................153

3.3.1. Wycena obrotu wyrobami gotowymi...............................153

3.3.2. Ewidencja obrotu wyrobami gotowymi po planowanym koszcie wytworzenia..............153

3.3.3. Ewidencja obrotu wyrobami gotowymi po rzeczywistym koszcie wytworzenia...................166

3.4. Struktura ceny sprzedaży.....................176

3.5. Pojęcie, dokumentacja oraz ewidencja sprzedaży wyrobów gotowych.....................181

3.5.1. Pojęcie sprzedaży wyrobów gotowych, przychodu ze sprzedaży wyrobów gotowych, momentu powstania przychodu............181

3.5.2. Ewidencje sprzedaży wyrobów gotowych......................182

3.6. Ewidencja i dokumentacja reklamacji wyrobów gotowych........................193

3.6.1. Przyczyny i dokumentacja reklamacji.......................193

3.6.2. Ewidencja faktury korygującej- wystawionej z powodu obniżenia ceny sprzedaży..........193

3.6.3. Ewidencja reklamacji po zapłacie z powodu dostarczenia odbiorcy wyrobów gotowych złej jakości.....197

3.7. Ewidencja sprzedaży wyrobów gotowych opodatkowanych podatkiem akcyzowym.....................202

3.8. Działalność usługowa.......................205

3.8.1. Ewidencja sprzedaży usług w przedsiębiorstwie usługowym...................205

3.8.2. Ewidencja sprzedaży usług przez przedsiębiorstwo produkcyjne.....................207

3.9. Aktualizacja wartości wyrobów gotowych............................209

3.10. Ćwiczenia utrwalajace wiadomości..........................211

3.11. Test samodzialnej kontroli nr 3.......................221

4. OBRÓT TOWAROWY......................225

4.1. Pojęcie towarów i obrotu towarowego.......................225

4.2. Szczeble obrotu towarowego...................225

4.3. Ceny i marże stosowane w obrocie towarowym....................225

4.3.1. Marże stosowane w obrocie towarowym.........................225

4.3.2. Ceny stosowane w obrocie towarowym......................225

4.3.3. Ustalenie cen i marż w obrocie towarowym.................226

4.4. Zasady ewidencji obrotu towarowego..................229

4.4.1. Ewidencja syntetyczna i analityczna towarów w hurcie i detalu........................229

4.4.2. Wycena obrotu towarowego........................229

4.4.3. Dokumentacja i ewidencja rozliczenia zakupu towarów w hurcie i detalu...............230

4.5. Ewidencja obrotu towarowego w hurcie......................231

4.5.1. Ewidencja zakupu i przyjęcia towarów do magazynu................231

4.5.2. Ewidencja sprzedaży i wydania towarów z magazynu...............236

4.6. Ewidencja obrotu towarowego w jednostkach handlu detalicznego....................243

4.6.1. Ewidencja zakupu i przyjęcia towarów do sklepu...........................243

4.6.2. Sprzedaż towarów w jednostce handlu detalicznego....................246

4.7. Import i eksport towarów.....................258

4.7.1. Pojęcie importu i eksportu...................258

4.7.2. Ewidencja zakupu importowanych towarów.................259

4.7.3. Ewidencja eksportu towarów.........................262

4.8. Ewidencja reklamacji.......................263

4.8.1. Ewidencja reklamacji dotyczących zakupu towarów..................263

4.8.2. Ewidencja reklamacji dotyczących sprzedaży towarów...............267

4.9. Aktualizacja wartości towarów...................270

4.10. Ćwiczenia utrwalajace wiadomości............274

4.11. Test samodzielnej kontroli nr 4...................282

5. INWENTARYZACJA.....................285

5.1. Cel i metody przeprowadzania inwentaryzacji.......................285

5.2. Etapy i terminy przeprowadzania inwentaryzacji.................287

5.2.1. Etapy przeprowadzenia procesu inwentaryzacji................287

5.2.2. Terminy przeprowadzenia inwentaryzacji...........................288

5.3. Inwenatryzacja a remanent................290

5.4. Rodzaje inwantaryzacji.................290

5.5. Zasady określajace prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji......................291

5.6. Różnice inwentaryzacyjne...................292

5.6.1. Pojęcie i rodzaje różnic inwentaryzacyjnych....................292

5.6.2. Podział niedoborów i szkód.......................293

5.7. Ewidencja ujawnionych różnic inwentaryzacyjnych.................294

5.7.1. Charakterystyka kont służących do ewidencji ujawnionych różnic  inwentaryzacyjnych.................294

5.7.2. Ewidencja ujawnionych niedoborów i szkód w zasobach majątkowych..............295

5.7.3. Ewidencja ujawnionych nadwyżek w zasobach majątkowych....................302

5.8. Ewidencja i rozliczanie nadwyżek...................306

5.8.1. Kompensata różnic inwentaryzacyjnych..................306

5.8.2. Ewidencja kompensaty niedoborów nadwyżkami......................306

5.8.3. Księgowe rozliczenie nadwyżek nieskompensowanych..................308

5.9. Ewidencja i rozliczanie niedoborów niezawinionych.....................314

5.10. Ewidencja i rozliczanie niedoborów zawinionych bezspornych......................318

5.11. Ewidencja i rozliczanie roszczeń spornych...................321

5.11.1. Ewidencja rozliczenia roszczenia spornego zasądzonego przez sąd na korzyść jednostki................321

5.11.2. Ewidencja rozliczenia roszczenia spornego odrzuconego przez sąd ..................325

5.12.. Dokumantacja inwentaryzacji.....................328

5.12.1. Przykłady dokumentacji inwenatryzacji....................328

5.12.2. Arkusz spisu z natury oraz jego rozliczenie....................328

5.13. Ćwiczenia utrwalajace wiadomości...................338

5.14. Test samodzielnej kontroli nr 5.....................344

6. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZASOBÓW MAJATKOWYCH....................347

6.1. Istota i klasyfikacja kapitałów (funduszy) własnych............347

6.2. Tworzenie i wykorzystanie kapitałów (funduszy) własnych w różnych jednostkach..................349

6.2.1. Konta stosowane w ewidencji kapitałów (funduszy) własnych.........................349

6.2.2. Ewidencja zmian kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością..................349

6.2.3. Ewidencja zmian kapitału zakładowego spółki akcyjnej.....................352

6.2.4. Ewidencja zmian kapitałów samofinansowania spółek z o.o i akcyjnych.................356

6.2.5. Ewidencja zmian funduszy własnych przedsiębiorstwa państwowego.....................359

6.3. Istota i klasyfikacja zobowiazań i rezerw na zabowiazania...................362

6.4. Ewidencja wybranych zobowiazań..................364

6.4.1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów......................364

6.4.2. Kredyty bankowe........................370

6.4.3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (fundusz specjalny)....................378

7. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA I DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA....................386

7.1. Pozostała działalność operacyjna..................386

7.1.1. Pozostałe przychody operacyjne.................386

7.1.2. Ewidencja pozostałych przychodów operacyjnych..................387

7.1.3. Pozostałe koszty operacyjne......................390

7.1.4. Ewidencja pozostałych kosztów operacyjnych................391

7.2. Działalność finansowa..................395

7.2.1. Przychody finansowe.................395

7.2.2. Ewidencja przychodów finansowych................396

7.2.3. Koszty finansowe.....................399

7.2.4. Ewidencja kosztów finansowych................399

7.3. Test samodzielnej kontroli nr 6.......................403

SPIS TREŚCI.............................405

LITERATURA .............................408

SZKOLNY WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ ( SYNTETYCZNYCH)........................okładka

45,00
Dodaj szt.   
pełny HTML | wersja mobilna