s1

KWALIFIKACJA HAN.02SPORZĄDZANIE DOKUMENTACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ, ZASADY RACHUNKOWOŚCI HANDLOWEJ. INWENTARYZACJA. WYNAGRODZENIA. ANALIZA EKONOMICZNA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA. KWALIFIKACJA HAN.02
Format B5. Stron 255
ISBN: 978-83-60045-71-8
Oprawa: miękka, klejona grzbietem. Okładka kolorowa

SPORZĄDZANIE DOKUMENTACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ, ZASADY RACHUNKOWOŚCI HANDLOWEJ. INWENTARYZACJA. WYNAGRODZENIA. ANALIZA EKONOMICZNA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA. KWALIFIKACJA HAN.02

DOSTĘPNY

Stan prawny na

1. ISTOTA RACHUNKOWOŚCI...................3

1.1 Pojęcie, podmiot i przedmiot rachunkowości................3

1.2. Funkcje i podsystemy rachunkowści...............................5

2. ORGANIZACJA RACHUNKOWOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE...................6

2.1. Zasady nadrzędne (prawidłowej) rachunkowości......................7

2.2. Organizacja działu rachunkowości..............10

2.3. Zakładowy Plan Kont (ZPK)........................10

2.4. Odpowiedzialność za rachunkowość jednostki...............11

3. CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW MAJATKOWYCH I ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA..............12

3.1. Zasoby majatkowe-aktywa.......................12

3.1.1. Klasyfikacja i charakterystyka aktywów trwałych.......................13

3.1.2. Klasyfikacja i charakterystyka aktywów obrotowych..................18

3.2. Źródła pochodzenia zasobów majatkowych-pasywa.....................25

3.2.1. Klasyfikacja i charakterystyka kapitałów (pasywów)...................25

3.2.2. Klasyfikacja i charakterystyka kapitałów (pasywów) własnych...............25

3.2.3. Klasyfikacja i charakterystyka zobowiązań i rezerw na zobowiązania.................27

3.3. Bilans...........32

3.3.1. Charakterystyka bilansu....................32

3.3.2. Sporządzanie bilansu.........................34

3.4. Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans................39

4. ZADANIA I FUNKCJONOWANIE KONT BILANSOWYCH......................44

4.1. Ogólna charakterystyka konta................44

4.2. Zasady funkcjonowania kont bilansowych......................48

4.3. Rejestracja operacji gospodarczych...........................48

4.4. Cykl czynności: od bilansu poczatkowego do bilansu końcowego...............53

4.5. Treść ekonomiczna sald.............65

5. POPRAWIANIE BŁĘDNYCH ZAPISÓW NA KONTACH..................72

6. ŁACZENIE I DZIELENIE KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ..................76

6.1. Łaczenie kont...........76

6.2. Podzielność kont............78

7. TEST SAMODZIELNEJ KONTROLI NR 1.....................81

8. ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT WYNIKOWYCH.......................83

8.1. Charakterystyka kosztów.................83

8.2 Ewidencja kosztów działalności operacyjnej (zasadniczej)....................85

8.2.1. Zasady funkcjonowania kont kosztów..........................85

8.2.2. Układy gromadzenia kosztów działalności podstawowej.................86

8.2.3. Zasady ewidencji kosztów..................86

8.2.4. Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym i funkcjonalnym...............87

8.3. Ceny i marże stosowane w obrocie towarowym....................120

8.3.1. Szczeble obrotu towarowego...........................120

8.3.2. Marże stosowane w obrocie towarowym....................120

8.3.3. Ceny stosowane w obrocie towarowym..................121

8.3.4. Kalkulacja cen sprzedaży towarów........................122

8.3.5. Istota podatku od towarów i usług VAT........................125

8.3.6. Ustalanie cen sprzedaży brutto.....................125

8.4. Dokumentacja zakupu i sprzedaży......................128

8.5. Ewidencja zakupu w jednostce będącej czynnym podatnikiem VAT.............161

8.5.1. Charakterystyka konta "Rozrachunki z tytułu podatku VAT".........................131

8.5.2. Ewidencja zakupów aktywów obrotowych w jednostce będącej czynnym podatnikiem VAT...........131

8.6. Charakterystyka przychodów......................135

8.7. Ewidencja sprzedaży w jednostkach będacych czynnymi podatnikami VAT...........................136

8.7.1. Zasady funkcjonowania kont przychodów.................136

8.7.2. Charakterystyka kont służących do ewidencji sprzedaży towarów..............137

8.7.3. Ewidencja sprzedaży towarów..............................137

8.8. Rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług - podatku VAT.........................142

8.9.. Ewidencja sprzedaży materiałów...................149

8.10. Ewidencja pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.............151

8.10.1. Ewidencja pozostałych przychodów operacyjnych.................151

8.10.2. Ewidencja pozostałych kosztów operacyjnych........................152

8.11. Ewidencja przychodów i kosztów finansowych...............157

8.11.1 Ewidencja przychodów finansowych..................157

8.11.2. Ewidencja kosztów finansowych.................158

9. WYNIK FINANSOWY..................164

9.1. Pojęcie wyniku finansowego................164

9.2. Podatek dochodowy...................164

9.3. Metoda statystyczna (nieksięgowa) ustalania wyniku finansowego..................165

9.4. Metoda księgowa ustalania wyniku finansowego w przdsiębiorstwie handlowym.................168

10. TEST SAMODZIELNEJ KONTORLI NR.2........................173

11. INWENTARYZACJA.......................178

11.1.  Pojęcie, cel i metody przeprowadzania inwentaryzacji.............................178

11.2. Inwentaryzacja a remanent............................179

11.3. Rodzaje przeprowadzania inwentaryzacji.........................179

11.4. Zasady określające prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji...................................180

11.5. Pojęcie i rodzaje różnic inwentaryzacyjnych.....................181

11.6. Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych.......................183

11.6.1. Zasady wyceny i ustalenie różnic inwentaryzacyjnych......................183

11.6.2. Kompensata niedoborów nadwyżkami..........................185

12. WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ...........................188

12.1. Funkcje i elementy składowe wynagrodzenia................................188

12.2. Systemy wynagradzania w przedsiębiorstwie handlowym ...................188

12.2.1. System czasowy wynagradzania......................188

12.2.2. System prowizyjny wynagradzania..........................191

12.3. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę........................197

12.3.1. Lista płac pracowników...........................197

12.3.2. Potrącenia w liście płac.........................197

12.3.3. Koszty uzyskania przychodu na rok 2021...............................199

12.3.4. Ustalanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.......................199

12.3.5. Sporządzenie listy płac..........................201

12.4. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby...........................204

12.4.1. Wynagrodzenie za czas choroby.......................204

12.4.2. Procedura ustalania wysokości wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego..................205

12.4.3. Ustalenie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca......................211

12.5. Wynagrodzenie zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia......................218

12.5.1. Rozliczenie z urzędem skarbowym z tytułu umów zlecenia.........................218

12.5.2. Sporządzenie rachunków do umów zlecenia.........................219

13. ANALIZA EKONOMICZNA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA......................222

13.1. Strony zainteresowane sytuacją finansową i majątkową przedsiębiorstwa.......................222

13.2. Istota analizy ekonomicznej.............................222

13.3. Analiza wskaźnikowa.........................223

13.3.1. Podstawowe wskaźniki analizy ekonomicznej.........................223

13.3.2. Wskaźniki płynności finansowej............................223

13.3.3. Wskaźniki rentowności..............................228

13.3.4. Wskaźniki sprawności działania (obrotowości).....................237

13.3.5. Wskaźniki zadłużenia..........................243

13.3.6. Ćwiczenia utrwalające wiadomości...........................248

14. TEST SAMODZIELNEJ KONTROLI NR.3 .......................

15. SPRAWDZIANY..............................255

SPIS TREŚCI.....................263

LITERATURA, ŹRÓDŁA PRAWA.................OKŁADKA 

SZKOLNY WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (SYNTETYCZNYCH)..............OKŁADKA

40,00
Dodaj szt.   
pełny HTML | wersja mobilna