s1

KWALIFIKACJA EKA.05ROZLICZENIA Z KONTRAHENTAMI, BANKAMI, PRACOWNIKAMI I ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK

ROZLICZENIA Z KONTRAHENTAMI, BANKAMI, PRACOWNIKAMI I ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK

DOSTĘPNY

Stan prawny na 1 sierpnia 2021

1. ROZLICZENIA Z KONTRAHENTAMI.............................3

1.1. Formy rozliczeń z kontrahentami.................................3

1.2. Dokumentacja rozliczeń gotówkowych........................4

1.2.1. Formy rozliczeń gotówkowych..................................4

1.2.2. Dokumentacja kasowa..............................................4

1.2.3. Czek gotówkowy .....................................................10

1.2.4. Dowody wpłat gotówkowych na rachunek wierzyciela ...........................10

1.2.5. Karta płatnicza.................................12

1.3. Dokumentacja rozliczeń bezgotówkowych......................13

1.3.1. Formy rozliczeń bezgotówkowych ...............................13

1.3.2. Polecenie przelewu................................13

1.3.3. Czek rozrachunkowy..............................14

1.3.4. Polecenie zapłaty...................................15

1.3.5. Akredytywa.............................................16

1.3.6. Rozliczenie planowane i saldami..............................16

1.3.7. Weksel................................17

1.3.8. Oprocentowanie sumy wekslowej........................20

1.3.9. Dyskonto i redyskonto weksla..............................23

1.4. Księgowe dokumenty rozliczeniowe..........................27

1.4.1. Wezwanie do zapłaty .................................27

1.4.2. Odsetki za zwłokę w spłacie należności i sporządzenie noty odsetkowej.......................30

1.4.3. Nota księgowa.................................36

1.4.4. Potwierdzenie sald ...................................37

1.5. Rozliczenia walutowe..................................40

1.5.1. Rozliczenia pieniężne w obrotach z innymi krajami ..........................40

1.5.2. Kursy przeliczeniowe.............................40

1.5.3. Różnice kursowe w transakcjach handlowych - jednostka posiada rachunek walutowy.......................42

1.5.4. Różnice kursowe w transakcjach handlowych - jednostka nie posiada rachunku walutowego.........46

1.5.5. Przeliczenie innych zdarzeń gospodarczych zaistniałych, w obcych walutach na walutę polską..............49

2. ROZLICZENIA Z BANKAMI........................... 52

2.1. Zakres i formy współpracy jednostek gospodarczych z bankami..............................52

2.2. Rachunki bankowe przedsiębiorstw........................52

2.2.1. Rodzaje rachunków bankowych przedsiębiorstw........................52

2.2.2. Umowa rachunku bankowego rozliczeniowego...........................53

2.2.3. Odsetki od lokat pieniężnych terminowych..................................54

2.3. Kredyty bankowe dla przedsiębiorstw.............................................61

2.3.1. Klasyfikacja kredytów dla przedsiębiorstw...................................61

2.3.2. Formy zabezpieczenia kredytów bankowych...............................63

2.3.3. Umowa kredytowa.......................................63

2.3.4. Koszty kredytu.............................................64

2.4. Faktoring, forfaiting, gwarancja bankowa ..................70

2.4.1. Faktoring........................................70

2.4.2. Koszty faktoringu....................................72

2.4.3. Forfaiting.......................................79

2.4.4. Podobieństwa i różnice między faktoringiem a forfaitingiem........................79

2.4.5. Gwarancja bankowa....................................80

2.5. Dokumentacja operacji bankowych..............................81

3. ROZLICZENIA Z PRACOWNIKAMI Z TYTUŁU POZAPŁACOWYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH .......................... 86

3.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych............................86

3.1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jako źródło finansowania działalności socjalnej .............86

3.1.2. Wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.............................86

3.1.3. Zasady i kryteria tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ....................88

3.1.4. Rezygnacja z tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych..........................88

3.1.5. Rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.................................89

3.1.6. Terminy dokonywania wpłat na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych......................90

3.1.7. Ustalenie przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym.........................91

3.1.8. Podatek dochodowy a Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ..................................100

3.1.9. Składki ZUS a Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych....................................100

3.2. Świadczenie urlopowe ......................................111

3.2.1. Podmioty uprawnione do wypłaty świadczeń urlopowych ......................111

3.2.2. Warunki i zasady przyznania wypłaty świadczenia urlopowego........................111

3.2.3. Wysokość świadczenia urlopowego w 2021 roku ........................................112

3.2.4. Rozliczenie podatkowo-składkowe świadczeń urlopowych...........................112

3.3. Ryczałty i ekwiwalenty za używanie prywatnego samochodu pracownika do celów służbowych .........................120

3.3.1. Sposoby rozliczenia kosztów z tytułu używania przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych........................................120

3.3.2. Ryczałt na samochód w jazdach lokalnych................................120

3.3.3. Ekwiwalent za rzeczywiście przejechane kilometry............................122

3.3.4. Ryczałty, ekwiwalenty a podatek dochodowy i składki ZUS......................124

3.3.5. Samochód służbowy wykorzystany przez pracownika w celach prywatnych a przychód pracownika ..............................128

3.4. Należności z tytułu krajowych podróży służbowych pracowników................................130

3.4.1. Koszty krajowych podróży służbowych..........................................130

3.4.2. Polecenie wyjazdu służbowego..........................................133

3.4.3. Skutki podatkowo-składkowe wypłat diet ponad limit............................139

3.5. Świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy ............................142

3.6. Pozostałe świadczenia pracownicze.......................................143

4. ROZLICZENIA Z PRACOWNIKAMI Z TYTUŁU ŚWIADCZEŃ ZA CZAS NIEWYKONYWANIA PRACY...................................144

4.1. Świadczenia chorobowe............................144

4.2. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby .........................147

4.2.1. Wynagrodzenie za czas choroby .........................147

4.2.2. Procedura ustalania wysokości wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego......................149

4.2.3. Ustalanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca.................................154

4.2.4. Wynagrodzenia za czas choroby a zasiłek chorobowy w rozliczeniach podatkowych i składkowych .................................. 156

5. ROZLICZENIA Z ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH................................170

5.1. Zadania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ..........................170

5.2. Dokumentacja dotycząca zgłoszenia w ZUS płatników składek..............................171

5.2.1. Płatnicy składek..................................171

5.2.2. Zgłoszenie w ZUS płatnika składek wpisanego do KRS......................171

5.2.3. Zgłoszenie w ZUS płatników składek będących osobami fizycznymi rozpoczynającymi prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej ..........................178

5.2.4. Zgłoszenie przedsiębiorcy w ZUS do ubezpieczeń...............................181

5.2.5. Wysokość i terminy zapłaty składek ZUS obowiązujące przedsiębiorców................................191

5.2.6. Podstawy wymiaru składek ZUS przedsiębiorców i ich wysokości obowiązujące w 2021 roku................191

5.2.7. Podstawa wymiaru składek ubezpieczeń społecznych za niepełny miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej....................198

5.2.8. Zmniejszenie składek ZUS za czas choroby przedsiębiorcy....................200

5.2.9. Deklaracja DRA przedsiębiorcy opłacającego za siebie tylko składkę zdrowotną.............................203

5.2.10. Deklaracja DRA przedsiębiorcy opłacającego za siebie składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy i Solidarnościowy oraz składkę zdrowotną...............................206

5.2.11. Zgłoszenie wyrejestrowania przedsiębiorcy z ubezpieczeń ..................211

5.3. Obowiązki pracodawcy wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych...................216

5.3.1. Zgłoszenie zatrudnionego do ubezpieczeń...............................216

5.3.2. Zgłoszenie wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń........................218

5.3.3. Formularze rozliczeniowe ZUS.............................219

5.3.4. Sporządzenie imiennego raportu miesięcznego ZUS RCA, deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i polecenia przelewu składek ZUS.........................223

5.4. Zasiłki wypłacane z ZUS................................260

5.4.1. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa ............260

5.4.2. Prawo do świadczeń chorobowych..............................260

5.4.3. Wysokość świadczeń chorobowych ............................263

5.4.4. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego.............................265

5.4.5. Zasiłek wypadkowy.................................275

5.4.6. Zasiłek chorobowy a podatek dochodowy........................276

5.4.7. Zasiłek opiekuńczy ...................................278

5.4.8. Zasiłek macierzyński.................................285

5.4.9. Uzupełnianie wynagrodzenia do pełnego miesiąca..................291

5.4.10. Podsumowanie wiadomości................................295

6. OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK.............................300

6.1. Obowiązki pracodawcy w zakresie przekazywania do ZUS dokumentów rozliczeniowych...............300

6.2. Obsługa programu Płatnik krok po kroku..............................300

Przykład 1 - POSEJDON (sierpień)...............................301

Przykład 2 - POSEJDON (wrzesień)............................. 340

Ćwiczenie 1 - COCO (styczeń)..................................... 366

Ćwiczenie 2 - KASZMIR (marzec).................................378

Ćwiczenie 3 - CARLIN (maj) ........................................ 382

Ćwiczenie 4 - DYLIŻANS (kwiecień).............................. 386

Ćwiczenie 5 - DYLIŻANS (maj) .....................................414

Ćwiczenie 6 - SPECTRUM (luty)....................................417

Ćwiczenie 7 - SPECTRUM (sierpień) .............................418

Ćwiczenie 8 - TEMIDA (październik).................................419

SPIS TREŚCI..............................................423

AKTY PRAWNE................................okładka 

45,00
Dodaj szt.   
pełny HTML | wersja mobilna